مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

سلامت و بهداشت اردبیل | سال:1390 | دوره:2 | شماره:3 (پی در پی 6)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پی در پی 6)
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  507
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار در شاخص های کمی و کیفی تولید، خطاهای انسانی و حوادث می باشد که به طور مستقیم از برنامه های ایمنی نقش می گیرد. برنامه های ایمنی تاثیرات خود را بر روی کارکنان به صورت رضایتمندی شغلی و بهره وری نیروی کار و بیماری های ناشی از کار، و بر روی محصولات به صورت کیفیت محصول نشان می دهد.روش کار: این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی - تحلیلی گذشته نگر بوده و بر اساس اطلاعات 5 سال آمار و مستندات ثبت شده در صنایع غذایی مستقر در استان ایلام - ایران به اجرا در آمده است. در این تحقیق اطلاعات بر اساس چک لیست و پرسش نامه از شرکت های صنایع غذایی شهر ایلام جمع آوری شده است که در آن برای تعیین درجه موفقیت برنامه های ایمنی از شاخص های مهم ایمنی مثل شاخص ارزیابی ریسک، شاخص ممیزی های انجام شده، شاخص آموزش ایمنی کارکنان و شاخص سرمایه گذاری در زمینه لوازم حفاظت فردی و برای تعیین درجه حوادث از شاخص فراوانی حادثه، شاخص شدت حادثه، شاخص شدت - فراوانی حادثه و شاخص ضریب تکرار بیماری های شغلی استفاده شده و در این پنج سال مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: میانگین شاخص های حوادث و شاخص بیماری های ناشی از کار در سال های قبل و بعد از پیاده سازی برنامه های ایمنی در چارچوب سیستم ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001) و استاندارد HACCP کاهش یافته است (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج نشان داده است که اجرای برنامه های ایمنی تاثیرات مثبت بر کاهش شاخص های حوادث دارد که این امر نقش خود را به صورت کاهش شاخص شدت حوادث، کاهش شاخص فراوانی حوادث، کاهش شاخص شدت - فراوانی حوادث و کاهش شاخص تکرار بیماری های شغلی نشان می دهد و متعاقبا باعث افزایش سطح بهره وری سازمان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 507

دانلود 178 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پی در پی 6)
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه ترکیبات نفتی در سرتاسر جهان به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند. این ترکیبات با ریزش های عمدی و تصادفی به راحتی وارد محیط زیست شده و به اکوسیستم آبی از جمله آب های زیرزمینی آسیب می رسانند. بنابراین جداسازی ترکیبات نفتی از آب ها به دلایل بهداشتی و محیط زیستی امری ضروری می باشد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی اثر فرآیند انعقاد الکتریکی با الکترودهای آهن و استیل بر روی حذف ترکیبات نفتی از آب های زیرزمینی بوده است.روش کار: نمونه های مورد نیاز از یکی از چاه های پایش پالایشگاه نفت تهران به صورت نمونه برداری یک باره فراهم شد. در این مطالعه که به صورت ناپیوسته انجام شد، با تعیین COD و کدورت اثر فرآیند انعقاد الکتریکی با استفاده از الکترودهای آهن و استیل بر روی حذف ترکیبات نفتی از آب های زیرزمینی مورد ارزیابی قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی اثر جنس آند و کاتد، pH اولیه محلول، اثر دانسیته جریان و اثر زمان واکنش بوده است. در این مطالعه آزمایش COD به روش تقطیر باز و اندازه گیری کدورت با توربیدیمتر HACH 2100 N انجام شد.یافته ها: حالت بهینه برای آند و کاتد به ترتیب جنس استیل و آهن مشخص شد. با افزایش دانسیته جریان و زمان واکنش راندمان فرآیند افزایش می یابد و بهترین pH برای واکنش (9-7) حالت خنثی و کمی قلیایی می باشد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که فرآیند انعقاد الکتریکی می تواند یک سیستم مناسب و قابل اطمینان برای حذف آلاینده های نفتی از آب های زیرزمینی آلوده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پی در پی 6)
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

زمینه و هدف: زنان و بانوان در تهیه غذا و سلامت خانواده نقش اساسی دارند و با توجه به سلیقه خود غذای خانواده را تهیه می نمایند. آگاهی و دانش تغذیه ای زنان می تواند بر وضعیت تغذیه ای خود و خانواده تاثیر بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی برخی رفتارهای تغذیه در زنان شهری و روستایی استان اردبیل انجام شد.روش کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی درسال 1384 روی 1972 خانم استان اردبیل (986 زن شهری و 986 زن روستایی) در قالب پروژه تعیین اولویت های محلی از طریق نیازسنجی انجام شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای بود و با استفاده از پرسشگران آموزش دیده و به وسیله پرسشنامه مخصوص در زمینه رفتارهای تغذیه ای (آگاهی، نگرش و عملکرد) اطلاعات جمع آوری شد. نتایج بررسی بوسیله آمارهای توصیفی و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که اکثر افراد مورد مطالعه صبحانه را در بین وعده های غذایی بااهمیت می دانستند و آگاهی شهری ها بیشتر از روستایی ها بود (p=0.0001). بیش از %90 در شهر و روستا استفاده از نمک یددار را در پخت غذا ترجیح می دادند. زنان شهری بیشتر از زنان روستایی غذای پخته شده را تا وعده بعدی در یخچال نگهداری می کردند (p=0.0003). هم زنان شهری و هم زنان روستایی از روش سرد کردن برای نگهداری سبزیجات استفاده می کردند. زنان شهری بیشتر از زنان روستایی از سبزی یا سالاد همراه غذا استفاده می کردند (p=0.002). پاسخ دهندگان به سوال مفیدبودن مصرف ماهی دودی در زنان روستایی بیشتر از زنان شهری بود (p=0.00008). اکثر زنان استان اردبیل اعلام کردند بهترین زمان افزودن نمک یددار به غذا ابتدای پخت می باشد.نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان می دهد که آگاهی و عملکرد زنان استان اردبیل در اکثر موارد در زمینه تغذیه خوب است و در برخی موارد مثل مفید دانستن مصرف ماهی دودی، چگونگی استفاده از نمک یددار در هنگام تهیه غذا و استفاده از روغن مایع نیاز به آموزش و مداخله دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پی در پی 6)
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1298
 • دانلود: 

  477
چکیده: 

زمینه و هدف: صنعت آب و فاضلاب کشور در افقی 20 ساله (1384 ~ 1404)، چشم اندازهای مطلوب خود را تعریف کرده است که مهم ترین آن دسترسی و برخورداری %60 جمعیت شهری به سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب می باشد. هدف این مطالعه ارائه وضعیت موجود مدیریت فاضلاب شهری در ایران و اجرای طرح های ایجاد شبکه جمع آوری و ساخت تصفیه خانه فاضلاب و شناسایی مهم ترین محدودیت ها بر سر راه اجرای این طرح ها می باشد.روش کار: پرسشنامه هایی به شرکت های آب و فاضلاب 1016 منطقه شهری ارسال گردید، به طوری که نتایج ارائه شده در این مقاله بر اساس محتویات پرسشنامه ها می باشد.یافته ها: نتایج این مطالعه بیانگر آن است که در حال حاضر دو روش چاه جاذب و شبکه جمع آوری برای مدیریت فاضلاب انسانی و چهار روش چاه جاذب، شبکه جمع آوری و معابر عمومی با/ بدون جوی، جهت مدیریت فاضلاب بهداشتی بکار گرفته می شود. در حال حاضر در ایران در حدود 18% مناطق شهری، بخشی از شهر تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب می باشند که بسیار کمتر از کشورهای با درآمد متوسط است. با این حال با تکمیل طرح های در حال اجرا، این مقدار به میزان 19% افزایش می یابد و به %37 می رسد. همچنین در 19.09 درصد از کل مناطق شهری طرح های ساخت تصفیه خانه در حال اجراست.نتیجه گیری: مدیریت کنونی فاضلاب در %42.47 شهرها برای بیش از %50 سطح شهر و در %52.42 شهرها برای بیش از 50% جمعیت شهری ایجاد مشکلات حاد ناشی از آن می باشند. جهت تکمیل پروژه های در حال اجرا محدودیت هایی هم وجود دارد که مهمترین آنها جنس نامناسب زمین و کم عرض بودن معابر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1298

دانلود 477 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پی در پی 6)
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

زمینه و هدف: مقادیر عناصر جزئی مایع دیالیزی به طور قابل توجه میزان عناصر جزئی بیماران دیالیزی را به هم می زند؛ چون آلاینده ها در آب آشامیدنی از طریق دستگاه گوارش وارد خون می شوند، در حالی که در هنگام همودیالیز آلاینده ها در مایع دیالیز مستقیما وارد خون می شوند. لذا رعایت استانداردها برای آب دیالیز حیاتی است. بنابراین این تحقیق در سال 1389 بر روی آب ورودی به دستگاه های دیالیز بیمارستان های استان قم به منظور مقایسه مقادیر کاتیون های موجود در آن ها و مقایسه با استانداردهای موجود صورت گرفت.روش کار: پژوهش حاضر مطالعه توصیفی - تحلیلی است که بر روی تعداد 45 نمونه از ورودی دستگاه دیالیز بیمارستان های استان قم، انجام شد. با توجه به این که تعداد 3 بیمارستان در استان قم دارای واحد دیالیز می باشد، لذا از هر بیمارستان تعداد 15 نمونه برداشت گردید و با استفاده از روش تیتراسیون، دستگاه فلیم فتومتر، دستگاه pH سنج و دستگاه تعیین EC، آزمایشات مربوطه انجام گرفت.یافته ها: در کلیه نمونه های مورد بررسی کاتیون های مورد بررسی که عبارت بودند از کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم، از حد استانداردهای AAMI و EPH پائین تر بود.نتیجه گیری: نتیجه کلی این که همه پارامترهای اندازه گیری شده در این بیمارستان ها کمتر از حد استاندارد بوده و به عبارت دیگر بیماران در شرایط بهتری نسبت به عوارض ناشی از موارد ذکرشده به سر می برند.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پی در پی 6)
 • صفحه شروع: 

  56
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  466
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

زمینه و هدف: آب آشامیدنی باید عاری از هر گونه آلودگی شیمیایی و میکروبی باشد. یکی از آلودگی های مهم آب آشامیدنی وجود فلزات سنگین در آن است که می تواند برای سلامتی مصرف کنندگان بسیار مخاطره آمیز باشد. از آنجایی که احتمال ورود فلزات سنگین به منابع آب از طریق آلاینده های محیطی و انحلال از جدار لوله ها وجود دارد، لذا این تحقیق به منظور کنترل غلظت فلزات سنگین در آب شبکه توزیع شهر کاشان انجام گرفت.روش کار: این تحقیق در 5 ناحیه شبکه توزیع آب شهر کاشان در سال 1389 انجام گرفت. نمونه ها در سه فصل بهار، تابستان و پاییز به تعداد 35 نمونه در هر فصل و در مجموع 105 نمونه در ظروف پلی اتیلن تمیز برداشت گردید. نمونه ها در آزمایشگاه توسط دستگاه ICP جهت اندازه گیری فلزات سنگین مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که میانگین غلظت فلزات کروم، مس، روی، سرب، نقره، کبالت، نیکل و کادمیوم به ترتیب برابر 3.66، 76.5، 167.8، 2.87، 1.37، 3.74، 5.1 و 0.45 میکروگرم در لیتر بوده است.نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گیری نمود که غلظت فلزات سنگین فوق الذکر در آب شبکه توزیع کاشان بالاتر از حد استانداردهای ملی و بین المللی نبوده و برای مصرف کنندگان خطری در بر نخواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 466

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پی در پی 6)
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

زمینه و هدف: آموزش توانمندترین ابزار برای انتقال دانش به انسان می باشد، روش های مختلفی جهت آموزش وجود دارد که یکی از آن ها تشکیل دوره های بازآموزی می باشد. آموزش فنون معاینات بالینی پستان، مهارت ها و شیوه های جدید برای انجام آن یا بازآموزی از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است و هدف از آن آگاهی ماماها به وظایف و مسوولیت ها، تامین مهارت و توانایی لازم جهت ارتقا و انطباق با وضع جدید می باشد.روش کار: این پژوهش به صورت یک مطالعه توصیفی - مقطعی در مراکز بهداشتی شهرستان اردبیل انجام گرفت. در این پژوهش کلیه پرسنل مامایی شاغل در مراکز بهداشتی به وسیله پرسشنامه ای که توسط پژوهشگر بر اساس محتوای بازآموزی ساخته شده بود، در قبل و بعد از بازآموزی تحت بررسی قرار گرفتند و نهایتا داده ها با استفاده از روش های آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج مطالعه اختلاف آماری معنی داری را بین نمره آگاهی قبل و بعد از آموزش نشان داد (p<0.05) که نشان دهنده تاثیر مثبت بازآموزی است. طبق یافته ها میانگین سنی افراد مورد پژوهش 30.1 سال (34- 30 سال) بوده و بیشترین منبع کسب اطلاعات (20 درصد) مطالعه شخصی بوده است، این در حالی است که 45 درصد افراد مورد مطالعه قبلا هیچ گونه دوره آموزشی را سپری نکرده بودند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به تاثیر چشمگیر دوره های بازآموزی کوتاه مدت در افزایش آگاهی افراد تحت بررسی برگزاری چنین دوره هایی در سطح کشور برای پرسنل بهداشتی و مامایی کلیه درمانگاه ها ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پی در پی 6)
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

زمینه و هدف: از مهم ترین خصوصیات کیفی در ارتباط با استفاده مجدد پساب، کیفیت میکروبی و شیمایی آن می باشد. هدف از این مطالعه تعیین کارایی تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه (سیستم لجن فعال متعارف) و قصر شیرین (سیستم نیزار مصنوعی) در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل به منظور استفاده مجدد در آبیاری کشاورزی می باشد.روش کار: در این تحقیق در مدت 6 ماه و به صورت هفتگی از ورودی و خروجی تصفیه خانه ها نمونه برداری شد و جمعا 96 نمونه جهت آنالیز انگلی با روش جدید بیلنجر و با استفاده از لام شمارش مک مستر (با حجم حفره ای 0.3 میلی لیتر) مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین راندمان زدایش تخم انگل و کیست تک یاخته در سیستم نیزار مصنوعی به ترتیب 100، 99.7 و %100 و در لجن فعال متعارف کرمانشاه به ترتیب برابر با %97 - 99 و %99 - 100 می باشد. بین میانگین کارایی دو تصفیه خانه از نظر حذف پارامترهای مورد بررسی اختلاف معناداری مشاهده گردید (p<0.001).نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان گفت که کارایی هر دو تصفیه خانه از لحاظ حذف کیست تک یاخته و تخم انگل ها مطلوب بوده و راندمان نیزار مصنوعی بالاتر از سیستم لجن فعال متعارف است. کیفیت پساب خروجی هر دو تصفیه خانه از نظر میزان تخم نماتودها با شاخص انگلبرگ (تعداد تخم نماتود: 1 £ عدد در لیتر) مطابقت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID