مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

دانش کشاورزی | سال:1380 | دوره:11 | شماره:3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
عنوان: 
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

 • صفحه پایان: 

تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9675
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

In order to investigate the processes of flower bud initiation, differentiation and stages of morphological development microscopically in apricot, an experiment was conducted in Sahand Horticultural Researches Station, in 1997 Starting early August, samples of flower buds on spur of cv. Shastemy-e-yek were taken every 10 days and after removing the scales under binoculars and fixing the buds in the F.A.A. solution, microscopic slides were prepared after washing, dehydration, paraffin infiltration, and embedding of the samples and after staining them the preparations were studied. The results revealed that the onset of organogenesis i.e. flattening of meristem took place early to mid August. The subsequent organogenesis such as sepal primordia formation occurred mid till the end of August, petal primordia from late August till early September, and stamen primordia from early till the mid September respectively. Pistill development began in synchrony with development of flower organs and it developed within several weeks. Hence, primordia of all flower organs developed early in November.

آمار یکساله:  

بازدید 9675

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

در سال زراعی 1375 تاثیر دو فاصله ردیف (55 و 70 سانتی متر ) و چهار تراکم (3.0 ،4.5 ،6.0 و 7.5 بوته در متر مربع) با استفاده از طرح کرتهاط دوبار خرد شده روی سه رقم سیب زمینی ( دراگا، آئولا و کاسموس) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که فاصله بین ردیفها تاثیر معنی داری روی خصوصیات ریخت شناسی بوته های سیب زمینی نداشت. افزایش بوته از 3.0 به 7.5 بوته در متر مربع موجب کاهش سطح برگ در هر بوته ، تعداد و ارتفاع متوسط ساقه، طول استولون و وزن خشک کل در هر بوته و در عین حال افزایش مقادیر صفات فوق در واحد سطح شد. واکنش ارقام مورد آزمایش نسبت به افزایش تراکم بوته متفاوت بود. رقم آئولا در مقایسه با دو رقم دیگر بیشترین سطح برگ، شاخص سطح برگ، تعداد ساقه و ارتفاع ساقه را داشت. بیشترین طول تجمعی استولون به رقم کاسموس اختصاص داشت. رقم دراگا بالاترین سطح برگ را در اوایل دوره رشد داشت. این موضوع به واسطه رشد اولیه سریع رقم دراگا در مقایسه با ارقام دیگر بود. به نظر می رسدکه واکنش ارقام مختلف سیب زمینی نسبت به شرایط محیطی یکسان نبوده است. تغییرات شاخص سطح برگ با زمان پس از کاشت از معادله درجه دوم پیروی کرد و در 12 هفته پس از کاشت به بیشترین مقدار خود رسید. تغییرات تعداد ساقه در ارقام مورد آزمایش از معادله درجه سوم و در سطوح فاصله ردیف و تراکم بوته از معادله درجه دوم پیروی کرد. تغییرات ماده خشک کل با تبعیت از معادله درجه سوم، ده هفته پس ازکاشت به حداکثر مقدار خود رسید و از آن به بعد تا انتهای دوره رشد از مقدار آن کاسته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 76 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

دانش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

در چند سال اخیر خسارت ناشی از قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و طبق پیاز در بعضی از مزارع استان آذربایجان شرقی افزایش یافته و بیماری حاصله از آنها موجب نابودی حدود 50 درصد محصول در برخی از مزارع شده است. جهت بررسی میزان مقاومت نسبی چهار رقم پیاز (قرمز، آذرشهر، قولی قیسای زنجان، زرد اسپانیایی و هندی) در مقابل قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و طبق پیاز (F. oxysporum F.solani F.equiseti) پیازهای آلوده در مزارع پیاز حومه استان آذربایجان شرقی جدا و خالص سازی شده بود، از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در گلدان استفاده شد. بررسی در مرحله گیاهچه و گیاهان مسن پیاز انجام گرفت. در هر دو مرحله ، آلودگی میزبان توسط گونه F.oxysporum در سطح احتمال %1 بطور معنی داری نسبت به دو گونه دیگر (F.solani F.equiseti) بیشتر بود و بین دو گونه اخیر از لحاظ آماری اختلاف معنی دار وجود نداشت. اثر متقابل رقم پیاز × گونه های عامل بیماری معنی دار نبود. ارقام از لحاظ آلودگی در مرحله گیاهچه واکنش غیر معنی دار ولی در مرحله گیاهان مسن واکنش معنی دار نشان دادند.از آنجا که رقم هندی بیشترین ریشه را تولید می کند و تولید ریشه زیاد می تواند عاملی برای مقاومت در برابر فوزاریوم باشد، از این نظر این رقم نسبت به سه رقم دیگر از مزیت بیشتر در مورد مقاومت به عوامل بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 101 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

دانش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  416
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

در این پژوهش یک دستگاه ماشین بذرکار با ابعاد مناسب مزارع کوچک با استفاده از نرم افزار اتوکد طراحی گردید. سپس یک نمونه سه بعدی رایانه ای از ماشین تهیه و نحوه کار ماشین بوسیله رایانه شبیه سازی و بر روی نوار ویدیویی ضبط گردید. بعد از تهیه نقشه های مهندسی، قطعات لازم ساخته شد و ماشین بذرکار طبق نقشه مونتاژ گردید. ارزیابی اولیه در کارگاه که با استفاده از ساچمه های پلی اتیلنی به قطر متوسط 3 میلی متر انجام گرفت نشان داد که در محدوده سرعت 2 تا 5 کیلومتر بر ساعت یک ساعت یک رابطه خطی بین سرعت و مقدار بذر پاشیده شده وجود دارد. سپس با توجه به صدمات مکانیکی وارد به ساچمه ها سه نوع موزع که از نظر شکل حفره های بذر متفاوت بودند ساخته و روی ماشین نصب شدند و ارزیابی کارگاهی مجدد، مناسب بودن موزع نوع ج را که دارای کمترین درصد شکستگی یعنی 1.24 درصد و بیشترین درصد پرشدگی حدود 97 درصد در سرعت پیشروی حدود 3 کیلومتر بر ساعت بود تایید نمود. در ادامه بذر کار مزبور طی دو مرحله آزمایش به ترتیب در روی بستر شنی و درمزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت و عملکرد آن با بذر کار بادی آکورد از نوع Miniair Super ساخت کشور آلمان مقایسه گردید. بین دو گروه نوع بذر کار در آزمون های بستر شنی از میانگین فواصل کاشت، کیفیت تغذیه، کپه کاری، نکاشت و عمق کاشت تفاوت معنی داری در سطح احتمال %1 وجود داشت. با توجه به نتایج آزمون های مزرعه ای در دو نوع بستر کشت تفاوت معنی داری بین دو بذرکار برای شاخص های میانگین فواصل بین بوته ای و دقت در دامنه 2 و شاخص های کیفیت تغذیه، کپه کاری، نکاشت، درصد سبز، انحراف از خط کاشت و سطح برگ بوته ای و وزن خشک بوته در سطح احتمال %1 و شاخص های میانگین عمق کاشت و قطر هیپوکوتیل در سطح احتمال %5 بدست آمد. با توجه به اینکه ارزیابی موزع فقط برای یکنوع بذر انجام و مناسب تشخیص داده شد، لذا مطالعات بیشتری در خصوص اشکال مختلف حفره برای انواع بذور باید انجام گیرد تا موزع های مختلف با توجه به نوع بذر و فواصل کاشت توصیه و ساخته شود. به منظور بهبود بخشیدن به سایر شاخص ها و نیز بهتر کردن شرایط استقرار بذور در خاک و افزایش میزان جوانه زنی در بذکار دستی پیشنهاد می شود لوله سقوط و اجزای درگیر در خاک مورد مطالعه مجدد قرار گرفته و بعد از انجام تغییرات لازم، بذرکار در بستر خاکی آزمایشگاهی و سپس در مزرعه مورد آزمون قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 416

دانلود 91 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

دانش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

به منظور بررسی فرایند تشکیل گل در زردآلو، طی مطالعات میکروسکوپی زمان گل آغازی و مراحل تکامل مرفولوژیک جوانه گل در شرایط اقلیمی ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند مورد مطالعه قرارگرفت. بدین منظور از اواسط مرداد سال 1376 از جوانه های اسپورهای زردآلوی رقم شصتمی یک به فاصله هر ده روز یکبار نمونه برداری شد. پس از حذف فلس های جوانه با استفاده از بینوکولار، جوانه ها در محلول F.A.A تثبیت شدند. در مراحل بعدی پس از آبشویی، نفوذ پارافین و قالب گیری، برشهای میکروسکوپی از نمونه ها تهیه شد. برشها پس از رنگ آمیزی مورد مطالعه قرارگرفتند. نتایج حاصل از مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که آغاز فعالیت اندام زایی، یعنی تخت شدن مریستم در فاصله زمانی اواسط تا اواخر مرداد، تشکیل کاسبرگ های جنینی از اواخر مرداد تا اوایل شهریور، تشکیل گلبرگهای جنینی از اوایل تا اواسط شهریور و تشکیل پرچم های جنینی در فاصله زمانی اواسط تا اواخر شهریور بوقوع پیوست. همزمان با تکامل اعضای گل، تکامل مادگی آغاز و در مدت چند هفته خاتمه یافت. به گونه ای که در اواسط آبان ماه کلیه اعضای گل به صورت جنینی تشکیل گردیدند.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 76 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

اسدی مونا

نشریه: 

دانش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات کاربرد نور تکمیلی و تجزیه و تحلیل اقتصادی آن در شرایط کشت منفرد کاهو و کشت توام کاهو و گوجه فرنگی در بستر کاشت ماسه، دو آزمایش جداگانه با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی ( با نور تکمیلی و بدون نور تکمیلی) با چهار تکرار و تجزیه واریانس ادغام شده در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان واقع در7 کیلومتری شرق تبریز انجام گرفت. نتایج نشان دادند که کاربرد نور تکمیلی موجب افزایش معنی دار(P<0.01)  وزن خشک و وزن ترکاهو و محصول بدست آمده از اولین خوشه گوجه فرنگی گردید. کاربرد نور تکمیلی روی تعداد میوه تشکیل شده در هر خوشه و طول میانگره ساقه گوجه فرنگی تاثیر معنی داری نداشت. در حالیکه این تیمار بطور موثر سبب کاهش در تعداد روزها تا ظهور اولین خوشه گل در بوته های گوجه فرنگی گردید. تجزیه و تحلیل اقتصادی کشت توام بیانگر آن است که افزایش عملکرد ناشی از کاربرد نور تکمیلی نتوانست هزینه های انرژی الکتریکی را جبران نماید. بنابراین به نظر می رسد با توجه به شدت بالای نور طبیعی در فصل زمستان در محل آزمایش کاربرد نور تکمیلی مقرون به صرفه نباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 103 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

دانش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

به منظور مقایسه میزان و مکانیسم مقاومت 20 رقم زراعی سیب زمینی نسبت به خسارت سوسک کلرادوی سیب زمینی آزمایشهایی در سالهای 1376 و 1377 در ایستگاههای تحقیقاتی آلاروق و حسن باروق اردبیل انجام گرفت. ارقام مورد ارزیابی عبارت بودند از فرسکو، پرایمر، کایزر، ایدول، کاسموس، دزیری، آژاکس، کاردینال، موندیال، ریمارکا، ابلیکس، پیکاسو، ویتال، آپولو، مارفونا، کنکورد، کلاستر، کارلیتا، دراگا و آئولا. در آزمایشگاه لاروهای آفت بر روی برگهای تازه ارقام سیب زمینی در داخل قفس های لیوانی محبوس و وادار به تغذیه از یک رقم خاص شدند. پس از گذشت 48 ساعت، میزان برگ خورده شده و افزایش وزن لاروها به عنوان شاخص های آنتی بیوز تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در یک سری " آزمون انتخاب میزبان " که در کنار مزرعه انجام داده شد، تعداد حشرات بالغ جلب شده به برگهای هر یک از ارقام، به عنوان شاخص آنتی زنوز تعیین گردید. برای بررسی میزان تحمل ارقام، غده های آنها داخل گلدانهایی کشت گردیدند و پس از رشد بوته ها، نیمی از آنها با تعداد مساوی لارو آفت آلوده سازی شده و گلدان ها در داخل قفس توری مناسب قرار داده شدند در آخر فصل غده های تولید شده در هر گلدان برداشت گردید و میزان کاهش عملکرد نسبت به شاهد تعیین شد. در میان ارقام مورد مطالعه، شواهدی مبنی بر وجود آنتی بیوز و آنتی زنوز مشاهده نشد، اما وجود اختلاف درصد کاهش عملکرد در گلدانهای آلوده و غیر آلوده و میزان خسارت، موید وجود تفاوت در تحمل ارقام زراعی نسبت به خسارت سوسک کلرادو بود. لذا توصیه می شود عوامل موثر در تحمل این ارقام در مطالعات آتی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان در برنامه های مدیریت تلفیقی این آفت از ارقام متحمل استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 88 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

دانش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  389
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر افزودن ضایعات حاصل از برش از طریق مخلوط کردن آنها با آرد مورد استفاده برای تولید اسپاگتی روی کیفیت محصول مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تیمارهای آزمایشی از مخلوط کردن بترتیب صفر ( نمونه شاهد) ، 5 ،10، 15، 20،25 ، 50 ، 100 درصد از ضایعات آسیاب شده حاصل از برش فرآورده های ماکارونی، با آرد مورد استفاده تهیه گردید. برای تولید اسپاگتی از فرایند نیمه پیوسته در اشل صنعتی در کارخانه شیار ماکارون استفاده شد. در نتیجه هفت نمونه اسپاگتی بعلاوه یک نمونه شاهد بدست آمد که برای انجام آزمون های بعدی، بسته بندی و نگهداری شدند. آزمایش های کیفی از قبیل آزمایش پخت (تعیین میزان لعابدهی و افزایش وزن ناشی از پخت) و اندازه گیری خواص ارگانولپتیک با ارزشیابی حسی از عمده ترین آزمون های انجام گرفته روی محصول بود. نتایج نشان دادند که با افزایش درصد ضایعات برش در آرد، اسپاگتی های بدست آمده با کاهش کیفیت مواجه می شوند اما بین تیمارهای شاهد با نمونه 5 درصد و 10 درصد اختلاف قابل ملاحظه ای از لحاظ پارامترهای کیفی و بویژه کیفیت نهایی در آزمون ارزشیابی حسی اسپاگتی ملاحظه نگردید ولی در مورد تیمارهای 15 درصد و بیشتر از آن افت کیفیت کاملا محسوس بود. نتیجه نهایی این بود که می توان تا حدود 10 درصد از آرد مورد استفاده برای تولید اسپاگتی را با پودر آسیاب شده رشته های حاصل از ضایعات برش جایگزین نموده و محصولی با کیفیت مشابه نمونه شاهد ( بدون افزودن ضایعات برش) بدست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 389

دانلود 80 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

دانش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  456
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

باکتری Pseudomonas syringae یکی از گونه های باکتریهای بیماریزا می باشد که دارای تنوع زیاد ژنتیکی، فیزیولوژیکی و بیولوژیکی می باشد. در این تحقیق، مقاومت P.s. pv.syringae و P.s. pv.tomato تحت شرایط خشک و مرطوب مورد بررسی قرار گرفت. هر دو این باکتریها نسبت به خشکی بسیار حساس بوده بطوریکه قادر نمی باشند تحت شرایط خشک بیش از سه روز بر روی سطح مواد بی جان نظیر کاغذ صافی، کاغذ تفلون و همچنین بر روی بذر گوجه فرنگی زنده باقی بمانند. انواع مواد مایه زنی که بکار گرفته شد در شرایط رطوبت نسبی پایین به مرگ سریع سلول های باکتری منجر می شد. ژنهای hrp که نقش بسیار مهمی در تکثیر باکتری دارند ولی در بقاء P.syringae هیچگونه نقش قابل ملاحظه ای از آنها بر روی بذر و مواد بی جان مشاهده نگردید. با وجود این، بعد از جوانه زدن بذر و ظهور گیاهچه، دینامیزم جمعیت جدایه های موتان hrp بطور معنی داری به میزان نسبت به جدایه های وحشی خود بودند. انتقال P.s. pv.tomato بوسیله بذر بسیار پایین می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه انتقال P.s. pv.tomato از سالی به سال دیگر می تواند از راههای دیگر نظیر آلودگی خاک و بقایای گیاهی صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 456

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  100
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  546
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

تجزیه پذیری پروتئین خام مواد خوراکی در شکمبه عامل مهمی در جهت تامین نیازمندیهای نیتروژن میکروارگانیسم های شکمبه بشمار می رود. در این تحقیق با استفادها ز دو رأس گوسفند فیستولادار، تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام یونجه، شبدر قرمز، سبوس گندم، دانه جو،کنجاله پنبه دانه و دانه ذرت به روش کیسه های نایلونی تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل از نتایج از برنامه کامپیوتری Naway استفاده گردید. میزان پروتئین خام، چربی خام و خاکستر خام یونجه به ترتیب 22.64 ، T ، شبدر قرمز 17.71 ، 1.48 ، 9.69 ، کنجاله پنبه دانه 39.05 ، 8.08 ،6.26، سبوس گندم 14.31، 2.6 و 5.2، دانه ذرت 9.07،4.2 و 1.36 و دانه جو10.62، 2.12 و 2.43 درصد بود. میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام یونجه 47±1.41 و 54.89±1.81 دانه جو 69±3 و 68±2.5 شبدر قرمز 51±1.4 و 57±1.4 و 57±1.4، دانه ذرت 64±0.7 و 62±1.4 ، سبوس گندم 72.15±0.21 و 87.5±1.47 و برای کنجاله پنبه دانه 47.5±0.7 و 45.5±0.7 درصد بود. از داده های تجزیه پذیری می توان در محاسبه پروتئین قابل متابولیسم در تنظیم جیره های غذایی متوازن استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 546

دانلود 120 استناد 3 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID