مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

رادار | سال:1395 | دوره:4 | شماره:4 (پیاپی 14)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

رادار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

محاسبه سطح مقطع راداری (RCS)، از موضوعات مهم برای پنهان سازی و شناسایی اهداف می باشد. هزینه بالای اندازه گیری RCS در فضای آزاد، طراحی یک نرم افزار برای این کار را اجتناب ناپذیر کرده است. در این مقاله طراحی یک نرم افزار مناسب به نام RCSPO با استفاده از تئوری نور فیزیکی برای محاسبه سطح مقطع راداری اجسام پیچیده هادی و عایق در فرکانس های بالا، مورد تحقیق قرار گرفته است. در روش معرفی شده، ابتدا جسم مورد نظر با استفاده از نرم افزار آباکوس مش بندی می گردد. سپس با انتقال اطلاعات هر مش به نرم افزار MATLAB، تئوری نور فیزیکی بر آن اعمال گردیده و با مجموع میدان های الکتریکی دیده شده از هر مش، سطح مقطع راداری کل جسم به دست می آید. نتایج شبیه سازی نشان می دهد الگوریتم ارائه شده، با نتایج نرم افزار CST-MS مطابقت مناسبی دارد و مشخصات RCS را با پیچیدگی کمتر نسبت به روش های قبل، در زمان کمتری تعیین می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رادار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  493
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این مقاله طرح جدیدی از فیلتر مایکرواستریپ میانگذر دو بانده با ایزوله مناسب بین دو باند عبور ارائه شده است. در این طراحی از یی طرح پایه برای رسیدن به مشخصه های فرکانس مطلوب در باند عبور استفاده شده است. در ادامه برای رسیدن به مقیادیر بهینیه پارامترهیای فیلتر مانند پهنای باند، تلفات بازگشت و عبوری از روش نقص در لایه زمین استفاده شده است. ابعاد فشرده، دو بانده بودن و ایزولیه مناسیب بین دو باند عبور از جمله خصوصیات این فیلتر محسوب م شود. تغییرات فیلتر قبل و بعد از اعمال روش نقص در لایه زمین در جدول با هم مقایسه شدهاند. نتایج شبیه سازی برای فیلتر پشنهادی شامل بررس عملکرد در باندهای فرکانس 3.8 GHz و 4.84 GHz است. فیلتیر مورد نظر در این باندهای فرکانسی به ترتیب دارای تلفات بازگشتی-25 dB و -20 dB ، تلفات عبوری -0.5 dB و -0.9 dB و پهنای باند عبوری 87 MHz برای هر دو باند است. مشخصه های فیلتر ساخته شده مطابقت خوبی با نتایج شبیه سازی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 493

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

جعفری محسن | خزایی صفا

نشریه: 

رادار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

تصاویر سنجنده های SAR در سال های اخیر به واسطه مزایایی همچون استقلال از شرایط جوی و حساسیت به هندسه هدف نقش مهمی در شناسایی و پایش اهداف زمینی داشته اند. پیچیدگی عملکرد سامانه های اخذ داده SAR به ویژه در مرحله تبدیل سیگنال خام به تصویر تفسیر رفتار سنجنده و تصاویر آن ها را دشوار کرده است. از این رو، استفاده از شبیه سازی تصاویر SAR در حل این مشکل می تواند کارا باشد. در این خصوص، انجام شبیه سازی تصویر SAR از اهداف سه بعدی گامی اساسی است. در این مقاله، روشی برای شبیه سازی تصاویر SAR از اهداف سه بعدی ارائه و ماتریس بازپراکنش پلاریمتری برای اهداف خالص توسعه داده شده است. همچنین، تاثیر پارامترهای مختلف سنجنده و هندسه هدف به کمک روش پیشنهادی در تشکیل تصویر SAR از اهداف سه بعدی تحلیل شده است. روش پیشنهادی بر روی اهداف تک پیکسلی، سه بعدی و یک نمونه واقعی ساختمان پیاده سازی شده است. اختلاف تصویر SAR شبیه سازی از مدل ساختمان با نمونه واقعی آن با کمیت SAM برابر با .380 برآورد شد که مقدار مطلوبی در سطح شبیه ساز پیشنهادی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رادار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  326
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

برای رادارهای دریایی، مفهوم حالت یا فورس دریا مهم می باشد. در این مقاله در ابتدا معادله موج دریا و شکل حرکتی آن تعیین شده و سپس با استفاده از نرمافزار Feko شکل های حاصل از موج دریا بازسازی شده است. در گام بعدی اقدام به محاسبه RCS حاصل از برخورد امواج رادار با قدرت تفکیک بالای معین، به سطح دریا کرده تا زمینه بهدست آوردن سیگنال برگشتی از امواج دریا در ورودی آناتن مهیا شود. زاس از مشخص شدن سیگنال های برگشتی در حوزه زمان و دریافت این سیگنال ها توسط سیستم گیرنده رادار، ممان های اول تا چهارم آنها محاسبه می شود. سپس اقدام به تشکیل فضای ویژگی کرده و با استفاده از آن موج دریا در چهار حالت مختلف دسته بندی میشود. در نهایت نیاز با اضافه کردن نویز به سیگنال های برگشتی از دریا دقت روش پیشنهادی اندازه گیری شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 326

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رادار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

در مقاله حاضر با استفاده از یک مدل مداری، لامپ نوسان ساز برهمکنش گسترده (EIO) مدل شده است. رابطه ای برای تعیین عنصر کوپلاژ در مدل مداری با استفاده از خواص پاشندگی ساختار الکترومغناطیسی در نزدیکی نقطه لبه باند ارایه شده است. بارگذاری انتهایی موجبر با ایجاد تلف گسترده شده در مدار جایگزین شده که روابط ریاضی تعیین کننده مقادیر المان مدار را کاملا ساده می سازد. یک نوسان ساز نمونه با استفاده از یک نرم افزار سه بعدی تجاری و نیز مدل مداری تحلیل شده و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رادار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

در این مقاله با در نظر گرفتن یک زاویه لوچ برای رادار دهانه مصنوعی در شیوه نواری، روشی برای تخمین پارامترهای هدف متحرک با شتاب ثابت ارائه شده است. وجود مرکز داپلر غیر صفر و اتصال میان برد و سمت در حالت لوچ سبب پیچیده شدن معادلات و به وجود آمدن ابهام داپلر می گردد. بنابراین، تبدیل کی استون کارایی خود را از دست می دهد. همچنین روش تبدیل رادون در حالت لوچ برای تعیین مرکز داپلر بدون ابهام، دقت کافی ندارد. بنابراین، روشی برای بهبود دقت تبدیل رادون با استفاده از یک الگوریتم مبتنی بر هندسه ارائه می شود که می تواند مهاجرت برد خطی را به خوبی اصلاح کند. سپس با استفاده از روش تبدیل فوریه چندجمله ای، پارامترهای داپلر مرتبه دو، سده و همچنین با تخمین پهنای باند داپلر، زمان دهانه مصنوعی هدف متحرک به دست می آید. شبیه سازی دقت روابط و قدرت الگوریتم پیشنهادی را برای تخمین پارامترهای هدف، تنها با یک آنتن تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID