مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

آموزش پرستاری | سال:1399 | دوره:9 | شماره:3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

مقدمه: کمبود پرستاران با صلاحیت، یک مسئله جهانی است که کیفیت مراقبت های درمانی را به خطر می اندازد؛ تحقیقات نشان می دهند که مشکل بیمارستان ها علاوه بر جذب و گزینش پرستاران مناسب، نگه داری آنها است. هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش مشاوره شغلی با رویکرد راهنمایی بر انطباق پذیری شغلی پرستاران است. روش کار: این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوه پرستاران کلیه بیمارستان های استان تهران در سال 1398 است که یکی از مجموعه بیمارستان های آن بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب وتعداد 30 پرستار به عنوان گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. بعد از انجام مشاوره شغلی به مدت 5 جلسه برخط، داده ها به وسیله پرسشنامه انطباق پذیری شغلی جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 18و آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بین میانگین انطباق پذیری مسیر شغلی گروه آزمایش (64/4± 40/84)و گروه کنترل(26/4± 73/72) تفاوت معناداری وجود دارد. همچین در ابعاد انطباق پذیری شغلی شامل دغدغه(001/0>p)، کنجکاوی(001/0>p)، اعتماد(001/0>p) و کنترل(001/0>p) تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد. نتیجه گیری: ازیافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که می توان از مشاوره برخط با رویکرد راهنمایی در عرصه سلامت و انطباق پذیری شغلی پرستاران استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

زارعی سلمان

نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  17
 • دانلود: 

  69
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه ادبیات پژوهش نشان می دهد که استرس ادارک شده با استفاده آسیب زا از تلفن همراه رابطه دارد اما مکانیسم های زیر بنایی این رابطه نیاز به پژوهش بیشتر دارد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای نشانگان افسردگی و اضطراب در رابطه بین استرس ادراک شده و استفاده آسیب زا از تلفن همراه انجام شد. روش کار پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. از جامعه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سال تحصیلی 1398-1399 تعداد 243 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با مقیاس استرس ادراک شده (PSS)، سیاهه اضطراب بک (BAI)، مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه (COUS)، ویرایش دوم سیاهه افسردگی بک (BDI-II) گردآوری شد و با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شد. یافته ها نتایج نشان داد اثر مستقیم استرس ادراک شده (11/0=β ، 01/0P<)، اثر مستقیم افسردگی (23/0=β ، 01/0P<) و اثر مستقیم اضطراب (17/0=β ، 01/0P<) بر استفاده آسیب زا از تلفن همراه مثبت معنادار است. همچنین، نتایج نشان داد که نقش واسطه ای افسردگی (10/0=β ، 01/0P<) و اضطراب (06/0=β ، 05/0P<) در رابطه استرس ادراک شده و استفاده آسیب زا از تلفن همراه معنادار است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت که استرس ادارک شده از طریق نشانگان افسردگی و اضطراب بر استفاده آسیب زا از تلفن همراه اثر می گذارد. بنابراین، توجه به مداخلات و آموزش های در جهت مدیریت این هیجان های منفی می تواند روش مطلوبی برای پیشگیری و کاهش استفاده آسیب زا از تلفن همراه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 17

دانلود 69 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه علیرغم گسترش برنامه دکتری پرستاری در دنیا، نحوه ارایه برنامه در دانشگاه های مختلف با تفاوت هایی روبرو است و تحلیل این تفاوت ها به پیشرفت رشته منجر خواهد شد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه برنامه آموزشی دکتری تخصصی پرستاری در ایران با دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا انجام شده است. روش کار این مطالعه توصیفی-تطبیقی در سال 1398 در دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد. داده های مورد نیاز درباره جدیدترین برنامه آموزشی دکتری تخصصی پرستاری با ورود به سایت های وزارت بهداشت ایران و دانشگاه بریتیش کلمبیا جستجو و جزییات برنامه درسی دو دانشگاه مرور شد و با استفاده از الگوی بردی در چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها از نظر ساختاری دانشگاه برتیش کلمبیا دارای تجربه ای نزدیک به دو برابر ایران در تعلیم و پرورش پرستاری نوین در جهان می باشد. نحوه پذیرش در دانشگاه بریتیش کلمبیا بدون آزمون و تربیت دانشجو در سطح بین المللی می باشد، در حالی که در ایران به صورت متمرکز و از طریق آزمون سراسری صورت می پذیرد. فلسفه دکتری پرستاری ایران بر اساس موازین اسلامی می باشد. دروس اختیاری دانشگاه بریتیش کلمبیا بر فرایند پرستاری تمرکز دارد و در هر دو دانشگاه بر اساس نظر استاد راهنما و عنوان رساله انتخاب می شوند. در دانشگاه بریتیش کلمبیا دانشجو حداکثر تا 15 درصد از نمره پایان نامه را به صورت خود ارزیابی کسب می نماید، در حالی که در ایران دانشجو دخالتی در ارزیابی خود ندارد. نتیجه گیری مقطع دکتری پرستاری ایران با دانشگاه برتیش کلمبیا در مواردی نظیر قدمت، رعایت موازین اسلامی، اجرای فرایند پرستاری، خودارزشیابی و تعداد دروس اختیاری متفاوت است. در راستای ارتقای کیفیت دوره دکتری تخصصی پرستاری ایران پیشنهاد می شود، ضمن بررسی کوریکولوم از نظر محتوایی، دوره های فرایند پرستاری به کوریکولوم درسی اضافه شود و سابقه کار بالین نیز از شروط وارد شدن در دوره دکتری پرستاری قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 15

دانلود 12 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  62
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه شناسایی و تعدیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی کودکان تالاسمی، با توجه به افزایش طول عمر این بیماران در نتیجه پیشرفت های درمانی حایز اهمیت بوده و می تواند سطح مطلوب تری از سلامتی را در این کودکان به وجود بیاورد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط شاخص های درمانی با کیفیت زندگی کودکان 12-8 ساله مبتلا به تالاسمی ماژور شهر ایرانشهر 1396، انجام شد. روش کار در مطالعه توصیفی و همبستگی حاضر، 134 کودک 12-8 ساله مبتلا به تالاسمی ماژور از مرکز تالاسمی شهر ایرانشهر با روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها فرم مشخصات دموگرافیک، فرم بررسی شاخص های درمانی شامل شاخص های آزمایشگاهی (سطح فریتین و هموگلوبین)، دریافت شلاتور آهن، فواصل تزریق خون، زمان شروع ترانسفوزیون خون، همچنین پرسشنامه عمومی کیفیت زندگی کودک، بود. تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها نتایج مطالعه بین نمره کل کیفیت زندگی و تمام خرده مقیاس ها با شروع درمان در سنین پایین تر و فواصل تزریق خون ارتباط معنی داری نشان داد (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18
 • دانلود: 

  67
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه روانشناسان معتقدند که توجه به سلامت روان پرستاران میتواند اثر مثبتی در انگیزش آنان برای انجام وظایف محوله آنها داشته باشد. عدم توجه به سلامت روان یکی از عوامل مهم در کاهش کارآیی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی، خصوصا در خدمات حرفه ای می باشد. هدف از انجام تحقیق تعیین تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر سلامت روان پرستاران بخش های مراقبت ویژه بود. روش کار این مطاله از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون همراه با گروه کنترل بود که در سال 1397 در خرم آباد انجام گرفت. از طریق روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و بر اساس معیارهای ورود 50 نفر انتخاب و به صورت تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به منظور ارزیابی سلامت روان از پرسش نامه GHQ استفاده گردید. پروتکل تمرینی شامل آموزش مهارتهای هوش هیجانی به گروه آزمایش، طی 7 جلسه 60 دقیقه ای بود. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 و با استفاده از آزمون های آمار تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که پس از مداخله آموزش هوش هیجانی، تفاوت معناداری در میانگین سلامت روان پرستاران و زیر مقیاس های آن در گروه آزمایش با کنترل یافت شد (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 18

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

مقدمه نقشه مفهومی به عنوان یک استراتژی، تسهیل کننده تفکر، آموزش، یادگیری و ارزشیابی است، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش به روش نقشه مفهومی بر یادگیری مهارت اداره پره اکلامپسی در دانشجویان مامایی صورت گرفت. روش کار این مطالعه از نوع تجربی با طرح دو گروهی قبل-بعد از آموزش، که بر روی 60 نفر از دانشجویان مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی مشهد در نیم سال دوم 95-96 انجام گردید. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه آموزش به روش نقشه مفهومی و روش سنتی دانشگاه ها (روش سخنرانی و پاورپوینت) تقسیم شدند. مهارت بالینی اداره پره اکلامپسی در هر دو گروه قبل و دو هفته بعد از مداخله با استفاده از آزمون بالینی اداره پره اکلامپسی (شش ایستگاه) سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی صورت گرفت. یافته ها نتایج نشان داد که میانگین نمره مهارت بالینی اداره پره اکلامپسی در هر دو گروه آموزش به روش نقشه مفهومی (2/3 ± 56/2) و گروه روش سنتی (2/4± 42/9) دو هفته بعد از مداخله افزایش آماری معناداری نسبت به قبل از مداخله پیدا کرده است (0/05>p) و میانگین نمره مهارت بالینی در گروه آموزش به روش نقشه مفهومی افزایش بیشتری نسبت به گروه روش سنتی داشته است (0/001>P). نتیجه گیری آموزش مهارت بالینی با روش نقشه مفهومی باعث عملکرد بهتر دانشجویان مامایی در فرآیند مراقبت می گردد و می توان از آن در جهت ارتقاء کیفیت مهارت های بالینی دانشجویان بهره گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  64
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

مقدمه: دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده، بزرگترین گروه بهداشتی و درمانی را تشکیل خواهند داد و بیش از هر گروه دیگری از کارکنان بیمارستان، بهره وری و پیشرفت سازمان را تحت تاثیر قرار خواهند داد. یکی از مواردی که می تواند در این امر اثرگذار باشد، توجه به سلامت جسمی-روانی پرستاران است. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط ساختاری بین سلامت جسمی-روانی و شکوفایی با میانجی گری عاطفه مثبت در دانشجویان پرستاری بود. روش کار پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی بود. بدین منظور از بین دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز در سال تحصیلی 98-97، تعداد 300 نفر (243 دختر و 57 پسر) به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه فرم کوتاه 36 سوالی زمینه یابی سلامت (SF-36)، پرسشنامه شکوفایی (HFQ) و مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مسیر با نرم افزارهای SPSS-22 و AMOS-22، مورد ارزیابی آماری قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد خرده مقیاس های شکوفایی شامل هیجانات مثبت و روابط هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق عاطفه مثبت بر سلامت جسمی-روانی دانشجویان پرستاری تاثیر می گذارند. (p<0/05). همچنین بر طبق یافته ها، متغیر معنا در مدل نهایی فقط به گونه غیرمستقیم از طریق عاطفه مثبت، موجب تغییر در میزان سلامت جسمی-روانی دانشجویان کارشناسی پرستاری می شود. ضریب مسیر عاطفه مثبت به سلامت جسمی-روانی (23/0=β ) و ضریب مسیر خوش بینی به سلامت جسمی-روانی (25/0=β ) از لحاظ آماری معنی دار و بیانگر آن هستند که می توانند سلامت جسمی-روانی دانشجویان رشته پرستاری را تبیین کنند. به بیان دیگر، سلامت جسمی-روانی به میزان 23 درصد تحت تاثیر مستقیم عاطفه مثبت و 25 درصد از خوش بینی قرار دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده از آن جا که شکوفایی و عاطفه مثبت بر سلامت جسمی-روانی تاثیر مثبت داشتند، به نظر می رسد شکوفایی و عاطفه مثبت از طریق پاسخ مثبت و سازگارانه به شرایط، به عنوان یک سازوکار تاثیرگذار بر اصلاح باورها عمل می کنند و با رشد و بهبود آن ها میتوان برای پیشگیری از بیماری های روان تنی و همچنین مشکلات روانی دانشجویان رشته پرستاری بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 14

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20
 • دانلود: 

  64
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه شان و کرامت بیمار یک جزء بسیار مهم در مراقبت پرستاری محسوب می گردد و از نظر بیماران نیز این امر بسیار ارزشمند تلقی می شود. هدف از این مطالعه تعیین دیدگاه پرستاران و سالمندان بستری ازرعایت کرامت انسانی بیماران سالمند بود. روش کار این مطالعه توصیفی-تحلیلی، مقطعی در سال 1398 روی 102پرستار و102 بیمار سالمند بستری در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. جهت گرداوری اطلاعات از پرسشنامه رعایت کرامت بیمار استفاده شد. از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های تی مستقل، من ویتنی، کروسکال والیس و آنووا برای تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها میانگین و انحراف معیار نمره رعایت کرامت سالمندان از دیدگاه پرستاران 22/13± 06/102 و از دیدگاه بیماران 42/20± 15/71 بوده است و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (05/0>P). نتیجه گیری دیدگاه پرستاران در مقایسه بیماران سالمند در خصوص رعایت شان و کرامت بیمار سالمند مثبت تر بود. در تمامی حیطه ها پرستاران نمره بیشتری در مقایسه با بیماران کسب کردند. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران و مسیولین در جهت اتخاذ استراتژیهای مناسب و سیاست های لازم برای رعایت کرامت سالمندان بستری کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 20

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID