مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهش در علوم پزشکی | سال:1379 | دوره:5 | شماره:3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

KHADEMI A.A. | ZARE JAHROMI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  216
 • صفحه پایان: 

  221
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  5411
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5411

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

KHADEMI A.A. | ZARE JAHROMI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  216
 • صفحه پایان: 

  221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13849
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction. One of the problems encounted in endodontic treatment is the treatment of vital open apex teeth. Among different materials used for this purpose, Calcium hydroxide is the most widly used material. The purpose of this study was to compare a newly introduced material called MTA (Mineral Trioxide Aggregate) with calcium hydroxide in apexogenesis procedure.Methods: Fourty open apex canine teeth of 10 young cats were used in this study. Crowns of the teeth were resected and access cavities were slightly extended. Floor of pulp chamber of 16 teeth were packed with MTA and that of the other 16 teeth with Ca(OH)2.Access cavities were double sealed using ZOE and Amalgam. After 4-6 months the animals were sacrificed and the pulp and periodical tissues were examined by histologic evaluation. Four intact teeth were also used as negative control and 4 teeth without coronal seal were used as positive control.Results. Radiographic evaluation of MTA treated teeth after six months indicated that the apex of all of the teeth were closed and no calcified bridge was observed. In contrast, the apex of 13 out of 16 teeth treated with Ca(OH)2 had been closed and in calcium hydroxide samples calcified bridge had been formed. Histologically, there was a significant difference in microscopic changes of the pulp between the two treatment groups (P<0.05). The pulp of the teeth with MTA was similar to that of a normal teeth and they showed no calcified bridge. Furthermore, histologic investigation of the periapical area showed no statistically significant difference between the two groups.Discussion: Based on the results obtained in this study and the previous findings despite the fact that Ca(OH)2 may result in the apical closure because MTA causes less pulpal changes in apexogenesis need MTA treated teeth may not further root canal therapy. Therefore, MTA application is superior to Ca(OH)2 for apexogenesis procedures.

آمار یکساله:  

بازدید 13849

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  211
 • صفحه پایان: 

  212
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

مقدمه. از میان تکنیک های متنوع پالپومی دندانهای شیری، روشی مناسبتر است که دارای بالاترین درجه موفقیت در طولانی مدت، کاربرد راحت و ساده برای کودک و دندانپزشک و کمترین عوارض سوء موضعی و سیستمیک باشد. در مطالعه حاضر دو شیوه پالپوتومی مولرهای شیری با ترکیب سولفات فریک و تری کرزوفرمالین با هم مقایسه شده اند.روشها. تعداد 58 دندان مولر شیری به روش سولفات فریک 15.5 درصد و 59 دندان مولر شیری در همان بیماران با ترکیب تری کرزوفرمالین مقایسه شدند. نشانه ها و علایم بالین و رادیوگرافی 6 و 12 ماه بعد از درمان ثبت و نتایج دو روش با هم مقایسه گردید.نتایج: درصد موفقیت بالینی و رادیوگرافی در سولفات فریک و تری کرزوفرمالین پس از 12 ماه به ترتیب 94.8 و 98.3 درصد بود. اختلاف بین نتایج دو روش پالپوتومی به دست نیامد (P>0.05).بحث. شیوه پالپوتومی دندانهای شیری توسط سولفات فریک 15.5 درصد می تواند یک جایگزین مناسب پالپوتومی توسط تری کرزوفرمالین باشد به شرطی که نتایج ذکر شده در ابعاد وسیعتر و به صورت طولانی مدن پایدار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 85 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

خادمی حیدر | طالب محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  213
 • صفحه پایان: 

  215
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  453
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

مقدمه. در آب برخی از مناطق کشور که مقدار فلوراید آب آشامیدنی بیش از حد مطلوب می باشد، فلوئوروزیس با شیوع نسبتا بالا اتفاق می افتد. این مطالعه برای تعیین شدت فلوئوروزیس دندانی در چهار منطقه استان اصفهان با مقادیر مختلف فلوراید آب آشامیدنی و نیز بررسی ارتباط شاخص فلوئوروزیس با مقادیر شاخص DMFT طراحی و اجرا گردیده است.روشها. در یک مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 254 نفر از دانش آموزان سنین 7 تا 12 ساله مدارس ابتدایی در چهار ناحیه مختلف که همگی از آغاز تولد تاکنون در همان ناحیه زندگی می کردند، مورد معاینه قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای حاوی اطلاعات دموگرافیک و شدت فلوئوروزیس بر اساس طبقه بندی Dean و مقدار شاخص DMFT بر اساس معیارهای سازمان جهانی بهداشت (WHO) طراحی گردید.نتایج. مقدار فلوراید آب آشامیدنی چهار منطقه نجف آباد، جوزادان، رحمت آباد و فیلور به ترتیب 0.23، 0.6، 1.35 و0.78 ppm  تعیین شد. بر اساس شاخص 15 Dean درصد دارای وضعیت طبیعی، 23.2 درصد وضعیت مشکوک، 31.1 درصد درجات بسیار خفیف، 19.3 درصد دارای درجات خفیف، 6.7 درصد وضعیت متوسط و 4.7 درصد دچار فلوئوروزیس شدید بودند. مقدار شاخص پوسیدگی DMFT در منطقه نجف آباد 6.66، در فیلور 3.37، در جوزدان 5.51 و در رحمت آباد 3.13 بوده است. شدت فلوئوروزیس در گروههای مورد مطالعه با مقدار متفاوت فلوراید آب آشامیدنی همبستگی داشت. بین DMF و مقدار فلوراید آب آشامیدنی رابطه به دست آمد (P<0.001).بحث. با توجه به نتایج اختلاف فلوئوروزیس در منطقه وجود دارد. میانگین DMF در گروههای با مقادیر متفاوت فلوراید آب آشامیدنی، با هم اختلاف دارند. بخش اعظم فلوراید مورد احتیاج بدن از طریق آب آشامیدنی تامین می شود. تمایل نزولی شیوع DMF در کودکان دبستانی، در مناطقی که مقدار فلوراید آب بالاست، نشان داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 453

دانلود 149 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  216
 • صفحه پایان: 

  221
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

مقدمه. یکی از مشکلات معالجه ریشه، درمان دندانهای با آپکس بازو وایتال می باشد. مواد مختلفی برای پوشش پالپ دندانهای وایتال آپکس باز مورد مطالعه قرار گرفته که مهمترین آنها کلسیم هیدروکساید است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه ماده جدیدMineral Troxide Aggregate (MTA) و کلسیم هیدروکساید در حفظ حیات پالپ ریشه ای به منظور بسته شدن انتهای ریشه می باشد.روشها. از چهل دندان نیش ده گربه نابالغ، پس از قطع تاج دندانها و وسیع نمودن حفره دسترسی، 16 دندان به وسیله کلسیم هیدروکساید و شانزده دندان به وسیله MTA پالپ وایتال پوشانیده شد. سپس تاج دندانها توسط زونالین و آمالگام Double seal گردید. پس از اتمام یک دوره 4 تا 6 ماهه و اطمینان از بسته شدن آپکس دندانها توسط رادیوگرافی، حیوانات قربانی شده و پالپ دندانها و نسج اطراف ریشه مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفت.چهار دندان سالم به عنوان کنترل منفی و چهار دندان بدون پوشش پالپ و ترمیم تاج به عنوان کنترل مثبت مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج. در بررسی رادیو گرافیک در گروه آزمایشی MTA پس از شش ماه، آپکس کلیه دندانها کامل شد و هیچ یک از نمونه ها تشکیل سد کلسیفیه در مجاورت MTA را نشان نداد.در گروه آزمایشی کلسیم هیدروکساید، در سیزده نمونه، آپکس بسته شد و سد کلسیفیه زیر ماده کلسیم هیدروکساید مشاهده گردید و در سه نمونه آپکس تشکیل نشده بود. در بررسی بافت شناسی بین گروه MTA و کلسیم هیدروکساید، از نظر تغییرات میکروسکوپی پالپ اختلاف وجود داشت. پالپ مجاور MTA مشابه پالپ طبیعی بود و تشکیل سد کلسیفیه در هیچ یک از نمونه ها مشاهده نشد. در بررسی بافت شناسی ناحیه آپکس ریشه اختلاف بین دو ماده وجود نداشت.بحث. اگر چه کلسیم هیدروکساید باعث بسته شدن آپکس می شود، ولی در صورت استفاده از MTA در عمل Apexogenesis به علت عوارض کمتر پالپی بعد از بسته شدن آپکس، ممکن است نیاز به درمان ریشه دندان نباشد و از این نظر ارجحیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 26 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  222
 • صفحه پایان: 

  228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

مقدمه. شکست دندان در اثر عوامل مختلف در دندانپزشکی مطرح است به ویژه وقتی دندان معالجه ریشه شده باشد که در این صورت به شکل حادتر خواهد بود. هدف از این مطالعه اندازه گیری تنش های حاصل از نوار ماتریس و تاثیر این تنش در پدیده شکست و یا ایجاد ترک در دندان و نهایتا تغییر روشهای کاربرد نوار یا نوع نوار و همچنین تغییر روشهای درمانی دندان می باشد.روشها. از یک دندان پرمولر فک بالا که بیشترین نزدیکی را به اندازه های متوسط برگرفته از مطالعات قبلی داشت، برای مدلسازی استفاده نمودیم. روی دندان حفره ای MOD با عرض بوکولینگوال سه میلی متر در حالی که سقف پالپ شامبر برداشته شده و عمق آن به گونه ای باشد که کفه ژنژایوایی آن یک میلی متر بالاتر از CEJ قرار گرفته باشد، تهیه گردید. از دندانهای مورد نظر سی تی اسکن در سه بعد کورونال، ساژیتال و اگزیال تهیه و بدین ترتیب، دندان به واسطه برنامه Nisa II مدلسازی شد. نیروی حاصل از نوار ماتریس نیز توسط روش Strain Gauge اندازه گیری گردید و سپس نیرو بر روی مدل سه بعدی تهیه شده، به روش فاینت المنت اعمال شد.نتایج. در تمام موارد، تنش بیشتر خود را به شکل کشش و برش نشان دادند. تنش های کششی عمدتا در یک سوم سرویکال کاسپ پالاتال قرار داشتند و تنش های برشی به صورت یک حلقه، دور ناحیه سرویکال دندان را احاطه کرده بودند.بیشترین میزان این نیروها در کفه ژنژیوالی طرف مزیال و در مینا متمرکز بود.با افزایش عمق و عرض حفره، میزان این تنش ها افزایش داشتند. خصوصا این افزایش در مورد افزایش عمق بیشتر مشهود بود. میزان جابجایی کاسپی نیز در افزایش عمق و عرض مشاهده شد که عمدتا در یک سوم اکلوزالی، خصوصا در محدوده کاسپ باکال، متمرکز بود.بحث. تنش ای حاصل از نوار ماتریس بطور عمده از نوع مخرب بوده و می واند منجر به شکست و یا حداقل ایجاد ترک در دندان شود. بنابراین، بهتر است تا جایی که امکان دارد از نوار ماتریس های نازکتر و در مدت زمان و دفعات کمتر، و همچنین از نوار ماتریس های آناتومیک استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  229
 • صفحه پایان: 

  233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

مقدمه. دندان پرمولر اول فک بالا دارای دو کانال باکال و پالاتال است که می توان از هر دو برای گذراندن پست پیش ساخته استفاده نمود. در این مطالعه تاثیر انتخاب هر یک از دو کانال مذکور بر مقاومت به شکست ترمیم کامل آمالگام مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.روشها. دندانهای پرمولر اول فک بالا در دو گروه آماده شدند. در یک گروه پست پیش ساخته در کانال باکال و در گروه دیگر در کانال پالاتال سمان گردید. کلیه نمونه ها با آمالگام ترمیم کامل گردید و توسط دستگاه اینسترون، مقاومت به شکست آنها اندازه گیری شد و میانگین مقاومت به شکست آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.نتایج. نتایج این بررسی نشان داد که انتخاب هر یک از دو کانال دندان مذکور برای گذراندن پست پیش ساخته از نظر آماری تفاوت معنی داری در مقاومت به شکست ترمیم ندارد در حالی که نحوه شکست دو گروه دارای تفاوت معنی دار است (P<0.05).بحث. از آنجا که تمام شکست ها در نمونه ها به صورت شکست ماده ترمیمی (کاسپ پالاتال) بود، با توجه به مقدار تخریب نسج تاجی و کلیه عوامل بالینی می توان گفت کانالی را که برای قرار دادن پست مناسب تر است، می توان انتخاب کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  234
 • صفحه پایان: 

  237
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

مقدمه. گاهی هنگام تهیه رادیوگرافی، به علت زمان تابش زیاد و یا در اثر ظهور بیش از حد فیلمهای سیاه شده، دانسیته آنها افزایش می یابد و در نتیجه کیفیت تشخیصی خود را از دست می دهد، هدف از این مطالعه بررسی ارزش محلول سفید کننده (احیا کننده) سولفات مس در اعاده ارزش تشخیص این گونه رادیوگرافها می باشد.روشها. تعداد 40 فیلم دوبل شماره 2 پری آپیکال، یک عدد ماندیبول جمجمه حاوی دندانهای خلفی، سفید کننده سولفات مس، محلول رقیق شده ظهور، محلول رقیق شده ثبوت، دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال تروفی و دستگاه ظهور و ثبوت اتوماتیک در نظر گرفته شد. ابتدا یک فیلم پری آپیکال از ناحیه خلفی ماندیبول با زمان اکسپوژر طبیعی تهیه و بطور عادی ظاهر و ثابت می شد. این فیلم به عنوان فیلم کنترل مثبت بود. سپس 40 فیلم دوبل را جداگانه با زمانهای اکسپوژر بیشتر از زمان عادی برای ناحیه خلفی ماندیبول اکسپوز نموده در نتیجه فیلها سیاه تر از طبیعی شدند. از هر پاکت یک فیلم به عنوان کنترل منفی و فیلم دیگر، به عنوان نمونه، ابتدا به وسیله محلول سفید کننده سولفات مس دانسیته اش کاهش داده و در محلولهای رقیق ظهور و ثبوت مجددا پردازش شد.کارآیی محلول سولفات مس در سه مرحله بررسی کیفیت بالینی فیلم های احیا شده، دانسیتومتری فیلم های احیا شده و کنترل کنتراست و وضوح فیلم های احیا شده به وسیله یک وج پله ای آلومینیومی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج. فیلم های احیا شده در بسیاری از موارد ارزش تشخیصی مشابه با فیلم کنترل مثبت و حتی بیشتر از آن داشت. دانسیته رادیوگرافهای احیا شده کاهش یافته بود. کنتراست فیلم های احیا شده کمی کاهش داشت و وضوح آنها افزایش یافته بود.بحث. محلول احیا کننده سولفات مس محلول مناسبی برای اعاده ارزش تشخیصی فیلم هایی است که بطور اتفاقی سیاه می شوند، در نتیجه نیاز به اکسپوژر مجدد بیماری نمی شود و در وقت و هزینه نیز صرفه جویی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 89 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  238
 • صفحه پایان: 

  241
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

مقدمه. در افراد مبتلا به بیماری پریودنتال معمولا تعادل بین دو فرآیند تشکیل و تخریب مداوم استخوان به هم خورده و به دلیل تخریب بیش از حد یا عدم تشکیل استخوان، ارتفاع استخوان آلوئل کاهش می یابد. در تشخیص بیماری و ارائه طرح درمان پس از معاینات بالینی، رادیوگرافی نقش بسزایی داشته و مقدار تحلیل استخوان را تعیین می کند.روشها. برای تخمین مقدار تحلیل استخوان در 12 بیمار ( 3 مرد و 9 زن) مراجعه کننده به بخش تخصصی پریو در دانشکده دندانپزشکی اصفهان با متوسط سنی 35 سال، پس از تهیه فرم اطلاعاتی از این بیماران و تشخیص ضرورت انجام جراحی در ناحیه دندانهای 6 و 7 فک بالا و پایین، رادیوگرافی های پانورامیک، پری اپیکال و بایت وینگ عمودی از آنها به عمل آمد. سپس طی عمل جراحی توسط پریو، مقدار تحلیل استخوان از CEJ تا کرست استخوان آلوئول توسط پروب اندازه گیری شد. این مقدار با مقدار تحلیل استخوان محاسبه گردید. در رادیوگرافی توسط خط کش میلی متری از CEJ تا کرست استخوان اندازه گیری و مقایسه شد.نتایج: از مجموع 48 سطح اندازه گیری شده، میانگین تحلیل استخوان در کلینیک 4.27 میلی متر، در رادیوگرافی پری اپیکال به طریقه نیمساز 2.62 میلی متر، در رادیو گرافی بایت وینگ عمودی 2.98 میلی متر، در رادیوگرافی پانورامیک 4.80 میلی متر و در رادیو گرافی پانورامیک با احتساب بزرگنمایی 4.05 میلی متر بود.بحث: نتایج حاکی از وجود دقت بسیار کم و تفاوت معنی دار آماری بین رادیوگرافی های پری اپیکال و بایت وینگ عمودی با واقعیت بوده است. هیچ کدام از این رادیوگرافی ها ارجحیتی نسبت به دیگری نشان ندادند. در صورتی که رادیوگرافی پانورامیک دارای دقت بالایی در تعیین مقدار تحلیل استخوان بود، به خصوص زمانی که مقدار بزرگنمایی این روش تعیین گردید، نتایج حاصل بسیار به نتایج حاصل از بررسی بالینی نزدیک می شد.

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 83 استناد 1 مرجع 1
نویسنده: 

علوی شیوا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  242
 • صفحه پایان: 

  244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

مقدمه. زاویه ANB به عنوان یک نشانگر اختلال ساژیتالی اسکلتال شناخته شده است. این پارامتر، پرکاربردترین معیار برای اندازه گیری رابطه ساژیتالی ماگزیلا و ماندیبل بوده است. به نظر می رسد عواملی غیر از رابطه قدامی خلفی ماگزیلا و ماندیبل نیز بر مقدار این زاویه تاثیر گذار باشند.روشها. برای یک گروه 110 نفری از بیماران دارای مال اکلوژنهای مختلف ارتودنسی کلاسی I،II و III که برای درمان ارتودنسی مراجعه نموده بودند، قبل از درمان، آنالیز سفالومتری انجام شد. آنالیز آماری regression برای شناسایی تاثیر سایر عوامل مخدوش کننده ای که به واسطه تنوعات اسکلتی ناحیه صورت و جمجمه به وجود آمده اند، انجام پذیرفت.نتایج. میانگین های زاویه ANB بین گروه های مال اکلوژنها اختلاف معنی دار داشت. آنالیز regression بین زوایای ANB و SN/MP و SNA در کلیه گروههای معنی دار بود. بالاترین ضریب همبستگی در گروه کلاس I و پایین ترین ضریب در گروه کلاس II بود.بحث. نتایج مشخص نمود که فاکتورهایی غیر از اختلاف در آپیکال بیسهای ماگزیلا و ماندیبل می تواند روی مقدار زاویه ANB تاثیر گذار باشد و این فاکتورها، شامل: چرخش پلن SN، طول خط SN و چرخش فکها باشد و چون این عوامل می توانند سبب تغییر در زاویه ANB بدون وجود اختلاف در رابطه ساژیتالی بشوند، استفاده از محدوده های طبیعی برای زاویه ANB برای تعیین رابطه ساژیتالی ماگزیلا و ماندیبل قانع کننده نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  245
 • صفحه پایان: 

