مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) | سال:1383 | دوره:17 | شماره:3 (مسلسل 40)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

بیان مساله: پاسخ قابل ملاحظه به دستگاههای ارتوپدی فانکشنال فک در بیماران کلاس II اسکلتی با کمبود رشد فک پایین در طول دوره رشدی و در حدود سن بلوغ اتفاق می افتد؛ به همین دلیل بررسی شاخصی که معرف وضعیت زمان رشد فک پایین باشد، حائز اهمیت است. نشان داده شده که روش آنالیز مهره های گردنی حتی نسبت به روش آنالیز استخوان مچ دست معتبرتر است.هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی شروع درمان ارتوپدی فانکشنال با استفاده از شاخص تکامل مهره گردنی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، رادیوگرافی لترال سفالومتری قبل از درمان مربوط به 153نفر بیمار کلاس II اسکلتی با کمبود رشد فک پایین و یافته های مستند سفالومتری که تحت درمان فانکشنال بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند و توسط متخصص رادیولوژی فک و صورت بر اساس شاخص CVMS مورد بررسی قرار گرفتند؛ وضعیت زمانی درمان بر اساس مرحله رشدی فک پایین در یکی از سه مرحله CVMS I (فاز مطلوب)، CVMS I(فاز ایده آل) و CVMS III (فاز نامطلوب) طبقه بندی گردید.یافته ها: 8/41% از نتایج ارزیابیها در مرحله CVMS I، %28 در مرحله CVMS II و 30% در مرحله CVMS III قرار گرفتند که بر اساس آزمون مجذور کای، اختلاف معنی داری وجود نداشت. وضعیت زمانی درمان به تفکیک سن و جنس نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج اختلاف آماری معنی داری را در بین دو جنس نشان داد (P=0.032).نتیجه گیری: مطالعه حاضر آنالیز تکامل مهره های گردن را در کنار معیارهای کلینیکی برای تعیین زمان ایده آل درمان ارتوپدی فانکشنال پیشنهاد می نماید که باعث جلوگیری از خستگی بیمار در طول دوره نامطلوب درمان می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

بیان مساله: سرامیک ها و رزین ها جزو اولین موادی هستند که برای ترمیم دندانها عرضه شدند. امروزه با عرضه محصولات جدید، تحولات زیادی در خواص مواد فوق صورت گرفته است Ceromer .(Ceramic Optimized Polymer) یا پلیمرهای بهینه شده توسط سرامیک و Fiber Reinforced Composites یا کامپوزیت های تقویت شده توسط فیبر، مثالی از این محصولات هستند که خواص مطلوب دو ماده تشکیل دهنده با هم تلفیق گشته است. یکی از مسایل مورد توجه، باند این محصول به آلیاژهای بیس متال است که امروزه کاربرد زیادی در دندانپزشکی دارند.هدف: در این تحقیق قدرت اتصال یک نوع از مواد (Targis) Ceromer به سه نوع آلیاژ بیس متال با استفاده از سه روش مختلف آماده سازی سطح مورد آزمایش قرار گرفت.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی 90 صفحه با ابعاد 30´5´0.4 از سه نوع آلیاژ Silver Cast، Super Cast و Rexillium III تهیه و تحت سه روش آماده سازی سطح شامل: اکسیداسیون در هوا، اکسیداسیون در خلا و سندبلاست با ذرات اکسید آلومینیوم 80 میکرون قرار گرفتند؛ سپس یک لایه از ماده Targis با ضخامت 1 میلیمتر روی صفحات فلزی Cure گردید. بعد از انجام عمل ترموسایکلینگ، نمونه ها در دستگاه Instron تحت آزمایش خمشی سه نقطه ای قرار گرفتند و مقدار نیرو در لحظه ترک و شکست کامل ثبت شد؛ همچنین نمونه ها پس از شکست برای تعیین نوع شکست Cohesive) یا (Adhesive تحت بررسی میکروسکوپیک قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آنالیز واریانس دو عاملی و آزمون Duncan انجام شد.یافته ها: در هر سه آلیاژ، روش آماده سازی سطح در میزان نیرو برای ایجاد ترک و شکست تاثیر معنی دار داشت و روش سندبلاست به عنوان بهترین روش شناخته شد. از طرف دیگر در هر سه روش آماده سازی سطح نوع فلز فقط بر پدیده ترک تاثیر معنی دار داشت و فلز Rexillium III بیشترین مقدار نیرو را نشان داد. شکست نوع Adhesive بیشتر در فلز Super-Cast و در روش اکسیداسیون در هوا و شکست نوع Cohesive بیشتر در فلز Silver Cast و روش سندبلاست اتفاق افتاد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، می توان اذعان کرد که قدرت اتصال مواد Ceromer به آلیاژهای بیس متال بسیار خوب است و در میان آلیاژهای بکار رفته و روشهای آماده سازی سطح، فلز Rexillium III همراه با روش سندبلاست بهترین ترکیب را ایجاد می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

بیان مساله: بیماران همودیالیز در طول مدت درمان در معرض ابتلا به بیماریهای پریودنتال می باشند و در این زمینه هیچ گونه اطلاعاتی در مورد نیازهای درمانی پریودنتال این بیماران وجود ندارد.هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان نیازهای درمانی پریودنتال بیماران همودیالیزی شهر تهران به منظور ارایه به دست اندرکاران و مسولین بهداشت و سلامت بیماران خاص انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی 75 بیمار به وسیله نمونه گیری چند مرحله ای متناسب با حجم بیماران دیالیزی شهر تهران و با استفاده از شاخص CPITN انتخاب شدند. پس از ارایه آموزشهای لازم و جلب همکاری بیماران، از میان آنها افراد واجد شرایط فوق انتخاب شدند و برای آنها پرسشنامه ای که به این منظور تهیه شده بود، تکمیل گردید و با استفاده از وسایل حفاظت شخصی، شاخص CPITN با پروب مخصوص WHO در بیماران مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس کدهای صفر تا چهار تعیین شد.یافته ها: در افراد مورد مطالعه، میزان نسبی سلامت لثه (کد صفر) 6/10%، خونریزی متعاقب پروب کردن (کد 1) 12%، جرم دندانی (کد2) 4/21%، پاکت کم عمق (کد 3) 32% و پاکت عمیق (کد 4) 24% بود؛ همچنین مشخص شد که 4/89% از افراد نیاز به آموزش بهداشت و 4/77% نیاز به جرمگیری و 24% از آنها نیازمند دریافت درمانهای پیشرفته بودند و فقط 6/10% از افراد نیازی به درمان نداشتند.نتیجه گیری: در بررسیهای انجام شده بین وضعیت پریودنتال و عواملی نظیر سن، جنس، مدت دیالیز و میزان تحصیلات رابطه معنی داری مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  346
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

بیان مساله: در درمان بیماران بی دندان فک پایین با پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت مسایلی مانند تعداد ایمپلنت های مورد نیاز جهت بازسازی کامل فک، محل مناسب قرارگیری ایمپلنت ها، طرح پروتز از نظر نحوه اتصال ایمپلنت ها به یکدیگر و طول کانتی لور مورد بحث می باشد. تغییر شکل فک در اثر حرکات مختلف موجب ایجاد نیروهایی در استخوان اطراف ایمپلنت ها می گردد؛ اما این مساله کمتر مورد توجه قرار گرفته است.هدف: مطالعه حاضر با هدف تحلیل اجزای محدود، تعیین توزیع تنش استخوان اطراف ایمپلنت های فک پایین در طرحهای مختلف پروتز به هنگام تغییر ابعادی فک پایین انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، مدل کامل فک پایین با استفاده از داده های حاصل از CT-Scan جسد با مقاطع 0.5 میلیمتری تهیه شد. مدل ایمپلنت 4.1´10 میلیمتر ITI با استفاده از اندازه گیری به روش Profile Projector در نرم افزار Solidworks 2003 تهیه گردید. ایمپلنت ها در دو طرح مختلف در فک قرار داده شدند و سه طرح مختلف سوپراستراکچر روی ایمپلنت ها نهاده شدند. نیروی عضلانی در دو حالت Clench ثنایایی و Clench مولر اول راست به محل اتصالات عضلات اعمال شدند. کندیل ها و دندان تحت Clench تکیه گاه در نظر گرفته شدند.یافته ها: میزان تنش Von Misses در استخوان اطراف ایمپلنت ها تعیین شد و کمترین میزان تنش در سوپراستراکچر سه قطعه ای مشاهده شد که کمترین محدودیت را در برابر تغییرات ابعادی فک ایجاد کرد و سه قطعه، مستقل از یکدیگر عمل کردند.نتیجه گیری: این تحقیق بکارگیری تعداد بیشتر ایمپلنت جهت بازسازی کامل فک و تهیه پروتزهای مستقل متکی بر ایمپلنت ها به منظور آزادی تغییرات ابعادی فک پایین را توصیه می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 346

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

بیان مساله: به علت عدم چسبندگی آمالگام به ساختمان دندان، استفاده از سیمان های چسبنده در ترمیم های باندشونده آمالگام رواج یافته است.هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای نقش سه نوع گلاس آینومر با آلیاژ نقره، گلاس آینومر معمولی و گلاس آینومر تغییر یافته با رزین به عنوان لاینر چسبنده در افزایش مقاومت شکست دندان ترمیم شده با آمالگام با یکدیگر و همچنین وارنیش به عنوان لاینر انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، پس از جمع آوری 70 دندان کشیده شده پره مولرفک بالا، حفره های MOD تهیه شد. به استثنای یک گروه 10 تایی که دندانها دست نخورده (بدون حفره) به عنوان گروه شاهد مثبت در نظر گرفته شد. یک گروه 10 تایی نیز با حفره MOD بدون ترمیم (گروه شاهد منفی) نگه داشته شد. ترمیم با آمالگام اسفریکال gs. 80 (SDI) در 5 گروه آزمایشی به ترتیب با لاینر گلاس آینومر، با آلیاژ نقره (Miracle Mix)، لاینر گلاس آینومر معمولی (خودسخت شونده (Fuji II، لاینر وارنیش، لاینرگلاس آینومرنوری (Fuji II LC) و لاینرگلاس آینومر نوری با تابش تاخیری انجام شد. بعد از گذشت 7 روز دوره نگهداری در آب 37oC، دندانها در دستگاه اینسترون تحت نیروی Compressive قرار گرفتند و در لحظه شکست میزان نیرو برحسب کیلوگرم ثبت شد و مقادیر حاصله مورد بررسی آماری قرار گرفت.یافته ها: طبق آزمون ANOVA، تفاوت آماری در مقاومت شکست نمونه های ترمیم شده و نشده مشاهده گردید و آزمون Tukey HSD در مقایسه دو به دو گروهها نشان داد که لاینر گلاس آینومر نوری (Fuji II LC) تاثیر معنی داری در افزایش استحکام شکست دندان ترمیم شده داشته است (p<0.05). در بررسی نوع شکست نمونه ها، معمولا یک کاسپ شکسته ولی کاسپی که سالم باقی مانده آمالگام به صورت باند شده به آن به جای مانده است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از لاینر گلاس آینومر نوری در دندانهای ترمیم شده با آمالگام در افزایش مقاومت شکست، تاثیر آماری معنی داری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

زرین قلم مهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

بیان مساله: در برخی درمان ها، به عنوان مثال هنگام انتخاب بندهای مولر اول در ارتدنسی، گاهی در می یابیم که اندازه دندانها به میزان کمی در طرف چپ و راست تفاوت دارند.هدف: مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری پهنای مزیودیستال و بررسی قرینگی تک تک دندانها در فک بالا و پایین و نیز مقایسه آنها در طرف چپ و راست فکین با یکدیگردر افراد با اکلوژن نرمال و به تفکیک جنس انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، 60 دانش آموز (30 پسر و 30 دختر) با اکلوژن نرمال که در رده سنی 16 تا 18 سال بودند، انتخاب شدند. میانگین سنی این افراد 3/17 سال بود. این افراد از دبیرستانهای مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر مشهد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پس از اندازه گیری عرض مزیودیستالی 1440 دندان، از مولر اول یک طرف تا دیستال مولر اول طرف دیگر در فک بالا و پایین بر روی قالب مطالعه، بررسیهای آماری انجام گردید. به منظور بررسی آماری دو گروه دختران و پسران به طور جداگانه از آزمون آماری Paired t و برای مقایسه آنها با یکدیگر از آزمون آماری Independent Sample t استفاده شد.یافته ها: مقایسه دندانهای چپ و راست در کل افراد در فک بالا نشانگر کوچکتر بودن میانگین هر یک از دندانهای راست از میانگین قرینه خود در طرف چپ در همان فک بود؛ به استثنای دندان پرمولر دوم که در طرف راست بزرگتر از طرف چپ بود؛ ولی اختلاف در هیچ یک از دندانها معنی دار نبود. در فک پایین میانگین عرض مزیودیستالی دندانهای راست بزرگتر از دندان قرینه خود در طرف چپ بود؛ به استثنای دندانهای کانین و پرمولر دوم که در طرف راست کوچکتر از طرف چپ بودند؛ البته اختلاف در هیچ یک از دندانها معنی دار نبود. مقایسه عرض مزیودیستالی تک تک دندانهای فک بالا و نیز تک تک دندانهای فک پایین نشانگر بزرگتر بودن دندانهای پسران بود؛ در برخی دندانها، بخصوص مولرها و کانین ها، تفاوت معنی دار بود.نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، عرض مزیودیستالی دندانها در طرف چپ و راست دارای تفاوت مختصری در فک بالا و پایین می باشد. در فک بالا بیشتر دندانها در طرف راست کوچکتر از طرف چپ و در فک پایین در طرف راست بزرگتر از طرف چپ بودند؛ بنابراین عدم تقارن دندانی در هر دو فک در طرف چپ و راست برعکس یکدیگر بود. در مقایسه بین دختران و پسران پهنای تک تک دندانها در پسران بزرگتر از دختران و در بعضی دندانها بخصوص کانین ها و اولین مولرها تفاوت بارز بود؛ بنابراین دندانها در طرف راست و چپ تفاوت مختصری دارند که در درمان ارتدنسی می بایست مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحه شروع: 

  56
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

بیان مساله: کشیدن دندان در درمانهای ارتدنسی رواج بسیار دارد و بیشتر متخصصان عقیده دارند که با کشیدن دندان می توان بر ظاهر صورت بیمار تاثیر گذاشت.هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات عمودی صورت در درمانهای ارتدنسی به دنبال کشیدن دندان انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای قبل و بعد 30 بیمار با مال اکلوژن کلاس I پس از جهش رشدی که با کشیدن چهار دندان پرمولر اول و به روش Edgewise توسط یک متخصص ارتدنسی واحد درمان شده بودند، انتخاب شدند. سفالوگرام جانبی این بیماران پیش و پس از درمان ارتدنسی بررسی و با هم مقایسه شدند و تغییرات عمودی صورت و دندانهای آنها مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: ابعاد قدامی و خلفی صورت، در طی درمان افزایش یافت. دندانها با وجود استفاده حداقل از الاستیک های بین فکی، دچار اکستروژن شدند و بیشترین تغییر در ابعاد صورتی در یک سوم تحتانی قسمت قدامی صورت بود. در بیمارانی که پیش از درمان صورت بلندتری داشتند، اکستروژن مولرهای پایین و افزایش شیب پلن مندیبولر بیشتر بود.نتیجه گیری: کشیدن دندان در درمانهای ارتدنسی نمی تواند ضامن کاهش و یا حتی عدم افزایش ارتفاع صورت باشد؛ بخصوص در بیماران دارای صورت بلند، خودداری از اعمال نیروی اکستروزیو ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحه شروع: 

  62
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

بیان مساله: در درمان ریشه، تمیز کردن و شکل دادن کانال از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جهت موفقیت در آن رعایت اصول Shilder الزامی است. از سوی دیگر رعایت این اصول توسط فایل های Stainless Steel و به روش دستی مشکل و وقت گیر است، در فناوری نوین برای رفع این مشکلات تسهیلات جدیدی از جمله فایل های Nickel-Titanium (NiTi) و وسایل موتوری عرضه شده است.هدف: مطالعه حاضر با مقایسه میزان پاکسازی کانال ریشه بین سه وسیله ماشینی Rotary، Reciprocal و Vertical در شرایط In-vitro انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، از 60 ریشه مزیال دندانهای مولر اول و دوم فک پایین انسان استفاده شد. نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. در هر نمونه یک کانال به عنوان شاهد و دیگری به عنوان نمونه مورد آزمایش منظور گردید. در گروههای Reciprocal و Vertical از فایل های NiTi دستی و در گروه Rotary از فایل های NiTi چرخشی استفاده شد. پس از اتمام پاکسازی کانال، مقاطع با فواصل 3 و 5 میلیمتری از آپکس آناتومیک تهیه شد؛ سپس مقاطع توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. معیار ارزیابی بر اساس مقدار دبری باقیمانده در کانال کار شده، پره دنتین باقیمانده و میزان صاف شدن دیواره های کانال کارشده نسبت به کانال شاهد بود. اطلاعات به دست آمده با استفده از آزمون غیرپارامتری Kruskal-Wallis تحلیل گردید.یافته ها: بین میزان پاکسازی در مقاطع 3 و 5 میلیمتری تمام گروهها، اختلاف معنی داری وجود نداشت، اما تفاوت سرعت کارکرد، بین تمام گروهها معنی دار و برتری به ترتیب مربوط به Rotary، Reciprocd و سپس Vertical بود.نتیجه گیری: Rotary، Reciprocd و Vertical از نظر توانایی پاکسازی با یکدیگر تفاوتی ندارند اما سرعت Rotary از Reciprocal و Vertical و Reciprocal از Vertical به طور قابل توجهی بیشتر است. بر همین اساس می توان چنین نتیجه گیری کرد که Rotary نسبت به دو وسیله دیگر، در درمانهای معمول کانال ریشه برتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

بیان مساله: به منظور رفع مشکل نازیبایی طوق فلزی روکشهای متال سرامیک روشها و مواد مختلفی بکار رفته اند که تکنیک شولدر پرسلن یکی از روشهای پیشنهادی است.هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر پختهای مکرر چینی بر تطابق مارژین شولدر پرسلن در روکشهای چینی- فلز ساخته شده از دو نوع آلیاژ نابل و بیس متال انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، از چهارگروه ده تایی مدل (دای) برنجی، استفاده شد. سرپوشهای فلزی گروههای A و B با آلیاژ نابل و سرپوشهای فلزی گروههای C و D از آلیاژ بیس متال ریخته شدند. عرض شولدر در گروههای A و C یک میلیمتر و در گروههای B و 1.5 D میلیمتر بود. پس از انجام مراحل دگازینگ واپک گذاری، چینی شولدر پرسلن در ناحیه شولدر سرپوشها کامل گردید و میانگین فاصله عمودی مارژین با میکروسکوپ Reflective با بزرگنمایی 400 برابر اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای یک و دو طرفه ANOVA و دانکن تحلیل گردید.یافته ها: در این تحقیق دو عامل نوع آلیاژ و عرض شولدر به طور همزمان اثرات متقابل (Interaction) ایجاد نکردند (P=0.709). نوع آلیاژ تاثیر معنی داری بر انطباق مارژین داشت (P=0.021) و بهترین نوع آلیاژ از نظر تطابق مارژین شولدر پرسلن، آلیاژ بیس متال بود. عرض شولدر نیز تاثیر معنی داری بر انطباق مارژین داشت (p=0.000)؛ چنان که با کاهش عرض شولدر تطابق مارژین شولدر پرسلن افزایش یافت.نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه حاضر، میزان انطباق شولدر پرسلن بخصوص با عرض شولدر 1 میلیمتر و آلیاژ بیس متال بهتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

پورهاشمی سیدجلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

بیان مساله: دستیابی به سلامت دهان و دندان یکی از مهمترین اهداف پیشگیری در دندانپزشکی است و تحقق این امر در گرو ارتقای آگاهی و نگرش مردم است. از جمله افرادی که نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند، کارکنان بهداشتی شاغل در نظام شبکه‌های بهداشتی، درمانی کشور می‌‌باشند و آگاهی و نگرش آنان می‌تواند تاثیر مستقیمی بر جامعه تحت پوشش خود داشته باشد.هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی استان قم درباره سلامت دهان و دندان انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی و مقطعی، آگاهی و نگرش همه کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی، درمانی، خانه‌های بهداشت و پایگاههای بهداشتی استان قم (187 نفر) مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با استفاده از پرسشنامه‌ای انجام شد که شامل 10 سوال در مورد آگاهی و 10 سوال در مورد نگرش بود که توسط افراد مورد مطالعه تکمیل گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای ANOVA و مقایسه چندگانه Tukey و همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: در این بررسی، میزان آگاهی زنان نسبت به مردان بالاتر بود و آزمون آماری این اختلاف را معنی‌دار نشان داد(p<0.05) ؛ بین میزان آگاهی افراد با میزان تحصیلات آنان نیز ارتباط معنی‌داری وجود داشت و کارکنان با تحصیلات بالاتر آگاهی بهتری داشتند(p<0.05) ؛ بین آگاهی افراد، سن و سابقه خدمت آنان ارتباط معنی‌داری وجود داشت (p<0.05)؛ در مجموع میزان آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی استان قم درباره سلامت دهان و دندان در حد قابل قبولی تلقی گردید.نتیجه‌گیری: میزان آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی در حد قابل قبولی بود ولی در حد مطلوب نبود و استمرار دوره‌های آموزشی و بازآموزی کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 102 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

بیان مساله: عقاید ضد و نقیضی در مورد ارتباط بیماریهای پالپ و بیماریهای پریودنتال وجود دارد. تاثیر متقابل این دو نسج بر روی هم می تواند در طرح درمان دندان مورد نظر، اهمیت بسزایی داشته باشد.هدف: این تحقیق با هدف بررسی کلینیکی اثر درمان ریشه در بهبود نسوج پریودنتال در دندانهای مبتلا به پریودنتیت مزمن پیشرفته انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی، 32 دندان که بر اساس آزمونهای حیات پالپ دچار نکروز یا پالپیت غیرقابل برگشت بودند، به صورت Split Mouth از 7 بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن پیشرفته با معیارهای خاصی انتخاب شدند. دندانها به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند و شاخصهایی چون عمق پاکت، سطح چسبندگی کلینیکی، لقی و نوع تحلیل استخوان در هر دو گروه ثبت شد. ریشه دندانهای گروه مورد درمان شدند. هر دو گروه وارد مرحله اول درمان پریودنتال (جرمگیری) شدند. شاخصهای عنوان شده در فواصل یک و سه ماه بعد نیز در هر دو گروه اندازه گیری شدند. به منظور مقایسه عوامل مورد بررسی از آزمونهای آماری مناسب هر بخش شامل Paired t، Wilcoxon و Mann-Whitney استفاده شد.یافته ها: در گروه مورد سطح چسبندگی کلینیکی در دوره یک ماهه بر خلاف دوره سه ماهه کاهش معنی داری را نشان داد؛ در گروه شاهد سطح چسبندگی کلینیکی در دوره یک ماهه کاهش یافت ولی از نظر آماری معنی دار نبود؛ افزایش این شاخص در فاصله زمانی یک تا سه ماه در گروه شاهد رخ داد اما از نظر آماری معنی دار نبود. در این زمینه در مقایسه بین دو گروه اختلاف معنی داری در دوره سه ماهه و فاصله زمانی یک تا سه ماه ایجاد شد (p<0.05). شاخصهای دیگر اختلاف معنی داری را درهر گروه و بین گروهها نشان ندادند.نتیجه گیری: معنی دار شدن تغییرات شاخص سطح چسبندگی در مقایسه بین گروهی می تواند نشانگر تاثیر احتمالی پاتوژن های با منشا پالپ در پیشرفت بیماری پریودنتال باشد؛ بنابراین در نمونه های پیشرفته پریودنتیت بالغین، ارزیابی حیات پالپ و احتمال نیاز به انجام درمان ریشه برای حذف پاتوژن های مخرب قبل از درمانهای پریودنتال می تواند موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحه شروع: 

  92
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

بیان مساله: حذف باکتری Porphyromonas Gingivalis (P.g) از محیط زیر لثه جهت دستیابی به نتایج موفقیت آمیز درمان در بیماران مبتلا به Aggressive Periodontitis (AP) امری ضروری به نظر می رسد.هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی قدرت تاثیر درمان غیر جراحی در کاهش باکتری از پاکت های عمیق این بیماران انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه 49 ,Clinical Trial بیمار از بین مراجعه کنندگان به بخش تخصصی پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. این افراد پس از تشخیص بالینی Aggressive Periodontitis و اثبات وجود p.g پس از نمونه برداری از حداقل یک پاکت با عمق بیش از 5 میلیمتر از هر کوادرانت از دهان بیمار وارد مطالعه شدند. در مرحله اول درمان غیر جراحی، پس از آموزش کامل و دقیق OHI به بیماران، درمان جرمگیری و صاف کردن سطح ریشه (SRP) به همراه شستشوی داخل پاکت توسط کلرهگزیدین انجام شد. در مرحله دوم بلافاصله یک هفته بعد، درمان آنتی بیوتیکی شامل آموکسی سیلین 500 میلیگرمی به همراه مترونیدازول 250 میلیگرمی به مدت 10 روز (روزی سه بار) برای بیماران آغاز گردید. در روز اول مطالعه، هفته اول، هفته ششم و ماه سوم پس از آغاز درمان کشت میکروبیولوژیکی P.g به همراه سه شاخص کلینیکی Bleeding on Probing (Bop), Plakue Index (PI) Probing Pocket depth (PPD) هر بیمار ثبت گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای آماری t و Wilcoxon تحلیل گردید.یافته ها: نتایج اختلاف معنی داری را بین کلونی باکتریایی پس از هر دو مرحله درمان (هفته اول و ششم) در مقایسه با Base Line نشان داد؛ اما در ماه سوم مجددا تعداد کلونی ها افزایش یافت که البته در مقایسه با زمان Base Line بسیار کمتر بود؛ اما اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود نداشت. در هر سه گروه سنی عمده کاهش کلونی پس از مرحله اول مشاهده شد. این کاهش به دنبال مرحله دوم درمان همچنان ادامه یافت؛ اما در گروه سنی 23-18 سال مشخص تر از گروه 35-30 سال بود. شاخصهای کلینیکی BOP، PI، PPD نیز در هفته اول و ششم پس از درمان نسبت به زمان شروع مطالعه بهبود نشان دادند و از نظر آماری دارای اختلاف معنی داری بودند؛ اما در ماه سوم پس از درمان شاخص BOP بر خلاف دو شاخص PI، PPD اختلاف معنی داری را با Base Line نشان نداد.نتیجه گیری: کارایی درمان غیر جراحی مکانیکی به همراه مترونیدازول و آموکسی سیلین در حذف P.g از عمق پاکت های پریودنتال بیماران A.p رضایت بخش بود؛ اما ممکن است پس از سه ماه حتی با وجود بهداشت مناسب (شاخص پلاک پایین) احتمال عود بیماری در برخی از بیماران وجود داشته باشد که لزوم درمان مجدد را مشخص می سازد. مسلما مطالعات کلینیکی با زمان پیگیری طولانی تر و گروههای مورد درمان متنوع تر جهت تایید این نتایج ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID