مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

رحیمی حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  307-326
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  761
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

هدف: هدف تحقیق حاضر، تحلیل رابطه بین مهارت های زندگی با میزان مسوولیت پذیری دانشجویان دانشگاه بود.روش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی- همبستگی بوده، جامعه آماری آن، کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 94-1393 شامل 7132 نفر بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و به روش تصادفی طبقه ای، 237 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق، دو پرسشنامه استاندارد «مهارت زندگی» و پرسشنامه استاندارد «مسوولیت پذیری» بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت در شش مولفه بود که روایی هر دو به صورت محتوایی توسط کارشناسان، تایید و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای مهارت زندگی، 0.86 و مسوولیت پذیری، 0.91 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون تی) با استفاده از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. انجام گرفت.یافته ها: میانگین هر یک از مولفه های مهارت زندگی و مسوولیت پذیری در دانشجویان، بالاتر از حد متوسط بود. بین مهارت زندگی و مولفه های مسوولیت پذیری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ضریب رگرسیون نشان داد مهارت زندگی قابلیت پیش بینی مسوولیت پذیری دانشجویان را دارد. همچنین بین مهارت های زندگی و مسوولیت پذیری دانشجویان، بر حسب جنسیت و مقطع تحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد؛ اما این تفاوت بر حسب رشته تحصیلی و سال ورود معنادار است.نتیجه گیری: آموزش مهارت زندگی، فرد را قادر می سازد مسوولیت های نقش فردی و اجتماعی خود را بپذیرد و نیازها، انتظارات و مسائل روزانه را به شکل اثربخشی پاسخ دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 761

دانلود 355 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  327-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1186
 • دانلود: 

  469
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در مسوولیت پذیری دانشجویان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم انجام شده است.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، 4000 دانشجوی کارشناسی نیمسال دوم تحصیلی 94-93 و نمونه آماری شامل 362 نفر بودند که طبق جدول برآورد حجم نمونه، از روی حجم جامعه مورگان و کرجسی و به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته حاوی 25 مولفه در طیف پنج درجه ای لیکرت با پایایی 0.83 مطابق آلفای کرانباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون استنباطی Z تک گروهی استفاده شد.یافته ها: اعتماد اساتید بر توانمندی ها و تلاش دانشجویان، نحوه برخورد اساتید با مسوولیتها و تکالیف درسی دانشجویان، میزان مسوولیت پذیری مدیران و کارکنان و اساتید دانشگاه، برنامه های درسی پنهان (اعمال و رفتار استادان، کارکنان و ...)، نحوه ارزشیابی اساتید از دانشجویان، مسوولیت پذیری والدین در قبال فرزندان، عدالت آموزشی و پرهیز از تبعیض و خویشاوندنوازی اساتید، مشارکت دانشجویان در کارهای گروهی مانند انجمن، بسیج و ...، مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها، احساس امنیت اجتماعی توسط دانشجویان به ترتیب از اولویت دارترین عوامل در مسوولیت پذیری دانشجویان شناخته شدند.نتیجه گیری: مسوولیت پذیری دانشجویان نمود عینی نحوه عملکرد و رفتار متولیان امور فرهنگی و تربیتی به ویژه استادان و کارکنان دانشگاه هاست.

آمار یکساله:  

بازدید 1186

دانلود 469 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  347-364
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1395
 • دانلود: 

  743
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان نسبت به ازدواج موقت انجام شده است.روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه بودند. نمونه آماری شامل 427 نفر بود که با روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه پژوهشگر ساخته به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان می دهد که نقش همه ابعاد اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، جنسی در نگرش نسبت به ازدواج موقت در بین گروههای جمعیتی مردان و زنان به طور معناداری متفاوت است. به عبارتی؛ مردان به طور معناداری بیش از زنان به ازدواج موقت گرایش دارند. همچنین در بین گروههای سنی مختلف، وضعیت تاهل و دانشکده ها در نگرش دانشجویان نسبت به ابعاد ذکر شده تفاوتی یافت نشد.نتیجه گیری: با وجود تاییدیه مذهبی، ازدواج موقت جایگاه خود را در جامعه پیدا نکرده است. پیشنهاد می شود برنامه ریزان فرهنگی الگویی مناسب، منطبق با قوانین و ضوابط حقوقی ارائه و آن را فرهنگ سازی کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1395

دانلود 743 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  365-384
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1556
 • دانلود: 

  716
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش امید اسلامی، معنای زندگی و باورهای غیر منطقی در پیش بینی رغبت به ازدواج دانشجویان انجام شد.روش: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 93-1392 بود که تعداد 240 (120 دختر و 120 پسر) دانشجوی مجرد از این جامعه به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب و از آنها خواسته شد به پرسشنامه باورهای غیر منطقی اهواز، معنای زندگی و رغبت سنج ازدواج و مقیاس امید پاسخ دهند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و t مستقل تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای امید (r=0.58، p<0.001)، معنای زندگی (r=0.47، p<0.001) و باورهای غیر منطقی (r=0.45، p<0.001) با رغبت به ازدواج رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که این سه متغیر، 43 درصد از واریانس رغبت به ازدواج دانشجویان را پیش بینی می کنند.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش، نقش امید اسلامی، معنای زندگی و همچنین باورهای غیر منطقی در پیش بینی رغبت به ازدواج دانشجویان را مورد تایید قرار داد. این یافته ها را می توان در مداخلات بالینی مرتبط با ازدواج و خانواده مورد استفاده قرار داد. همچنین در جهت ترغیب به ازدواج دانشجویان، آموزش های لازم در خصوص این عوامل را در دستور کار قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1556

دانلود 716 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  385-406
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1972
 • دانلود: 

  838
چکیده: 

هدف: بیش از یک میلیارد کاربر از شبکه اجتماعی فیس بوک استفاده می کنند. این شبکه مجازی، استفاده های مفید فراوانی دارد. اماتعداد افراد وابسته و معتادبه آن رو به افزایش است؛ به طوری که این افراد دچار نوعی اختلال در روابط اجتماعی خود شده اند. با توجه به فراگیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان،این پژوهش به بررسی نقش عزت نفس واحساس تنهایی در پیش بینی اعتیاد به فیس بوک پرداخته است.روش: نمونه پژوهش، 300 نفر از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی اهواز و بوشهر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مقیاس احساس تنهایی، مقیاس عزت نفس موقعیتی و مقیاس اعتیاد به فیس بوک بود که دارای شواهد روان سنجی مطلوبی بودند.برای تحلیل آماری داده ها ازضریب همبستگی تحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته ها: یافته های تحلیل رگرسیون چندمتغیری، نشان داد از میان ابعاد مختلف احساس تنهایی، مولفه احساس تنهایی خانوادگی و همچنین از بین ابعاد عزت نفس، عزت نفس عملکردی می تواند به صورت معناداری اعتیاد به فیس بوک را در بین دانشجویان پیش بینی کند.نتیجه گیری: احساس تنهایی خانوادگی و عزت نفس موقعیتی عملکردی عامل مهمی برای پیش بینی اعتیاد به فیس بوک بین دانشجویان است. نتایج این پژوهش در پرتو زندگی دانشجویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 1972

دانلود 838 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  407-426
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  906
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

هدف: بررسی و تعیین میزان استفاده دانشجویان دانشگاههای غرب کشور از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر محیط های مبتنی بر وب 2 و رابطه آن با مولفه های روحیه کارآفرینی آنان.روش: این پژوهش از نظر روش شناسی، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در تمامی مقاطع در دانشگاههای دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی و علوم پزشکی غرب کشور (استانهای ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان و سنندج) در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 است که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای و به صورت تصادفی، نمونه ای به حجم 450 نفر(شامل 284 دختر و 163 پسر) تعیین شد. در این پژوهش متغیر وابسته: روحیه کارآفرینی و مولفه های آن و متغیرهای مستقل: میزان استفاده از رایانه، میزان استفاده از اینترنت و میزان استفاده از محیط های وب 2 می باشند.یافته ها: بین میزان استفاده از وب 2، رایانه و اینترنت در دانشجویان غرب کشور و میزان روحیه خطرپذیری، سلاست فکری، روحیه چالش طلبی و روحیه فرصت گرایی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین میزان استفاده از وب2، رایانه و اینترنت در دانشجویان دانشگاه های غرب کشور و میزان درونی بودن کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت، تحمل ابهام، روحیه عملگرایی و رویاپردازی رابطه معناداری وجود ندارد.نتیجه گیری: درونی بودن کانون کنترل یک ویژگی روان شناختی و شخصیتی بوده و معمولا تابعی از شرایطی است که فرد از بدو تولد تحت تاثیر محیط، خانواده، وراثت و آموزش در خود به دو شکل کانون کنترل درونی و بیرونی ممکن است به همراه داشته باشد. افرادی که دارای کانون کنترل درونی اند، معمولا از اعتماد به نفس بالا برخوردارند، موفقیتها و شکستهای خود را به دیگران نسبت نمی دهند، بلکه خود را مقصر می دانند. ولی افراد دارای کانون کنترل بیرونی، دیگران را عامل عدم موفقیت و شکستهای خود می دانند.

آمار یکساله:  

بازدید 906

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  427-454
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  802
 • دانلود: 

  349
چکیده: 

هدف: هدف این تحقیق، آزمون تاثیرگذاری پایبندی به هنجارهای دینی در کنار متغیرهای پایگاهی و زمینه ای بر پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر بوده است.روش: روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حجم نمونه معادل 200 دانشجو بود که با روش نمونه گیری طبقه ای، خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی انتخاب شد.یافته ها: پایبندی به هنجارهای دینی رابطه مستقیم معکوس با گرایش به مصرف مواد مخدر دارد؛ دختران کمتر از پسران به مصرف مواد مخدر گرایش دارند؛ افراد دارای طبقات بالای اجتماعی، گرایش بیشتری به مصرف مواد دارند؛ در مقابل، بین متاهلان و مجردان تفاوتی در گرایش به مصرف مواد مشاهده نشد. معادله رگرسیون نیز مشخص می سازد که متغیر پایبندی به هنجارهای دینی بیشترین تاثیر معکوس را بر گرایش به مصرف مواد مخدر دارد که این متغیر خود تحت تاثیر متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جنسیت قرار گرفته و تاثیر کلی آنها بر گرایش به مصرف مواد مخدر افزایشی بوده است.نتیجه گیری: تقویت هنجارهای دینی در بین دانشجویان می تواند تاثیر بسزایی بر پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر برجای گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 802

دانلود 349 استناد 0 مرجع 0