مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

توسعه محلی روستایی - شهری (توسعه روستایی) | سال:1396 | دوره:10 | شماره:2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  171
 • صفحه پایان: 

  196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

از الزامات توسعه در مناطق روستایی و چه بسا کل کشور، وجود نظام مدیریت توسعه ی روستایی است، نظامی که از حداقل آسیب­ های موجود برای یک مجموعه تشکیلاتی برخوردار باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب های نظام مدیریت توسعه ی روستایی ایران بر مبنای الگوی مکنزی توسعه یافته انجام گرفت. روش کیفی-کمی (آمیخته از نوع طرح اکتشافی) برای انجام پژوهش اتخاذ شد. نمونه های پژوهش به صورت هدفمند انتخاب و تا زمان اشباع یافته ها به داده برداری مبادرت شد (10=n). در انتخاب نمونه ها، از افراد مطلع به موضوع در بین صاحب نظران دانشگاهی و افراد شاغل در دستگاه های اجرایی استفاده شد. از طریق پرسشنامه ی بازِ محقق ساخته، آسیب­ های شناسایی شده در دسترس افراد نمونه قرار گرفت و از این طریق اعتبار نتایج سنجش و ارزیابی شد، همچنین از نرم افزار Nvivo10 به منظور ترسیم الگوی نهایی پژوهش استفاده بعمل آمده است. نتایج نشان داد در مجموع 72 آسیب در نظام وجود دارد که بیشترین آنها به ابعاد کارکنان و ساختار اختصاص دارد. از بین آسیب­ های شناسایی شده، فقدان سازمان تخصصی متولی روستا و جای خالی سیاست توسعه ی روستایی در راهبرد ملی به عنوان آسیب توسط تمام نمونه­ های تحقیق بیان شد. از دیگر آسیب های مهم می­ توان به سردرگمی و تداخل وظایف سازمان های متولی روستایی، تعدّد نهادی و سازمان ها در امر توسعه ی روستایی، نبود منابع مالی پایدار، ناسازگاری ارزش ها با شرایط واقعی جامعه بومی، ذینفع نبودن جامعه ی محلی در سایه ی ارزش ها، ناهماهنگی بین سطوح تصمیمات، وجود تعداد کثیری از نیرو­ های آموزش ندیده و غیر متخصص در حوزه ی توسعه ی روستایی، نظام آموزش مهارت ناکارآمد در حوزه ی توسعه ی روستایی و سیاست های شهرگرایی و صنعت گرایی و تأثیر آن بر جامعه روستایی اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  197
 • صفحه پایان: 

  214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

شهر به عنوان بستر زیست انسان شهرنشین، نیازمند تأمین استاندارد­ هایی است و مسئله ی فقر، نه تنها یکی از مهم ترین مسائل جهان، بلکه یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات داخلی کلیه ی جوامع، چه ثروتمند و چه فقیر است. گستره­ های فقر، نابرابری و تفاوت در الگوی زیست در شهرها ماحصل اقتصاد دوگانه با حاکمیت سرمایه داری بازار آزاد است. گسترش شهرها با ساختار فضایی نامنسجم و ازهم گسیخته سبب تمرکز نامعقول امکانات و خدمات در بخش­ های گوناگون شهر و توسعه اجتماعی و اقتصادی نابرابر در آن­ هاست. شهر مراغه از جمله شهرهایی است که فضای شهری آن به لحاظ اجتماعی-اقتصادی نامتعادل بوده و دارای گستره­ های فضایی فقر در حاشیه­ های شهر است. لذا پژوهش حاضر به تحلیل فقر و توزیع فضایی آن بر اساس مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی می پردازد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، کمی-تحلیلی است. روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی کتابخانه ای و بر اساس داده های مأخوذ از اطلاعات بلوک­ های آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 بوده که بر اساس 18 شاخص در قالب سه مؤلفه ی اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به تحلیل توزیع فضایی فقر در محلات شهر مراغه اقدام کرده است. برای دستیابی به هدف فوق، محلات شهری با استفاده از روش­ های کوپراس و آنتروپی شانون، سطح بندی شدند و پس از آن نقشه ی توزیع فقر ترسیم شد. نتایج حاصل نشان می دهد 54/11 درصد از محلات شهر مراغه خیلی فقیر، 92/26 درصد فقیر، 31/42 درصد متوسط، 54/11 درصد مرفه و 69/7 درصد در سطح خیلی مرفه قرار دارند. نتایج این مطالعه نشان می­ دهد بین بلوک های شهر مراغه نابرابری وجود دارد و آنها مکان هایی برای تبلور تمایزات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی اند. فرصت­ های نابرابر اقتصادی، اجتماعی و کالبدی باعث تمایز ساکنان شهر مراغه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  215
 • صفحه پایان: 

  238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

نخبگان سنتی روستایی در مناطق کردنشین از جمله ظرفیت های اجتماع محلی اند که با توجه به دارا بودن دانش بومی و اقتدار در اداره ی امور، در راهبری اقدامات توسعه ای نظیر بسترسازی، برنامه ریزی، توجیه و متقاعدسازی، کسب موافقت و جلب مشارکت، نقش دارند. در این پژوهش با تأکید بر این تجارب در روستاهای شهرستان سردشت، منشأ مشروعیت اقتدار آنها در راهبری اقدامات توسعه ای در پرتو رویکرد نظری اقتدار وبر و توسعه ی محلی و با تکیه بر روش شناسی کیفی در گردآوری و تحلیل داده ها واکاوی شده است. بر اساس یافته ها، روحانیون به عنوان نخبگان سنتی با داشتن شخصیتی مردم دار و معنوی، از مشروعیت کاریزماتیک برخوردارند. ضمن آنکه پشتوانه ی دینی، مبنایی برای مشروعیت ارزشی آنها فراهم کرده و باعث شده در طول تاریخ اجتماع محلی، از مرجعیت برخوردار باشند و به عبارتی دیگر مشروعیت سنتی در اقتدار داشته باشند. ریش سفیدان نیز با توجه به سنت تبعیت از بزرگان در اجتماع محلی، مشروعیت سنتی دارند. نتایج بیانگر وجود ترکیبی از مشروعیت نخبگان سنتی است که ریشه در نظام دینی و فرهنگی حاکم بر اجتماع دارد. قانون در اجتماع محلی مبنایی برای مشروعیت محسوب نمی شود. اتکای شوراهای اسلامی و دهیاران در مدیریت جدید توسعه ی روستایی، به مشروعیت ناشی از سنت های اجتماع محلی می تواند آنها را در راهبری توسعه تقویت کند و به اقتدار آنها در راهبری امور که در وضعیت ضعیفی قرار دارد بینجامد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  239
 • صفحه پایان: 

  260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

پروژه ی بین المللی ترسیب کربن، ابتکاری مشترک بین دولت جمهوری اسلامی ایران، برنامه ی عمران ملل متحد و تسهیلات زیست محیطی جهانی است که هدف جهانی آن، کاهش گازهای گلخانه ای و آثار تغییر اقلیم، بیابان زدایی، بهبود کیفیت زندگی جوامع روستایی از طریق تأمین مالی خرد افراد فقیر و متنوع سازی درآمد آنان است؛ بنابراین هدف این پژوهش، مطالعه ی نقش تأمین مالی خرد بر کیفیت زندگی زنان روستایی به عنوان مخاطبان اصلی این پروژه در استان خراسان جنوبی بود. جامعه ی آماری شامل تمام زنان روستایی عضو صندوق های اعتبار خرد در شهرستان سریشه ی استان خراسان جنوبی به تعداد 313 نفر بودند که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 188 نمونه محاسبه و نمونه گیری به شیوه ی تصادفی انجام شد. روش تحقیق از نوع کمی و ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه ی است. . یافته ها نشان داد بیشترین تأثیر تأمین مالی خرد بر بعد زیست محیطی زندگی زنان روستایی بوده است و ابعاد اجتماعی و اقتصادی در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. همچنین، عضویت در صندوق های تأمین مالی خرد سبب شده است زنان درآمدهای بیشتری کسب کنند و تعداد زنان با درآمد مالی مستقل افزایش یابد. مواردی نظیر "تعداد اشتغال ایجادشده"، "تعداد دوره های مهارت آموزی" و نیز "درآمد ماهیانه از شغل" اثر معناداری بر کیفیت زندگی زنان روستایی داشتند و در این میان "تعداد دوره های مهارت آموزی" به عنوان قوی ترین پیش بینی کننده ی کیفیت زندگی شناخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  261
 • صفحه پایان: 

  282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه­ شناختی مناسبات هویت­ های اجتماعی محلی_ قومی با الگوی رأی­ دهی مردم در انتخابات انجام شده است. پژوهش با روش پیمایش و با نمونه ی 382 نفر در میان شهروندان بالای 18 سال شهرستان سلسله انجام گرفته است. یافته­ ها نشان می­ دهد بین قوم­ مداری و طایفه­ گرایی با رأی­ دهی بر اساس هم ریشگی­ های قومی و محلی ارتباط وجود دارد. هویت­ گرایان محلی، کمتر بر اساس معیارهای عام مانند شایسته سالاری، کارآمدی، سطح تحصیلات و قدرت بیان به کاندیدای مورد نظر خود رأی داده­ اند. در جامعه ی مورد مطالعه، رأی دادن بیش از هر چیز تابعی از فرهنگ و هویت­ های اجتماعی محلی_ قومی حاکم بر آنهاست و سایر عوامل اجتماعی مانند طبقه، میزان درآمد، نوع شغل، جنسیت، مذهب و خانواده به واسطه ی ارتباط با "قومیت" معنا یافته­ اند. تحلیل­ های رگرسیون چندمتغیری نشان داده­ اند گزینش­ های سیاسی افراد در اجتماع محلی مبتنی بر مشخصه­ های قومی_ طایفه­ ای یا همان کنش سنتی بوده به نحوی که کنش سنتی به عنوان وجه غالب و نافذ در اجتماع مورد مطالعه ی سایر اشکال کنش (اعم از عقلانی، ارزشی و عاطفی) را تحت­ تأثیر قرار داده است؛ بنابراین، از طریق شناخت نظام ارزش­ ها، هنجارها و سنن رفتاری گروه­ های قومی و طایفه­ ای می­ توان به فرهنگ سیاسی افراد در اجتماعات محلی پی برد و از آن طریق نوع نگرش و واکنش آنها به پدیده­ های سیاسی را مشخص کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  283
 • صفحه پایان: 

  306
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

این تحقیق با هدف ارزشیابی اثربخشی طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع، در توانمندسازی زنان روستایی دارای معلولیت شهرستان بیرجند خراسان جنوبی انجام گرفت. این مطالعه توصیفی به روش پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق (591 نفر) دربرگیرنده ی تمام زنان روستایی دارای معلولیت تحت پوشش برنامه ی توانبخشی مبتنی بر اجتماع، در شهرستان بیرجند بود. طبق فرمول کوکران، حجم نمونه 204 نفر تعیین شد. گزینش نمونه ها به روش نمونه گیری چندمرحله ای انجام شد. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق (پرسشنامه ی محقق ساخته) بر اساس نظر گروهی از خبرگان تأمین و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 72/0 تا 98/0 تأیید شد. طبق یافته های تحقیق، 13 درصد پاسخگویان اثربخشی طرح را خیلی زیاد، 5/10 درصد در حد زیاد، 12 درصد در حد متوسط، 41 درصد در حد کم و 5/23 درصد در حد خیلی کم ارزیابی کرده اند. نتایج آزمون های مقایسه نشان داد پاسخگویانی که در کلاس های آموزشی شرکت کرده اند، پاسخگویانی که در گروه معلولیت شنوایی و گویایی قرار دارند و پاسخگویانی که از تجهیزات توانمندسازی سمعک استفاده می کنند، اثربخشی طرح را بیشتر ارزیابی کرده ­ اند. تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر اثربخشی توانبخشی مبتنی بر اجتماع به استخراج سه عامل تأثیرگذار با عنوان رویکرد نیازمحور توانبخشی مبتنی بر اجتماع، حمایت اجتماعی از توانبخشی مبتنی بر اجتماع، انسجام و همکاری نهادی در اجرای برنامه ی توانبخشی مبتنی بر اجتماع منجر شد. در مجموع این سه عامل 33/78 درصد از کل واریانس عوامل مؤثر بر اثربخشی برنامه ی توانبخشی مبتنی بر اجتماع را تبیین کردند. ضریب همبستگی نشان داد ارزیابی پاسخگویان از اثربخشی برنامه ی توانبخشی مبتنی بر اجتماع با رضایت از زندگی، برخورداری از مهارت، تحصیلات، رویکرد نیازمحور و همکاری و انسجام نهادی برنامه و میزان درآمد و حمایت اجتماعی از برنامه به عنوان متغیرهای مستقل مثبت و معنادار است.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  307
 • صفحه پایان: 

  324
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

مطالعه ی حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توسعه ی مشاغل خانگی زنان روستایی در شهرستان اراک، به مطالعه و کنکاش در دو سطح راهکارهای اجتماعی-نهادی و راهکارهای اقتصادی-حمایتی پرداخته است. روش مطالعه با در نظر داشتن اهداف تحقیق، کیفی بوده که با استفاده از تکنیک دلفی در سال 1392 به انجام رسیده است. حجم نمونه شامل 36 نفر از صاحب نظران آکادمیک و متولیان اجرایی حوزه ی اشتغال خانگی است که به شکل غیر تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن است که خرده بعد «تقویت فرهنگ کارآفرینی» به عنوان راهکاری اجتماعی– نهادی رتبه ی اول را با (نمره ی 100) به خود اختصاص داده و همچنین خرده بعد «سیاست­ های حمایت در بازاریابی» نیز به عنوان راهکار اقتصادی– حمایتی رتبه ی اول را (نمره ی 80) به خود اختصاص داده و در نهایت در بررسی (شاخص اولویت) فرایند دلفی نیز خرده بعد «تقویت ساختارهای نهادی، رقابتی و محیطی» به عنوان راهکار اجتماعی-نهادی رتبه ی اول را با (نمره ی 57/87) و خرده بعد «بهبود قوانین و رویه­ های کاری» با (نمره ی 100) بالاترین اولویت را نسبت به دیگر خرده ابعاد کسب کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID