مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مهندسی عمران (فنی و مهندسی مدرس) | سال:1396 | دوره:17 | شماره:2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

تکنولوژی نظارت و کنترل سلامت ساخته های مهندسی (SHM) با تامین راهی جهت ارزیابی ایمنی و دوام رویه بتنی در طول عمر آن، این امکان را به وجود می آورد تا بتوان از میزان سلامت، رویه بتنی درهرحال باخبر بود. به منظور عملیاتی نمودن سیستم SHM لازم است که زیرساخت آن از قبیل ایجاد حسگر در نقاط مختلف رویه بتنی به منظور برداشت لحظه به لحظه اطلاعات مربوطه عملیاتی گردد.یکی از مهم ترین و اقتصادی ترین حسگرها، حسگرهایی از جنس خود رویه بتنی راه می باشند که از اختلاط نانولوله کربن با بتن تولید می شوند. هدف از این تحقیق، تشریح چگونگی ساخت حسگرهای بتنی از جنس رویه بتنی راه به گونه ای که خواص مکانیکی (مقاومت فشاری و خمشی) حسگر تولیدشده نزدیک به رویه بتنی راه باشد. در این راستا تعیین مقدار بهینه و کیفیت پخش نانولوله های کربنی با توجه به تاثیر مواد فعال کننده سطحی مختلف به عنوان اصلی ترین پارامتر تاثیرگذار در خواص حسگر موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور از دو نوع ماده فعال کننده سطحی و مقادیر متفاوت نانولوله کربن برای ساخت حسگرهای مختلف بتنی استفاده شد. برای سنجش خصوصیات مکانیکی حسگر بتنی، دو آزمایش مقاومت فشاری و خمشی مورداستفاده قرار گرفت و همچنین به منظور ارزیابی الکتریکی پاسخ حسگر نیز دو معیار حساسیت حسگر و انحراف معیار از خطای پیش بینی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند که حسگر ساخته شده با نانولوله کربن به مقدار 0.15% وزنی سیمان، به همراه فعال کننده سطحی ترکیبی فوق روان کننده و SDS دارای خواص مکانیکی سازگار با رویه بتنی راه و پاسخ الکتریکی مناسبی است.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

در این پژوهش، رفتار یک خاک رسی آلوده به ماده هیدروکربنی آنتراسن و امکان بهسازی آن جهت بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی، با افزودن سیمان، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، نمونه های خاک طبیعی، خاک آلوده به آنتراسن، خاک-سیمان و خاک آلوده اختلاط یافته با سیمان در مقادیر (5، 10، 15و 20 درصد) سیمان تهیه شدند و بر روی آنها آزمایش مقاومت فشاری محصور نشده (USC) و حدود اتربرگ انجام شد. جهت انجام آزمایش مقاومت، از روش تراکم استاتیکی اقدام به ساخت نمونه ها شد و آزمایش روی نمونه های حاوی سیمان در زمان عمل آوری (3، 7، 14 و 28 روزه) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که افرودن آنتراسن، سبب افزایش حدود اتربرگ در خاک آلوده نسبت به خاک طبیعی می گردد. افزودن سیمان به خاک طبیعی و خاک آلوده به طور کلی حدود اتربرگ در نمونه-ها را کاهش می دهد. همچنین نتایج نشان داد آلودگی خاک به آنتراسن، کاهش مقاومت خاک آلوده نسبت به خاک طبیعی را در پی دارد. با افزودن سیمان به خاک آلوده، مقاومت آن افزایش می یابد؛ این افزایش مقاومت تابعی از درصد سیمان بکار رفته و زمان عمل آوری است. از طرف دیگر نتایج بدست آمده از مدول الاستیسیته خاک حاکی از افزایش شکنندگی خاک آلوده اختلاط یافته با سیمان است که با افزایش درصد سیمان بکار رفته و یا زمان عمل آوری، این شکنندگی بیشتر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

صنایع نساجی بدلیل تنوع رنگزاهای مصرفی و روش های تولید، پساب هایی با کمیت و کیفیت شیمیائی متفاوت تولید می کنند. بعضی از این رنگ ها بدلیل داشتن ساختار شیمیایی پیچیده، نیازمند روش های کارا و دارای راندمان تصفیه، نظیر روش های اکسیداسیون پیشرفته هستند. در این تحقیق به منظور افزایش کارائی فرایند فتوکاتالیستی در تصفیه پساب حاوی Reactive Yellow (RY81)، از یک راکتور دیسکی آبشاری تثبیت شده با نانوذرات اکسیدروی استفاده شد.در این راکتور به منظور غلبه بر محدودیت های انتقال جرم در راکتورهای با بستر تثبیتی، سطح دیسک ها بوسیله زبری مصنوعی پوشش داده شد، همچنین به دلیل وجود جریان آبشاری، علاوه بر ایجاد اختلاط، هوادهی فاضلاب بصورت خودبخودی انجام می شد. تاثیر پارامترهای غلظت اولیه رنگزا، pH، میزان کاتالیست پوشش داده شده و دبی جریان بر حذف رنگزا مورد بررسی قرار گرفت و میزان بهینه پارامترها، به ترتیب 50 mg/l، 8، 40 gr/m2 و 80cc/s بدست آمد. نتایج مدلسازی سینتیکی نشان داد که مدل لانگمایر- هینشلوود با میزان k (L-H) و K ads، به ترتیب 7.17mg L-1hr-1 و 0.122 mg-1L توانایی زیادی در پیش بینی نرخ واکنش دارد. در انتها به منظور پیش بینی ثابت واکنش شبه درجه اول، رابطه رگرسیون غیرخطی پیشنهاد شد که با دقت بالایی (R2=0.95) تحت شرایط بهره برداری مختلف توانایی پیش بینی نرخ واکنش را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

یکی از مسائلی که مهندسین سازه در طراحی سازه های فولادی بوسیله نرم افزار های تجاری از قبیل SAP یا ETABS با آن مواجهند، نحوه در نظر گرفتن اثرات ناحیه همپوشانی المانها (طول ناحیه صلب انتهایی) در چشمه اتصال است. در این نرم افزارها امکان در نظر گرفتن این ناحیه بصورت کاملا صلب یا نیمه صلب وجود دارد، در حالی که اتخاذ هر یک از این گزینه ها منجر به تفاوت قابل ملاحظه ای در نتایج و محاسبات خواهد شد. در این تحقیق با معرفی دو مدل تحلیلی متعارف در مدلسازی چشمه اتصال و تمرکز روی اتصال با ورق انتهایی، به بررسی دقیقتر تاثیر میزان طول ناحیه صلب انتهایی در نتایج مدلسازی قابهای فولادی پرداخته شده است. برای این منظور نتایج بدست آمده از تحلیل به روش مرسوم با نتایج بدست آمده از تحلیل دقیقتر بر اساس روش پیشنهادی آیین نامه یوروکد مقایسه شده اند. در نهایت پیشنهاداتی برای در نظر گرفتن میزان صلبیت ناحیه انتهایی المانها به منظور دستیابی به نتایج دقیقتر سختی و مقاومت قاب فولادی ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

سالانه میلیون ها تن پسماند در سراسر دنیا تولید می شود که مدیریت صحیح آنها از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری است. مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری فرآیندی پیچیده است که نیاز به معیارهای متعدد زیست محیطی و فنی دارد. در این پژوهش، مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری شهرستان اراک با روش تصمیم گیری چند معیاره در GIS انجام شده است. نخست پس از تبدیل داده های وکتوری به لایه های رستر و تهیه نقشه های رستری لایه های اطلاعاتی، استانداردسازی لایه ها بر اساس نوع توابع عضویت فازی (صعودی یا نزولی) بین صفر و یک انجام شد. برای تعیین وزن نهایی لایه ها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. در مرحله بعد روش ترکیب خطی وزن دار برای تلفیق لایه های اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت 5 طبقه با تناسب های مکانی بسیار پایین، پایین، متوسط، بالا و بسیار بالا برای دفن پسماندهای شهری شهرستان اراک حاصل شد و بالاترین تناسب مکانی در طبقه فازی 0.69 تا 0.87 به دست آمد. بیشترین مساحت برای انتخاب مکان دفن پسماندهای شهری شهرستان اراک مربوط به مناطق با تناسب مکانی بالا با وسعت 1212.44 کیلومتر مربع و کمترین مساحت مربوط به مناطق با تناسب مکانی بسیار پایین با وسعتی حدود 270.73 کیلومتر مربع محاسبه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  169
 • صفحه پایان: 

  177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

مهمترین دلیل نگرانی، در خصوص پایداری پل ها، وقوع آبشستگی موضعی در اطراف آن هاست. مساله آبشستگی موضعی در اطراف پایه و تکیه گاه پل در سال های اخیر به طور گسترده توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه آن ارائه روش های مختلفی برای کنترل و کاهش آبشستگی بوده است. یکی از این روش ها تراکم خاک بستر می باشد. تراکم بستر رسوبی اطراف فونداسیون پل، مقاومت آن را در مقابل آبشستگی افزایش داده، موجب کاهش آبشستگی و به تاخیر افتادن پیشرفت آن می شود. در تحقیق حاضر به منظور کاهش آبشستگی در اطراف پایه و تکیه گاه پل 5%، 10% و 15% رس به بستر غیر چسبنده اضافه و سپس متراکم گردید. با توجه به نتایج آزمایشات مشاهده شد هنگامی که 15% رس به رسوبات غیر چسبنده اضافه شود، در شرایط اشباع بستر و تراکم 70%، بعد از گذشت 24 ساعت از شروع آزمایش، آبشستگی پیرامون پایه به طو کامل حذف می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  179
 • صفحه پایان: 

  189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  415
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

روسازی راه از مهمترین سرمایه های هر کشوری می باشند و سالانه هزینه های قابل توجهی صرف تعمیر و نگهداری آنها می شود. با توجه به کاهش مقاومت لغزشی راه ها در هنگام وجود برف و یخ، مقادیر زیادی ماده یخ زدا برای آب نمودن برف و یخ راه ها استفاده می شود. مواد یخ زدا، باعث ذوب برف و یخ شده و آب حاصل که حاوی ماده یخ زدا می باشد تحت شیب بر سطح راه جریان می یابد. حضور مواد یخ زدا اثرات مخرب زیادی بر روسازی دارد و توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. اما آنچه به خوبی بررسی نشده است، اثرات جریان آب حاوی ماده یخ زدا می باشد. لذا این تحقیق به بررسی اثرات توامان جریان آب و مواد یخ زدا در سیکل های یخ زدن و ذوب شدن بر خرابی های بتن آسفالتی پرداخته است. در این راستا نمونه های آسفالتی ساخته شده تحت اثر پنج حالت مختلف از سیکل های یخبندان و دو ماده یخ زدا شامل نمک یخ زدا و استات کلسیم قرار داده شدند. همچنین به منظور بررسی دوام بتن آسفالتی، یک دستگاه سایش طراحی گردید تا نمونه های آسفالتی را تحت بارگذاری عمودی و اصطکاکی قرار دهد. میزان درصد افت وزن و مقاومت مارشال نمونه ها به عنوان شاخص های خرابی بتن آسفالتی در نظر گرفته شدند. نتایج این آزمایشات نشان می دهد که جریان محلول های یخ زدا در دوره یخبندان باعث افزایش شدت خرابی آسفالت می شود. به علاوه استفاده از نمک یخ زدا تاثیر به مراتب مخرب تری نسبت به استات کلسیم از خود نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 415

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

شهیر هادی | شایان میثم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  191
 • صفحه پایان: 

  203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

کاهش مقاومت و سختی خاک در اثر روانگرایی باعث ایجاد لنگرهای خمشی و تغییرشکل های جانبی زیادی در شمع های واقع در خاک روانگرا می شود. در این تحقیق برای بررسی رفتار شمع در محیط روانگرا از آنالیز دینامیکی همبسته اندرکنش خاک-شمع-سازه (SPSI) استفاده شده است. اندرکنش شمع-خاک با استفاده از روش فنر غیرخطی دینامیکی p-y شبیه سازی شده است. تاثیرات روانگرایی با استفاده از یک ضریب کاهنده به مقاومت جانبی شمع اعمال می گردد. رفتار خاک روانگرا با استفاده از مدل چند تسلیمی وابسته به فشار مدلسازی می شود. برای شبیه سازی اندرکنش فازهای جامد و سیال خاک اشباع بر مبنای تئوری محیط متخلخل اشباع از فرمولاسیون همبسته u-p استفاده شده است. به منظور تایید صحت مدل عددی، نتایج مدل عددی با داده های دو آزمایش سانتریفیوژ مقایسه شده است. پس از صحت سنجی مدل عددی، برای بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر پاسخ دینامیکی شمع و فشار جانبی وارد بر شمع، آنالیز پارامتریک انجام شده است. پارامترهای مورد بررسی شامل ضخامت لایه روانگرا، فرکانس تحریک ورودی، گیرداری سر شمع، سختی شمع، شتاب ماکزیمم ورودی و دانسیته نسبی خاک روانگرا می باشند. نتایج مطالعه پارامتریک نشان داد که فشار جانبی وارد بر شمع تقریبا در عمق لایه روانگرا شده ثایت بوده و حدود 7 الی 10 درصد فشار سربار کل در پایه لایه روانگرا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  205
 • صفحه پایان: 

  214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی تاثیر مواد آب بند کننده بر مقاومت بتن و بتن الیافی پرداخته شده است. بدین منظور برای بتن بدون الیاف و نیز بتن الیافی با الیاف فولادی، پلی پروپیلین و شیشه، پارامتر های مقاومتی فشاری و خمشی با اضافه نمودن مواد آب بند رایج با درصدهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات مقاومت فشاری و خمشی در سنین 7، 28 و 90 روزه بر روی آزمونه های منشوری انجام گرفته است. آزمایشات در 34 طرح اختلاط به تعداد 408 نمونه و با تکرار صورت گرفت. در ساخت بتن الیافی از ترکیب مواد آب بند کننده شامل ماده آب بند کننده پودری با خاصیت اسیدی خنثی و مایع با خصوصیت قلیایی و الیاف شامل فولادی، پلی پروپیلن و شیشه ای استفاده شده است. نتایج آزمایشات بیانگر این است که حضور مواد آب بند کننده ی با خاصیت اسیدی خنثی در بتن بدون الیاف باعث افزایش مقاومت فشاری و خمشی بتن می گردد. همچنین از مهمترین نتایج این تحقیق این است که افزودن 1 درصد ماده آب بند کننده bc40 (با خاصیت اسیدی خنثی) به بتن الیافی شکل گرفته با 2 درصد الیاف فولادی باعث افزایش 27% مقاومت فشاری نسبت به نمونه شاهد با الیافی فولادی و بدون ماده آب بند در مقاومت 90 روزه شده است در حالیکه در مقاومت خمشی این ترکیب تغییر محسوسی ملاحظه نگردیده است. بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون نتایج در حالات مختلف از دیگر نکات مطرح شده در این مقاله می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

امین افشار مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  305
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

در این مقاله الگوریتم اصلاح شده کنترل گر بهینه خطی گوسی برای کنترل موثرتر پاسخ لرزه ای سازه های قابی پیشنهاد می گردد. بارهای محیطی (نظیر زمین لرزه) در همان لحظه محاسبه و اعمال نیروی کنترل بر سازه، قابل اندازه گیری نیستند. از اینرو، این بارها در الگوریتم-های کنترل متداول از جمله تنظیم گر درجه دوم خطی و کنترل گر بهینه خطی گوسی، لحاظ نمی شوند. بنابراین فرمان کنترل گر بهینه LQG، صرفا متناسب با حالت تقریبی سازه در لحظه اعمال نیروی کنترل است. در الگوریتم کنترل پیشنهادی، با بهره مندی از یک متغیر جدید، شتاب زلزله، در معادله تخمین گر فیلتر کالمن و تنظیم گر بهینه درنظر گرفته می شود. بر اساس روش پیشنهادی، دو نوع استراتژی کنترل ارائه می گردد. فرمان کنترلی اول شامل نیروی کنترل، ضریبی از حالت تقریبی سیستم و خروجی سنجش حسگرها، در گام زمانی پیشین، است. این حالت تقریبی سیستم در فرمان کنترل اول توسط الگوریتم فیلتر کالمن متداول و شناخته شده محاسبه می گردد. در حالی که در استراتژی کنترلی دوم، نخست تخمین گر فیلتر کالمن بر اساس معادلات فضای حالت جدید اصلاح شده، و سپس از مقادیر حالت تقریبی سازه بدست آمده از آن، در محاسبه فرمان کنترل بهره گرفته می شود. تحلیل عددی کنترل فعال سازه هفت طبقه، جهت ارزیابی تاثیر دو کنترل گر پیشنهادی در کاهش پاسخ لرزه ای سازه تحت زلزله های نزدیک و دور از گسل و مقایسه آنها با پاسخ سازه بدون کنترل و با کنترل گر متداول LQG، انجام گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 305

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  215
 • صفحه پایان: 

  224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

انتقال رسوب ناشی از بارندگی یکی از اصلی ترین بخش های فرسایش بین شیاری خاک در طبیعت است. در طی رگبارهای طبیعی شدت بارندگی در نوسان است. نوسانات شدت بارندگی در طی رگبار را می توان پروفیل رگبار نامید. در این تحقیق با شبیه سازی چهار رگبار با پروفیل های متفاوت و انرژی جنبشی یکسان بر روی دو نوع خاک متفاوت، اثر پروفیل رگبار بر رواناب و رسوب ناشی از فرسایش بین شیاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد اگرچه در هر دو نوع خاک حجم رواناب ناشی از رگبارهایی با پروفیل های مختلف تفاوت معنی داری ندارند اما اثر پذیری حداکثر نرخ رواناب از پروفیل رگبار به نوع خاک بستگی دارد. نتایج مربوط به رسوب نیز نشان داد معنی دار بودن اثر پروفیل رگبار بر تولید رسوب به نوع خاک بستگی دارد. علاوه بر این یافته های این تحقیق نشان می دهد در رگبارهای شدت متغیر استفاده از مدل هایی که فرسایش بین شیاری را با استفاده از شدت بارندگی برآورد می کنند کارایی ندارد. از این رو توسعه استفاده از شبیه سازی رگبارهای شدت متغیر در مطالعات فرسایش خاک و انتقال رسوب می تواند باعث شناخت دقیق مکانیسم های موثر حاکم بر تولید رواناب و رسوب در فرسایش بین شیاری گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  225
 • صفحه پایان: 

  234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

مولفه های هیدرولوژیک دریاچه ها نقش اساسی در مدیریت کمی و کیفی آنها دارند. بررسی آشوبناکی و تصادفی بودن سری زمانی بارش در دریاچه ها اهمیت دارد. در این تحقیق، با استفاده از روش بعد همبستگی (CDM)، سری زمانی بارش ماهانه دریاچه ارومیه، طی دوره آماری 40 ساله (1386-1346) تحلیل شد. پس از محاسبه زمان تاخیر، با استفاده از روش میانگین اطلاعات متقابل (AMI)، بعد نهشتن و الگوریتم نزدیکترین همسایگی کاذب (FNN)، فضای حالت بازسازی و بعد همبستگی محاسبه گردید. سپس، با محاسبه شاخص نمای لیاپانوف و طیف توانی فوریه، وجود آشوب بررسی شد. نتایج نشان داد که بعد همبستگی غیرصحیح (2.56)، مقدار مثبت نمای لیاپانوف با حداکثر حدود 2.5 و پهنای وسیع باند طیف فوریه، شواهدی بر وجود آشوب در سری زمانی بارش ماهانه می باشند. بنابراین، سیستم دارای نظم است و جزو فرایند های تصادفی مطرح نمی شود. در چنین سیستمی، نظریه آشوب قابلیت استخراج سری زمانی کوتاه مدت از سری زمانی بلندمدت را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

کشته گر بهروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  235
 • صفحه پایان: 

  246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

خوردگی میلگردها در بتن یک فرایند پیچیده بوده که موجب کاهش سطح مقطع فولاد و زوال مقاومت سازه بتن آرمه می گردد. در این مقاله خواص آماری پارامترهایی مانند ضریب انتشار یون های مخرب، نرخ خوردگی و زمان شروع خوردگی برای خوردگی موضعی آرماتور تیرهای بتن آرمه ارزیابی شده است. از توابع توزیع احتمال مختلف مانند گاما، نرمال، لوگ-نرمال، گامبل و وایبول جهت برازش پارامترهای خوردگی استفاده شده و بهترین تابع توزیع احتمال پارامترهای خوردگی با استفاده از آماره مربع کا انتخاب گردیده است. بر اساس تحلیل آماری پارامترهای خوردگی، اثر خصوصیات آماری متغیرهایی نظیر مقاومت فشاری بتن، پوشش آرماتورها، مقدار ثابت و مورد انتظار یون مخرب بر زمان شروع خوردگی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو بررسی شده است. در انتها میزان کاهش آرماتورهای وابسته به زمان در تیرهای بتنی برای چهار قطر مختلف میلگرد ( شماره های 8، 12، 16 و 20) مطالعه شده است. نتایج حاکی از آن است که اکثر پارامترهای خوردگی از تابع توزیع احتمال لوگ-نرمال پیروی می کند و پوشش آرماتورها نقش بسزایی در کاهش خوردگی میلگردها دارد. همچنین خواص آماری سطح مقطع خورده شده به قطر و زمان خوردگی وابسته است بطوریکه افزایش زمان و کاهش قطر موجب کاهش بیشتر سطح مقطع آرماتور می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  247
 • صفحه پایان: 

  256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

کمپوست به عنوان یکی از این روش های بازیافت زباله ها به کود می باشد. یکی از مشکلات موجود در این فرایند، مدیریت شیرابه است که اثرات نامطلوبی بر محیط زیست و سلامتی دارد. شیرابه به دلیل داشتن ترکیبات آلی پیچیده که به روش زیستی به سختی تجزیه می شوند، به تصفیه شیمیایی از جمله اکسیداسیون پیشرفته نیاز خواهند داشت. در این مطالعه کارایی فرایند H2O2/UV برای تصفیه شیرابه کمپوست تصفیه شده توسط روش بیولوژیکی در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این مطالعه ارزیابی بازده فرایند آب اکسیژنه با تابش UV(H2O2/UV) به منظور حذف اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) و رنگ و کدورت با استفاده از روش پاسخ سطحی (RSM) در طرح مرکب مرکزی (CCD) بود. شرایط عملیاتی مختلف شامل pH اولیه، دز آب اکسیژنه و زمان تماس با UV به منظور کاهش آلاینده های شیرابه کمپوست برای بهینه سازی حداکثر حذف آلاینده ها بررسی شد. تعداد 20 تیمار انجام شد. شرایط بهینه درpH اولیه 7.5، دز آب اکسیژنه 2.3 mL/L و زمان تماس با UV در 95 دقیقه حاصل گردید. میزان حذف COD، رنگ و کدورت شیرابه توسط فرایند H2O2/UV در شرایط بهینه حذف با روش پاسخ سطحی به ترتیب %12.32، %20.83 و NTU 8.68 به دست آمد. نتایج نشان داد فرایند H2O2/UV در کاهش کدورت موفق تر بوده است و در حذف COD کارایی چندانی نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

پیشرفت دانش مهندسی روشها و تکنیکهای جدید در صنعت ساخت، امکان احداث سازههایی که به نحو قابل ملاحظه ای سبک، مرتفع و انعطاف پذیر باشند را فراهم کرده است. حساسیت چنین سازه هایی در برابر نیروی باد بیشتر از سازههای سنتی و کم ارتفاع می باشد. اصولا نیروی باد نقش مهم و تعیین کننده ای در طراحی سازه های بلند دارد و لازم است در طراحی آن ها اثر باد و نیروهای حاصل از آن با دقت بیشتری بررسی شود. یکی از پارامترهای مهم و تاثیرگذار در رفتار تعادلی سازه و احساس آرامش افراد مستقر در سازه، میزان ارتعاش سازه است که با درصد توربولانس معرفی می شود. به دلیل وجود تراکم بیشتر پوششهای گیاهی و سازه های پیرامونی در نقاط نزدیک به زمین، میزان درصد توربولانس در ارتفاعات پایین بیشتر می باشد. در این تحقیق با استفاده از مطالعات قبلی در خصوص شبیه سازی لایه مرزی اتمسفریک هوا در تونل باد، مدلسازی نرم افزاری پروفیل سرعت باد ایجادشده در اطراف دو ساختمان در حین ساخت- در مراحل مختلف تکمیل دیوارهای جانبی- با شکلهای متفاوت در پلان، انجام و درصد توربولانس تولیدشده در اطراف هر دو ساختمان بررسی می شود. درنهایت مشخص می شود سازه هایی که در پلان از خاصیت آئرودینامیک بیشتری برخوردارند رفتار بهتری در برابر نیروی باد از خود نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  245
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

در قاب خمشی بتن آرمه، نیروی برشی قابل توجهی در اتصالات آن تحت بار جانبی ایجاد می شود که با تغییرشکل های زیادی همراه است. لذا از مهم ترین عوامل موثر بر رفتار قاب خمشی تحت بار جانبی، عملکرد صحیح اتصالات می باشد. در این تحقیق، 6 الگوی تقویت اتصال تیر-ستون بتن مسلح تقویت شده با استفاده از ورق های الیاف کربنی (CFRP) پیشنهاد شده و عملکرد لرزه ای اتصال بررسی شده است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا مدل سازی اتصال تیر-ستون تقویت شده با استفاده از نرم افزار اجزائ محدود آباکوس انجام شده است. در این مدل، مدل سازی بتن با استفاده از مدل الاستوپلاستیک آسیب دیده و ورق های CFRP به صورت الاستیک و ارتوتروپیک مدل شده اند. سپس با استفاده از نتایج تحلیل، انتخاب بهترین الگوی تقویت اتصال تیر-ستون با ورق های CFRP بر پایه ی بهبود عملکرد لرزه ای اتصالات از لحاظ میزان باربری، جذب انرژی، سختی اولیه و تغییر مکانیزم شکست اتصال تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که چیدمان مناسب ورقهای CFRP، می تواند باعث افزایش میزان باربری، بار ترک خوردگی، سختی اولیه، استهلاک انرژی و جذب انرژی اتصال شود. همچنین الگو های تقویتی پیشنهادی باعث انتقال شکست از بر ستون به تیر در اتصال می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 245

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  701
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد سیستم لجن فعال هوادهی گسترده مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب مجتمع پتروشیمی تبریز انجام شده است. سیستم تصفیه شامل آشغالگیر، API، متعادل سازی، انعقاد و لخته سازی، سیستم DAF، حوض هوادهی، زلال ساز اولیه و ثانویه و فیلتراسیون می باشد. این تصفیه خانه جهت تصفیه فاضلاب صنعتی تولیدی از واحدهای مختلف مجتمع و با هدف استفاده مجدد از پساب تصفیه شده، طراحی شده است. جهت ارزیابی عملکرد تصفیه خانه، نمونه های ترکیبی 12 ساعته متناسب با دبی در 4 نوبت در طی 6 ماه برداشته شده و پارامترهای COD، BOD5، TDS، TSS، فنل، سیانید، روغن، آمونیاک و TKN مطابق با روش های استاندارد اندازه گیری شده اند. همچنین ساختار جمعیت میکروبی سیستم بیولوژیکی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد تصفیه خانه به صورت کلی و واحد به واحد انجام شده و بر اساس نتایج، مقادیر COD،BOD5 و TSS در ورودی و خروجی تصفیه خانه به ترتیب 230±1319، 491±967 و 174±227 میلی گرم بر لیتر و 73.6±19.6، 33.6±25.9 و 6.4±5.9 میلی گرم در لیتر بوده است. همچنین، در مقادیر بار آلی 0.48±0.15 kg/m3.d در حوض بیولوژیکی، راندمان حذف COD و BOD5 به طور میانگین به ترتیب 37 و 46 درصد محاسبه شده است. نتایج آنالیز میکروبی نشان داد که از میان باکتری های جداسازی شده، جنس های Alcaligenes، Pseudomonas، Bacillus، Moraxella و Veillonella به عنوان باکتری های نیتریفایر هتروتروف غالب در سیستم می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 701

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

خطوط لوله موسوم به شریان های حیاتی در مقایسه با سایر ابنیه متعارف از اهمیت ویژه ای در خدمت رسانی به طیف وسیعی از جامعه برخوردار هستند. با مروری بر خرابی های ایجاد شده در زلزله های گذشته، جابه جایی ناشی از حرکت گسل یکی از مخاطرات اصلی برای لوله های مدفون قلمداد می شود. با توجه به محدودیت روش های تحلیلی، انجام مطالعات شبیه سازی عددی و ارزیابی دقیق تر بازتاب لوله های مدفون ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، اثر جابه جایی قابل انتظار گسل های معکوس بر روی پاسخ خطوط لوله فولادی پیوسته مدفون با استفاده از روش اجزاء محدود سه بعدی تحلیل می شود. در این بررسی، تاثیر عوامل مختلف از جمله زاویه تقاطع لوله با گسل، زاویه شیب گسل، مشخصات خاک پیرامون لوله، عمق دفن و خصوصیات سطح خارجی لوله مطالعه شده است. تحلیل رفتار لوله به روش استاتیکی غیرخطی و با لحاظ نمودن اثر اندرکنش لوله و خاک صورت می گیرد. در ادامه، راهکارهای متعددی برای کنترل و یا کاهش میزان خرابی در خط لوله ناشی از اثر گسلش ارائه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

در این تحقیق با استفاده از نرم افزار فلوئنت به ارزیابی مدل های دوفازی اویلری و فاز گسسته لاگرانژی در مدل سازی پدیده انتقال رسوب و مکانیسم های ورود رسوبات به آبگیر جانبی واقع در موقعیت 115 درجه از یک کانال قوسی 180 درجه با روش تزریق رسوب پرداخته شده است. برای بررسی عملکرد مدل های دوفازی، روند حرکت رسوبات در زمان های مختلف از شروع تزریق درمدل های عددی با مدل آزمایشگاهی مقایسه گردیده اند. نتایج نشان دهنده عملکرد مناسب هر دو مدل در تعیین مسیر حرکت ذرات بستر در زمان های مختلف در کف کانال و مکانیسم ورود رسوبات به داخل آبگیر می باشد اما مدل اویلری از عملکرد بهتری برخوردار است. در شبیه سازی توپوگرافی بستر نیز عملکرد روش اویلری بسیار بهتر از مدل فاز گسسته بوده است. در عوض روش فاز گسسته توانایی تعیین درصد ذرات منحرف شده به داخل آبگیر را دارا می باشد. در این تحقیق اثر زاویه انحراف آبگیر و درصد دبی آبگیری بر مکانیسم شکل گیری توپوگرافی بستر، مکانیسم ورود رسوبات به آبگیر و درصد رسوب انحرافی مورد مطالعه قرار گرفته است. مکانیسم ورود رسوبات به ابگیر در دبی های آبگیری مختلف متفاوت است اما همواره دو پشته رسوبی در مجاورت قوس داخلی در نیمه اول و دوم قوس ایجاد می شود. افزایش دبی آبگیری باعث کاهش نسبی ابعاد پشته های رسوبی می گردد. مکانیسم ورود رسوبات به آبگیر تحت تاثیر زاویه انحراف آبگیر نیز میباشد. در زاویه آبگیری 50 درجه کمترین مقدار رسوب در کلیه دبی های آبگیری وارد آبگیر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

تحقیق حاضر با استفاده از روش المان محدود به بررسی کمی و کیفی تاثیر نسبت لاغری و شرایط تکیه گاهی در خصوصیات رفتار غیرخطی و جذب انرژی پانل های برشی فولادی و آلومینیومی می پردازد. صفحات لاغر، بسته به میزان لاغری، تا لحظه وقوع کمانش ظرفیت نسبتا محدودی در ناحیه رفتار خطی دارند و عمده باربری آن ها در ناحیه پس از کمانش صورت می گیرد. در این محدوده از لاغری، ظرفیت باربری می تواند به میزان قابل توجهی کوچکتر از ظرفیت اسمی تسلیم برشی باشد و ورق کمی بعد از وقوع اولین تسلیم به پایان باربری خود می رسد. در صفحات با لاغری متوسط، عمده باربری در محدوده رفتار خطی صورت می گیرد. کمانش و تسلیم تقریبا به طور همزمان اتفاق می افتد و پس از آن، ورق تا حدی به باربری در ناحیه غیرخطی ادامه می دهد. در این محدوده از لاغری، ظرفیت نهایی تا حدی کوچکتر از ظرفیت اسمی تسلیم برشی است. در صفحات با لاغری کم نیز عمده باربری در ناحیه رفتار خطی تا قبل از وقوع اولین تسلیم در ورق صورت می گیرد، لیکن تقریبا همزمان با وقوع کمانش در ورق (در صورت وقوع) سیستم به پایان باربری خود می رسد. در این محدوده از لاغری، ظرفیت نهایی ورق تقریبا با ظرفیت اسمی تسلیم برشی آن برابر است. همچنین در شرایط یکسان بارگذاری، افزایش ضخامت و مدول االاستسیته مصالح بیشترین تاثیر را در افزایش جذب انرژی صفحات دارد، درحالیکه تاثیر تنش تسلیم مصالح و شرایط گیرداری به مراتب کمتر ارزیابی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID