مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  111
 • صفحه پایان: 

  130
تعامل: 
 • استنادات: 

  313
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

هدف از این تحقیق فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعة ورزش همگانی در ایران طی سال های 1384-94 بود. ازاین رو، از 37 مقالة منتشرشده در نشریات معتبر داخلی، به عنوان جامعة آماری استفاده شد و از بین این جامعة آماری، تعداد 17 مقاله برای اشتراک در مؤلفههای پژوهش ها، روش نمونه گیری صحیح، روش آماری مرتبط و کیفیت مقاله، برای فراتحلیل ارزیابی شد. ازاین بین، 48 مؤلفة مشترک در 17 تحقیق استخراج گردید و سپس برحسب اندازة اثر و توان آزمون آماری مؤلفههای پژوهش ها، مؤلفههای 14 مقاله در نرم افزار فراتحلیل وارد شدند. در این تحقیق از نرم افزار جی پاور و فراتحلیل برای تعیین میزان اندازة اثر و توان آزمون های آماری مؤلفههای استخراج شده و نیز آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی تفاوت میانگین مؤلفه ها و اولویت بندی آنها استفاده شد. نتایج تحلیل میزان اندازة اثر محاسبه شده نشان داد تمام مؤلفههای استخراج شده از پژوهش ها، اندازة اثر و توان آزمون آماریِ زیادی دارند. همچنین نتایج آزمون F نشان داد که بین مؤلفههای استخراج شده از مقالات تفاوت معناداری وجود دارد. عوامل شناسایی شده عبارت بودند از: رسانه و توسعة ورزش همگانی، اماکن، تأسیسات و تجهیزات، آموزش و آگاه سازی، مسئولان و برنامه ریزان، منابع مالی و انسانی برای ورزش همگانی، انگیزة سلامت جسمانی برای ورزش همگانی و انگیزة پیشرفت و درمان برای ورزش همگانی. با توجه به نتایج پژوهش، برنامه ها باید در راستای تقویت زیرساخت های ورزش همگانی برنامه ریزی و طراحیِ استراتژی شوند و در مورد ورزش نیز طرحی مشابه طرح تحول نظام سلامت تدوین شود و در مرحلة بعد در صدد تأمین منابع مالی و انسانی متخصص گام برداشته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 117 استناد 313 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعیین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و اضطراب فیزیکی اجتماعی با رضایت از زندگی دانشجویان تربیت بدنی دانشکدة فنی و حرفه ای الزهرای مشهد بود. جامعة آماری شامل تمامی دانشجویان رشتة تربیت بدنی دانشکدة فنی و حرفه ای دخترانة الزهرای مشهد بود که براساس آمار، تعداد آن ها 270 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری به صورت کل شمار بود و همة جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های هوش هیجانی شاته و همکاران (1998)، اضطراب فیزیکی اجتماعی هارت و همکاران (1989) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) بودند. از مدل معادلات ساختاری برای بررسی رابطة علی و معلولی متغیرها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بر رضایت از زندگی اثر مثبت معناداری دارد. همچنین، برمبنای نتایج، هوش هیجانی بر اضطراب فیزیکی اجتماعی و اضطراب فیزیکی اجتماعی بر رضایت از زندگی اثر منفی معناداری دارند. درنهایت، براساس مدل پژوهش مشخص شد که هوش هیجانی ازطریق اضطراب فیزیکی اجتماعی بر رضایت از زندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد. درمجموع، چنین به نظر می رسد که زندگی دانشگاهی با اضطراب های متعدد و پیچیده ای همراه شده است و توانایی مقابله با این اضطراب ها ازطریق کسب توانمندی های هیجانی، زمینة حفظ و تأمین سلامت جسمی، عاطفی و روانی دانشجویان را فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

یکی از راه های عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش، نهادینه کردن این مفهوم از سنین پایه است؛ ازاین رو، توجه به ورزش مدارس و شناسایی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری و به شیوة گلیزر (1992) استفاده شد. نخست، ازطریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی عوامل مؤثر شناسایی شد. سپس، مصاحبه های نیمه ساختاریافته (تعداد = 26نفر) با نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام شد. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 54 نشان می توانند در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس مؤثر باشند. سپس، در مرحلة کدگذاری محوری، نشان ها در 17 مفهوم طبقه بندی شدند. درنهایت، هفت مقولة شناسایی شدة حاصل از کدگذاری انتخابی شامل مقولة اصلاح الگوی مصرف، تدوین برنامة آموزشی، نوآوری و شکوفایی، حمایت از تولید داخلی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، توجه به اقتصاد مدرسه و شیوة آموزشی طبقه بندی شدند. سیاست گذاران تربیت بدنی آموزش وپرورش کشور می توانند از نشان ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در برنامه ریزیهای آتی خود برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ساعات ورزش استفاده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

ساختار کارآمد، مهم ترین عامل رسیدن به اهداف در تمامی نظام ها ازجمله نظام ورزش است؛ بنابراین، هدف از اجرای پژوهش حاضر، تحلیل ساختار ورزش تربیتی ایران بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی بود که با روش پژوهش اسنادی انجام شد. برای جمع آوری داده های موردنیاز با هدف تحلیل مسئولیت های نهادهای آموزشی در ورزش، اسناد بالادستی و مبانی قانونی ناظر بر تشکیلات ورزش در ایران مطالعه شدند. داده های موردنیاز برای تحلیل سازمان های مسئول در ورزش تربیتی و نهادهای آموزشی فعال در سایر حوزه های ورزش (همگانی، قهرمانی و حرفه ای) نیز با مطالعة قانون اهداف، وظایف و تشکیلات سازمان های مختلفی که در عرصة ورزش فعال هستند، جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان داد که وزارت ورزش وجوانان، کمیتة ملی المپیک، وزارت آموزش وپرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، وزارت علوم، فدراسیون ورزش های دانشگاهی، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح و باشگاه های ورزشی در حوزة ورزش تربیتی مسئولیت دارند. دراین بین، نهادهای آموزشی وزارت آموزش وپرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در حوزة ورزش همگانی مسئولیت دارند و نهادهای آموزشی وزارت آموزش وپرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، وزارت علوم، فدراسیون ورزش های دانشگاهی، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در حوزة ورزش قهرمانی مسئولیت دارند. دانشگاه آزاد نیز تنها نهاد آموزشی است که در حوزةورزش حرفه ای مسئولیت دارد؛ بنابراین، پرهیز از بوروکراسی، حذف وظایف موازی، توزیع متوازن اختیارات، تبیین شرح وظایف و ارتباطات روشن برای تمام نهادها و برقراری هماهنگی بین آن ها از مهم ترین اصولی است که برای انسجام و یکپارچگی ساختار تشکیلات ورزش تربیتی ایران باید رعایت شود.

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  173
 • صفحه پایان: 

  194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

هدف این پژوهش، تدوین و اولویت بندی راهبردهای ورزش دانشگاه محقق اردبیلی بود. این پژوهش ازنوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعة آماری شامل مدیران و کارشناسان مدیریت تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی بود. نمونة پژوهش به صورت تمام شمار و برابر با جامعة آماری بود. برای گردآوری داده ها، اسناد و مدارک بالادستی و ادبیات پژوهش بررسی شدند، به بررسی نظرهای خبرگان پرداخته شد و همچنین، از پرسش نامة عوامل محیط درونی و بیرونی اثرگذار بر عملکرد دفتر مدیریت تربیت بدنی دانشگاه استفاده شد. برای ارزیابی عوامل درونی و بیرونی از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، برای تحلیل محیطی از ماتریس سوات و برای تدوین راهبردها از ماتریس تاوس استفاده شد. نتایج نشان داد که موقعیت راهبردی در موقعیت محافظه کارانه قرار دارد. نتایج تحلیل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی برای اولویت بندی راهبردها نشان داد که توسعة برنامه های ورزش همگانی، توسعة ورزش تربیتی و توسعة ورزش حرفه ای و قهرمانی، به ترتیب سه راهبرد اول مدیریت تربیت بدنی دانشگاه هستند. با توجه به یافته های پژوهش می توان اذعان کرد که مدیریت تربیت بدنی با تکیه بر راهبردهای ضعف-فرصت خواهد توانست به اهداف متعالی خود دست یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  195
 • صفحه پایان: 

  216
تعامل: 
 • استنادات: 

  260
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

هدف این پژوهش، تبیین الگوی ارتباطی سلامت معنوی با اخلاق حرفه ای در مربیان ورزشی بود. 185 مربی (117 مرد و 68 زن، میانگین سنی 57/41 سال و میانگین سابقة مربیگری 27/15 سال) از رشته های ورزشی مختلف با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسش نامة سلامت معنوی (اله بخشیان و همکاران، 1389) و پرسش نامة اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی را (عیدی و همکاران، 1395) تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ابعاد و سطح کلی سلامت معنوی دارای روابط دوسویة معنادار و مثبت با ابعاد و سطح کلی اخلاق حرفه ای بودند. مطابق نتایج تحلیل رگرسیون، به ترتیب فلسفة مربیگری (6/17 درصد)، قانون مداری (8/16 درصد)، استفاده از خرد جمعی (8/14 درصد)، احترام به ارزش ها و هنجارها (1/14 درصد)، روابط انسانی (3/13 درصد) و علاقه مندی به حرفه (6/11 درصد) توسط ابعاد سلامت معنوی تبیین شدند. ابعاد سلامت معنوی درمجموع 1/26 درصد از تغییرات سطح کلی اخلاق حرفه ای را در مربیان ورزشی تبیین کرد. درنهایت، نتایج مدل یابی معادلات ساختاری بیانگر وجود ارتباط چندگانة معنادار و مثبت بین ابعاد سلامت معنوی و اخلاق حرفه ای بود. یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که ازطریق ارتقای سلامت معنوی می توان سطح اخلاق حرفه ای را در مربیان ورزشی بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 135 استناد 260 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  217
 • صفحه پایان: 

  234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انواع کانون توجه بر اجرای عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت دانش آموزان و تعامل بین نوع کانون توجه و سطح آمادگی جسمانی بود. تعداد 12 دانش آموز با سطح آمادگی جسمانی بالا و 12 دانش آموز با سطح آمادگی جسمانی پایین با دامنة سنی 17-15 سال به روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. آزمودنی ها اجزای عضلانی-اسکلتی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت (درازو نشست، خم شدن به جلو و بارفیکس اصلاح شده) را طی سه روز و با فاصلة یک هفته ای بین روزها انجام دادند. در روز اول، دستورالعمل توجهی ارائه نشد. در روزهای دوم و سوم، آزمودنی ها تمرکز بیرونی یا درونی را به طور تصادفی و همتراز شدة متقابل اتخاذ کردند. تحلیل داده ها با روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تعقیبی حداقل تفاوت معنی دار انجام شد. نتایج نشان داد که در گروه آمادگی جسمانی بالا، تمرکز بیرونی نسبت به درونی یا کنترل باعث برتری معنادار در آزمون های درازو نشست، خم شدن به جلو و بارفیکس اصلاح شده می شود. همچنین، در گروه آمادگی جسمانی پایین، تمرکز بیرونی نسبت به درونی یا کنترل به اجرای بهتر معنا دار در آزمون های خم شدن به جلو و بارفیکس اصلاح شده منجر می شود. تمرکز درونی نسبت به کنترل به برتری معنا دار در آزمون بارفیکس اصلاح شدة گروه آمادگی جسمانی بالا منجر می شود. براساس نتایج، ارائة دستورالعمل تمرکز بیرونی منجر به برتری اجرا در ارزیابی اجزای عضلانی-اسکلتی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت، صرف نظر از سطح مهارت می شود. همچنین، درحین ارزیابی باید از ارائة دستورالعمل تمرکز درونی به ویژه در افراد با سطح آمادگی جسمانی بالا اجتناب شود.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  235
 • صفحه پایان: 

  254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی راهکارهای توسعة ورزش همگانی درمیان دانشجویان دانشگاه بیرجند بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل 8246 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در سال 1395 بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونة آماری برابر با 370 نفر برآورد شد. این پژوهش ازنوع کاربردی بود که به روش پیمایشی اجرا شد. پس از تأیید روایی محتوایی پرسش نامه توسط هشت تن از اساتید مدیریت ورزشی، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. راهکارهای توسعة ورزش همگانی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند به روش کیفی شناسایی شدند و سپس، با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و به وسیلة آزمون فریدمن تجزیه وتحلیل شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار پی. ال. اس. و اس. پی. اس. اس. نسخة 22 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که راهکارهای توسعة ورزش همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند، به ترتیب راهکارهای اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، زیرساخت ها و امکانات، پژوهشی و آموزشی هستند؛ بنابراین، لازم است که با نهادینه سازی فرهنگ ورزش همگانی، طراحی برنامه های تفریحی و ورزشی لازم و حمایت مالی از ورزش همگانی دانشجویان، درجهت توسعة ورزش همگانی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند تلاش شود.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  255
 • صفحه پایان: 

  276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

در جوامع امروزی، ورزش پدیدة مقبولی است که می تواند برای ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی به کار گرفته شود. این پژوهش کاربردی، با هدف تبیین نقش ورزش در انسجام اجتماعی عراقی های مقیم استان قم انجام شد. جامعة آماری همة شهروندان عراقی مقیم استان قم با تعداد نامعلوم بودند که 210 نفر از آن ها به صورت تصادفی ساده به دو پرسش نامة پژوهش گرساختة مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی این پرسش نامه ها به تأیید اساتید متخصص رسید. همچنین، پایایی پرسش نامه ها با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 82/0 برای مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی محاسبه شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل شدند و شاخص های برازش مدل تأیید شدند. نتایج نشان داد که مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (310/0) دارد؛ مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (334/0) دارد؛ مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (540/0) دارد و مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (419/0) دارد. همچنین، ضریب تعیین نشان داد مشارکت در ورزش درمجموع می تواند 2/55 درصد از واریانس انسجام درونی و 5/42 درصد از واریانس انسجام بیرونی را تبیین کند. به طورکلی، می توان گفت که مشارکت در ورزش تبیین کنندة قوی تری برای انسجام درونی است.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  277
 • صفحه پایان: 

  300
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل برنامة درسی دورة پیشدبستانی کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلستان، کانادا، چین و ایران، ازمنظر درس تربیت بدنی بود. در این پژوهش، شباهتها و تفاوتهای عناصر برنامة درسی دورة پیش دبستانی کشورهای ذکرشده ازمنظر درس تربیتبدنی، با هدف ارائة پیشنهادهایی برای بهبودبخشیدن به برنامة درسی این دوره و تدوین برنامة درسی تربیت بدنی دورة پیش دبستانی ایران بررسی و مقایسه شدند. این پژوهش، پیمایشی-تطبیقی بود. اطلاعات موردنیاز ازطریق اسناد و مدارک کتابخانه ای )سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران، 1390؛ برنامة درسی ملی ایران، نگاشت 1389؛ اساسنامة دورة پیش دبستانی و کتاب راهنمای برنامه ها و فعالیتهای دورة پیش دبستانی، 1392 (، مصاحبة نیمه سازمان یافته با مربیان، کارشناسان و صاحبنظران کلیدی و همچنین، جست وجو در شبکة جهانی اینترنت و سایت های وزارت آموزش وپرورش کشورهای موردمطالعه گردآوری شد. نتایج نشان داد که همة کشورهای موردمطالعه اقدام به تدوین برنامة جامعی برای درس تربیت بدنی دورة پیش دبستانی کردند. آنها در برنامة درسی تربیت بدنی خود عناصر برنامة درسی را به خوبی تبیین کردند. درمقابل، ایران فاقد یک برنامة درسی جامع تربیت بدنی برای دورة پیش دبستانی بود؛ بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده و با هدف کیفیت بخشی به برنامة درسی این دوره پیشنهاد شد تا برنامة درسی جامعی برای درس تربیت بدنی دورة پیش دبستانی ایران تدوین شود. همچنین، پیشنهاد شد که در تدوین این برنامه به اصول و مبانی، اهداف، نتایج، محتوا، روشهای تدریس و ارزشیابی، زمان، فضا و تجهیزات مناسب برای درس تربیت بدنی و آموزش و جذب مربیان کارآزموده توجه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  301
 • صفحه پایان: 

  326
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

حکمرانی خوبسازوکارهایی را برای نظارت بر عملکرد و دستیابی به اهداف در سازمانها فراهم می آورد؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت حکمر انی و اثر سرمایة اجتماعی بر شاخص های حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی بود. روشپژوهش زمینه یابی بود. جامعة آماری رؤسای هیئت های ورزشی استان های غربیبودند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه 224 نفر بود. شرکت کنندگان پرسش نامه های حکمرانی خوب (پژوهشگر ساخته) و سرمایة اجتماعی را تکمیل کردند. برای تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی وپایایی مدل اندازه گیری تأیید شد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که حکمرانی خوب و سرمایة اجتماعی در جامعة مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط بودند. مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که سرمایة اجتماعی اثرهای مثبتی بر ابعاد حکمرانی خوب شامل شفافیت، بازرسی و توازن، دموکراسی و همبستگی داشت. به علاوه، سرمایة اجتماعی حدود نیمی از واریانس حکمرانی خوب را تبیین نمود. نتایج حاصل از این مطالعه به ارائة عوامل مؤثر در حکمرانی خوب ورزشی با هدف اولویت بندی و تنظیم اقدامات برای بهبود حکمرانی در فدراسیون های ورزشی منجر شد.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  327
 • صفحه پایان: 

  344
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

هدف این پژوهش، تدوین راهبردهای ترویج آموزش المپیک دربین دانش آموزان مدارس ایران همراه با محتوای مطلوب آن بود. پژوهش حاضر، یک مطالعة آمیخته است که به دو روش کیفی و کمی انجام شده است. در روش کیفی که ازطریق گراندد تئوری اجرا شد، از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد. داده ها ازطریق 19 مصاحبة نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. همچنین، در روش کمی که با استفاده از مطالعة دلفی انجام شد، 14 نفر از صاحب نظران، طی دو مرحله در پژوهش شرکت کردند. داده های این مرحله ازطریق پرسش نامة الکترونیکی جمع آوری شدند. یافته های این بخش از پژوهش شامل 23 گویه بود که ازطریق آزمون تی تک نمونه ای تأیید شدند و هفت گویة اول آن ازطریق آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان داد که ازطریق راهبردهای آموزشی، تربیتی، ورزشی و مدیریتی می توان محتوای مطلوب و بومی آموزش المپیک را دربین دانش آموزان توسعه داد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

ارزشیابی، فرایند منظم و منسجمی برای مشخص کردن میزان پیشرفت دانش آموزان در مسیر رسیدن به هدف های آموزشی و پرورشی است. هدف پژوهش حاضر، مطالعة استقرار ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیت بدنی در مدارس بود. روش پژوهش کیفی بود که با رویکرد نظریة داده بنیاد انجام شده است. گردآوری داده ها به روش های متعددی مانند مصاحبه و بررسی اسنادانجام شد. صاحب نظران، مدیران و متخصصان حوزة ارزشیابی و تربیت بدنی مدارس جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد و انجام مصاحبه برای گردآوری داده ها، نمونه گیری به صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی انجام شد. هم زمان با گردآوری داده ها، کار تحلیل آن ها طی سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی با به کارگیری نسخه ی 2/5 نرم افزاراطلس تی. آیانجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیت بدنی تأثیر مثبتی بر روند اجرای درس تربیت بدنی در مدارس دارد و بازتاب گسترده ای را نیز در جامعه ایجاد می کند؛ اما دستیابی به تمام پیامدهای مثبت این طرح درگرو فراهم کردن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آن است.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

هدف این پژوهش، طراحی و تدوین برنامة راهبردی فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور بود. روش پژوهش حاضر برمبنای فرایند مطالعات راهبردی با رویکرد سوات و با استفاده از روش های کیفی و کمی انجام شد. مدیران و متخصصان آشنا با ورزش دانش آموزی به تعداد 65 نفر، به عنوان جامعه و نمونة آماری انتخاب شدند و از آن ها نظرسنجی شد. روش جمع آوری اطلاعات، پیمایشی بود و با استفاده از دو پرسش نامة باز و بسته و مصاحبه با اعضای جامعه با هدف احصای بیانیة رسالت، چشم انداز، ارزش های محوری، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و به روش دلفی انجام شد. اطلاعات به دست آمده با نکته نظر شورای راهبری در پنج قوت، هفت ضعف، هفت فرصت و شش تهدید، نهایی شد. همچنین، با استفاده از جدول ارزیابی عوامل درونی و بیرونی و محاسبات لازم، موقعیت راهبردی فدراسیون در وضعیت محافظه کارانه شناسایی شد. سپس، با بهره مندی از تحلیل ماتریس سوات تعداد شش راهبرد تهاجمی، دو راهبرد محافظه کارانه، سه راهبرد رقابتی و یک راهبرد تدافعی و درمجموع، 12 راهبرد شناسایی شدند. راهبردهای شناسایی شده با ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی اولویت بندی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

بسیاریازاهدافتربیتی درورزشهاوبازیهانهفتهاستوازطریقآموزشمستقیموغیرمستقیم بازیهاو ورزشهامیتوان بهاهدافاساسیتربیتیدر بعدجسمانی، عقلانی، اجتماعی، عاطفیواخلاقیدستیافت؛ بنابراین، در توسعة اجتماعی جوامع، توجه به ورزش آموزشی نقشی مهم و ضروری ایفا می کند؛ بااین حال، برای توسعة آن به شناخت مؤلفه ها و عملکردهای آن نیاز است؛ براین اساس، هدف این پژوهش واکاوی مبانی نظری ورزش آموزشی-تربیتی و استخراج عوامل مؤثر برآن و متأثر از آن بود. روش پژوهش حاضر کیفی بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. همچنین، از نمونه گیری نظری و به شکل گلوله برفی در انتخاب مصاحبه شونده ها استفاده شد (12 نفر). نتایج نشان داد که مشکلات سیاسی، مدیریتی، برنامه ریزی و خط مشی گذاری، رویه ای، ساختاری، سخت افزاری و مشکلات موجود در آموزش عالی به همراه سوءتفاهمات ادراکی، بر ورزش آموزشی و آموزش تربیت بدنی در مدارس تأثیرگذار هستند. افزون براین، توسعة ورزش آموزشی-تربیتی می تواند منجر به توسعة ورزش، توسعة سلامت جامعه، افزایش سرمایة اجتماعی و توسعة اقتصادی شود؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که با توجه به اهمیت نقش آموزشی و تربیتی تربیت بدنی در مدارس و اثرهای وسیع توسعة ورزش آموزشی-تربیتی در جامعه، طرح جامع توسعة ورزش آموزشی-تربیتی با درنظرگرفتن عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر آن به همراه تنظیم برنامه های اجرایی، در بالاترین سطح مدیریت کشور تهیه و اجرا شود.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0