مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
عنوان: 
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

 • صفحه پایان: 

تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  104
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

 • صفحه پایان: 

تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  194
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

 • صفحه پایان: 

تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  105
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

احدی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

انسان موجودی متفکر و خلاق است و تربیت وی نیازمند به کارگیری روش های ویژه، از جمله روش های «تجربی» و «علمی» است. امروزه، انسان برخلاف گذشته به آموزش هایی می اندیشد که کاربردی باشند و برای رفع مشکلات او را یاری رسانند.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  405
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

هدف این پژوهش حاضر مقایسه تنظیم هیجانی دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری بود که به شیوه علی مقایسه ای انجام شد و جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 90 89 بودند. نمونه آماری پژوهش 80 دانشجوی سیگاری و 80 دانشجوی غیرسیگاری بودند که داوطلبانه انتخاب شدند و به پرسش نامه تنظیم هیجانی گراس و جان (2003) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل آزمون (t) برای دو گروه مستقل تحلیل شد.نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان غیرسیگاری از ارزیابی مجدد (به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجانی مثبت) و دانشجویان سیگاری از فرونشانی (به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجانی منفی) بیش تر استفاده می کنند. به نظر می رسد که اختلال در تنظیم هیجانی و از عوامل خطرزای مصرف سیگار برای دانشجویان است.

آمار یکساله:  

بازدید 405

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

در این مطالعه با هدف مقایسه نگرش مذهبی، ادراک استرس و سلامت روان در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری انجام شد. این پژوهش پس رویدادی از نوع مورد شاهدی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 200 نفردانشجو (100 نفر سیگاری و 100 نفر غیرسیگاری) بودند که داوطلبانه انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها با استفاده از پرسش نامه نگرش سنج مذهبی براهنی، مقیاس ادراک استرس (PSS) و پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ) ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دو گروه از لحاظ نگرش مذهبی، ادراک استرس و سلامت روان تفاوت معناداری با هم دارند،. به طوری که میانگین نگرش مذهبی و ادراک استرس مثبت در دانشجویان غیرسیگاری، به طور معنادار بیش تر از دانشجویان سیگاری بود و میانگین ادراک استرس منفی و سلامت روانی در دانشجویان سیگاری، به طور معناداری بیش تر از دانشجویان غیرسیگاری بود. همچنین یافته ها نشان داد که نگرش مذهبی در هر دو گروه با ادراک استرس مثبت رابطه مثبت و با ادراک استرس منفی و سلامت روانی رابطه منفی دارد. از سویی، سلامت روانی با ادراک استرس مثبت رابطه منفی و با ادراک استرس منفی رابطه مثبت دارد. بنابراین، بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که با افزایش نگرش مذهبی دانشجویان و آموزش راهبردهای مقابله با استرس می توانیم از سیگاری شدن آن ها جلوگیری کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی مداخله ای آیات قرآنی بر سلامت روان در زنان مضطرب و افسرده انجام گرفت. بدین منظور 60 زن به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد که قبل از شروع درمان و بعد از اتمام آن، مقیاس های سلامت عمومی (GHQ)، مقیاس اضطراب بک (BAI) و مقیاس افسردگی بک (BDI) را تکمیل کنند. داده های پژوهش با استفاده از روش ها و شاخص های آماری شامل میانگین، انحراف معیار، t مستقل و تحلیل کوواریانس تک متغیره (ANOVA) بررسی شد. نتایج تحلیل نشان داد که سطح سلامت روان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری ارتقا یافته است و مداخله درمانی آیات قرآنی در کاهش علائم مرضی و افزایش سلامت عمومی موثر بوده است. همچنین مداخله درمانی آیات قرآنی در کاهش علائم اضطرابی در بیماران نیز موثر بوده، اما تاثیر چندانی در کاهش علائم افسردگی نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2703
 • دانلود: 

  715
چکیده: 

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه ورزش با سلامت روان و شادکامی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر کرمان بوده است. روش پژوهش، توصیفی به شیوه همبستگی است و نمونه مورد بررسی 384 دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه شهر کرمان می باشد که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند، برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه 28 سوالی سلامت روان (1979)، برای سنجش شادکامی از پرسش نامه 29 ماده ای شادکامی آکسفورد (1989) و برای تعیین نوع و میزان ورزش از پرسش نامه 15 سوالی محقق ساخته استفاده شده است. اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS 18 و با استفاده از آمار توصیفی، رگرسیون دومتغیره و چندمتغیره و تی تست تحلیل شد. نتایج بیانگر آن است که با اطمینان (p<0.01) بین ورزش و سلامت روان، ورزش و شادکامی و سلامت روان و شادکامی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین از خرده مقیاس های سلامت روان، بین اضطراب و افسردگی با شادکامی (p<0.01) رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در حالی که بین کارکرد جسمانی و کارکرد اجتماعی با شادکامی رابطه معناداری وجود ندارد. هم چنین نتایج حاکی از آن است که میزان ورزش و سلامت روان آزمودنی ها در دو گروه دختر و پسر تفاوت معناداری با هم دارد (p<0.05)، اما بین شادکامی دختران و پسران تفاوت معنا داری دیده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2703

دانلود 715 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سطح کیفیت زندگی بیماران دیابتی صورت گرفته است. در این مطالعه شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه به کار رفته است.جامعه آماری پژوهش عبارت است از بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهدای فردیس کرج. نمونه ها شامل بیماران دیابتی 40 تا 65 سال بوده که با داشتن سایر شرایط ورود به پژوهش، انتخاب شدند. نمونه ها، با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، فرم کوتاه پرسش نامه کیفیت زندگی بود. ابتدا پیش آزمون از هر دو گروه به عمل آمد، سپس، گروه آزمایش طی 8 جلسه 5/1 ساعتی در طول2 ماه، مهارت های زندگی را آموزش دیدند. سپس از هر گروه پس آزمون به عمل آمد و داده های حاصل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون آماری مجذور کای و تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن اند که گروه آزمایش در پس آزمون، افزایش معناداری در نمرات سطح کیفیت زندگی به ویژه در ابعاد سرزندگی، عملکرد اجتماعی، سلامت روانی و سلامت عمومی، دارد (p=0.000)، ولی گروه کنترل، افزایش معناداری در نمرات متغیر های یاد شده نداشت (p>0.05). در کل به نظر می رسد که آموزش راه مناسبی برای کاهش عوارض دیابت و افزایش سطح کیفیت زندگی در مبتلایان است و در مقایسه با دیگر اقدامات بهداشتی درمانی هزینه کمتری در بردارد و از بروز عوارض دیابت جلوگیری می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0