مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  351
 • بازدید: 

  440
 • دانلود: 

  175
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: عوامل متعددی زندگی زناشویی را تهدید می کند و موجب دلزدگی زناشویی می گردد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مشاوره گروهی با روش درمان بین فردی (IPT) بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق شهرستان دلفان (استان لرستان) بود.روش: طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون، پیگیری و با گروه کنترل می باشد. از بین جامعه آماری زنان متقاضی طلاق شهرستان دلفان، 60 داوطلب که حاضر به شرکت در پژوهش شدند و نمره بالایی در پرسشنامه دلزدگی زناشویی داشتند، 30 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب و سپس به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM) برای هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت روش درمان بین فردی (IPT) قرار گرفتند، اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند.یافته ها: نتایج حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد که مشاوره گروهی با روش درمان بین فردی (IPT) با توجه به میانگین دلزدگی زناشویی زنان گروه آزمایش نسبت به میانگین زنان گروه کنترل، موجب کاهش دلزدگی زناشویی و خرده مقیاس های دلزدگی جسمی، عاطفی و روانی در زنان متقاضی طلاق گروه آزمایش گردید (P<0.001).نتیجه گیری: نتایج حاصل آشکار ساخت که میان دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت و این نتایج کماکان در دوره پیگیری به طور معنی داری تداوم داشت. بنابراین این درمان را در پیشگیری از نرخ دلزدگی زناشویی و طلاق پیشنهاد می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 440

دانلود 175 استناد 351 مرجع 2
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  702
 • بازدید: 

  728
 • دانلود: 

  527
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: اضطراب امتحان نوعی از اضطراب وابسته به موقعیت است که می تواند موجب افت چشم گیر توانایی افراد در موقعیت سنجش یا امتحان گردد. با توجه به شیوع بالای و تاثیر منفی آن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، روش های متعددی برای کاهش آن ایجاد شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان انجام گرفت.روش: این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری آن کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه سیستان و بلوچستان در آبانماه 1393 بود که دارای اضطراب امتحان بودند. ابتدا به شیوه نمونه گیری در دسترس و هدفمند تعداد 48 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل به طور مساوی جایابی شدند. گروه مداخله طی چهار هفته و 8 جلسه به صورت گروهی در آذرماه تحت آموزش مدیریت زمان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. میزان اضطراب امتحان دو گروه در دو مرحله (قبل از مداخله و دو هفته پس از مداخله) از طریق پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس و با کمک نرم افزار spss21 مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: پس از مداخله، میانگین نمرات اضطراب امتحان گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته بود (p<0.001).نتیجه گیری: آموزش مدیریت زمان می تواند در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 728

دانلود 527 استناد 702 مرجع 12
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  702
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  124
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: پرستاری یک رشته عمل گرا است و تشابه زیادی با مکتب پراگماتیسم دارد. مطالعات فراوان هرکدام از جهتی خاص و در جامعه ای خاص به موضوع پراگماتیسم در پرستاری پرداخته اند و یافته های این مطالعات اغلب با یکدیگر در تناقض هستند.روش: جستجوی اینترنتی در پایگاه های گوگل اسکولار، پاب مد، و اسکوپوس انجام شد. مقالاتی که به بررسی شکاف بین تئوری و عمل در پرستاری پرداخته بودند، مورد ارزیابی و استفاده قرار گرفتند.یافته ها: از مجموع این مطالعات می توان به این نتیجه رسید که منظور از شکاف بین تئوری و عمل، منطبق نبودن آموزش های تئوری با آن چیزی است که پرستاران در بالین باید انجام دهند. ازنظر پراگماتیسم حقیقت چیزی ساکن و ایستا و تغییرناپذیر نیست، بلکه با زمان رشد و توسعه پیدا می کند. در هر مرحله رشد تکامل بی پایان آنچه ما حقیقت می نامیم چیزی خواهد بود که ما را قادر می سازد تا به نحو رضایت بخش مسائل و مشکلات جاری آن موقع را بررسی کنیم. پرستاری متنوع و کثرت گرا است؛ تنوع در ایدئولوژی ها و عملکردهای ما و کثرت دردانشی که تولیدشده و به کاربرده می شود. تنوع ایدئولوژیکی باعث اختلاف در گفتمان می شود، این اختلافات ساختن کثرت برای یک واقعیت است، این اختلافات در متون ادامه پیداکرده و موانعی برای توسعه دانش پرستاری ایجاد می کنند.نتیجه گیری: چه تئوری از خلال تجربیات خارج شود و چه قبل از تجربه وجود داشته باشد، ما به آن نیاز داریم. فاصله بین تئوری و عمل باید وجود داشته باشد زیرا اگر این فاصله وجود نداشته باشد دیگر نمی توان آن را تئوری نامید و درواقع عمل است. حذف این فاصله مطلوب ما نبوده و حتی گاهی حفظ آن برای ما مطلوب است. آنچه باعث می شود افراد تئوری را در عمل ناتوان بدانند این است که آن ها نمی توانند ارتباط تئوری با عمل را پیدا کنند و یا تئوری به حدی انتزاعی است که آن را متفاوت با عمل می دانند.

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 124 استناد 702 مرجع 6
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  30
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  303
 • دانلود: 

  151
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: بکارگیری صرف روش های آموزش سنتی، پاسخ گوی نیاز تعلیم و تربیت امروزه نیست؛ در نظام های آموزشی امروزی، شیوه های جدید و فعال تدریس در فرآیند یاددهی- یادگیری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین تاثیر استفاده از روش تدریس بایبی بر میزان یادگیری و یادداری درس مفاهیم پایه پرستاری بود.روش: این پژوهش از نظر طرح، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و در زمره طرح های نیمه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته پرستاری دانشگاه علوم پژشکی همدان بودند که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش 40 دانشجو بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در دو کلاس 20 نفره گماشته شدند. ابزار مورد استفاده شامل آزمون های یادگیری (پیش آزمون-پس آزمون با پایایی 0.89 و با تایید روایی صوری توسط اساتید به عنوان متخصص موضوع) و یادداری (با پایایی 0.87 و تایید روایی صوری توسط اساتید) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل با کمک نرم افزار Spss نسخه 18 استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد میزان یادگیری (P=0.016) و یادداری (P=0.001) دانشجویانی که با روش تدریس بایبی آموزش دیده اند، نسبت به دانشجویانی که به صورت سنتی آموزش دیده اند، بیشتر است.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر روش تدریس بایبی بر میزان یادگیری و یادداری درس مفاهیم پایه پرستاری، بکارگیری این روش تدریس به مجریان درگیری در حوزه آموزش پزشکی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 303

دانلود 151 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  351
 • بازدید: 

  264
 • دانلود: 

  116
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: پرستاری به عنوان یک رشته علمی و یک حرفه بدنبال برآورده ساختن نیازهای مددجویان در محیط های بالینی و در سطح کلان در عرصه جامعه می باشد. با توجه به اینکه در زمینه مشارکت و همکاری پرستاران در برنامه های درمانی و تشخیصی آندوسکپی سیستم گوارش تاکنون در کشور ما اقدامی نشده است و از طرف دیگر سیستم های بهداشتی و درمانی، به ارائه مراقبت تخصصی از افراد تحت آندوسکپی نیاز دارد. هدف از این مطالعه تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی دوره کوتاه مدت پرستاری حرفه ای آندوسکوپی سیستم گوارش است.روش: این مطالعه یک تحقیق به روش دلفی به منظورایجاد توافق در باره محتوا و برنامه آموزشی پرستاری آندوسکوپی است که در سه مرحله انجام گرفت. با مرور بر متون در باره دوره ها و برنامه های آموزشی مربوط به پرستاری اندوسکوپی در دنیا و نیاز سنجی از گروه متخصص و افراد مرتبط با آندوسکوپی گوارشی و در نهایت توافق و اجماع بر روی برنامه و محتوای آموزشی پرستاری آندوسکوپی به عمل آمد و برنامه اجرا گردید.یافته ها: بر اساس شناسایی نیازهای آموزشی پرستاران آندوسکوپی، هشت حیطه آموزشی برای تربیت پرستار آندوسکوپی تعیین گردید. این دوره آموزشی 210 ساعته شامل 140 ساعت کلاس تئوری تخصصی و عملی و 70 ساعت کارآموزی بود. از استراتژیهای مختلف یادگیری نظری و عملی استفاده و مباحث بصورت ارایه سخنرانی، کار گروهی و خود یادگیری ارایه گردید. آموزش عملی بالینی بصورت نمایش علمی و استفاده از شبیه سازی و آموزش در محیط های بالینی دارای واحدهای اندوسکوپی گوارش بود.نتیجه گیری: این برنامه آموزشی بر اساس نظرسنجی از دست اندرکاران آندوسکوپی گوارش و نیازهای تعیین شده به منظور ارتقای دانش، نگرش و عملکرد پرستاران از طریق یک برنامه اموزشی بین حرفه ای انجام گردید. علاوه بر این اجرای چنین برنامه های تخصصی پرستاری می تواند به رشد و توسعه حرفه ای نیز کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 264

دانلود 116 استناد 351 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  85
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: در سال های اخیر استفاده از روش یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش پزشکی و نیز پرستاری رایج شده است. اما هنوز مطالعه درباره کارایی این روش، شرایط و عواملی که برای موفقیت تیم های یادگیرنده لازم است، ادامه دارد. این مطالعه قصد دارد تاثیر تامل (درباره فرایندها و نتایج کار) بر روی اثربخشی تیم های یادگیرنده (عملکرد، یادگیری و رضایت) را با تاکید بر نقش تعدیل کننده پشتیبانی زمینه (از جانب استاد و همتا) بررسی نماید.روش: در یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، 155 دانشجوی رشته پرستاری از دانشگاه آزاد واحد ساوه در سال تحصیلی 92-1391 به روش تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه های محقق ساخته در رابطه با پشتیبانی زمینه، تامل درباره فرایندها و نتایج کار تیم و اثربخشی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه تحلیل شدند.یافته ها: نتایج تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد اثر اصلی تامل بر روی عملکرد، یادگیری و رضایت معنی دار است. اثر اصلی پشتیبانی زمینه فقط بر روی رضایت معنی دار است. با وجود این که نقش تعدیل کننده پشتیبانی زمینه در تاثیر تامل بر روی عملکرد، یادگیری و رضایت معنی دار نمی باشد، نمودارها نشان داد عملکرد و یادگیری افراد هنگامی که تامل می کنند و پشتیبانی زمینه بیشتری دریافت می کنند، بالاتر است. بعلاوه، رضایت افراد با وجود تامل پایین هنگامی که پشتیبانی زمینه بالاست، بالاتر است.نتیجه گیری: از این یافته ها نتیجه می شود که تیم ها با پشتیبانی زمینه و تامل بالا اثربخش ترند، یعنی از عملکرد، یادگیری و رضایت بالاتری برخوردارند. همچنین هنگامی که پشتیبانی زمینه از تیم ها بالاست، رضایت از کار تیمی افزایش می یابد، حتی اگر تامل در تیم ها کم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 85 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  462
 • دانلود: 

  342
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: همزمان با ظهور و پیدایش اینترنت، آموزش مجازی رشد زیادی داشته است. این شیوه فرصت آموزش در خارج از مرزهای یک کشور یا دولت را برای همگان ایجادکرده است. اما موفقیت آموزش مجازی بدون در نظر گرفتن دیدگاه افراد نسبت به آن، امکان پذیر نیست. با این وجود، نگرش دانشجویان مقوله ای است که کمتر در مطالعات منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری کرمان نسبت به آموزش مجازی بود.روش: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی که 114 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان در سال 1388 با روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های :1- اطلاعات دموگرافیک 2- پرسشنامه پژوهشگر ساخته نگرش به آموزش مجازی، جمع آوری شدند و در محیط نرم فزارSPSS ویرایش 17 در سطح معنی داری p<0.05 با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی و آماره های تحلیلی (آزمون t مستقل، آزمون آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه 22.29±4.2 بود. میانگین نمرات نگرش دانشجویان 3.20±0.40 بود و 85% از افراد شرکت کننده دارای نگرش مثبت به آموزش مجازی بودند. همچنین در بررسی ارتباط متغیر های دموگرافیکی تنها متغیر سن ارتباط معکوس معنی داری با نگرش دانشجویان داشته است. (P=0.018 و r=-0.22).نتیجه گیری: گرچه در کشور ما آموزش مجازی مفهوم جدیدی است، اما در کل نگرش دانشجویان به آموزش مجازی مثبت بود و علاقمند بودند که در محیط مجازی کار کنند بنابر این می توان گفت آموزش مجازی می تواند با پذیرش رسمی در دانشجویان و دانشگاه ها همراه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 462

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  62
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  351
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

مقدمه: مریل در انتقاد به روش های سخنرانی در تدریس اعلام کرد که «صرف انتقال اطلاعات، یادگیری و آموزش نیست». بلکه آموزش و یادگیری دارای اصولی می باشد که زیر بنای آموزش موثر است و به « اصول اولیه ی آموزش مریل » معروف شده است؛ همچنین یادگیری مبتنی بر تیم یکی از روش های مورد تاکید آموزش پزشکی می باشد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استفاده از طراحی آموزشی مبتنی بر اصول اولیه ی آموزش مریل و یادگیری مبتنی بر تیم بر میزان دستیابی به اهداف یادآوری و کاربرد دانشجویان پرستاری پرداخته است.روش: روش انجام این پژوهش، شبه آزمایشی و طرح پژوهشی مورد استفاده، طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، پردیس مشکین شهر تشکیل می داد؛ نمونه پژوهش حاضر، شامل یک کلاس رشته پرستاری بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید؛ قبل از اجرای طراحی آموزشی مورد نظر، از هر دو گروه پیش آزمون اجرا شده، سپس طرح مورد نظر به مدت 5 هفته اجرا و در نهایت پس آزمون دستیابی به اهداف یادآوری و کاربرد مورد اجرا قرار گرفت. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: بین میانگین نمره یادآوری و کاربرد در دو گروه آزمایشی و کنترل، قبل از مداخله آموزشی تفاوت معنی داری نبود (میانگین نمرات پیش آزمون در سطح یادآوری:گروه کنترل 1.70، گروه آزمایش 1.68 کاربرد: گروه کنترل 1.45 گروه آزمایش 1.47). نتایج بعد از مداخله آموزشی نشان داد که میزان نمره گروه آزمایش هم در سطح یادآوری و هم در سطح کاربرد بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل (میانگین نمرات پس آزمون در سطح یادآوری: گروه کنترل 14.70، گروه آزمایش 17.42 کاربرد: گروه کنترل 12.33 گروه آزمایش 15.38). افزایش یافته است (P<0.001).نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که بین میزان دستیابی به اهداف یادآوری و کاربرد گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش از یادگیری بهتری برخوردار می باشد. در نتیجه با استفاده از اصول اولیه آموزش مریل و یادگیری مبتنی بر تیم، می توان میزان دستیابی در سطح یادآوری و کاربرد را بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 223 استناد 351 مرجع 2