نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

تحقیق حاضر به بررسی نقش جاذبه های فرهنگی-تاریخی مقصدهای روستایی در توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی می پردازد. پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی– تحلیلی است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در دو شهرستان مشهد و بینالود 14 روستایی که دارای جاذبه های تاریخی و فرهنگی هستند به عنوان نمونه انتخاب گردید. همچنین حجم گردشگران با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر و حجم جامعه میزبان هم 222 نفر تعیین شد. محدوده تحلیل در این پژوهش "خانوارا" است و اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل آماری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در روستاهای مورد بررسی جذابیت، تسهیلات و خدمات و عوامل فرهنگی در حد متوسط به بالا می توانند بر توسعه فرهنگی-اجتماعی، فرهنگی-زیست محیطی و در مجموع توسعه گردشگری فرهنگی نقش مثبتی داشته باشند. همچنین در مدل ARAS برای بعد فرهنگی-اجتماعی گردشگری فرهنگی روستای میامی در رتبه اول و روستای چاهشک در رتبه آخر قرار گرفته است. همچنین با توجه به نتایج تحقیق با وجود مشکلات فراوان در سطح منطقه، توجه به امکانات، زیرساختهای روستاهایی که دارای جاذبه گردشگری هستند و تبلیغات مناسب در شهر مشهد می-تواند زمینه رشد گردشگری فرهنگی را فراهم کند.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  143
 • صفحه پایان: 

  169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

طی چندین دهه گذشته، مهاجرت به کلان شهرها ازجمله تهران مهمترین ویژگی جریان مهاجرتی در ایران بوده است. ازجانب دیگر، در دهه اخیر بر درصد مهاجرت های شهر به روستا بیش از پیش افزوده شده است. جهت تحلیل بهتر وضعیت مهاجران معکوس و کلان شهری، با تحلیل ثانویه داده های دو درصد سرشماری 1390 مهاجران این دو جریان مهاجرتی در ویژگی های جمعیتی و اقتصادی مورد مطالعه مقایسه ای قرار گرفته اند. با تأکید بر نظریه های حوزه مهاجرت معکوس و نظریه جریان ضدشهرنشینی، یافته ها نشان می دهد در ویژگی های جمعیتی-اقتصادی؛ ترکیب سنی-جنسی، وضع زناشوئی و سرپرستی خانوار، وضع تحصیلات و نوع شغل، تفاوت های عمده ای بین مهاجران معکوس و کلان شهری وجود دارد که موثرترین این تفاوت در شغل مهاجران است. برتری مهاجران ماهر در امر کشاورزی و کارگران ساده در مهاجرت های معکوس و صاحبان سایر مشاغل در مهاجرت های کلان شهری قابل مشهود است. تفاوت در ویژگی های یاد شده به نفع کلان شهرها بوده و مهاجران وارد شده به کلان شهرها از ویژگی های کیفی مناسب تری نسبت به مهاجران مناطق روستایی برخوردارند. این امر در پیشبرد اهداف توسعه ای در مناطق روستایی قابل توجه بوده و در برنامه های توسعه ای و جمعیتی برای کل کشور بایستی به این ویژگی های متفاوت دو گروه از مهاجران توجه نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  171
 • صفحه پایان: 

  194
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

سلامت اجتماعی به معنای برداشت و گزارش فرد از کیفیت ارتباطش با دیگران است. سلامت اجتماعی در این مفهوم یعنی درک فرد از اجتماع بصورت مجموعه ای معنادار، قابل فهم، دارای نیروی بالقوه برای رشد و شکوفایی همراه با این احساس که متعلق به جامعه است و خود را در اجتماع و پیشرفت آن سهیم می داند. رضایت از زندگی نیز عموما بعنوان بررسی کلی از شرایط موجود، از مقایسه خواسته های فرد تا دسترسی واقعی به آنها بیان می گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سلامت اجتماعی در افزایش رضایت از زندگی است. چارچوب نظری پژوهش با استفاده از دیدگاه های کییز، لیبومیرسکی و تئوری امید تدوین شده است. روش تحقیق پیمایش، و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل شهروندان 15 تا 64 ساله استان اصفهان بوده و نمونه آماری شامل تعداد 800 نفر از جامعه آماری فوق در نظر گرفته شده که به روش خوشه ای متناسب با حجم انتخاب شده اند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و جهت آزمون مدل از نرم افزارAmos استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین نمرات متغیرهای سلامت اجتماعی و رضایت از زندگی بالاتر از حد متوسط است. همچنین تاثیر سلامت اجتماعی بر رضایت از زندگی معنادار و مستقیم است.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 167 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  195
 • صفحه پایان: 

  217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  778
 • دانلود: 

  777
چکیده: 

ازدواج سفید یکی از شیوه های زندگی بدون ثبت ازدواج رسمی و قانونی است که در بین جوانان به گونه ای متفاوت مورد پذیرش قرار گرفته است. هدف این پژوهش مطالعه وضعیت ازدواج سفید در بین جوانان گیلانی که این سبک از زندگی را تجربه کرده اند، علل گرایش به این سبک از زندگی و پیامدهای آن می باشد. از روش مطالعه کیفی، پدیدار شناسی استفاده شده است. بنابراین زوجینی که تجربه این شیوه از زندگی را داشته با استفاده از تکنیک نمونه گیری گلوله برفی به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند و طی مصاحبه با 15 نفر فرآیند جمع آوری داده ها متوقف گردید. نتایج تحقیق طی فرآیند کدگذاری باز و کد گذاری محوری دسته بندی و مفاهیم و مقولات استخراج گردید. نتایج تحقیق بیانگر اینکه ازدواج سفید در بین جوانان رواج یافته است. عواملی چون وضعیت اقتصادی، مشکلات مربوط به طلاق، کاهش کنترل والدین، نیازهای جنسی و عاطفی، جهانی شدن، فردگرایی، کم رنگ شدن اعتقادات دینی و دوستان نقش مهمی در گرایش به ازدواج سفید در بین جوانان داشته است. عدم پذیرش از سوی جامعه و خانواده، فقدان حمایت قانونی و داشتن رابطه پنهانی از جمله محدودیت های این شیوه زندگی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 778

دانلود 777 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازخورد معلم و همتا از منظر اجتماعی و فرهنگی بر روند آموزشی فراگیران زبان می پردازد. روش پژوهش، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی و جامعهی آماری، شامل 11 یادگیرندهی زبان خارجی در استان مازندران میباشد. یادگیرنده ها به صورت تصادفی در 9 گروه تقسیم و در چهار جلسهی انشانویسی شرکت کردند. نوشته های یادگیرنده ها در مورد یک موضوع و سبک واحد بودند و نسخهی اولیهی نوشته ها، هم به وسیلهی همتاها و هم به وسیلهی معلم بررسی شدند. در ابتدا نظرها به دو دستهی نظرهای کلی و موقعیتی تقسیم شدند و در مرحلهی بعد، هرکدام از نظرها در یکی از چهار دستهی اصلی شفاف سازی، مشکل، توضیح و پیشنهاد قرار گرفت. بر اساس یافته ها، 06 درصد نظرهای معلم مربوط به مسایل موقعیتی و 06 درصد از آنها مرتبط با مسایل کلی بود. بیشترین بازخوردها به وسیلهی معلم) 06 درصد( در دستهی توضیح قرار داشتند و کمترین ) 16 درصد( هم در دستهی مشکل قرار گرفتند. بیش ترین بازخوردهای همتاها در دستهی مشکل) 06 درصد( و کم ترین هم) 12 درصد( مربوط به دستهی توضیح می شدند. نتایج مطالعهی حاضر نشان می دهد که استفاده از روش های مشارکتی تر در محیط آموزش زبان می تواند فرصت هایی را برای کمک و تصحیح یک دیگر در اختیار یادگیرنده ها قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

این مقاله با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تبادل دانش بین دانشجویان دانشگاه تک جنسیتی نهاوند و با رویکرد پیمایشی انجام شد. جامعه آماری دانشجویان دوره کارشناسی در چهار رشته تحصیلی موجود دانشگاه بود که با توجه به محدود بودن آن ها از روش تمام شماری استفاده گردید (98 نفر). برای گردآوری داده ها در زمینه سرمایه اجتماعی از مقیاس استاندارد ناهاپیت و گوشال و پوتنام بهره گرفته شد و مولفه های تبادل دانش نیز از پرسشنامه سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک اقتباس گردید. پایایی ابزار سنجش، پس از رواسازی توسط اعضای هئیت علمی دانشگاه، به وسیله آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد که به طور متوسط عدد 82/0 به دست آمد. برای بررسی و تحلیل روابط بین متغیرهای مکنون («تبادل دانش» و «سرمایه اجتماعی») و آشکار از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداکثر درست نمایی استفاده شد. بررسی شاخص سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان نشان داد که میانگین این مولفه بالاتر از حد متوسط بوده ولی تبادل دانش و تجربه بین دانشجویان در حد متوسط قرار دارد. در بخش مدل یابی معادلات ساختاری، شاخص های برازندگی نشان دهنده برازش مناسب مدل مورد مطالعه با داده های مشاهده شده بود و نتایج این بخش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر تمامی مولفه های تبادل دانش و تجربه تاثیر مستقیم و معنادار داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

این مقاله با رویکرد تحلیل عاملی و تحلیل مسیر گروه­ های چند­ گانه به بررسی تاثیر انزوای اجتماعی بر سلامت اجتماعی می­ پردازد. جامعه­ ی آماری تحقیق جوانان بین سنین 18 تا 29 سال کُرد در شهر­ های کرمانشاه و جوانرود می­ باشد. روش تحقیق پیمایش و تکنیک جمع­ آوری داده پرسش­ نامه است. با ترکیب سه متغیر جنس، مذهب و شهر 8 زیر­ گروه ساخته و به وسیله­ ی نرم­ افزار ایموس تفاوت بین گروه­ ها بررسی شد. در تحلیل کلی مشخص شد که متغیر­ های تحقیق 50 درصد از متغیر وابسته را تبیین می­ کنند. با بررسی گروه­ ها مشخص شد که مدل اندازه­ گیری و مدل ساختاری تحقیق در این 8 گروه متفاوت هستند؛ سه متغیر مذهب، جنس و شهر مدل تحقیق را تعدیل می­ کنند و باعث تغییر در میزان متغیر­ های پنهان، مسیر­ های علّی و بارهای عاملی در هر یک از زیر­ گروه­ های تحقیق می­ شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

نظام آموزشی نقشِ کلیدی را در رابطه با آموزش میراث فرهنگی و بالتبع آن، تقویت هویت ملی دارد که در صورت ناتوانی نظام آموزشی درراستای آموزش میراث فرهنگی وتقویت هویت ملی شهروندان، دانش آموزان( به عنوان شهروندان آینده) می توانند از هویت ملی و میراث فرهنگی خود بیزار و بیگانه شوند. این امربه دلیل نظام متمرکز برنامه ریزی درسی ایران و وجود فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی از قبیل اینترنت و ماهواره دوچندان میباشد. با توجه به این مهم، هدف این مقاله آن است تا با روش تحلیل محتوا کیفی به این مسأله بپردازند که درکتاب های درسی دوره ابتدایی به عنوان یکی ازمؤثرترین دوره های آموزش تاچه میزان به میراث فرهنگی پرداخته شده است؟ به منظور دسترسی به اهداف تحقیق، ضمن بررسی ادبیات موضوعی؛ مؤلفه های میراث فرهنگی ساخته و پس از آن با روش کیفی در بین کتاب های درسی گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که با وجود در نظر گرفتن یک بخش از کتاب فارسی این دوره با عنوان"ملی میهنی" و اشاره ی مختصری به مفاخر ملی، اساطیر، آداب و رسوم و جشن های ملی در کتاب های دیگر این دوره؛ به دلیل اهمیت موضوع و همچنین اهداف دوره ابتدایی هنوز در این راستا ضعف اساسی احساس می شود و نیاز به انسجام بیشتر آموزش مؤلفه های میراث فرهنگی در جهت تقویت هویت ملی احساس می شود

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0