مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  97
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: سندروم حاد تنفسی کرونا ویروس 2 یا کووید-19 در کارکنان حوزه سلامت مورد توجه می باشد. رشته دندانپزشکی به علت تماس نزدیک با بیمار دارای ریسک بالا ابتلا در دانشجویان می باشد. هدف: از مطالعه حاضر، بررسی آگاهی، نگرش و درک دانشجویان دندانپزشکی در رابطه با بیماری کرونا بود. روش ها: مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر در سال 1399بر روی 111 دانشجوی دندانپزشکی سال چهارم تا ششم به صورت سرشماری انجام گرفت. پرسشنامه آنلاین مطالعه Khader و همکاران شامل آگاهی درباره دوره کمون بیماری، علایم، روش ها: ی انتقال، کنترل عفونت و نگرش نسبت به درمان بیماران مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری t-test و ANOVA انجام گرفت. سطح معنا داری 0/05 P-Value

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 97 استناد 0 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

هدف: ناهنجاری های مادرزادی از مهم ترین دلایل معلولیت و مرگ کودکان در دنیا هستند. هدف: از این پژوهش، راه اندازی سامانه ثبت و پایش این اختلالات به منظور کاهش مرگ و میر دوره پری ناتال است. روش ها: سامانه تحت وب ثبت و پایش ناهنجاری های مادرزادی مبتنی بر ثبت بیمارستانی به عنوان پژوهش کاربردی توسعه ای در سال 1399به آدرس mis. hums. ac. ir طی هفت مرحله طراحی گردید. فرآیند جمع آوری داده ها شامل ثبت ناهنجاری ها، آموزش کدگذاری، تصویربرداری، ارزیابی صحت داده ها و ارسال اطلاعات اجرا گردید. ثبت شامل تمام نوزادان زنده، مرگ جنینی و ختم حاملگی به همراه بررسی های بالینی و پاراکلینیکی می باشد. این سامانه با نرم افزار فرابر دارای دو بخش شامل به ترتیب 43 و 20 عنصر داده های مادری و نوزادی است. نتایج: سامانه در فاز اول در دو بیمارستان زنان و زایمان دکتر شریعتی و خلیج فارس در بندرعباس راه اندازی شد. به تدریج همه ی بیمارستان های استان به شیوه ترکیبی فعال و غیرفعال تحت پوشش سامانه قرار گرفتند. ثبت ناهنجاری های مادرزادی ماژور براساس ICD10 صورت می گیرد. از زمان فعالیت تاکنون که چهار ماه می گذرد، هزار مورد تولد ثبت و تعداد 18 مورد ناهنجاری مادرزادی ماژور تایید گردید. نتیجه گیری: این مطالعه برای اولین بار حداقل مجموعه داده های مورد نیاز برای ثبت ناهنجاری های مادرزادی در جنوب ایران را ارایه می دهد که می تواند در طراحی پرونده الکترونیک مفید باشد. این سامانه با جمع آوری هدف: مند و دقیق اطلاعات سبب ارتقاء شاخص های پرینیتال و مدیریت نواقص مادرزادی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 74 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  82
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: چگونگی انتخاب رشته تحصیلی جوانب مختلف زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کشور می تواند به شفافیت این موضوع کمک کند. روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی که در سال 1398 به انجام رسید. جامعه ی پژوهش شامل همه دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بین سال های 1394 تا 1398 در مقطع تحصیلی کارشناسی، ارشد و دکتری بودند که از طریق جدول مورگان تعداد 243 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج: پژوهش نشان داد از بین پنج مولفه "علاقه به رشته"، "اشتغال، درآمد و منزلت اجتماعی"، "نقش خانواده و دوستان"، "انگیزه های شخصی و خدمت به جامعه" و "موقعیت علمی و کادر آموزشی دانشگاه"؛ مولفه "موقعیت علمی و کادر علمی دانشگاه" بیشترین میانگین 3/53 و مولفه "نقش خانواده و دوستان" کمترین میانگین 2/17 را داشتند. نتیجه گیری: از آنجایی که طبق نتایج: ، اسم و موقعیت علمی دانشگاه در انتخاب رشته بیشترین تاثیر را داشت، انتظار می رود مسیولین دانشگاه های دولتی بستر لازم را برای رشد و شکوفایی علمی دانشجویان فراهم نمایند. همچنین توصیه می شود جهت آشنایی با رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی حتی الامکان در سطح مدارس و رسانه های اجتماعی برنامه هایی تدارک دیده شود تا دانشجویان با انگیزه و علاقه شخصی به صورت هدف: مند وارد این رشته شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  72
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: کووید 19 بیماری همه گیری است که کل جهان با این اپیدمی درگیر است. این پژوهش با هدف: ترسیم نقشه علمی کووید 19 در پایگاه اطلاع رسانی Web of Science در آغاز سال 2021 انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع کمی است و با روش علم سنجی انجام شده است. این مطالعه در فروردین 1399 و با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Web of Science Core Collection انجام شد. جامعه آماری آن کلیه مدارک موجود و مرتبط در زمینه کووید در این پایگاه است که با استفاده از کلیدواژه های مرتبط، 101466 مدرک استخراج و تحلیل های علم سنجی و مصورسازی با استفاده از نرم افزارهای Excel و VOSviewer انجام شد. نتایج: طبق اطلاعات بدست آمده، انتشار مقالات مرتبط با این موضوع دارای روندی صعودی هستند. بیشترین نوع مدارک را مقالات، و به زبان انگلیسی تشکیل می دهند. کشور آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده مدارک در این زمینه است. فعال ترین نویسنده Anonymous با 754 مدرک، و مجله British Medical Journal با چاپ 1363عنوان مدرک، مجله هسته و اصلی در کووید 19می باشد. این موضوع دارای 442 مقاله بسیار پراستناد و 1966 عنوان مقاله پراستناد است. نتیجه گیری: این مطالعه یک چشم انداز کلی از کووید در پایگاه اطلاع رسانی Web of Science را ارایه نموده است که می تواند برای پژوهشگران و مخاطبان علمی راهنما و نقشه راه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 72 استناد 0 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  73
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: رشته بیماری های دهان، فک و صورت به عنوان تخصص به نسبت جوان است. بنابراین در این مطالعه آگاهی پزشکان، دندان پزشکان و بیماران از حیطه های فعالیت متخصصین بیماری های دهان، فک و صورت در شهر سمنان ارزیابی شده است. روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که در سال 1396 انجام شده است، پرسشنامه ای در حیطه های مختلف مرتبط با رشته تخصصی بیماری های دهان و فک و صورت طراحی شد و بعد از تایید روایی و پایایی، در اختیار 400 نفر از افراد بالغ جامعه با سواد خواندن و نوشتن از بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی و بیمارستان کوثر سمنان، پزشکان عمومی، پزشکان متخصص، دندانپزشکان عمومی و دندانپزشکان متخصص قرار گرفت. روش نمونه گیری سرشماری و نرم افزار مورد استفاده SPSS بود. آزمون های کلموگروف ااسمیرنوف، من ویتنی، کروسکال والیس و کای اسکویر در تحلیل داده ها استفاده شد. سطح معنی دار 5 درصد بوده است. نتایج: در نتایج: به دست آمده از آنالیز داده ها گروه افراد عادی در حیطه طرح درمان و ارجاع (25 درصد)، گروه پزشکان عمومی و دندانپزشکان متخصص در حیطه بیماری ها (به ترتیب 34/25 و 31/8 درصد) و تومور غدد بزاقی (به ترتیب 9/15 و 15/9درصد)، گروه پزشکان متخصص در حیطه جراحی های دهان (22/1 درصد)، گروه دندانپزشکان عمومی در حیطه خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص (33درصد) بیشترین ضعف را داشتند. نتیجه گیری: با توجه به بررسی نتایج: پژوهش، الزام دقت نظر در برنامه ریزی های آموزشی برای گروه های هدف: در زمینه ای که بیشترین ضعف آگاهی را داشتند، مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 73 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  84
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: رعایت اخلاق آموزشی تضمین کننده ی سلامت فرآیند یاددهی-یادگیری در دانشگاه است و موجب افزایش تعهد پاسخ گویی مدرسان نسبت به نیازهای دانشجویان می شود. از این رو، این پژوهش با هدف: شناسایی عوامل موثر بر الگوی اخلاق آموزش مجازی انجام پذیرفت. روش ها: این پژوهش، مطالعه ای کیفی است که در سال 1400 انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر خبرگان دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشند و نمونه 12 نفری با روش نمونه گیری گلوله برفی تعیین گردیده است. جهت جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش تحلیل مضامین (تحلیل تم) به کار گرفته شد. نتایج: در این پژوهش سه مضمون فراگیر، شامل عوامل سازمانی، زمینه ای و روانشناختی، 11 مضمون سازمان دهنده و 72 مضمون پایه ای استخراج گردید. نتیجه گیری: تدوین الگوی اخلاق آموزش مجازی می تواند به بهبود آموزش مجازی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمک نماید همچنین با توجه به عوامل مستخرج در این پژوهش و طبقه بندی عوامل، عوامل سازمانی به دلیل دارا بودن عوامل بیشتر و تاکید خبرگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 84 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

ستاره چشم جعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  78
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: با توجه به گسترش وظایف حرفه های پزشکی، مسیولیت های ناشی از آن اعم از مدنی و جزایی نیز ابعاد مختلفی یافته است. این مقاله به بررسی مسیولیت مدنی کادر درمان غیرپزشک در قبال بیماران از منظر حقوق تطبیقی پرداخته است. منابع اطلاعات و داده ها در این مطالعه مقالات حقوقی درباره قوانین داخلی و خارجی موجود در پایگاه های اطلاع رسانی قوه قضاییه و منابع اطلاعاتی معتبر از جمله Google Scholar, Scopus, SID, Web of Science در محدوده زمانی 2010 تا 2021 (برای مقالات انگلیسی) و 1390 تا 1400 (برای مقالات فارسی) مورد بررسی قرار گرفتند. از عملگرهای بولی and و or همراه با کلیدواژه های مربوطه در جستجوی مقالات استفاده شد روش ها: ی انتخاب برای مطالعه در این مطالعه مروری توصیفی-تحلیلی که در سال 1400 انجام شد، کلمات کلیدی "کارکنان پزشکی"، "پزشک"، "بیمار"، "حقوق مقایسه ای"، "مسیولیت مدنی" در پایگاه ها جستجو شد. در مجموع 250 مقاله و 5 کتاب الکترونیکی بازیابی شد. پس از اعمال معیارهای ورود و خروج 23 مقاله و 3 کتاب الکترونیکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در نهایت، قوانین کلی مسیولیت مدنی کارکنان پزشکی استخراج شد. ترکیب مطالب و نتایج: در نظام حقوقی ایران مسیولیت مدنی کارکنان پزشکی براساس خطای ناشی از جبران خسارت، . حقوقدانان آمریکایی و انگلیسی مسیولیت مدنی را در قالب ضمانت اجباری پذیرفته اند. قوانین فرانسه علاوه بر این مسیولیت در قبال تقصیر، مسیولیت بدون تقصیر را نیز پذیرفته است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج: اولین روش جبران خسارت عینی است. روش دوم این است که در صورت امکان یک مثال بزنید و در آخرین مرحله، نقدینگی را از دست بدهید.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 78 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  64
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  114
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: یکی از چالش های اصلی فرآیند انتقال تکنولوژی در ایران انتقال ناقص انسان افزار و سازمان افزار است و این مطالعه به دنبال الگویی برای به کارگیری مدیریت دانش در این فرآیند برای حل چالش است. منابع اطلاعات و داده ها در این مطالعه تطبیقی-تحلیلی که در سال های 1399 تا 1400 انجام شد، از منابع کتابخآن های شامل مقالات علمی، کتب، گزارشات موردی, گزارشات صنعتی و پایان نامه ها با کلیدواژه های مرتبط با "انتقال تکنولوژی" و "مدیریت دانش" به زبآن های فارسی و انگلیسی در بانک های اطلاعاتی SID، Magiran، Civilica، RICeST، Irandoc، ISI، Science Direct، Google Scholar و Springer منتشر شده از سال 1990تا 2021، استفاده شده اند. روش ها: ی انتخاب برای مطالعه مدل های انتقال فناوری و مدیریت دانش به روش توصیفی-تحلیلی (اسنادی) مورد بررسی قرار گرفتند و پنج مدل مدیریت دانش که معیارهایی چون پرداختن به فرآیند انتقال دانش، پرداختن به واحد تحقیق و توسعه (R&D) و پرداختن به اهداف توسعه تکنولوژی صنعتی را داشتند با استخراج مشابهت ها و مبنای آن ها مقایسه شده و در گام نهایی با فازهای شش گانه فرآیند انتقال تکنولوژی در یک مطالعه تطبیقی-تحلیلی بررسی شدند. ترکیب مطالب و نتایج: تطبیق پنج مدل 5W1H، SCPTS، EKMM، Bhatt و Frid با شش فازگزینش و اکتساب، انطباق، جذب، کاربرد، توسعه و اشاعه تکنولوژی از طریق مقایسه و تحلیل نشان داد که به دلیل پیچیدگی فرآیند انتقال تکنولوژی هیچ کدام از مدل ها به تنهایی پاسخگوی ملاحظات همه فازهای انتقال تکنولوژی نیستند و بنابراین الگویی مرکب از چند مدل در تطبیق با هر فاز انتقال تکنولوژی پیشنهاد گردید. نتیجه گیری: ترکیبی از چهار مدل های مدیریت دانش 5W1H، SCPTS، EKMM، Bhatt منطبق با فازهای شش گانه انتقال تکنولوژی می تواند شانس انتقال کامل را افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 114 استناد 0 مرجع 1