  249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

مقدمه. باکتری ها در شکل گیری پرودنتیت اپیکالی نقش اساسی دارند. در نتیجه یکی از اهداف عمده درمان اندو حذف تمام باکتریها از کانال ریشه می باشد.روشها. تعداد 180 دندان تک کاناله را انتخاب نموده، تاج تمام دندانها از قسمت CEJ قطع شد و کانال دندانها با gates شماره یک گشاد و سپس به 9 گروه بیست تایی تقسیم شدند. تمام دندانها و وسایل در اتوکلاواستریل شده و بلافاصله از گروه کنترل منفی که باید کشت منفی می دادند، نمونه گرفته شد. سپس سوسپانسیون باکتریایی تهیه شده از باکتریهای بی هوازی مطلق و اختیاری را با کدورت، مطابق لوله شماره یک مک فارلند به تعداد 0.01 cc  در تمام دندانهای 8 گروه دیگر گذاشته و به مدت 24 ساعت تحت شرایط بی هوازی قرار گرفت. پس از این مدت، از گروه کنترل مثبت بدون هیچ گونه شستشو و از گروههای دیگر پس از file و flare و شستشو با مواد مورد نظر و یا شستشو با آب مقطر و استفاده از کلسیم هیدروکساید به مدتهای 10 دقیقه، 24 و 48 ساعت  و یک هفته با paper point کشت گرفته شد و پس از 48 ساعت تحت شرایط بی هوازی، کشت گرفته را با لوله های مک فارلند مقایسه نموده و اعداد کدورتها را یادداشت کردیم.نتایج. بهترین گروه از نظر کاهش کمیت باکتری، هیدروکسید کلسیم 7 روز بود که با گروه کنترل منفی تفاوت معنی دار نداشت ولی با تمام گروههای دیگر تفاوت داشت. بدترین گروه از نظر کاهش کمیت باکتریها گروه نرمال سالین بود که با گروه هیدروکسید کلسیم 10 دقیقه تفاوت معنی دار نداشت ولی با تمام گروههای دیگر تفاوت داشت. در بین گروههای شسشتو دهنده، گروههای هیپوکلریت سدیم 5.25 و 0.5 درصد با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند ولی هردو گروه با گروه نرمال سالین تفاوت داشتند.بحث. نرمال سالین تعداد باکتریها را بطور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد ولی با توجه به مقایسه با گروههای دیگر، ترجیحی بر استفاده از آن وجود ندارد. با توجه به مضرات و اثرات توکسیسیتی NaOCl استفاده از 0.5 NaOCl درصد پیشنهاد می گردد زیرا قدرت حل کنندگی بافتی و آنتی باکتریال مطلوب را همراه حداقل توکسیسیتی دارد. در مورد کلسیم هیدروکساید، اگر نیاز به استفاده از یک inter canal dressing باشد، پیشنهاد می کنیم کلسیم هیدروکساید برای مدت یک هفته استفاده گردد و در صورت محدودیت زمان، برای 24 ساعت بکار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  250
 • صفحه پایان: 

  256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  80
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه. در بیمارانی که ناهنجاری Open Bite قدامی دندانها وجود دارد، رویش بیش از حد دندانهای خلفی یکی از یافته های مشخص می باشد. این رویش بیش از حد، باعث چرخش مندیبل به طرف پایین و عقب می شود که خود سبب زیاد شدن ارتفاع یک سوم تحتانی صورت و شیب دار شدن پلان مندیبل می­گردد. درمان ایده آل در این بیماران Depress کردن دندانهای خلفی است که نیل به این هدف یکی از مشکل ترین حرکتهای دندانی برای ارتودنتیست می باشد. تاکنون هیچ دستگاهی که موفقیتی در این راستا داشته باشد، ابداع و گزارش نشده است.روشها:برای نیل به این هدف، دستگاه متحرک ارتدنسی طراحی گردیده و برای ارزیابی کارآیی آن، شش بیمار که چهار نفر از آنها در دوران دندانهای دائمی و دو نفر در دوران دندانهای مختلط بودند، انتخاب شدند و به مدت 3 الی 3.5 ماه بطور تمام وقت با آن تحت درمان قرار گرفتند. قبل از آغاز درمان، از بیماران قالب مطالعه و سفالومتری جانبی تهیه گردید و پس از مدت ذکر شده در بالا (3 الی 3.5 ماه)، دوباره از بیماران قالب مطالعه و سفالومتری جانبی تهیه شد. مقدار بسته شدن بایت از روی قالبهای مطالعه قبل و بعد از درمان، مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: یافته پژوهش نشان داد که بطور میانگین: 1.1 میلی متر اینتروژن مولر اول ماگزیلا؛ 1.3 میلی متر اینتروژن مولر اول مندیبل؛ 3.7 میلی متر بسته شدن بایت قدام؛ 3 میلی متر کاهش ارتفاع تحتانی صورت؛ 3.2 میلی مترجلوتر قرار گرفتن چانه؛ 2.3 درجه کاهش زاویه پلان مندیبل؛ 2 درجه کاهش زاویه y-axis؛ 2.3 درجه افزایش زاویه Facial حاصل گردید.بحث. بر این اساس، برای اولین بار Intrusion دندانهای خلفی با درمانهای مکانیکی ممکن گردید و این امر با سرعت زیاد، صرف وقت کم و هزینه بسیار اندک انجام شد که گزارش این ابداع به جامعه ارتودنسی می تواند تحول بزرگی در این رشته ایجاد نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  257
 • صفحه پایان: 

  259
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

مقدمه. موفقیت یا شکست بسیاری از درمانهای دندانپزشکی وابسته به ویژگی گچ مورد استفاده می باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی گچهای سخت ایرانی و مقایسه آنها با انواع خارجی است.روشها: دو خصوصیت قوام و سخت شدن در دو گچ ایرانی به نامهای پارس دندان والماس و یک گچ خارجی به نام Hinrizit که مورد تایید (American Dental Association)ADA می باشد، مقایسه شد. دو خصوصیت قوام و زمان سخت شدن جزو پنج خصوصیتی هستند که تعیین آنها مطابق با استاندارد شماره ADA25 و استاندارد شماره 2569 ایران ، برای ارزیابی گچهای سخت لازم و ضروری است.در آزمون تعیین زمان سخت شدن، ابتدا مخلوط هر گچ با نسبت به دست آمده در آزمون تعیین قوام، تهیه شده و سپس هر 15 ثانیه یک بار، مقدار نفوذ مخروط دستگاه ویکات ارزیابی گردید تا زمانی که سوزن کمتر از دو میلی متر در گچ نفوذ کند. این آزمون برای هر گچ دو بار تکرار شد و میانگین نتایج با تقریب 15 ثانیه محاسبه گردید.نتایج. قوام استاندارد گچ الماس با نسبت 42 میلی متر آب به 100 گرم پودر به دست آمده و در این حالت زمان سخت شدن گچ الماس 0.03±11 دقیقه می باشد که در محدوده استاندارد ADA (12±4دقیقه). در مورد گچ پارس دندان، قوام استاندارد با نسبت 31 میلی متر آب به 100 گرم پودر به دست آمده ولی زمان سخت شدن این گچ 0.16±5 دقیقه است که خارج از محدوده استاندارد ADA می باشد.بحث. مقایسه خصوصیات گچهای سخت ایرانی و گچ Hinrizit نشان داد که دو مشکل احتمالی گچهای ایرانی عبارتند از : ناهمگن بودن ذرات پودر گچها که خود ناشی از عدم کنترل دقیق دما، فشار و رطوبت در طی روند تولید در کارخانه می باشد و وجود ناخالصی هایی نظیر کلرید سدیم که موجب کم شدن زمان سخت شدن به ویژه در مورد گچ پارس دندان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 82 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  260
 • صفحه پایان: 

  264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

مقدمه. سازمان جهانی بهداشت، حد بهینه فلوراید را در مناطق ویژه ای 1ppm اعلام کرده است. در منطقه جرقویه با وجودی که غلظت فلوراید آب آشامیدنی از این مقدار کمتر است، فلوئوروزیس دندانی به مقدار زیاد قابل مشاهده می باشد. با در نظر گرفتن نقش فلوراید در کاهش پوسیدگی، تحقیقی در مورد شیوع و شدت فلوئوروزیس، میانگین DMFT و رابطه این دو انجام شد.روشها. بر اساس مطالعه مقدماتی و با توجه به اینکه بررسی DMFT نیز دربرنامه تحقیق قرار داشت، تعداد 256 دانش آموز مشغول به تحصیل در مقطع راهنمایی در جرقویه سفلی و 263 نفر در جرقویه علیا به روش نمونه گیری سهمیه ای و پس از قرار دادن سهمیه برای هر مدرسه، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای ارزیابی فلوئوروزیس و پوسیدگی دندانی به ترتیب از شاخص های TF و DMFT استفاده شد. نتایج. شیوع فلوئوروزیس دندانی در درجات مختلف در منطقه جرقویه علیا و سفلی به ترتیب 65.8 درصد و 44.9 درصد است. میانگین DMFT در دو منطقه به ترتیب 2.2471 و 2.0508 است. بررسی مقدار DMFT در اسکورهای مختلف ایندکس TF نشان می دهد که از اسکور صفر به یک، مقادیر DMFT کاهش می یابد سپس به تدریج افزایش می یابد بطوری که در اسکور 5 ≥ به بالاترین حد خود می رسد.بحث. گرمی هوا و شوری آب آشامیدنی و در نتیجه نوشیدن آب بیشتر، همچنین مصرف چای زیاد باعث گردیده است که علیرغم وجود فلوراید به غلظت کمتر از 1ppmدر آب آشامیدنی مناطق مورد مطالعه، فلوئوروزیس شیوع زیادی داشته باشد. شاید بتوان علت کاهش یافتن پوسیدگی در درجات خفیف فلوئوروزیس و افزایش آن در درجات شدید فلوئوروزیس در تحقیق حاضر را خاصیت عنصر فلوراید در ترکیب با کریستالهای هیدروکسی آپاتیت و ایجاد فلوئور و هیدروکسی آپاتیت دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 82 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  265
 • صفحه پایان: 

  268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه. سمانهای گلاس یونومر چندین سال است که به عنوان liner، Base و ماده ترمیمی در کودکان مورد استفاده قرار در کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد سریع و آسان بالینی، آزاد سازی فلوراید، تطابق بیولوژیک و اتصال (Adhesion) به مینا و عاج، استفاده از این ماده را در کودکان، به هیپوپلاستیک مینای دندانهای شیری که برداشت بیشتر نسج و ایجاد گیر مکانیکال نامطلوب است، ترمیم با گلاس یونومر سبب حفظ نسج دندانی و عدم ایجاد پوسیدگی خواهد شد. در این مطالعه استحکام برشی باند گلاس یونومر در دو گروه مینای طبیعی و مینای هیپوپلاستیک مورد بررسی قرار گرفت.روشها: دو گروه هر یک شامل 12 دندان شیری قدامی طبیعی و دندان شیری قدامی هیپوپلاستیک (با توجه به ایندکس های هیپوپلازی) انتخاب شد و پس از آماده سازی سطح لبیال دندانها، سمان گلاس یونومر Chem fill با توجه به دستور کارخانه سازنده روی سطوح آماده شده دندانی باند شده و در آب مقطر 37 درجه سانتی گراد به مدت 4 هفته قبل از آزمایش نهایی قرار داده شدند. سپس نمونه ها تحت نیروی برشی قرار گرفتند.نتایج و بحث. میانگین استحکام برشی باند گلاس یونومر در دو گروه مینای طبیعی و مینای هیپوپلاستیک به ترتیب 16.35 و 11.63 کیلوگرم نیرو به دست آمد. تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین قدرت باند در دو گروه مورد مطالعه وجود دارد. با این وجود به دلیل خصوصیات کاربردی و مکانیسم اتصال منحصر به فرد گلاس یونومر و آزادسازی فلوراید، تا زمانی که ماده ای با خواص مطلوب گلاس یونومر و با قدرت باند مناسب به مینای هیپوپلاستیک در دسترس نباشد، استفاده از سمان گلاس یونومر در ضایعات هیپوپلاستیک مینایی در اطفال توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

موسوی سیدبهروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  269
 • صفحه پایان: 

  272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

مقدمه. اندوایمپلنت یعنی حفظ و نگهداری دندانهایی که لق شده و به طریقه معمولی – به دلیل رفتن استخوان و یا کوتاه شدن ریشه – قابل نگهداری نمی باشند، با توسعه فلزی ریشه از طریق کانال و آپکس به داخل استخوان دندان. پس از انجام این روش میزان موفقیت سه ساله آن مورد بررسی قرار گرفت.روشها: تعداد 25 دندان کاندید (ES) اندوایمپلنت مراجعه کننده به بخش اندودونتیکس دانشکده دندانپزشکی اصفهان مورد عمل قرار گرفتند. برای ایمپلنت فلزی از مخروطهای کروم و کبالت، تایتانیوم و فولادی به روش پیشنهادی Frank استفاده شد.نتایج. پس از سه سال بررسی رادیوگرافی PA در سه مورد دچار تحلیل لقی و آماس شده و سایر نمونه ها کاملاً طبیعی بودند که میزان موفقیت 88 درصد را نشان می دهد.بحث. با توجه به تحقیقات انجام گرفته و میزان موفقیت اندوایمپلنت، حفظ دندانهای لق شده بسیار با اهمیت و امکان پذیر بوده و یک اقدام پیشگیری از درمانهای وسیع می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID