The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

فنی و مهندسی مدرس | سال:1382 | دوره:- | شماره:14

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  473
 • دانلود: 

  329
چکیده: 

پیش بینی الگوی رفتاری ساختاری خاکی با توجه به مشاهدات قبلی و تجربیات گذشته از مسایل اصلی مهندسی ژئوتکنیک است. از این رو ارایه روشها و مدلهای ریاضی و آماری برای تخمین روابط حاکم بر محیط، همواره مورد توجه محققان این علم بوده است. در این مقاله، شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی رفتار تنش - کرنش ماسه های سیلتی، تحلیل پایداری شیبهای کنار رودخانه ای و طراحی پوشش بتنی تونلهای آبی تحت فشار مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین نحوه طراحی شبکه و عوامل موثر بر رفتار آن در مسایل مربوط، به طور خلاصه بررسی شده است. با توجه به اینکه موارد طرح شده در این تحقیق انواع مختلف مسایل مهندسی ژئوتکنیک (مدلسازی خواص خاک، تحلیل و طراحی سازه های خاکی) را در بر می گیرد و انطباق نتایج حاصل از شبکه های ارایه شده با نتایج تجربی و تحلیلی، می توان نتیجه گرفت که شبکه عصبی به عنوان روشی دقیق، سریع و آموزش پذیر، قابلیت خوبی در مهندسی ژئوتکنیک دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 473

دانلود 329 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  411
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در تحقیق حاضر دو نوع سیستم ساختمانی دارای اتصال خورجینی در نظر گرفته شد. الف- قاب مهاربندی نشده دارای اتصال تقویت شده (صلب) خورجینی؛ ب- قاب مهاربندی شده دارای اتصال متداول خورجینی. به منظور تعیین ظرفیت شکل پذیری این سیستمهای ساختمانی، چهار مدل آزمایشگاهی از قابهای دارای اتصال مذکور ساخته و آزمایش شد. پس از انجام آزمایشها، برای مدلهای آزمایشگاهی مهاربندی نشده دارای اتصال صلب خورجینی، ضریب شکل پذیری حدقل 4/2 و برای مدلهای آزمایشگاهی مهاربندی شده دارای اتصال متداول خورجینی، ضریب شکل پذیری برابر 2 استخراج شد.

آمار یکساله:  

بازدید 411

دانلود 133 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  465
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

مدلی تحلیلی برای مخزن استوانه ای حاوی مایعات ارایه شده است. در این مدل سیستمی مرکب از گروه جرم و فنر جانشین سیستم مایع شده، به گونه ای که تحت شتاب افقی زمین، معادل مدل واقعی ایجاد برش پایه و لنگر واژگونی کند. در این مدل اثر هر تعداد از مودهای ارتعاشی آب را می توان در نظر گرفت. مایع داخل مخزن تراکم ناپذیر، غیر لزج و با تغییرمکانهای کوچک فرض شده است. با منظور کردن اندرکنش آب و دیواره مخزن و سازه پایه، مدل دینامیکی مخازن هوایی نیز معرفی شده است. در این پژوهش اثر مودهای اول و دوم تلاطم سطحی آب مخزن، سختی سازه پایه مخزن هوایی، ارتفاع آب در مخزن تحت اثر گروه شتابنگاشت هایی با دوره تناوب های غالب مختلف زلزله محاسبه و بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که روابط آیین نامه زلزله 2800 در محدوده ای نسبتا وسیع به نیروهای کمتر از مقدار واقعی منجر می شود. همچنین اگر دوره تناوب مورد اول سازه افزایش یابد، اثر مود دوم تلاطم سطحی آب مخزن قابل توجه می شود. روشی برای بهبود روش تحلیل مخازن هوایی آب در آیین نامه ایران پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 465

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  357
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

آلودگی خاکها به مواد نفتی (TPH) که از اجزای مختلفی نظیر آروماتیکهای حلقوی تشکیل شده، مشکلات زیست محیط بسیاری را ایجاد کرده است.در این تحقیق تجزیه زیستی آنتراسن با استفاده از چهار گروه از باکتریهای مخلوط - که از نمونه های خاک آلوده به ترکیبات نفتی در اطراف پالایشگاه تهران جداسازی شده - مورد مطالعه قرار گرفت. میکروارگانیسم های خاک به چهار محیط معدنی مجزا حاوی آنتراسن، نفتالین، تولوئن و مخلوط هر سه، منتقل شده و پس از تطبیق به مدت 70 روز با کدهای مخلوط A ، N، T و ANT جداسازی و نامگذاری گردیدند. به منظور بررسی توانایی تجزیه زیستی مواد آلی مورد نظر توسط میکروارگانیسم های جدا شده، به محیط معدنی حاوی 65/0 و 70 میلی گرم بر لیتر آنتراسن از هر چهار نوع مخلوط میکروبی به طور جداگانه تلقیح میکروبی صورت گرفت. بهترین راندمان برای غلظت های فوق به ترتیب 100% و 98% مربوط به میکروارگانیسم های مخلوط N بود. در نتیجه مخلوط N برای بررسی تجزیه بیولوژیکی انتخاب شد. ثابت سرعت تجزیه غلظت های مختلف آنتراسن توسط مخلوط N در محیط های فوق اشباع از آنتراسن تعیین شد. ثابت سرعت تجزیه بیولوژیکی برای غلظت های 1، 5، 10، 50 و 100 میلی گرم بر لیتر از آنتراسن به ترتیب 0514/0، 0686/0، 0563/0، 1238/0، 0.0348 در روز بود. بالاترین ثابت سرعت تجزیه و بالاترین راندمان در غلظت 50 میلی گرم بر لیتر به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 357

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

با احداث پل در مسیر جریان، عرض طبیعی جریان کاهش و عمق آب در بالادست افزایش می یابد. اهمیت این افزایش عمق هنگامی مشخص می شود که بخواهیم مناطق مهمی را در بالادست پل از سیلاب محافظت کنیم. پیش از احداث پل باید برآورد مناسبی از فراآب به دست آید و براساس این تخمین، هزینه عملیات ساماندهی در بالادست پل بررسی شود. هدف از این مقاله شناسایی توانایی شبکه عصبی مصنوعی در زمینه پیش بینی هوشمند فراآب است. در این مقاله نگاشتی شهودی میان داده های ورودی (دبی، عمق نرمال جریان، نسبت طول به عرض پایه پل. ضریب تنگ شدگی، زاویه محور پایه پل با جهت جریان) و داده های خروجی (فرا آب) برقرار و مشخص شد که شبکه عصبی مبتنی بر تابع پایه شعاعی با دو لایه میانی، به نتایج خوبی در زمینه تخمین فراآب دست می یابد. علاوه بر این در پایان، نتایج حاصل از کاربرد این شبکه با نتایج حاصل از برخی روشهای مرسوم مهندسی هیدرولیک مورد مقایسه و تدقیق قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 95 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

برای نشان دادن اثر خمش گرد محور ضعیف ستونها در تحلیل مومسان مرتبه دوم قابها، از یک سطح مقاومت خمیری جداگانه استفاده می شود. سطح یاد شده، اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی را در کاهش سختی عضو وارد می کند. همچنین برای در نظر گرفتن اثر کاهش سختی عضو خمیری، دو تابع کاهش سختی ارایه می شود. برای نشان دادن توانایی تابعهای مزبور، قابهای گوناگونی با خمش گرد محور ضعیف ستونها تحلیل می شود. این کار به وسیله برنامه رایانه ارایه شده توسط نویسندگان مقاله انجام می شود. پاسخهای به دست آمده گواه آن است که سطح مقاومت خمیری جداگانه برای خمش گرد محور ضعیف دارای خطای کمی است.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  446
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

نظر به اینکه یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مقاومت، ایمنی و پایداری در سیستمهای پیش ساخته، درزهای بین اعضا است، لازم است رفتار این درزها در مقابل شرایط مختلف بارگذاری مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در این مقاله، با توجه به مبانی نظری، آیین نامه ای و آزمایشگاهی موجود، و با استفاده از مدلسازی به روش اجزای محدود، عملکرد برخی از درزهای برشی بررسی شده و با مطالعه تحلیلی درزهای دندانه دار برشی، کاهش تنش برشی بین بتن های قدیم و جدید و اثر عمق و تعداد دندانه ها بر این تغییرات مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 446

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  86
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

پروفیل های قائم سرعت و جهت جریان، غلظت رسوب معلق، شوری و درجه حرارت آب دریا، در طی یک عملیات 25 ساعته در شهریور ماه سال 1379، و در زمان کهکشند، در ایستگاهی در منطقه خورموسی، در شمال خلیج فارس اندازه گیری شده اند. لایه بندی شوری و حرارتی در جریان دیده نشده است. پروفیل های قائم سرعت جریان و غلظت رسوب معلق تبدیل به سری های زمانی هر یک از این پارامترها در اعماق مختلف گشته اند. ساختار قائم جریان رفتار متفاوتی را در حین جزر و مد نمایش می دهد. بعلاوه در هر سیکل جزر یا مد، رفتار جریان در زمان شتاب افزاینده و یا شتاب کاهنده متفاوت می نماید. اختلاف فاز زمانی بین افزایش یا کاهش سرعت در اعماق مختلف بوضوح نمایش داده شده و مقادیر این اختلاف فازها به صورت کمی ارایه شده است. همچنین اختلاف بین زمان حداکثر سرعت با زمان حداکثر غلظت رسوب معلق در اعماق مختلف به صورت کمی تعیین شده است. این اختلاف زمانی با حرکت به سوی سطح افزایش می یابد. درخصوص نرخ انتقال رسوب، مشاهده گردید که عدم تقارن آشکاری بین حالت جزر با مد وجود داشته و نرخ انتقال رسوب در جزر به وضوح از زمان مد بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID