نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

در کار حاضر به منظور بهبود بهتری از شناخت برهم کنش های و، امکان وجود حالت مقید سیستم سه جسمی ( لامبدا-لامبدا-پروتون و لامبدا-لامبدا-نوترون ) را از دیدگاه محاسباتی بررسی کرده ایم. برای مطالعه ی ساختار چنین سیستم سه جسمی ای از مدل های برهم-کنشی ND، NF و NS گروه نایجمین و برهم کنش های JA و JB گروه یولیچ که اثرات جفت شدگی در آن ها صریحاً در نظر گرفته شده، برای پتانسیل، و از یک مدل شبه OBE، برای پتانسیل استفاده کرده ایم. کم ترین مقدار انرژی سیستم برای شش مدل برهم کنشی در محدوده ی 6/1 تا MeV 8/1 به دست آمد که هیچ حالت مقیدی را برای نشان نمی دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  11-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  445
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

در این تحقیق، چهار نانوجاذب مغناطیسی Fe3O4 با استفاده از چهار نمک سدیم مختلف به روش سلووترمال سنتز و مشخصه یابی گردید. برای بررسی نقش پوشش های پلیمری بر روی میزان جذب جاذب ها، چهار نانوجاذب Fe3O4 سنتز شده به وسیله پلی اکریل آمید(Fe3O4@PAM) پوشش دهی شدند. نانوذرات سنتز شده به وسیله آنالیزهای FT-IR و XRDو SEM مشخصه یابی گردیدند. طیف XRD نمونه های مختلف Fe3O4@PAM نشان داد که نانوذرات Fe3O4@PAM ساختار کریستالی خود را حفظ می کنند. نتایج حاصل از آنالیز FT-IR برای نانوذرات Fe3O4 همخوانی خوبی با نمونه تجاری در دسترس داشت. همچنین نتایج FT-IR برای نانوذرات Fe3O4@PAM پوشش دهی این ذرات را تایید می کند. نانوذرات سنتز شده Fe3O4 و Fe3O4@PAM برای جذب اورانیوم از محلول تهیه شده، به کار گرفته شدند. در آزمایشات جذب تأثیر pHمورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه گردیدند. pH تأثیر چشمگیری بر میزان جذب جاذبها دارد. در بین نانو ذرات Fe3O4 بیشترین میزان جذب مربوط به نانوذرات سنتز شده با استفاده از نمک سدیم کربنات در pH حدود 10 برابر mg/g 197، و برای نانوذرات Fe3O4@PAM مربوط به مخلوطی از نمکهای سدیم استات و تری سدیم سیترات در pH حدود 8 تا 9 برابر mg/g185 بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 445

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  450
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

در این مقاله میدان دما و جریان شاره در طی مراحل مختلف رشد تک بلور BGO به روش چُکرالسکی با گرادیان دمای پایین و استفاده از سیستم گرمایش مقاومتی شبیه سازی و کیفیت بلور رشد یافته با استفاده از تنش گرمایی ایجاد شده در آن، در ارتفاع های مختلف بررسی شده است. پیکربندی سامانه رشد استفاده شده در سیستم مورد مطالعه مطابق یا یک سیستم واقعی در آزمایشگاه و شامل یک لوله سرامیکی استوانه ای، محافظ گرمایی و سه منطقه گرمایی المنتی با شعاع های مختلف به منظور تولید و کنترل گرادیان دمای پایین می باشد. انتقال حرارت تابشی سطح به سطح و نیز تابش داخلی در سیستم رشد در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی و انطباق آن با داده های تجربی نشان می دهد که گرادیان دمای پایین و پیکربندی خاص سیستم منجر به بهینه شدن فصل مشترک بلور-مذاب، کاهش تنش های گرمایی و بهبود کیفیت بلور رشد یافته می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 450

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  35-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  444
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

تعیین میزان درهم تنیدگی در سامانه های کوانتومی، یکی از موضوعات مهم در نظریه ی اطّلاعات کوانتومی است. در این زمینه، مقیاس های متفاوتی برای تعیین میزان درهم تنیدگی سامانه های دوجزئی معرّفی شده است. مقیاس های درهم تنیدگی تلاقی و تنیدگی دو نمونه از این مقیاس ها هستند، که در حالت کلّی محاسبه ی آنها برای حالت های آمیخته ی دلخواه، بصورت تحلیلی امکان پذیر نیست. از این رو برای در دست داشتن تقریبی از میزان درهم تنیدگی، جدای از روش های عددی، یکسری حدهای بالا و پایین که به راحتی قابل محاسبه باشند برای آنها معرفی شده است. از طرف دیگر مقیاس های تلاقی و تنیدگی با مقیاس درهم تنیدگی رنی در محدوده های مشخّصی، دارای ارتباط هستند. در این مقاله با استفاده از حدهای بالا و پایین مقیاس های تنیدگی و تلاقی و با توجه به رابطه ی بین این مقیاس ها و مقیاس درهم تنیدگی رنی، حدهای بالا و پایینی برای مقیاس درهم تنیدگی رنی معرّفی می شود. سپس در یک سامانه ی اسپینی، کارآیی این حدود مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 444

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  43-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  732
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

در این مقاله، اثر میدان های الکتریکی و مغناطیسی بر خواص نوری نفاط کوانتمی مخروطی شکل InAs/GaAs همراه با لایه خیس بررسی شده است. ابتدا با استفاده از روش محاسباتی اجزای محدود و بهره گیری از تقریب جرم مؤثر، معادله شرودینگر برای نقطه کوانتمی مخروطی-شکل همراه با لایه خیس حل شد و توابع پوش، ترازهای انرژی حالت پایه و تراز لایه خیس به دست آمدند. سپس با استفاده از توابع پوش الکترون، دوقطبی های گذار محاسبه شدند و وابستگی آن ها به میدان های الکتریکی ومغناطیسی مشخص شدند و در نهایت به بررسی خواص نوری پرداخته شد. با اعمال میدان الکتریکی و مغناطیسی در راستای رشد نقطه کوانتومی محدودیت کوانتومی الکترون را می توان کنترل کرد. به علت وابستگی دوقطبی های گذار به حضور میدان، مقایسه نتایج نشان می دهد که با افزایش میدان مغناطیسی قله های ضریب جذب و شکست خطی وغیر خطی بلندتر و به سمت طول موج های کوتاه تر می رود. در حالیکه با افزایش میدان الکتریکی تغییرات جزیی در جابه جایی قله های ضریب جذب و شکست خطی وغیر خطی، به سمت طول موج های بلند تر قابل مشاهده است.

آمار یکساله:  

بازدید 732

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پورحسن بهنام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  53-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  652
 • دانلود: 

  593
چکیده: 

در این مقاله خوشه های کهکشانی به صورت سیستم های بس ذره ای در نظر گرفته می شوند و اثر انرژی تاریک با چگالی متغیر روی ترمودینامیک و مکانیک آماری آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد. ما کمیت های ترمودینامیکی مثل انرژی آزاد هلمهولتز، انتروپی و گرمای ویژه را در آنسامبل کانونیک به دست آورده و درستی قانون دوم ترمودینامیک را مورد تحقیق قرار می دهیم. همچنین ما تابع توزیع را در آنسامبل کانونی بزرگ به دست آورده و تحول زمانی سیستم را با استفاده از رسم نمودار مورد مطالعه قرار می دهیم. ما نتایج خود را بامشاهدات و شبیه سازی های بس ذره ای مقایسه کرده و نشان می دهیم مدل ما با قانون توانی پیبل در توافق است.

آمار یکساله:  

بازدید 652

دانلود 593 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  61-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

در این پژوهش، اثر موقعیت نسبی چشمه گاما و سوسوزن، بر بازدهی یک سوسوزن پلاستیک بزرگ (cm5cm×50cm×50, 102NE)، بطور نظری و تجربی بررسی شده است. برای این منظور تابع پاسخ سوسوزن 102NE که در معرض چشمه Cs137 که در موقعیتهای مختلف نسبت به سوسوزن قرار گرفته است، با استفاده از کد PHOTRACK-MCNPX شبیه سازی و سپس اندازه گیری شده است. با استفاده از توابع پاسخ بدست آمده، میزان تغییرات نسبی بازدهی شبیه سازی و تجربی برای موقعیتهای مختلف چشمه محاسبه شد. سپس اثر موقعیت نسبی چشمه و سوسوزن بر روی بازدهی با محاسبه زاویه فضایی نسبی تشکیل شده از سوسوزن در محل چشمه به صورت تحلیلی بررسی شد. نتایج تحلیلی با تجربی و شبیه سازی مقایسه و میزان حساسیت بازدهی سوسوزن به تغییر زاویه فضایی بصورت تابعی از موقعیت نسبی سوسوزن و چشمه مشخص شده است. نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی همخوانی خوبی را نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  479
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

در این مقاله ویژگی های ساختاری، الکترونی، اپتیکی و ثابت های کشسانی ترکیب های هویسلر Co2CrZ(Z=Al, Ga) مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت شده ی خطی با پتانسیل کامل در چارچوب نظریة تابعی چگالی با استفاده از تقریب GGA و کد محاسباتی Wien2k انجام گرفته است. در این تحقیق خواص ساختاری ترکیب های Co2CrZ(Z=Al, Ga) ازجمله ثابت شبکه، مدول انبوهه و مشتق آن محاسبه شده است. در این محاسبات مقدار ثابت 5 انگستروم به ترتیب برای ترکیب های / 5 انگستروم و 6325 / شبکه 7676 Co2CrAl و Co2CrGa استفاده شده است. هم چنین خواص الکترونی مانند ساختارنواری و چگالی حلت ها محاسبه شده است. برای ترکیب های Co2CrAl و Co2CrGa در کانال 0/ 0 الکترون ولت و 3 / اسپینی اکثریت گافی مشاهده نشد اما در کانال اسپینی اقلیت گاف کوچکی به ترتیب به مقدار 4 الکترون ولت مشاهده شددر نتیجه هر دو ترکیب نیم فلز هستند. هم چنین بررسی خواص کشسانی نشان داد ترکیب Co2CrAl نسبت به Co2CrGa پایداری کشسانی بیشتری دارد. ویژگی های اپتیکی نیز نشان داد تطابق خوبی میان چگالی حالت ها و سهم موهومی تابع دی الکتریک برقرار استومقدار 00 برای ضریب شکست استاتیک با استفاده از سهم حقیقی تابع دی الکتریک برای هر دوترکیب به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 479

دانلود 290 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  79-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  455
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

در این پژوهش اکسیدگرافن (GO) با نانوذرات Fe2O3 به نسبت حجمی 1 به 10 با استفاده از التراسونیک پروبدار مخلوط شد. جذب غیرخطی GO، نانوذرات Fe2O3 و مخلوط GO-Fe2O3 با استفاده از تکنیک جاروب-z روزنه باز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین محدودکنندگی نوری این مواد بررسی شد. مشاهده شد که جذب غیرخطی و محدودکنندگی نوری اکسیدگرافن در اثر مخلوط شدن با نانوذرات Fe2O3 تقویت شده است. منبع نوری استفاده شده در تمامی آزمایشات یک دیود لیزر پیوسته با طول موج 532 نانومتر بود. در نانوذرات Fe2O3 با افزایش شدت فرودی به نمونه در منحنی جاروب-z یک سوئیچ از حالت جذب اشباع به جذب اشباع معکوس مشاهده شد. در نمونه های GO و GO-Fe2O3 با افزایش شدت عمق دره در منحنی جاروب-z افزایش پیدا کرد و ضریب جذب غیرخطی در آنها تا یک مقدار بهینه افزایش پیدا کرد. همچنین در نمونه ی GO-Fe2O3 مشاهده شد که با افزایش طول نمونه، قدرت محدودکنندگی این نمونه افزایش پیدا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 455

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  89-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  439
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

در این تحقیق، در یک مدل پدیده شناختی، همبستگی تک قطبی های مغناطیسی و ورتکس های مرکزی در گروه های غیر آبلی SU(2) و SU(3) مورد مطالعه قرار می گیرد. تک قطبی ها مانند ورتکس های مرکزی منجر به حبس کوارکی در نظریه های غیر آبلی می شود. بنابراین انتظار می رود بین این موجودات ارتباط وجود داشته باشد. با بررسی پتانسیل بین کوارکی و فاکتور گروه مربوط به جفت های تک قطبی-پاد تک قطبی در گروه پیمانه ای SU(2)، در خلاء این جفت ها منجر به زنجیره های تک قطبی-ورتکس می شوند. نتایج به دست آمده در توافق با نتایج نظریه پیمانه ای شبکه می باشند. همچنین ترکیبات بار مغناطیسی در گروه پیمانه ای SU(3) که منجر به شار ورتکسی می شود نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 439

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  97-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  525
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

در این پژوهش، خواص توان گرمایی مولکول فولرن C20 و اثر افزایش تعداد مولکول با استفاده از نظریه تابعی چگالی و فرموﻝ بندی تابع گرین در رژیم پاسخ خطی بررسی شده است. ما سه ارایش متفاوت: Au-C20-Au, Au-(C20)2-Au وسرانجامAu-(C20)3 – Au را در نظر می گیریم. محاسبات نشان ﻣ ﻲ دهد که با افزایش تعداد مولکول فولرن C20 توان گرمایی افزایش ﻣ ﻲ یابد. بعلاوه، علامت ضریب سیبک به طول وابسته است و ﻣ ﻲ تواند برای تعداد مختلفی از مولکوﻝ های فولرن C20، مثبت (نوع p) یا منفی (نوع n) باشد. توان گرمایی، عدد شایستگی را در سیستم افزایش ﻣ ﻲ دهد و منجر به بازدهی بیشتر وسیله ترموالکتریک خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 525

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  105-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  425
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

در این مقاله، تشدیدهای چندفوتونی چندترازه در یک سیستم کوانتومی چهارترازه ی به طور قوی تحریک شده، را مورد مطالعه قرار می دهیم که در آن یک تراز به صورت دوره ای، شکاف های انرژی ثابت E و 2Eبین سایر ترازها را جاروب می کند. در نزدیکی شرایط تشدید چندفوتونی به طور کیفی رفتارهای متفاوتی به ازای تعداد فوتون های زوج یا فرد پیدا می کنیم. این پدیده را برحسب گروه هایی از مسیرهای تداخلی سیستم چندترازه توجیه می کنیم. برای تحلیلی دقیق، مبتنی بر رفتار اختلالی برحسب پارامترهایی کوچک که حد تحریک قوی را مشخص می کنند، رژیم وافازی قوی که به وسیله ی افت وخیزهای نویز سفید گوسی بر روی هر یک از ترازهای انرژی غیرمختل مدل سازی می شود را معرفی می کنیم. در این رژیم، آهنگ های گذار بین ترازی را محاسبه نموده و مرتبه ی چهارم در جفت شدگی ها را به دست می آوریم. سرانجام نتایج به دست آمده را به مشاهدات تجربی که درآن ها جریان از طریق نقاط کوانتومی دوگانه ی اسپین سد شده در حضور میدان متناوب اندازه گیری شده است، مربوط می سازیم. که این موضوع به انواعی از سیستم های حالت جامد و اتمی یا مولکولی مربوط می باشد. این تحقیق به طور خاص مکانیزمی واضح برای توجیه مشاهدات تجربی مبهم در نقاط کوانتومی دوگانه ی به طور قوی تحریک شده ارائه می نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 425

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  119-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  507
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

در این مقاله تاثیرات دمای اولیه ی یونی در انبساط پلاسمای یک بعدی بدون برخورد به خلا با استفاده از نظریه جنبشی مورد بررسی قرار گرفته است. دینامیک ذرات توسط معادله ولاسوف برای الکترون ها و یون ها بر اساس یک کد شبیه سازی تعیین می-شود. در این شبیه سازی، معادله ولاسف به روش مشخصه ها حل شده است. تاثیر دمای اولیه یون ها با مقایسه نسبت های مختلف دمایی یون به الکترون، (Ti/Te)، در شبیه سازی بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که افزایش دمای یون ها باعث افزایش سرعت یون ها می شود. این امر نزدیکی یون ها به الکترون ها را به دنبال دارد و باعث می شود میدان الکتریکی سریعتر کاهش یابد. بعلاوه به علت وجود دمای اولیه یون ها نرخ انبساط پلاسما افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 507

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  127-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  444
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

در این مقاله، گزارش ساخت و مشخصه یابی دیودهای نورگسیل پلیمری (PLED) دو لایه با ساختار ITO/PEDOT: PSS/MEH-PPV/Al، با هدف کاهش ولتاژ روشن شدن، ارائه می شود. در این کار، لایه ی PEDOT: PSS به-عنوان لایه ی تزریق کننده ی حفره با سرعت rpm 2000 و لایه ی MEH-PPV به عنوان ماده ی فعال با چهار سرعت لایه نشانی متفاوت و به روش لایه نشانی چرخشی، لایه نشانی شد. اثر تغییر ضخامت لایه ی MEH-PPV بر روی خواص سطحی لایه ها، خواص جذبی لایه ها، گاف نوری و از همه مهمتر، ولتاژ روشنایی دیود، بررسی شد. در نهایت دیودی که با مشخصات ITO/PEDOT: PSS(2000 rpm)/MEH-PPV(6000 rpm)/Al(165 nm) ساخته شد، کمترین ولتاژ روشنایی، یعنی 1/7 ولت، را داشت. نور گسیل شده در بازه nm 550 تا nm 650 و به نارنجی دیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 444

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  137-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

در مقیاس بندی کوچک بیورکن، گلئون های حاکم در یک فرآیند هادرونی به صورت یک شیشه رنگی چگالده (CGC) در می آیند. که مهم ترین اصل در این مبحث وجود یک مقیاس اشباع می باشد که در آن آثار بازترکیب غیرخطی گلئون ها در نظر گرفته شده است. در این مقاله با استفاده از تبدیل فوریه ی مربوط به دامنه ی پراکندگی دوقطبی، یک فرمول تحلیلی برای تابع توزیع انتگرال گیری نشده ی گلئون که از مدل AdS\CFT2 الهام گرفته شده است، استخراج می شود. سپس به کمک این فرمول تحلیلی، به محاسبه ی تابع توزیع گلئون می پردازیم و پس از بدست آوردن تابع توزیع مربوط به گلئون، نتایجی را که از این تابع توزیع خواهیم یافت با بقیه ی حالت های پارامتربندی شده مقایسه می کنیم. نتایج نشان میدهند که رفتار تابع توزیع در حد بیورکن پایین رام میشود.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  143-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  399
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 399

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  151-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  599
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

در این مقاله، خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی یکی از جدیدترین دگر شکل های کربنی برمبنای نظریه تابعی چگالی (DFT) و با اجرای کد محاسباتی Wien2k بررسی شده است. نتایج ما نشان می دهند که این ساختار از نظر الکترونی و مغناطیسی، با داشتن گاف انرژی ای در حدود 2/2 الکترون-ولت و گشتاور مغناطیسی کل 0013/0 مگنتون بوهر به ازای هر سلول یکه، تقریبا یک نیمه رسانای غیر مغناطیسی است. همچنین، از نظر خواص اپتیکی نیز، تغییرات تعدادی از پارامترهای اپتیکی مانند ثابت دی الکتریک، تابع اتلاف انرژی و بازتاب پذیری برحسب تغییرات انرژی مورد مطالعه قرار گرفته است. خواص اپتیکی نشان می دهند که اگر این دگرشکل در فناوری پیل خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد، بازدهی آن در انرژی های پایین، بهتر خواهد بود؛ چون تابع اتلاف انرژی و بازتاب پذیری آن کمینه خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 599

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  159-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  352
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

در این مقاله به معرفی جوابهای شبه سالیتونی سیستم غیرخطی ϕ ^6 مختلط به عنوان مثال خاصی از سیستم های کلاین گوردون غیر خطی مختلط در فضا-زمان 1+1 بعدی، می پردازیم. کینک (پادکینک) های مختلط، بسته های تابشی و بسته موج ها سه نوع متفاوت از جواب های شبه سالیتونی برای سیستم ϕ ^6 مختلط می باشند. تمامی روابط انرژی-تکانه نسبیتی برای اینگونه از جوابها در حالت کلی ارضاء می شوند. برای این سیستم خاص، نتایج عددی نشان از این دارند که در برخورد بین زوج کینک-پادکینک های مختلط و زوج بسته موج ها، شاهد یک عدم قطعیت آشکار در خروجی برخودها می باشیم که ریشه در یک فاز اولیه دلخواه دارد. همچنین در برخوردهای بین زوج کینک-پادکینک های غیر هم فاز همیشه شاهد خروج بسته های تابشی می باشیم. به صورت عکس، در برخوردهای بین دو بسته تابشی پر انرژی با جرم های سکون صفر، امکان خلق یک زوج کینک-پادکینک با جرم های سکون غیر صفر، وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 352

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

میرعلائی مریم | معظمی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  171-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

در این مقاله فرمول لیفشیتز برای انرژی کازیمیر بین دو دی الکتریک در دمای صفر مطلق با استفاده از روش بازبهنجارش جعبه به دست می آید. هر چند که برای محاسبه نیروی کازمیر در این مورد در منابع مختلف اثبات های متعددی ارائه شده است از جمله اثبات خود لیفشیتز، اما ما تاکنون اثبات بدون ابهام و بسیار دقیق برای انرژی ندیده ایم. از آنجا که خود انرژی در بعضی موارد، مانند محاسبه آنتروپی یا ظرفیت گرمایی مهم می شود، ما اینجا از تعریف صحیح و دقیق انرژی کازیمیر استفاده می کنیم و، برای اولین بار، کلیه بینهایت ها را به صورت سیستماتیک و نه دستی، بدون ابهام حذف خواهیم نمود. این اثبات همچنین قدرت و دقت روش بازبهنجارش جعبه را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  183-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  534
 • دانلود: 

  517
چکیده: 

در این پژوهش، نانوذرات اکسید تیتانیوم آلاییده با آهن در غلظت مولی Fe/Ti از 1 تا 10% و دمای بازپخت 400 تا oC800 توسط طیف سنجی پراش اشعه x، تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی (TEM) و طیف سنجی بازتاب پخشی (DRS) مورد مطالعه قرار گرفت. اندازه نانوذرات سنتز شده با استفاده از تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی از 6 تا nm 100 تخمین زده شد. مطالعات اپتیکی طیف سنجی بازتاب پخشی نشان داد که آلایش اکسید تیتانیوم با فلزات واسطه می تواند اثر قابل توجهی بر روی ویژگی های جذبی نانوذرات اکسید تیتانیوم در ناحیه مرئی داشته باشد. محاسبات گاف انرژی با استفاده از مشتق دوم نمودار تاک نشان می دهد که گاف انرژی برای نمونه های با مقدار ناخالصی بیشتر و بازپخت در دمای بالاتر می تواند کاهش یافته و به مقدار eV 5/2 برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 534

دانلود 517 استناد 0 مرجع 0