نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  374
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

زمینه و هدف: افت تحصیلی دانشجویان همواره بعنوان یکی از عمده ترین چالش های نظام های آموزشی مطرح بوده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی و عوامل موثر در افت تحصیلی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان صورت گرفت.روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که طی آن 150 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ای معتبر جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss 16 مورد تجزیه و تحیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین سنی دانشجویان 22.2±2.12 و فراوانی افت تحصیلی بر اساس معدل و ترم های مشروطی %33.3 (50 نفر) بود. بیشترین فراوانی در بین دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی با %34 (17نفر) مشاهده شد. بین افت تحصیلی با معدل دبیرستان، سطح تحصیلات پدر و تحصیلات مادر، وضعیت اقتصادی و سیگاری بودن دانشجویان ارتباط معنی داری وجود داشت. همچنین در میان عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی بین دقت و تمرکز در کلاس درس و منطقه مورد پذیرش در کنکور با افت تحصیلی ارتباط معنی داری یافت شد.نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای افت تحصیلی در میان دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت مسولین آموزش دانشگاه می بایست به بررسی کامل علل تاثیر گذار در افت تحصیلی این دانشجویان بپردازند تا با تعیین راهبردهای مناسب از بروز موارد جدید افت تحصیلی در دیگر دانشجویان پیشگیری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 374

دانلود 172 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  858
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

زمینه و هدف: فنیل کتونوری یکی ازعلل مهم عقب ماندگی ذهنی در نوزادان است. درصورت تشخیص و درمان به موقع عواقب آن قابل پیشگیری است. در صورت وجود فنیل کتونوری درجنین،اختلالاتی در ارگانهای مهم ازجمله سیستم عصبی مرکزی ایجاد می شود. غربالگری فنیل کتونوری نوزادان یکی از برنامه های طب پیشگیری است.روش: در این مطالعه توصیفی تحلیلی بر اساس دستورالعمل کشوری غربالگری، از تمامی نوزادان متولد شده درشهرستان تربت حیدریه به مدت 36 ماه، در روزهای 5-3 تولد نمونه خون پاشنه پا روی کاغذ فیلتر مخصوص جمع آوری و مقدار فنیل آلانین به روش الایزا اندازه گیری شد. نوزادان با مقادیر فنیل آلانین بالاتر از حد نصاب فراخوان شدند. داده ها توسط آزمون های آماری t-test و ANOVA و نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد آنالیز قرار گرفت (P<0.05).یافته ها: آنالیز داده های 36 ماه بررسی نشان میدهد که از 11091نوزاد غربالگری شده، 5390 نفر دختر و 5701 نفر پسر بودند. 11075 نوزاد PKU نرمال، 13 نوزاد PKU بیشتر از 14، 2 نوزاد 15<PKU<21mu/l و 1 نوزاد PKU بیشتر از 22mu/L داشتند. در نهایت 3 بیمار تحت درمان قرار گرفتند.نتیجه گیری: میزان بروز بیماری معادل 1مورد درهر 3697 تولد زنده بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت میزان فنیل کتونوری نوزادان درشهرستان تربت حیدریه نسبت به میانگین کشوری بالا است.

آمار یکساله:  

بازدید 858

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

زمینه و هدف: از برآورد ظرفیت هوازی انسان می توان در ایجاد تناسب هرچه بیشتر بین فیزیولوژی کارگر و کار استفاده نمود. این مطالعه با هدف تعیین ظرفیت هوازی کارگران مرد صنایع شهر سنندج و تعیین عوامل موثر بر آن در سال 1392 به انجام رسید.روش: برای انجام این تحقیق 200نفر از کارگران مرد سالم غیر سیگاری به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین ظرفیت هوازی کارگران از تست پله تاکسورت و شاهنواز استفاده گردید. برای بررسی روابط بین متغیرهای کیفی با میانگین VO2-max از آزمون t و برای بررسی ارتباط بین متغیرهای کمی و میانگین VO2-max از one way ANOVA و رگرسیون خطی چند گانه و برای ساختن بهترین مدل از آنالیز stepwise در رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید.یافته ها: بر طبق نتایج میانیگین ظرفیت هوازی کارگران (0.34) 2.92± لیتر بر دقیقه بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین وزن بدن و وضعیت تاهل با بیشترین ظرفیت هوازی رابطه معنی دار وجود دارد. با توجه به نتایج این مطالعه بین قد، BMI، سن، سطح سواد، عادت ورزش کردن، نظام نوبت کاری و خستگی هنگام انجام کار با بیشترین ظرفیت هوازی رابطه معنی دار وجود ندارد.نتیجه گیری: وضعیت تاهل و وزن از عوامل موثر بر بیشترین ظرفیت هوازی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 94 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

زمینه و هدف: کمبود ید زمینه ساز گروهی از بیماری ها مانند گواتر آندمیک، کم کاری تیروئید، کرتنیسم و آنومالی های مادرزادی می شود و با توجه به اهمیت این بیماری ها، این مطالعه به منظور پایش برنامه کشوری مبارزه با کمبود ید در دانش آموزان 8 تا 10 ساله در سال 1392 در شهرستان تربت حیدریه به مرحله اجرا درآمد.روش: در این بررسی تحلیلی از طریق نمونه گیری خوشه ای، 487 دانش آموز در سنین 10-8 سال از هر دو جنس از مناطق شهری و روستایی انتخاب شدند و نمونه ادرار اخذ گردید و اندازه گیری ید ادرار به روش کلری متری و براساس هضم اسیدی طبق دستورالعمل اداره غدد و متابولیسم وزارت بهداشت صورت گرفت.یافته ها: میانه ید ادرار 20 میلی گرم در دسی لیتر بوده و در 19.8 درصد از جمعیت مورد مطالعه ید ادرار کمتر از 10 میلی گرم در دسی لیتر بود. یافته های این مطالعه نشان می دهد که میانه ید ادرار دانش آموزان در حد مطلوبی قرار دارد و بالاتر از میانگین کشوری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 83 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  326
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه فاضلاب بیمارستانی یکی از معضلات پیش روی جوامع انسانی می باشد. فاضلاب بیمارستانی بدلیل دارا بودن مواد و ترکیبات سمی و خطرناک در صورت عدم تصفیه و دفع نامناسب، می تواند تهدید بسیار جدی برای محیط زیست و انسان باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت تصفیه و دفع فاضلاب و کیفیت پساب خروجی از بیمارستان مهر اهواز است.روش: در این مطالعه توصیفی- مقطعی که در یک دوره یکساله انجام شده، در هرماه یک نمونه از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان مهر مورد ارزیابی قرار گرفت. پارامترهای pH، BOD، COD، TSS، TDS، DO، کلیفرم کل، آمونیاک و کدورت در 12 نمونه از فاضلاب ورودی و خروجی بیمارستان های مزبور بر اساس کتاب استاندارد انجمن بهداشت عمومی آمریکا با عنوان روش های استاندارد برای آزمایشهای آب و فاضلاب اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان مهر اهواز بیشترین کارایی را در حذف پارامترهای BOD،COD و کلیفرم کل را داشته است. همچنین با توجه به نتایج میانگین حذف پارامترهای COD، BOD، TSS و کلیفرم کل در فاضلاب خروجی توسط سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستان مزبور به ترتیب 90، 87، 84 و 92 درصد بوده است.نتیجه گیری: میانگین میزان پارامترهای COD، BOD، TSS و کلیفرم کل در فاضلاب خروجی بیمارستان مورد مطالعه کمتر از حد استاندارد خروجی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست کشور بوده که نشان از کارآیی مطلوب سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان مهر اهواز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 326

دانلود 130 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  54
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

زمینه و هدف: مالاریا یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی کشورهای گرمسیر و نیمه گرمسیر محسوب می شود که در حال حاضر کانون های این بیماری در بخش هایی از استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان وجود دارند. استان سیستان و بلوچستان بیشترین موارد ابتلا را در کشور داراست و شهرستان کنارک یکی از مهم ترین کانون های این استان در سالیان گذشته بوده است. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک موارد مالاریا در این شهرستان می باشد.روش: در این مطالعه توصیفی، بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک پنج ساله مالاریا با استخراج اطلاعات از فرم های گزارش ماهیانه و فصلی مالاریا که توسط مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه به واحد مبارزه با بیمارها ارسال شده انجام شده است. آنالیز داده ها توسط نرم افزار EPIinfo6 و متغیرهای اطلاعات دموگرافیک، جنسیت، وضعیت بارداری، ملیت، وضعیت محل سکونت، نوع انگل مالاریا، طبقه بندی وضعیت اپیدمیولوژیک و نتیجه درمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ملاک تشخیص موارد مثبت و ثبت آن، آزمایش گستره های نازک و ضخیم خون به روش میکروسکوپی بوده است.یافته ها: از تعداد کل موارد مالاریا (1250 مورد)، %69 موارد از نظر طبقه بندی اپیدمیولوژیک «وارده» بوده است. تعداد کل موارد مالاریا در سال 1390 نسبت به سال 1386، %79 کاهش داشته است. موارد فالسیپاروم با سیر نزولی چشمگیری، از 31 مورد در سال 1386 به 9 مورد در سال 1390 کاهش داشته است. %53 موارد به روش اکتیو توسط بهورزان و سلامتیاران کشف و شناسایی شده است که نشان دهنده نقش قابل توجه فعالیت های نظام بهداشتی در مهار این بیماری است.نتیجه گیری: از این مطالعه نتیجه می شود که نظام مراقبت، کنترل و درمان موثر بیماری در این شهرستان تاثیر مثبتی بر کاهش موارد مثبت مالاریا در آینده خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

مقدمه و هدف: اورکسین (هیپوکرتین) در منطقه هیپوتالاموس مغز در سال 1998 شناسایی شد. با توجه به نقش مهمی که این پپتید در اعمالی از جمله تغذیه، خواب و بیداری، اعتیاد و درد داشت مورد توجه محققان علوم اعصاب قرار گرفت. این مطاله بصورت مرور سیستماتیک انجام شد تا روند رو به رشد تحقیقات در زمینه اورکسین و توزیع مقالات چاپ شده در زمینه های مختلف، مجلات و کشورهایی که بیشترین فعالیت را دارند بررسی شود.روش: این مطالعه بصورت مرور سیستماتیک و سایتومتری بر روی مقالات منتشر شده بین سالهای 1998 تا 2012 در پایگاه های اطلاعات پزشکی MEDLINE، Pubmed، ISI و Scopus انجام شد.یافته ها: چاپ مقالات با موضوع اورکسین از سال 1998 شروع و با روند رو به رشد به 173 و 160 عدد در سال 2011 و 2012 به ترتیب رسیده است. درمیان مقالات چاپ شده بیشترین مقاله درزمینه علوم اعصاب به چاپ رسیده و بعد از آن بشترین مقاله اختصاص به بیوشمی، ژنتیک و بیولوژی ملکولی و پزشکی دارد. بیشترین مقالات در زمینه اورکسین درمجلات J Neuroscience، Brain Res و Neuroscience به چاپ رسیده است. تحقیقات در زمینه اورکسین از سال 2005 به بعد در ایران ادامه داشته است و تا الان حدود 30 مقاله در این زمینه چاپ شده است.نتیجه گیری: این پپتید زمینه تحقیقاتی خوبی را در زمینه علوم اعصاب برای علاقه مندان بوجود آورده است. که با نگاه مروری، علاقه مندان می توانند زمینه مطالعه و چاپ داده های قبلی خود را بهتر انتخاب کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  403
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

زمینه و هدف: نظر به وجود تناقضات در باب محاسن و معایب استفاده از روش ارزشیابی استاد از طریق نظرات دانشجویان، پژوهش حاضر با هدف تعیین نظرات و دیدگاه اساتید شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه نظام ارزشیابی فعلی اساتید انجام شده است.روش: این مطالعه بصورت کیفی با رویکرد تحلیل محتوی بر روی20 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند در سال 1392 انجام شد و با این تعداد به سطح اشباع رسید. داده ها از طریق فرم راهنمای مصاحبه حاوی با سه سوال اصلی و بصورت مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری شد و با استفاده از فرایند پنج مرحله ای تحلیل محتوا به کمک نرم افزار Atlas ti مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مصاحبه ها منجر به ارائه 4 مضمون اصلی و 17 زیرمضمون گردید که عبارت بودند از: شفاف سازی هدف از انجام ارزشیابی(بعد اصلاحی/تنبیهی)، اصلاح روش های ارزشیابی(تدوین بسته ارزشیابی ترکیبی، اصلاح فرم نظر سنجی و طراحی ابزارهای ارزشیابی)، تعیین نقاط قوت و ضعف در به کارگیری هر روش (شامل نظرسنجی از دانشجو، مدیر گروه و معاون آموزشی، همکاران، فارغ التحصیلان و متخصصان، خودارزیابی و کارپوشه).نتیجه گیری: به نظر میرسد ضروری است به منظور ارزشیابی کامل و همه جانبه عملکرد اساتید ضمن شفاف سازی هدف از ارزشیابی و تاکید بر رویکرد سازنده آن به اصلاح روش ارزشیابی فعلی با استفاده از ترکیبی از فرم نظرسنجی از دانشجویان، مدیرگروه، معاون آموزشی، رئیس دانشکده، فارغ التحصیلان، کارپوشه، خروجی و نمرات دانشجویان، نقشه مشاهده کلاس و.... مبادرت گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 403

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0