مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

تحقیقات سلامت در جامعه | سال:1401 | دوره:8 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  77
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: امروزه استفاده از کلر و ترکیبات آن از نظر سهولت کاربری، انعطافپذیری و هزینه کم محبوبیت زیادی در فرایند گندزدایی آب و پساب دارد. هدف از این تحقیق تولید بهینه کلر به روش الکتروکلریناسیون با استفاده از الکترودهای تیتانیوم و پلاتین/تیتانیوم است. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی است که در یک سلول الکتروکلریناسیون با جریان منقطع انجام شد. طراحی آزمایش به روش باکس بنکن با حجم نمونه 34 آزمایش انجام شد. فاکتور بهرهبرداری شامل دانسیته جریان (60-10 آمپر بر دسیمتر مربع)، غلظت کلرید سدیم (250-50 گرم بر لیتر)، زمان واکنش (120-5 دقیقه) و دو نوع جنس الکترود آند تیتانیوم و پلاتین/تیتانیوم و کاتد استیل 316 بر راندمان تولید کلر فعال تولیدی بررسی و مقایسه شد. یافته ها: نتایج نشان داد تأثیر هر چهار پارامتر بهره برداری بر فرایند تولید کلر فعال مؤثر و معنی دار بود و بیشترین تأثیر آنها به ترتیب شامل زمان الکترولیز، دانسیته جریان، غلظت کلرید سدیم و نوع الکترود آند است. شرایط بهینه بهره برداری ارائه شده در مدل برای تولید کلر شامل زمان الکترولیز 120 دقیقه، دانسیته جریان 60 آمپر بر دسیمتر مربع، غلظت کلرید سدیم 187 گرم بر لیتر و نوع الکترود آند پلاتین/تیتانیوم و الکترود کاتد استیل 316 است که مقدار کلر 65/95 گرم بر لیتر به دست آمد. نتیجه گیری: این روش میتواند به عنوان روشی مؤثر برای تولید کلر به منظور گندزدایی آب و پساب در تصفیه خانه ها استفاده شود و در صورت جایگزینی با سیستمهای کلرزنی گازی، مشکلات ایمنی کپسولهای گاز کلر نیز مرتفع میشود.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 77 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  110
 • صفحه پایان: 

  122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  72
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: توانایی کار یکی از فاکتورهای مهم در پیش بینی شرایط کاری، رفاه و وضعیت سلامتی کارکنان به شمار میرود. شاخص توانایی کار از معتبرترین ابزارهای ارزیابی توانایی کار در کارکنان است که بهطور گسترده استفاده میشود. این مطالعه با هدف مرور نمره شاخص توانایی کار در بین شاغلان ایرانی انجام شد. روش کار: در این مطالعه مقالات فارسی و انگلیسی چاپشده در سالهای 2005 تا 2020 از طریق جستوجو در پایگاههای اطلاعاتیMagiran، SID، SCOPUS، Web of Science، Google Scholar و PubMed استخراج شدند. سپس شاخص توانایی کار و ارتباط آن با عوامل فردی و دموگرافیک شامل سن، سابقه کار، جنسیت و سطح تحصیلات بررسی شد. یافته ها: در مجموع 42 مقاله انتخاب شدند که شاخص توانایی کار را به صورت میانگین و انحراف معیار گزارش کرده بودند. بررسی مقالات نشان داد کل افراد مطالعهشده 11 هزار و 231 بودند و میانگین شاخص توانایی کار 5/88 ± 38/35 محاسبه شد. همچنین در بین عوامل شغلی و دموگرافیک، بیشترین رابطه معناداری بین سن و سابقه کاری و شاخص توانایی کار گزارش شد. نتیجه گیری: بر اساس طبقه بندی توانایی کار، نمره توانایی کار در بین شاغلان در سطح خوب بود. هرچند در برخی از مشاغل نمره توانایی کار در سطح متوسط بود که اقدامات کنترلی برای بهبود شرایط محیط کار ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 72 استناد 0 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

مقدمه و هدف: یکی از چالشهای بیماران تالاسمی کاهش کیفیت زندگی است. مطالعه پیش رو با هدف بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی و مؤلفه های آن در بیماران تالاسمی انجام شد. روش کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون، پسآزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری را بیماران مبتلا به تالاسمی شهر بهشهر تشکیل دادند که عضو انجمن تالاسمی بودند (تقریباً 90 نفر). با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 40 نفر از بیماران تالاسمی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 20 نفر). ابتدا هر دو گروه به پرسشنامه کیفیت زندگی منتظری و همکاران (1385) پاسخ دادند (پیشآزمون). سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی کابات زین (2009) قرار گرفت. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 22 و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد نمره مؤلفه های کیفیت زندگی افراد گروه آزمایش در مرحله پسآزمون نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری یافته است که ناشی از برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بوده است (0/05 >P). نتیجه گیری: برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی و مؤلفه های آن در بیماران تالاسمی تأثیرگذار است. درنتیجه میتوان از این روش درمانی برای افزایش کیفیت زندگی بیماران تالاسمی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 104 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  70
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: نیترات یکی از مهمترین آلاینده های آبهای سطحی و زیرزمینی است. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر متغیرهای مختلف بر فرایند انعقاد الکتریکی در حذف نیترات از آبهای آلوده انجام شد. روش کار: مطالعه از نوع تجربی و جامعه مطالعهشده آب شهری بود. برای حذف 100 میلیگرم در لیتر نیترات از راکتور ناپیوسته استوانهای دارای الکترودهای آلومینیوم و روی (تکقطبی) استفاده شد. آزمایشها با جریان های مستقیم و متناوب سه بار تکرار و به روش استاندارد انجام شد. فاکتورهای pH، زمان تماس و وزن الکترودها ارزیابی و نتایج در جدول و نمودار گزارش شد. یافته ها: راندمان حذف نیترات در جریان مستقیم (87/4 درصد) بیشتر از جریان متناوب (39/1 درصد) بود. با افزایش زمان تماس، pH محلول در دو جریان افزایش یافت و به ترتیب از 7 به 11/21 و 8/47 رسید. کل جامدات محلول (TDS) در شرایط بهینه در جریان متناوب 79 و در جریان مستقیم 126 میلیگرم در لیتر بود. لجن تولیدشده در جریان مستقیم و متناوب بعد از 30 دقیقه ته نشینی، به ترتیب 17/66 و 280 میلیلیتر اندازه گیری شد. وزن الکترود آند در جریان مستقیم بیشترین کاهش را داشت. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد فرایند انعقاد الکتریکی، غلظت نیترات را تا کمتر از حد استاندارد کاهش میدهد. حذف نیترات با کمک جریان مستقیم با مصرف انرژی و هزینه کمتری نسبت به جریان متناوب انجام میشود. درنتیجه استفاده از شرایط بهینه سبب افزایش کارایی فرایند حذف الکتروشیمیایی نیترات میشود.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 70 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  99
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: نیروی انسانی مهمترین رکن بهرهوری سازمان محسوب میشود و بهبود سطح خلاقیت بهعنوان مؤلفه مؤثر بر عملکرد افراد همواره ضرورتی انکارناپذیر در بهرهوری سازمان بوده است. در این پژوهش همبستگی خلاقیت با بهرهوری کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی همدان بررسی میشود. روش کار: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی بود که به صورت مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1400 انجام شد. نمونهها بر اساس فرمول کوکران 327 نفر در نظر گرفته شد. پرسشنامه خلاقیت Rendsip و بهرهوری Hersi و Goldsmith مدل آچیو ابزار این تحقیق بود. آمار توصیفی با فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار گزارش شد. در سطح استنباطی از ضریب همبستگی استفاده شد. دادهها با نرمافزار SPSS نسخه 22 تجزیهوتحلیل شدند. یافتهها: بین خلاقیت با بهرهوری کارکنان دانشگاه رابطه وجود داشت و خلاقیت بر مؤلفههای بهرهوری تأثیر معناداری داشت. توانایی، درک و شناخت در رتبه برتر، انگیزش و اعتبار در رده آخر و حمایت سازمانی، بازخورد و سازگاری در جایگاه میانی بهرهوری قرار داشت. اختلاف معناداری در امتیازات خلاقیت و بهرهوری کارکنان دانشگاه بر اساس متغیرهای دموگرافیک مشاهده نشد. ضریب همبستگی خلاقیت با بهرهوری 0/148 و 0/008= P به دست آمد. نتیجهگیری: دانشگاه با تمرکز بر خلاقیت کارکنان میتواند به سطح مطلوبتری از بهرهوری دست یابد. نتایج مشخص کرد امکان پرورش تفکر خلاق کارکنان به سبب سطح بالای توانایی و درک کارکنان فراهم است و انگیزش و اعتباردهی به کارکنان از سوی دانشگاه به بهبود نیاز دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 99 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  50
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: دیابت حاملگی شایعترین عارضه متابولیک بارداری است که بسته به معیارهای تشخیصی، 10 تا 15 درصد از کل حاملگیها را تحت تأثیر قرار میدهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت بارداری انجام شد. روش کار: این پژوهش از نوع مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان میلاد تهران در سال 1398 بود که دیابت بارداری داشتند. بهمنظور تشکیل دو گروه با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند (با در نظر گرفتن ملاکهای ورود و خروج)، 30 بیمار انتخاب شدند. سپس بهطور تصادفی به دو گروه 15 نفری (درمان متمرکز بر شفقت و گروه گواه) اختصاص یافتند. آموزش شفقت خود برای گروه آزمایش انجام شد. همچنین مرحله پیگیری سه ماه روی هر دو گروه اجرا شد. برای گروه گواه مداخلهای انجام نشد. ابزار پژوهش کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. دادهها با استفاده از آزمون اندازهگیری مکرر و نرمافزار SPSS نسخه 22 تحلیل شد. یافتهها: نتایج نشان داد درمان متمرکز بر شفقت تأثیر معناداری بر بهبود کیفیت زندگی (0/01>P) در زنان مبتلا به دیابت بارداری در مقایسه با گروه گواه داشت. همچنین تأثیر درمان متمرکز بر شفقت تا مرحله پیگیری ثابت ماند. نتیجهگیری: درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت بارداری تأثیر داشته است و میتوان از این روش بهمنظور کاهش مشکلات زنان مبتلا به دیابت بارداری استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 87 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  93
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: سهم بازار جهانی گردشگری پزشکی از بازار گردشگری 53 میلیارد دلار است و پیشبینی میشود تا سال 2025، به 143 میلیارد دلار برسد و سالانه 9/12 درصد رشد داشته باشد. جذب بیماران بینالمللی هسته اصلی بازار گردشگری پزشکی است و با رقابتی شدن این صنعت، بازیگران بزرگ با توانایی خود در جذب مسافران پزشکی خارجی متمایز میشوند. هدف این پژوهش بررسی وضعیت جذب گردشگران پزشکی بر اساس عناصر آمیخته بازاریابی در بیمارستانهای منتخب دولتی و خصوصی شهر یزد در سال 1400 بود. روش کار: این مطالعه توصیفی و کاربردی است که به صورت مقطعی در سال 1400 در بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر یزد انجام شد. نمونه این پژوهش تمام بیمارستانهای شهر یزد (4 بیمارستان دولتی و 6 بیمارستان خصوصی) بود که به صورت سرشماری بررسی شدند. برای گردآوری دادهها از چکلیست معتبر استفاده شد. دادهها پس از جمعآوری وارد نرمافزار SPSS ورژن 26 شدند. برای تحلیل دادهها از آزمونهای توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار و درصد استفاده شد. یافتهها: وضعیت اغلب بیمارستانهای دولتی و خصوصی بر اساس عناصر آمیزه بازاریابی، قابل قبول بود. تنها یک بیمارستان از بیمارستانهای دولتی و خصوصی در وضعیت متوسط قرار گرفت. بهطورکلی بر اساس عناصر آمیزه بازاریابی، وضعیت بیمارستانهای دولتی و خصوصی در وضعیت قابل قبول قرار داشت. نتیجهگیری: با توجه به نقاط ضعف و قوت هر بیمارستان، این بیمارستانها این امکان را دارند تا ضمن سرمایهگذاری روی مزیتها و نقاط قوت خود و استفاده از ظرفیتهای موجود و ارتقای بیشترآنان، نقاط ضعف خود را با استفاده از نقاط قوت پوشش دهند و در ادامه بکوشند وضعیت همه عوامل را به حد قابل قبولی برسانند.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 93 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  104
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: در پی شیوع کووید 19 و ایجاد تغییراتی چون تعطیلی مشاغل پرخطر، ایجاد سطح اضطراری بهداشت عمومی و قرنطینه خانگی سلامت روانی افراد به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای شیوع کووید 19 بر وضعیت سلامت روان جمعیت عمومی شهر کرمان انجام شد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1399 در شهر کرمان انجام شد. نمونه پژوهش شامل500 نفر بود که با توجه به شرایط موجود در دوران کووید 19 داده ها به صورت غیرحضوری از طریق ارسال پرسش نامه آنلاین به گروه های عمومی در واتساپ و تلگرام (شامل جمعیت عمومی ساکن در مناطق مختلف شهر کرمان) و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد. به منظور سنجش سلامت روان از نسخه 12 سؤالی پرسش نامه GHQ-12 استفاده شد که روایی و پایایی آن در مطالعات مختلف تأیید شده است (آلفای کرونباخ 8/0). عوامل مؤثر بر وضعیت سلامت روان شامل اطلاعات دموگرافیک (سن، جنسیت، تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل و درآمد) و سؤالاتی در خصوص وضعیت استفاده از رسانه ها بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: میانگین سن افراد 94/39 سال بود. سلامت روان 207 نفر (4/ 41 درصد) مطلوب و 293 نفر (6/58 درصد) نامطلوب بود. 88/8 درصد از نمونه ها، رسانه ها را در یک ماهه اخیر دنبال می کردند. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد نمره سلامت روان در گروه های مختلف سن، تحصیلات، شغل و درآمد متفاوت است (05/0>P). همچنین در تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مؤثر بر سلامت روان، تحصیلات و رضایت از زندگی معنی دار بود که نشان دهنده شانس سلامت روان مطلوب تر در افراد با تحصیلات بالاتر و رضایت از زندگی بیشتر است (05/0>P). نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بحران پاندمی کووید 19 با افزایش خطر تجربه مشکلات سلامت روان مرتبط است؛ بنابراین، برنامه های حمایت روانی و مداخلات روان شناختی مناسب توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 104 استناد 0 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  89
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: ناباروری بهعنوان حادثهای استرسزا با مشکلات روانشناختی متعددی همراه است که نیازمند انجام مداخلات روانشناختی است. ازاینرو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و انسجام روانی زنان نابارور شهر مشهد انجام شد. روش کار: روش پژوهش نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل تمام زنان نابارور مراجعهکننده به کلینیک نازایی منتصریه در مشهد در زمستان 1397 بود که 30 نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. درمان پذیرش و تعهد Hayes و همکاران طی 8 جلسه درمانی 60 دقیقهای و در 8 هفته به گروه آزمایش ارائه شد، اما گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکرد. از مقیاس انسجام روانی Antonovsky و تحمل پریشانی Simmons و Gaher قبل و بعد از مداخله بهمنظور جمعآوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر بینگروهی در سطح معنیداری 0/05= α استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود تحمل پریشانی و انسجام روانی زنان نابارور مؤثر بود (0/05>p) و نتایج در دوره پیگیری تداوم داشت (0/05>p). نتیجهگیری: بر اساس نتایج، میتوان از درمان پذیرش و تعهد برای کاهش مشکلات روانشناختی و ارتقای انسجام روانی و تحمل پریشانی زنان نابارور استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 89 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  121
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: شناسایی موانع و نگرانیها در خصوص پذیرش واکسن کووید-19 بسیار ضروری است. بر همین اساس این مطالعه مرور سیستماتیک با هدف تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش یا عدم پذیرش واکسیناسیون کووید-19 انجام شد. روش کار: این مطالعه مرور سیستماتیک منطبق با دستورالعمل پریزما (PRISM) انجام شد. دادههای مطالعه در اردیبهشت ماه با 1400 بار جستوجو در پایگاههای اطلاعاتی Pubmed، WOS و Scopus بازیابی شدند. معیارهای ورود مقالات در این مطالعه شامل 1-تمام مقالات اصیل منتشرشده در خصوص دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن کووید-19 و 2-مقالات به زبان انگلیسی بود. معیار خروج مقالات نیز شامل 1-همپوشانی برخی مقالات در چند پایگاه اطلاعاتی، 2-غیر اصیل بودن مانند مقالات مروری یا نامه به سردبیر، 3-ارتباط نداشتن با اهداف مطالعه و 4-دسترسی نداشتن به متن کامل مقالات بود. یافتهها: پس از جستوجو، 442 مقاله بهدست آمد. پس از حذف موارد تکراری، غربالگری و ارزیابی کیفی مقالات، درنهایت 75 مقاله برای بررسی انتخاب شد. نتایج این مطالعه نشان داد جنسیت در عوامل فردی، اعتماد به دولتها و بیمارستانها در عوامل اجتماعی و نگرانی پیرامون عوارض جانبی واکسیناسیون در عوامل مرتبط به واکسن مهمترین نقش را در پذیرش یا عدم پذیرش واکسیناسیون ایفا میکنند. نتیجهگیری: رفع موانع پذیرش واکسیناسیون بر اساس عوامل فردی، اجتماعی و همچنین اطلاعرسانی در خصوص فواید آن باید در اولویت سازمانها و نهادهای بهداشتی قرار گیرد. بر این اساس، کمپینهای آموزش و اطلاعرسانی از نتایج واکسیناسیون در سطح جامعه باید ایجاد شود تا نگرانیهای فردی، اجتماعی و همچنین نگرانیهای مرتبط با واکسن را برطرف کند.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 121 استناد 0 مرجع 76

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID