مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها | سال:1393 | دوره:2 | شماره:1 (پیاپی 5)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحه شروع: 

  245
 • صفحه پایان: 

  252
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

سابقه و هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش عوامل انسانی در ایجاد سوانح ترافیکی در محورهای درون شهری و برون شهری کشور انجام شده است.روش بررسی: اطلاعات کلیه افراد آسیب دیده در اثر حوادث ترافیکی به صورت سرشماری، ثبت شده (فرم های کام 114) در سیستم (فاوا)، که شامل 592168 نفر بودند بررسی شدند. عوامل خطر انسانی منجر به حوادث ترافیکی تعیین و نسبت شانس (Odds ratio) هر یک از عوامل خطر در رخداد حوادث ترافیکی با استفاده از مدل رگرسیونی با شانس های متناسب و تعدیل عوامل مداخله گر احتمالی مانند سن، و جنسیت و وضعیت روشنایی در راه های درون و برون شهری برآورد شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سنی در جامعه مورد بررسی 34.1±14.0 سال بود. در بین عوامل انسانی دخیل در سوانح ترافیکی بالاترین درصد به بی توجهی به مقررات به میزان 69.9 درصد اختصاص داشت. نسبت شانس قرار گرفتن در یکی از طبقات جرح یا فوت در محورهای درون شهری برای افرادی که مصرف مشروبات الکلی داشته اند 6.5 برابر همین مقدار برای افرادی بوده که این عامل خطر را نداشته اند (CI: 4.88-8.65 و OR= 6.5). همچنین در محورهای برون شهری نیز بالاترین نسبت شانس را در بین دیگر نسبت ها (CI: 1.22-3.29 و OR=1.73) به خود اختصاص داد.نتیجه گیری: با اینکه مصرف نوشیدنی های الکلی بیشترین تاثیر را بر شدت حوادث ترافیکی رخ داده شده را دارد اما با توجه به شیوع کم این عامل و در نتیجه خطر قابل انتساب کمتر نسبت به دیگر عوامل، به نظر می رسد بهتر است برنامه های پیشگیری را بیشتر متمرکز بر عوامل با شیوع بالا مانند بی توجهی به مقررات و عجله و شتاب بی مورد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 100 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحه شروع: 

  253
 • صفحه پایان: 

  258
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به رشد فزاینده جمعیت و گسترش صنعت کشاورزی درسال های اخیر، تصفیه فاضلاب ها کاری اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی و الکترودهای آلومینیوم اقدام به حذف باکتری های موجود در فاضلاب بیمارستانی گردید.روش بررسی: مطالعه حاضر مطالعه مقطعی در مقیاس آزمایشگاهی و در سیستم ناپیوسته می باشد که برای بررسی درصد حذف توده باکتری ها در فاضلاب بیمارستانی به وسیله جریان مستقیم الکتریکی روی فاضلاب بیمارستانی انجام گرفت. در این تحقیق تاثیر متغیرهای ولتاژ (10، 20، 30 ولت)، و زمان (10، 20، 30 دقیقه) و نوع الکترود (آلومینیوم) بر کارایی حذف باکتری ها ارزیابی گردید.یافته ها: نتایج برآمده از آزمایش ها نشان داد که با افزایش زمان تماس و ولتاژ، کارایی حذف به سبب تولید سریع محصولات ناشی از هیدرولیز افزایش می یابد. همچنین تغییرات زمان و ولتاژ می تواند آثار متفاوتی بر کارایی حذف توده باکتری ها داشته باشد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که انعقاد الکتریکی روش سریع برای حذف باکتری ها از فاضلاب بیمارستانی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 128 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحه شروع: 

  259
 • صفحه پایان: 

  266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  438
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

مقدمه: رشد صنعت پلاستیک در چند دهه اخیر بسیار چشمگیر بوده است. پلیمر وینیل کلراید یکی از پرکاربردترین پلاستیک ها در جهان می باشد که در طی فرایندهای حرارتی، مونومر وینیل کلراید آزاد می گردد. این مطالعه با هدف ارزشیابی مواجهه شغلی و تخمین میزان ریسک مواجهه کارگران با مونومر وینیل کلراید انجام گردید.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی می باشد که بر روی 100 نفر از کارگران دو کارخانه پلاستیک سازی شهر تهران (A,B) انجام پذیرفت. برای تعیین غلظت مونومر وینیل کلراید در هوای تنفسی، نمونه های هوا توسط روش بهینه شده موسسه ملی بهداشت و امنیت شغلی آمریکا به شماره 1007 انجام گردید. پارامترهای شرایط جوی هوا شامل دما، فشار، سرعت جریان و رطوبت نسبی همزمان با نمونه برداری اندازه گیری شد. ارزیابی ریسک کمی کارگران بر اساس دو معیار مرگ و میر استاندارد شده و ریسک بروز سرطان انجام شد. تجزیه و تحلیل یافته ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 انجام گرفت.یافته ها: پارامترهای جوی در کارخانه های A و B به ترتیب برای رطوبت نسبی 43.77±16.71 و 37.16±14.45 درصد، دمای هوا 20.95±3.34 و 21.05±2.20 سانتی گراد، فشار هوا 87.48±0.54 و 87.41±0.64 کیلو پاسکال و سرعت جریان هوا 0.13±0.08 و 0.10±0.06 متر بر ثانیه اندازه گیری شد. میزان مونومر وینیل کلراید در هوای استنشاقی کارگران کارخانه های A و B به ترتیب 1.01±0.51 و 0.36±0.20 بر حسب ppm اندازه گیری شد. میزان ریسک کمی بر اساس مرگ و میر استاندارد شده در افراد مواجهه یافته 1.06±0.03 برابر جمعیت بدون مواجهه با برآورد شد. میزان ریسک بروز سرطان بر اساس معیار های محاسباتی سازمان سیستم اطلاعات جامع ریسک به ازای هر 1000 نفر جمعیت مواجهه یافته محاسبه گردید که همبستگی آماری بین دو میزان ریسک برابر R2=0.88 بدست آمد.نتیجه گیری: مواجهه فردی 31 درصد کارگران بیشتر از حد آستانه تماس شغلی (1ppm) بوده است. در تحقیق حاضر، میانگین مواجهه فردی با مونومر وینیل کلراید در مقایسه با مطالعات سال های گذشته انجام شده کمتر و قابل قیاس با مطالعات اخیر می باشد. نتایج این مطالعه به وضوح مخاطرات شغلی کارگران را در شرایط رکود تولید فعلی خاطر نشان می سازد و از این رو به کارگیری سیستم-های کنترلی فنی مهندسی به ویژه با رونق اقتصادی پیش بینی شده در سال های آتی، برای تامین سلامت و تندرستی کارگران الزامی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 438

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحه شروع: 

  267
 • صفحه پایان: 

  273
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  365
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

سابقه و هدف: بحران خطرات موجود در فرآیندهای شیمیایی ایجاب می کند که در برابر آن ها از چندین لایه حفاظتی استفاده گردد. در همین راستا تجزیه و تحلیل کفایت و مقاومت لایه های حفاظتی مورد استفاده، یک ضرورت است. در این مطالعه سطح ایمنی لایه های حفاظتی موجود در یک سیستم تولید هیدروژن ارزیابی شده است.روش بررسی: برای ارزیابی لایه های حفاظتی از روش تجزیه و تحلیل لایه های حفاظتی ترجیحی استفاده شد. در این مطالعه رویدادهای دارای اثر شدید، علل آغازین و فرکانس آن ها، لایه های حفاظتی مستقل و احتمال شکست در زمان مورد نیاز، همچنین احتمال رویدادهای میانی و سطح یکپارچگی ایمنی در بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که کاهش خطرپذیری ضروری مابین 10-1 و 10-2 بوده و یک سطح یکپارچگی ایمنی ثانویه به عنوان الزام تعیین گردید. همچنین مشخص شد نیازی به انجام یک مطالعه آنالیز کمی ریسک نیست.نتیجه گیری: با توجه به زمان بر بودن اجرای روش تجزیه و تحلیل لایه های حفاظتی ترجیحی، به نظر می رسد ترکیب این روش با یک ابزار نرم افزاری، می تواند روش را کارآمدتر ساخته و بر سرعت و دقت کار بینجامد.

آمار یکساله:  

بازدید 365

دانلود 126 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحه شروع: 

  275
 • صفحه پایان: 

  282
تعامل: 
 • استنادات: 

  704
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

سابقه و هدف: سوختگی یکی از انواع آسیب هاست که هم تهدیدی برای مرگ بوده و هم ناتوانی و عوارض ناشی از آن کیفیت زندگی را کاهش داده و به خصوص در زنان سنین باروری از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش اپیدمیولوژی سوختگی متوسط تا شدید زنان استان آذربایجان غربی که به بستری شدن در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه انجامیده است، بررسی شد.روش بررسی: پژوهش از نوع مقطعی بوده که داده های موجود در پرونده بستری کلیه زنان در سنین باروری (15-49 ساله) بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی ارومیه در طول سال های 1389-1391 به صورت سرشماری در مطالعه قرار گرفت. داده ها با استفاده از چک لیست جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 در تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در طول دوره مطالعه، از 939 زنی که به دلیل سوختگی بستری شده بودند، %54.5 در سنین باروری و %5.7 باردار بودند. میزان بروز سوختگی 1.9 مورد به ازای هر 10000 نفر زن سنین باروری در طول دوره مورد مطالعه بودند. نفت سفید (%31.2) و وسایل گاز سوز خانگی (%21.2) بیشترین عوامل منجر به سوختگی و %29.2 از بیماران به قصد خودکشی اقدام به سوزاندن خود و از این بین %57.5 از افراد بستری شده، جان خود را از دست داده بودند.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که سوختگی از گسترش بالایی برخوردار بوده و از مشکلات سلامت زنان در استان آذربایجان غربی می باشد. سوختگی در زنان با توجه به مورتالیته بالا، اولویت پیشگیری و اقدامات درمانی به موقع برای بیماران آسیب دیده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 88 استناد 704 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحه شروع: 

  283
 • صفحه پایان: 

  290
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

سابقه و هدف: تصادفات رانندگی به عنوان یک دغدغه جهانی در حال گسترس در کشورهای در حال توسعه است. از آن جایی که بیشتر تصادفات ترافیکی تاکسی ها ناشی از مسافران آن ها نبوده و به رانندگان تاکسی و دیگر وسایل نقلیه در خیابان ها و افراد پیاده رو مربوط می گردد، در این مطالعه اعمال ناایمن رانندگان تاکسی های خطی تهران، به عنوان گروه بزرگی از رانندگان حرفه ای بررسی شده است.روش بررسی: به دلیل وجود نظم تقریبی در کار رانندگان تاکسی های خطی نسبت به بقیه به ویژه از لحاظ ساعات و طول مدت کار روزانه، به عنوان جامعه مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب شد. چک لیست اعمال ناایمن با 30 سوال تهیه و توسط افراد آموزش دیده با سوار شدن در تاکسی به عنوان مسافر تکمیل گردید. نتایج با نرم افزار 18 SPSS و آزمون تی تست و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که بیشتر رانندگان تاکسی های خطی تهران (57.2 درصد) دارای ارزان ترین اتومبیل های تولید داخل یعنی پراید و پیکان هستند. فراوانی کل اعمال نا ایمن رانندگان تاکسی های خطی تهران در حدود 52.5 درصد است و بیش از 46 درصد از اعمال ناایمن رانندگان بررسی شده دارای فراوانی بالای 80 درصد هستند. نیمی از رانندگان تاکسی های خطی شهر تهران از کمربند ایمنی استفاده نمی کنند و اکثر قریب باتفاق آنها (%95.6) نسبت به بستن کمربند ایمنی توسط مسافران بی توجه هستند. کیلومتر شمار 35.4 درصد از تاکسی های مشاهده شده خراب بود و این نکته بسیار مهمی در مبحث داوری های ادراکی رانندگان می باشد.نتیجه گیری: برابر نتایج مطالعه حاضر فراوانی اعمال ناایمن در بین رانندگان تاکسی شهر تهران بسیار بالا می باشد و بنابراین انجام برنامه های مداخلاتی موثر در راستای ارتقای نگرش ایمنی و کنترل اعمال ناایمن رانندگان تاکسی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 143 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحه شروع: 

  291
 • صفحه پایان: 

  298
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

سابقه و هدف: کاربرد روش الکتروکواگولاسیون برای حذف آلاینده های شیمیایی در سال های اخیر روبه گسترش است. هدف در این تحقیق امکان و تعیین درصد حذف فلوراید، عامل فلوئوروزیس دندانی و استخوانی، از آب آشامیدنی وسیله رآکتور ناپیوسته الکتروکواگولاسیون مرکب از الکترودهای آلومینیومی است.روش بررسی: نمونه آب آشامیدنی دارای فلوراید در رآکتور ناپیوسته پلاستیکی با آرایش الکترودها به صورت تک قطبی تهیه گردید. کارایی حذف در حالت مختلف متغیرهای pH(4، 7 و 10)، زمان واکنش (5، 10، 15، 30 و 45 دقیقه)، فاصله الکترود (2 سانتی متر)، غلظت فلوراید (2 mg/L، 4، 6 و 12) و چگالی جریان (1.5 mA/cm2، 3 و4.5 ) بررسی شد.یافته ها: مقدار حذف 2 mg/L فلوراید در فاصله 2 سانتی متر، چگالی جریان 4.5 mA/cm2 و زمان واکنش 30 دقیقه در pH های 4، 7 و 10 به ترتیب %96.5، %100 و %90.5 در رآکتور الکتروکواگولاسیون بدست آمد. مقدار حذف 12 mg/L فلوراید در فاصله 2 سانتی متر، چگالی جریان 4.5 mA/cm2 و زمان واکنش 30 دقیقه در pH های 4، 7 و 10 به ترتیب %60.7، %64 و %56 در رآکتور الکتروکواگولاسیون بدست آمد.نتیجه گیری: یافته ها نشان دادند که میزان حذف فلوراید با افزایش چگالی جریان و مدت زمان واکنش افزایش می یابد. با افزایش غلظت فلوراید، زمان مورد نیاز برای دستیابی به کارایی حذف مناسب نیز افزایش می یابد. نتایج نشان دادند که الکتروکواگولاسیون فرایندی موثر برای فلوئور زدایی از آب آشامیدنی محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 118 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحه شروع: 

  299
 • صفحه پایان: 

  307
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

سابقه و هدف:استرس گرمایی یکی از اصلی ترین و شایع ترین مشکلات در محیط های کاری است. فشار گرمایی بیش از حد می تواند به نشانه های مختلف کلینیکی از جمله سردرد، تهوع و استفراغ بینجامد. هدف از این مطالعه مقایسه رابطه همبستگی شاخص های استرس گرمایی دمای تر گویسان، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با پارامترهای فیزیولوژیکی دمای تمپان و ضربان قلب در یک صنعت شیشه است.روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی 72 نفر کارگر مرد در یک کارخانه شیشه انجام گرفت. پارامترهای جوی دمای خشک، دمای تر طبیعی و دمای گوی سان اندازه گیری و شاخص های استرس گرمایی برآورد شد. دمای تمپان و ضربان قلب نیز اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: همبستگی بین دمای تمپان و ضربان قلب با شاخص ها معنی دار بود (p-value<0.05). میزان همبستگی بین شاخص دمای تر گویسان با ضربان قلب و دمای تمپان به ترتیب (0.208) و (0.214)، بین شاخص استرین فیزیولوژیکی با ضربان قلب و دمای تمپان (0.423) و (0.701) و بین شاخص استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان به ترتیب (0.579) و (0.068) می باشد.نتیجه گیری: شاخص استرین فیزیولوژیکی نسبت به شاخص های دیگر همبستگی بیشتری با پارامترهای فیزیولوژیکی اندازه گیری شده در این مطالعه دارد بنابراین شاخص استرین فیزیولوژیکی برای ارزیابی استرس گرمایی در بین کارگران به عنوان بهترین شاخص معرفی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 115 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحه شروع: 

  309
 • صفحه پایان: 

  316
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  332
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

مقدمه: سوانح و حوادث از مهم ترین علل ابتلا و میرایی در جهان محسوب می شوند. ایران یکی از کشورهای با میزان بالای سوانح و حوادث به شمار می رود. هدف از این مطالعه بیان بررسی وضعیت مصدومان ناشی از سوانح و حوادث مراجعه کننده به اورژانس مراکز پزشکی و بیمارستان های زیرپوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است. همه مراجعین با علت سوانح و حوادث که از اول فروردین تا آخر اسفند 1391 به اورژانس بیمارستان های زیر پوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. طبقه بندی اطلاعات سوانح و حوادث بر اساس ویرایش دهم طبقه بندی جهانی بیماری ها صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 صورت گرفت.یافته ها: در مجموع 248438 نفر بررسی شدند. %67.7 از افراد مرد و %32.3 زن بودند. ضربات (41 درصد)، حوادث ترافیکی (17 درصد) و سقوط (9.5 درصد) به ترتیب شایع ترین علل گزارش شده سوانح و حوادث بودند. وقوع صدمات بیشتر در گروه های سنی 15 تا 24 ساله و 25 تا 34 ساله (50.4 درصد) بود. بیشتر حوادث در مناطق شهری اتفاق افتاده بود. در مجموع 722 مورد مرگ به دنبال سوانح و حوادث ثبت گردید. ارتباط معنی داری بین نوع حادثه و محل حادثه، جنس و نوع حادثه، گروه سنی و محل حادثه، گروه سنی و نوع حادثه (p<.001) ملاحظه گردید.نتیجه گیری: حوادث ترافیکی بخش بزرگی از سوانح و حوادث را تشکیل می دهند. مردان، جوانان و گروه های مولد جامعه مهم ترین قربانیان حوادث به شمار می روند. آمار فوتی ها و معلول ها نشانگر میزان واقعی فوتی ها و معلول ها نمی باشد. مداخله دست اندرکاران پیشگیری از حوادث به ویژه در پیشگیری حوادث در خیابان ها و منازل، ضروری نظر می رسد. بهبود سیستم ثبت مصدومان و فرایندهای مربوطه برای امکان بهره برداری بهتر از اطلاعات لازم به نظر می رسد. اطلاع رسانی وضعیت مصدومان ناشی از سوانح و حوادث به دست اندرکاران پیشگیری از حوادث، آموزش به گروه های هدف به ویژه آموزش قوانین و مقررات رانندگی، در کاهش سوانح و حوادث مفید خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 332

دانلود 89 استناد 5 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID