مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  15-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  665
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 665

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  27-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  754
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 754

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  45-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شاه باغی ص.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  45-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  593
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 593

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  75-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تاج بخش مهدی

نشریه: 

دانش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  78-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  311
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 311

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  87-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  97-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  99-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  774
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 774

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  113-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  751
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 751

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  125-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  684
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 684

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  139-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  853
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 853

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پاسبان اسلام بهمن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  155-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  660
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 660

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  165-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  653
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 653

دانلود 282 استناد 0 مرجع 0