مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  623
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

یکی از اطلاعات زبانی که فارسی زبانان برای کم کردن عمق نوشتاری خط فارسی از آن استفاده می کنند، آشنایی با صورت نوشتاری و تلفظ کلماتی است که منشا عربی دارند. هدف تحقیق پاسخ دادن به این سوال است که آیا کلمات فارسی که بر اساس الگوهای ساختواژی عربی ساخته شده اند، از برونداد واجی آن الگوها نیز تبعیت می کنند؟ برای پاسخ به این سوال باید در واژگان به جستجوی کلماتی پرداخت که بر اساس الگوهای ساختواژی عربی ساخته شده باشند. پیش بینی تحقیق بدین صورت است که اگر کلمات به دست آمده از واژگان، تلفظی مطابق با برونداد واجی الگوهای ساختواژی عربی مورد نظر داشته باشند، می توان نتیجه گرفت که بازشناسی واکه های کوتاه در زبان فارسی قاعده بنیاد است. اما اگر برونداد واجی شان متفاوت باشد، می توان نتیجه گرفت، بازشناسی واکه های کوتاه در زبان فارسی قاعده بنیاد نیست. نتیجه بررسی 15 الگوی ساختواژی عربی که وارد فارسی شده اند، نشان می دهد که بازشناسی واکه های کوتاه در زبان فارسی لزوما قاعده بنیاد نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 623

دانلود 306 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

طارمی طاهره | رفیعی عادل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  23-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2175
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

در پژوهش حاضر، سعی بر تعیین میزان تطابق صورت مکتوب و ملفوظ نوشتار، از طریق بررسی تناظر نویسه - واج در زبان فارسی و مقایسه آن با زبان انگلیسی می باشد. برای نیل به این هدف، انواع روابط احتمالی ممکن میان واج و نویسه در شش گروه متمایز طبقه بندی و شماره گذاری می شوند. سپس، دو کتاب داستان کوتاه فارسی و انگلیسی را برگزیده و 5000 واژه از هر کتاب مورد بررسی قرار گرفته و هر نویسه در تناظر با واج معادلش قرار داده شده و با مقایسه آنها، نوع رابطه نویسه و واج برای هر مورد تعیین می گردد. پس از تجزیه و تحلیل دقیق داده ها، بسامد و میزان فراوانی هر یک از روابط احتمالی در میان داده های زبان فارسی معین شده و با نتایح حاصل از داده های انگلیسی مقایسه می شوند تا مواردی که موجب عدم انطباق میان صورت مکتوب و ملفوظ نوشتار در زبان فارسی می شوند، مشخص شده و بسامد آنها با موارد مشابه در زبان انگلیسی مورد سنجش قرار گیرد. در نهایت مشخص گردید که نارسایی هایی که برای نظام نوشتاری فارسی عنوان می شود، مختص این خط نیست و در نظام نوشتاری زبان انگلیسی هم موارد مشابهی وجود دارد و به طور کلی نبود رابطه یک به یک بین نویسه و واج در هر دو زبان مورد بررسی در میان واج های واکه ای به مراتب بیش از واج های همخوانی مشاهده شد و در هر زبانی این عدم تطابق به نحوی خود را می نماید. همچنین، میزان انطباق کامل صورت مکتوب و ملفوظ نوشتار نیز در زبان فارسی حدود یک و نیم برابر بیش از زبان انگلیسی رخ داده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 2175

دانلود 258 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  41-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  952
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

فرهنگ واژگانی هر شاعر گویای نوع اندیشه و حساسیت های فرهنگی اش می باشد، زیرا هنر شعر در ظرف زبان روی می دهد و واژگان و اصطلاحات به کار رفته در دیوان هر شاعری، نشانه های ارزشمندی هستند که به وسیله آنها می توان متن شعری را درک و دلالت های آن را یافت و به اندیشه شاعر و موقعیت متن شعری در زمان خود پی برد.در دیوان بحتری، شاعر نوگرا و برجسته دوره عباسی، وامواژه های فارسی فراوانی یافت می شود، مانند: طبل، نای و مزهر (نام آلات موسیقی)، اردشیر، خسرو انوشیروان، قباد، یزدگرد، هرمز و ... (نام پادشاهان ساسانی)؛ نوروز و مهرگان...(جشن ها و اعیاد پارسی) و اسطول، منجنیق... (ابزار جنگی)، دیگر واژگانی چون دیزج، ابلق، دیباج، زاج، دستیجه، حرباء، مرزاب، تسوج، جوسق، جلنار، ارجوان و ... که فراوانی آنها در دیوان بحتری شگفت انگیز می نماید. این واژگان بیشتر بر عناصر مادی تمدن ایرانی دلالت دارد. این امر نشان می دهد که بحتری با توجه به شرایط و اوضاع و احوال عصر خویش، به نوعی گرایش به فرهنگ و تمدن ایران داشته است. وی از جمله شاعرانی است که دیوانش سرشار از نمونه های شعری بدیع در بیان عظمت و بزرگی تمدن فارسی و بزرگان آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 952

دانلود 283 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

نغزگوی کهن مهرداد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  65-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4395
 • دانلود: 

  713
چکیده: 

تماس زبانی یکی از عوامل مهم تغییر در زبان ها است. در تماس زبانی، دو یا چند زبان در مجاورت یکدیگر قرار می گیرند و با توجه به عوامل اجتماعی - زبانی بر هم اثر می گذارند. زبان فارسی و دیگر زبان های ایرانی از همان آغاز گسترش در فلات ایران با زبان های غیر ایرانی بومی این سرزمین پهناور و نیز زبان های اقوام مجاور در تماس بوده اند. زبان های سامی و در بین آنها زبان عربی، از زمان ورود اسلام به ایران، بیشترین تماس و در نتیجه بیشترین تاثیر را بر زبان های ایرانی، از جمله فارسی و گونه های محلی آن داشته اند. قسمت مهمی از این تاثیرات، به خصوص در فارسی معیار امروز و فارسی دری قرون اولیه هجری، در حوزه واژگان و صرف صورت پذیرفته است و عناصر و انگاره های زبانی از لایه های بالای اجتماعی وارد فارسی شده است. به عبارت دیگر، به دلیل شان اجتماعی عربی (به خصوص تا دوران مشروطه)، این زبان نقش قشر زبرین را در مقابل فارسی ایفا نموده و از این رهگذر وامگیری های واژگانی و صرفی صورت پذیرفته است. در این مقاله، بر آنیم تا تاثیرات احتمالی عربی را بر نظام واجی فارسی نو و گونه های محلی آن بررسی نماییم. یکی از ملاک های مهم ما برای انواع وامگیری واجی از عربی، طبقه بندی سه گانه مترس (2007) بوده است. شواهد نشان می دهد که از این انواع سه گانه وامگیری واجی، تنها یک نوع (آن هم به طور مشکوک)، در فارسی دری تاثیرگذار بوده است. در واقع، بررسی دقیق سیر تحول نظام واجی فارسی نو که در این مقاله صورت گرفته است، مبین فاصله گرفتن نظام واجی این زبان از نظام واجی عربی فصیح در گذر زمان است. به عبارت دیگر، عربی به عنوان قشر زبرین تاثیری اساسی بر نظام واجی فارسی نو نداشته است. در مورد گونه های محلی زبان فارسی، وضعیت چنین نبوده است. زبان عربی در مناطق مرزی (مثل خوزستان) نه در مقام قشر زبرین، بلکه به عنوان قشر هم تراز تاثیراتی بر نظام واجی بعضی گونه های فارسی داشته است. علاوه بر این، همگام با مهاجرت اقوام عربی زبان به مناطق مختلف (در قرون اولیه هجری)، زبان عربی نتوانسته است جایگاه خود را در میان این اقوام حفظ کند و با تلفیق اقوام عرب در جوامع ایرانی، زبان عربی فراموش شده و به عنوان قشر زیرین از آن تنها نشانه های کم اهمیتی در بعضی از گونه های فارسی چون شهرضائی، بعضی از لهجه های فارسی خراسان و جز آن، بر جای مانده است.

آمار یکساله:  

بازدید 4395

دانلود 713 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  95-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2770
 • دانلود: 

  489
چکیده: 

یکی از بحث هایی که در زبان شناسی شناختی مطرح می شود، چگونگی درک حوزه های انتزاعی است. حوزه های فیزیکی و عینی نظیر مکان به صورت مستقیم درک می شوند. در اثر تعاملات روزمره انسان با چنین حوزه هایی، طرحواره هایی (مفاهیمی) در ذهن انسان ساخته می شوند. انسان با ایجاد تناظر بین حوزه های انتزاعی و عینی، از این طرحواره های موجود در ذهن که از حوزه های عینی حاصل شده اند، در درک حوزه های انتزاعی بهره می گیرد. در این پژوهش، با تکیه بر بحث های زبان شناختی مطرح در این زمینه، به بررسی رابطه زمان و مکان در دستور فارسی پرداخته ایم. به همین منظور، معانی مختلف حروف اضافه «در» و «سر» را از فرهنگ سخن انوری (1381) استخراج نموده و سپس با استفاده از معیارهای تایلر و ایوانز (2003) معنای اولیه و معانی متفاوت هر حرف اضافه را معین و در نهایت شبکه معنایی آن را ترسیم کرده ایم. بررسی شبکه معنایی حروف اضافه حاکی از آن است که در زبان فارسی، عبارات زمانی بر پایه عبارات مکانی شکل می گیرند. به عبارت دیگر، مکان (حوزه عینی) مقدم بر زمان (حوزه انتزاعی) بوده و این فرآیند حاصل استفاده از ابزارهای شناختی نظیر جسمی شدگی، طرحواره های تصویری و غیره است.

آمار یکساله:  

بازدید 2770

دانلود 489 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  113-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2507
 • دانلود: 

  778
چکیده: 

امروزه، بررسی استعاره در حوزه های مختلف زبان توجه بسیاری را به خود جلب کرده و بی تردید احساس یکی از مهمترین این حوزه هاست. در این مقاله، مفاهیم غم و شادی در گفتار روزمره در چارچوبی شناختی مورد بررسی قرار می گیرد و رایج ترین قلمروهای مبدا برای مفهوم سازی این دو احساس تعیین می شود. سپس، استعاره های احساس بر اساس مدلی که کوچش (Zoltan Kovecses) برای دسته بندی استعاره ها ارائه کرده است، تقسیم بندی می شوند تا مشخص شود غالب این استعاره ها در کدام گروه واقع می شوند. داده های این مقاله از محدوده شهر تهران گردآوری شده است. در مجموع، تحلیل بر روی 125 عبارت صورت می گیرد که از این میان 81 مورد به غم و 44 مورد به شادی مربوط است.

آمار یکساله:  

بازدید 2507

دانلود 778 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

افراشی آزیتا | حسامی تورج

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  141-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3449
 • دانلود: 

  656
چکیده: 

تحلیل استعاره های مفهومی در طبقات استعاره های جهتی، هستی شناختی و ساختی دشواری هایی را موجب می شود، زیرا گاهی یک اسم نگاشت هم در طبقه استعاره های ساختی و هم در طبقه استعاره های هستی شناختی واقع می شود. این مساله نظری نگارندگان مقاله را بر آن داشت تا در یک بررسی مقابله ای بینازبانی، با تکیه بر نمونه هایی از زبان های فارسی و اسپانیایی نظریه معاصر استعاره را مورد بازنگری قرار دهند. در این پژوهش، تغییراتی در طبقه بندی استعاره های مفهومی صورت گرفت که می تواند توصیف دقیق تری از انواع استعاره های مفهومی به دست دهد. در قالب طبقه بندی جدیدی که برای تحلیل استعاره های مفهومی در این مقاله پیشنهاد شده است، به جای طبقات استعاره های هستی شناختی و ساختی، سه طبقه دیگر به همراه زیرشاخه هایشان معرفی شده که کارآیی نظری آن را شواهد بینازبانی مورد تایید قرار داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3449

دانلود 656 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

سبزعلی پور جهاندوست

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  167-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1259
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

زبان های دنیا برای نشان دادن روابط دستوری در جمله از شیوه های توالی، مطابقه، و حالت نمایی استفاده می کنند. نظام حالت نمایی خود به چند شیوه تقسیم شده است که یکی از آنها کنایی - مطلق یا ارگتیو است. ارگتیو حالتی است نحوی مربوط به فاعل فعل های متعدی که در آن، عامل به شکل غیر فاعلی و مفعول به شکل فاعلی ظاهر می شود. سه زبان تاتی، تالشی و گیلکی از گروه زبان ها و گویش های حاشیه خزر هستند که امروزه بسیاری از مردم ایران و خارج از ایران به این زبان ها تکلم می کنند. در اغلب گونه های دو زبان تاتی و تالشی، ساخت ارگتیو رعایت می شود، اما در زبان گیلکی از بین رفته، و فقط رسوباتی از آن باقی مانده است. هدف این مقاله نشان دادن رسوبات و شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های ذکر شده است. منظور از رسوبات ویژگی هایی است که از شکل اصلی این ساخت باقی مانده است. برای این منظور، ضمن شناسایی شکل های مختلف فروپاشی، شواهدی از گونه های مختلف ذکر شده است. داده های این تحقیق، علاوه بر روش میدانی، به صورت کتابخانه ای نیز انتخاب و جمع آوری شده است. مطابق این تحقیق نحوه فروپاشی این ساختار را چنین می توان بیان کرد که پی بست ها از جایگاه دوم خارج شده اند، و به سوی فعل در حال حرکتند؛ تطابق فعل با مفعول در شمار و شخص، و تمایز حالت فاعلی و غیرفاعلی اسم ها در حال از بین رفتن هستند؛ نحوه استفاده از ضمیر اول شخص مفرد man/az در بسیاری از گونه ها نابسامان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1259

دانلود 288 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  183-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1448
 • دانلود: 

  645
چکیده: 

در این پژوهش به بررسی وزن شعر عروضی فارسی بر مبنای نظریه تکرار می پردازیم. نظریه تکرار، نظریه ای در حوزه وزن شناسی زایشی است که توسط فب و هله (2008) معرفی شده است. هدف از این پژوهش، تعیین شبکه های وزنی اوزان عروضی فارسی، طبقه بندی ارکان بر اساس شبکه های وزنی منتج از آن و تعیین هسته های وزنی بوده است. ما بررسی را بر روی سی وزن از اوزان پرکاربرد فارسی انجام دادیم. واحدهای وزنی، پایه ها، ارکان و هسته های وزنی، از مقوله های مورد بررسی بودند. نتایج نهایی نشان داد که دو قاعده وزنی مختلف برای تعیین شبکه های وزنی اوزان عروضی فارسی وجود دارد. این قواعد ضمن تعیین شبکه های وزنی، اوزان سالم و لنگ را هم مجزا می کنند. همچنین با به کارگیری این قواعد، می توان اوزان را در چهار گروه کلی رکن - کامل، رکن - شکسته آغازی، رکن - شکسته پایانی و رکن - شکسته دوسویه تقسیم بندی کرد. اعمال قواعد و تعیین شبکه های وزنی، رویکرد نوینی را در تقطیع اوزان فارسی به ارکان شان نیز به دست داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1448

دانلود 645 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

محمدی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  205-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2943
 • دانلود: 

  547
چکیده: 

زبان فارسی، خصوصا در سال هایی که بخش بندی و تمایز زبان ها مورد توجه رسانه ها و عموم مردم جهان قرار گرفته، در شمار زبان های پویا و پرتحرک جهان به شمار نیامده است. تا آنجا که مشاهده می شود، زبان های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی و ایتالیایی در شمار زبان های برجسته جهان محسوب می شوند. از دیگر سو، زبان روسی و عربی و آلمانی نیز، از این قافله عقب نمانده و خود را به معرفی سطح جهانی رسانده اند. در این مقاله، کوشش شده است ضمن اشاره به دلایل برجسته شدن یک زبان و قرار گرفتن آن در جایگاه زبان بین المللی، علل ارتقاء نیافتن رسمی زبان فارسی به جایگاه زبان های برجسته جهان، با توجه به قابلیت های جهانی آن، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به همین جهت ابتدا در بخش نخست مقاله، موانع کسب جایگاه مناسب زبان فارسی و مشکلات درونی آن مورد توجه قرار گرفته و در بخش دیگر، رویکردی به موانع جهانی شدن زبان فارسی داشته ایم. در پایان مقاله، با نگاهی به سابقه درخشان زبان فارسی، یادآوری کرده ایم که با توجه به قابلیت های درونی و برونی این زبان و اهتمام گویشوران آن، زبان فارسی می تواند جایگاهی برتر در میان سایر زبان ها داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2943

دانلود 547 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

کمالی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  229-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  503
 • دانلود: 

  218
کلیدواژه: 
چکیده: 

در پایان سال 1389، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد کتاب فرهنگ اوزان شعر فارسی (600 وزن) و فرهنگ اوزان صد شاعر بزرگ فارسی زبان، تالیف دکتر تقی وحیدیان کامیار را منتشر کرد. تالیف و نشر این کتاب حاصل درک ضرورتی بجاست؛ ضرورت تدوین مجموع اوزان شعر فارسی و همچنین تعیین جدول اوزان شاعران؛ یعنی جدولی که در آن تمام اوزان سروده های یک شاعر با بسامد کاربرد هر وزن ثبت شده باشد. دکتر وحیدیان در آغاز پیشگفتار کتاب به مشغله ذهنی سی ساله اش برای این کار اشاره کرده است و می دانیم که کسانی دیگر نیز قصد این کار را داشته اند و دارند که برخی از آنان بیش از این مدت و عده ای نیز کمتر، وقت خود را صرف آن کرده اند. آیا انتشار این کتاب ضرورت یادشده را بر طرف کرده است و دیگران را معاف از ادامه کار؟

آمار یکساله:  

بازدید 503

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گندم کار راحله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  253-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  146
کلیدواژه: 
چکیده: 

بیش از 40 سال از انتشار مقاله فیلمور (1968) با نام The Case for Case می گذرد. این اثر نخستین نوشته در چهارچوب رویکرد زایشی بود که می کوشید به بررسی بازنمایی صرفی - نحوی ظرفیت های فعل بر مبنای مختصه های معنایی مرتبط بپردازد. در کتاب بازنمایی ظرفیت سعی بر آن است تا بخش اعظم مطالب مطرح شده در آن مقاله مورد ارزیابی قرار گیرد و معلوم شود که از آن زمان تاکنون، تا چه حد میزان درک ما نسبت به مساله بازنمایی ظرفیت فعل تغییر کرده است. این کتاب در سال 2005 به همت ب. لوین و م. راپاپورت هوواو به رشته تحریر درآمده و انتشارات دانشگاه کمبریج آن را به چاپ رسانده است.

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ایزدی فر راحله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  261-267
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  99
کلیدواژه: 
چکیده: 

زبان های ایرانی در حوزه جغرافیایی گسترده ای از غرب چین تا آناتولی مرکزی در ترکیه تکلم می شوند. این زبان ها مدت ها با زبان های مجاورشان که از خانواده های زبانی مختلفی بوده اند، تماس داشته اند. به لحاظ رده شناختی، زبان های ایرانی بسیار مختلف هستند؛ برای مثال، زبان آسی دارای نه حالت اسمی است و گروه مرکزی کردی هیچ حالت نمایی اسمی ندارد. با این حال، علیرغم تفاوت های رده شناختی عمیق بین زبان های این خانواده، یک ویژگی دستوری بین بیشتر زبان های ایرانی مشترک است: در این زبان ها، ویژگی های صرفی - نحوی همراه با فعل های متعدی زمان گذشته متفاوت از ویژگی های همراه با سایر فعل ها است. بیشتر زبان های ایرانی از نظام کنایی گسسته پیروی می کنند؛ به این صورت که ساخت فعل های متعدی در زمان گذشته کنایی و در زمان حال مفعولی است. ساخت کنایی و منشا آن و تحولات بعدی در انطباق کنایی یا آنچه هیگ انطباق حساس به زمان دستوری نامیده (هیگ 2008: 9) توجه محققین زیادی را به زبان های ایرانی جلب کرده است. هیگ (2008) تلاشی است برای نظام مندسازی و یکپارچه کردن اصول حاکم بر انطباق حساس به زمان در زبان های ایرانی.

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0