مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  66-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  866
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

پس از طراحی و ساخت برج استخراج مایع – مایع، از نوع تماس دهنده صفحه چرخنده RDC، با انجام آزمایش روی سیستمهای شیمیایی دو جزیی و در حالت عدم انجام فرآیند انتقال جرم، به بررسی چگونگی تغییر ارتفاع بستر قطره ها بر حسب خصوصیات فیزیکی – شیمیایی و عملیاتی پرداخته شده است. انتخاب سیستمهای شیمیایی مورد آزمایش، با توجه به در بر گرفتن محدوده مناسی از خواص فیزیکی مهم و موثر صورت گرفته است. در همه آزمایشها، فاز پیوسته را آب مقطر تشکیل می دهد و فاز پراکنده (قطره) به ترتیب، تولوئن، نرمال هپتان و متیل ایزوبوتیل کتون است و قبل از انجام هر آزمایش و در هر سیستم شیمیایی، فازها نسبت به یکدیگر اشباع شده اند. متغیرهای اساسی بررسی شده در آزمایشها، شامل سرعتهای حجمی فازهای پیوسته و پراکنده و سرعت دوران محور مرکزی برج است. نتیجه های آزمایش بیان کننده آن است که در همه سیستمها، افزایش جریان حجمی فاز پیوسته تاثیری در ارتفاع بستر نداشته و فقط به عنوان عامل بازدارنده ای در برابر ورود قطره ها به بستر، عمل می کند. افزایش جریان حجمی فاز قطره ورودی به برج در هنگام ثابت نگه داشتن دیگر متغیرها، و همچنین افزایش سرعت دوران محور مرکزی در حالت عدم تغییر عاملهای دیگر باعث افزایش ارتفاع بستر می شود. با توجه به نحوه طراحی و ابعاد برج ساخته شده بیشترین ارتفاع و میزان کسر حجمی فاز قطره موجود در بستر، متعلق به سیستم نرمال هپتان – آب است و پس از آن، به ترتیب سیستمهای تولوئن – آب و متیل ایزوبوتیل کتون – آب، قرار دارد که این امر به دلیل روند کاهشی مقدار کشش بین سطحی فازها، از سیستم مربوط به نرمال هپتان به سوی سیستم متشکل از متیل ایزوبوتیل کتون است. همچنین، در هر سه سیستم شیمیایی، با افزایش سرعت دوران محور برج و اختلاط فازها، از میزان موجودی حجمی قطره ها در داخل بستر کاسته می شود

آمار یکساله:  

بازدید 866

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهربانی ارجمند | فرضی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  79-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  607
 • بازدید: 

  1210
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

این مقاله یک روش جدید برای نمایش ساختارهای درختی سیستم ها و نیز عملیات اساسی درختی، ارایه می دهد. در این روش هر سیستم، همچون فردی است که دارای یک پدر و برادران متعدد است و یک شماره شناسایی منحصر به فرد دارد. عملیاتی مانند افزودن یا برداشتن یک زیردرخت و چند عمل اساسی دیگر روی ساختارهای درختی به صورت ریاضی ارایه شده اند. در انتها، روش پیشنهاد شده برای نمایش ساختار درختی یک فرآیند نمونه اجرا شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1210

دانلود 129 استناد 607 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  86-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1436
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

با توجه به مصرف زیاد آب تازه در کارخانه های تولید شکر از چغندرقند که باعث تولید حجم زیادی از پساب آلوده می شود به طور طبیعی به دستگاه تصفیه بزرگی همراه با هزینه های ثابت و متغیر زیادی نیاز خواهد بود. در این پژوهش با استفاده از تکنولوژی پینچ جرمی، میزان تولید پساب و مصرف آب تازه را کاهش داده که این عمل بار دستگاه تصفیه و در نهایت هزینه های آن را کاهش خواهد داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1436

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

تحقیقات اخیر نشان می دهد که چگونه می توان طراحی ته نشین کننده های جاذبه ای مایع – مایع را از داده های تجربی به دست آمده از ته نشین کننده های ناپیوسته ناپایدار، در مقیاس کوچک انجام داد. به این ترتیب نیاز به آزمایشهای پرهزینه نیمه صنعتی حذف می شود. شرایط ناپایدار افزون بر ته نشین کننده های ناپیوسته، در ته نشین کننده های پیوسته در طی تغییرهای دبی ورودی اتفاق می افتد که ارتفاع پایدار با تغییرهای دبی ورودی تغییر می کند. با کاهش و یا افزایش بسیار شدید دبی ورودی، ممکن است پدیده ماندگی و طغیان به وجود آید. بنابراین، دانستن اثر تغییرهای دبی ورودی، روی ارتفاع ستون پراکنده برای عملیات موثر و طراحی ته نشین کننده های پایدار، بسیار مهم است. در این زمینه برخی از محققین تحقیقاتی انجام داده و مدلهای متفاوتی ارایه کرده اند که متاسفانه در تعدادی از آنها، داده های تجربی ارایه شده مدل پیشنهادی را ارضا نمی کند. در این مقاله نتیجه های عملی به دست آمده از چهارده سیستم متفاوت، ارایه شده که این نتیجه ها از نظر رابطه بین ارتفاع ستون پراکنده و دبی خوراک مورد بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1089
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

با استفاده از اطلاعات به دست آمده از دو برج RDC به قطرهای 7.62 و 21.9 سانتی متر و یک برج PSE با قطر 21.5 سانتی متر و به کارگیری دو سیستم تولوئن – استون – آب و نرمال بوتانول – سوکسینیک اسید – آب، تاثیر اختلاط محوری بر عملکرد هر دو برج مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه مقدارهای تعداد واحدهای انتقال تجربی و نظری بدون در نظر گرفتن اختلاط محوری نشان می دهد، این تاثیر در برجهای PSE بیش از برجهای RDC است (به ترتیب 400 و 200 درصد) که می تواند منجر به افزایش طول برج برای دستیابی به یک بازده معین تا 4 برابر شود. همچنین نتیجه ها نشان می دهند که تاثیر اختلاط محوری هنگام استفاده از سیستم با تنش بین سطحی کم، بیشتر است و این بیان کننده عدم نیاز به تجهیزات بهمزن به هنگام استفاده از این سیستم هاست.

آمار یکساله:  

بازدید 1089

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  112-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  657
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

فرآیند تخریب گرمایی سطحی، یک قسمت کلیدی را در مدلهای احتراق سوخت جامد تشکیل می دهد. تخریب سطحی در پیش برای توصیف فرسایش گرمایی توده های یخ مورد استفاده قرار می گرفت، ولی در سالهای اخیر برای تخریب گرمایی جامدها هنگامی که در معرض فلاکس حرارتی بالا قرار می گیرد، به کار می رود. در این فرآیند دو فرضیه اساسی در نظر گرفته شده است: 1- کاهش جرم فقط از ناحیه سطح صورت می گیرد. 2- دمای سطح در طول دوره تخریب ثابت می ماند. در این مقاله یک مدل ریاضی برای پیش بینی اتلاف جرم سوخت جامد، وقتی که نمونه در معرض تشعشع حرارتی ثابت قرار می گیرد ارایه شده است. مقایسه نتیجه های مدل، با نتیجه های آزمایشهای دستگاه کالریمتر مخروطی، توافق قابل قبولی را در حالت پایدار نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 657

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  118-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1039
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

در این مقاله تعدادی از روشهای توسعه داده شده جدید برای محاسبه چگالی مایع های اشباع به صورت خالص و مخلوط مرور می گردد. چندین رابطه تجربی و معادله حالت CORGC برای محاسبه چگالی مایع های اشباع با هم مقایسه شده و نتایج به دست آمده نمایانگر آن است که چگالی اشباع مایع های خالص، مایع های گازی و گازهای طبیعی مایع شده به وسیله روشهای گوناگون با دقت محاسبه می شوند

آمار یکساله:  

بازدید 1039

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0