مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  86
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: امروزه با توسعه ی اینترنت، بانک ها به سرعت به سمت فراهم نمودن بستر بانکداری آنلاین برای مشتریان خود، پیش می روند که از جمله ی پرکاربردترین جنبه های آن استفاده از موبایل بانک است. بنابراین، هدف: این پژوهش تعیین عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک مبتنی بر تیوری شناخت اجتماعی توسط مشتریان بانک ملت در شهر بندرعباس بود. روش ها: این پژوهش توصیفی از اسفند ماه 1397 تا مرداد ماه 1398 در مشتریان شعب بانک ملت در شهر بندرعباس انجام شد. با توجه به تعداد اعضای نامحدود جامعه تحقیق و براساس فرمول کوکران، تعداد نمونه لازم 374 نفر برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج: این پژوهش نشان داد که عوامل ویژگی اجتماعی، اعتماد، خدمات آنلاین مشتری و سهولت استفاده به ترتیب با ضریب معناداری t 9/05، 7/24، 4/71 و 4/31 عواملی تاثیرگذار بر تمایل به پذیرش موبایل بانک از سوی مشتریان این بانک بودند. در عین حال، مشخص شد که عامل سازگاری با سبک زندگی با ضریب معناداری t 1/78 تاثیر معناداری بر تمایل مشتریان به پذیرش موبایل بانک ندارد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه موبایل بانک یک فناوری نوظهور و به دلیل پتانسیل آن در کاهش هزینه و رشد درآمد یکی از مولفه های اصلی استراتژی های تجاری بانک ها است، این مطالعه می تواند به مدیران بانک در ایجاد شرایط لازم برای ترویج استفاده از موبایل بانک در بین مشتریان کمک نماند.

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 86 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

هدف: آموزش و فناوری شاخصی کلیدی و ارزشمند است که می بایست در دوران ابتلای جامعه بشری به ویروس کووید-19 مدنظر متولیان امر قرار گیرد. امروزه تدبیر و برنامه ریزی برای عدم ایجاد فاصله علمی و وقفه آموزشی نیازمند شناخت مشکلات موجود و ایجاد بسترهای لازم و ارتقای کیفیت آموزش است که موجب دوام و قوام بنیه علمی کشور می گردد. روش ها: پژوهش حاضر از منظر هدف: کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع ماهیت داده ها، تحقیقی کمی و از حیث زمانی پژوهشی مقطعی به شمار می آید. نمونه آماری، 10 نفر از اساتید آشنا با مبحث آموزش مجازی با حداقل ده سال سابقه حضور در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بوده اند. شیوه انتخاب خبرگان نیز، هدف: مند و به صورت گلوله برفی بوده است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه مبتنی بر روش DANP استفاده شد. نرخ ناسازگاری پرسشنامه ها برابر با 0/03 بوده و پایایی آن ها تایید شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار Excel مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: براساس نتایج: به دست آمده؛ کنشگرهای دانش و مهارت های الکترونیکی با وزن 0/12، حمایت و پشتیبانی سازمانی با وزن 0/105 و زیرساخت و کیفیت سیستم با وزن 0/103 تاثیرگذارترین عوامل موثر بر ارتقا کیفیت آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل سازمانی و آموزش و فناوری از اهمیت بیشتری نسبت به عامل فردی برخوردارند. لذا اهتمام مدیران و مجموعه تصمیم ساز و تصمیم گیر در این حوزه می تواند در نیل به اهداف مدنظر نقش شایان توجهی ایفا نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 152 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  77
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تغییر کارکرد بیمارستان ها در طول بحران کووید-19 و عدم تجربه قبلی پرستاران، تدوین و اجرای برنامه های حمایتی ویژه را در این خصوص ضروری ساخت. در این پژوهش، دیدگاه پرستاران دارای تجربه در بخش های عفونی و غیرعفونی در خصوص اقدامات حمایتی بیمارستان بررسی شد. روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در شهر مشهد انجام شد. 230 پرستار مراقبت کننده از بیماران کووید-19 شاغل در بخش های عفونی (گروه 1) و غیرعفونی (گروه 2) به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته تدوین، روایی و پایایی آن بررسی و تایید شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و توسط آزمون کای اسکویر و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج: از دیدگاه پرستاران بیشترین رضایت مربوط به اقدامات مرتبط با سازماندهی مجدد بیمارستان (87/8 درصد) و کمترین رضایت مربوط به ایجاد محل اقامت مناسب (4/26 درصد) بود. به لحاظ آماری تفاوت معنی دار بین میزان رضایت از اقدامات حمایتی در گروه 1 و 2 در زمینه اقدامات مرتبط با آموزش و اطلاع رسانی (0/014P-Value=)، آموزش در خصوص ایمنی و مراقبت از بیماران کرونا (0/017P-Value=)، امکان دریافت مشاوره و انجام غربالگری (0/018P-Value=)، تامین و اعزام به موقع نیروی انسانی (0/002P-Value=) و سازمان دهی مجدد بیمارستان متناسب با بحران (0/002P-Value=) مشاهده گردید. نتیجه گیری: با توجه به دیدگاه های متفاوت پرستاران عفونی و غیرعفونی نسبت به اقدامات حمایتی یکسان صورت گرفته از سوی بیمارستان، توجه مدیران به نیازهای گروه های مختلف پرستاری خصوصا در زمان بحران جهت افزایش رضایت پرستاران پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 77 استناد 0 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  117
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: مدیریت استرس و ارتباطات مناسب با مددجو، رکن اصلی در مراقبت از بیمار است. استرس های دوران تحصیل در میان دانشجویان پرستاری در بحران کووید-19 بسیار شایع است و سبب ضعیف شدن ارتباط کارآموزان با بیماران شده است. بنابراین هدف: پژوهش حاضر، توسعه آموزش مدیریت استرس و مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری در بحران کووید-19، مبتنی بر واقعیت افزوده می باشد. روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 46 دانشجوی کارورز پرستاری در بیمارستان فارابی شهرستان بستک در سال 99، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آموزش در گروه آزمایش مبتنی بر واقعیت افزوده و در کنترل به صورت سنتی بود. اثرگذاری آموزش با پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی مستقل، کای اسکویر و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده اثربخشی بیشتری نسبت به آموزش سنتی داشت و آزمون تی مستقل این تفاوت را بین دو گروه، معنادار (0/001=P-Value) نشان داد. میانگین نمره عامل های مهارت های ارتباطی (مهارت های ارتباطی کلامی و غیرکلامی، احترام به مددجو و پذیرش غیرمشروط) و مدیریت استرس (مدیریت استرس رفتاری، مثبت اندیشی، مدیریت زمان و تکنیک های آرام سازی) در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش یافته است. نتیجه گیری: آموزش مدیریت استرس و مهارت های ارتباطی به دانشجویان پرستاری، مبتنی بر واقعیت افزوده می تواند باعث بهبود یادگیری و افزایش اثربخشی آموزش در محیط پراسترس بیمارستان علی الخصوص در شرایط کووید-19 شود.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 117 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: آگاهی از ماهیت رشته تحصیلی باعث هدف: مند عمل نمودن دانشجو در طول مسیر آموزش می شود که خروجی آن امیدواری به آینده شغلی است. هدف: مطالعه حاضر بررسی دانش و نگرش دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی می باشد. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی-تحلیلی در سال 1396 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان (68 نفر) کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (ورودی های 96-93) بود. پرسشنامه پژوهشگرساخته برای دریافت نظرات دانشجویان در چهار حیطه آگاهی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی، نگرش نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی، پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و با بکارگیری آمارهای توصیفی و تحلیلی (آزمون های تی مستقل دو نمونه ای و آنالیز واریانس یکطرفه) انجام شد. نتایج: بیشترین امتیاز مربوط به نگرش نسبت به آینده شغلی و کمترین امتیاز مربوط به آگاهی نسبت به رشته تحصیلی بود. بین متغیرهای آگاهی و نگرش نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی با متغیرهای جمعیت شناختی، صرفا بین معدل دیپلم با آگاهی نسبت به رشته تحصیلی در سطح 0/05، ارتباط معنی داری وجود داشت (0/039=p-value). همچنین بین آگاهی و نگرش نسبت به رشته تحصیلی، همبستگی قوی و معنی دار با ضریب همبستگی 0/657 وجود داشت (0/001> p-value). نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه قوی بین دانش و نگرش، کسب آگاهی درست بر اساس قابلیت های واقعی رشته می تواند در ارتقای سطح نگرش دانشجویان بسیار موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 79 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  139
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: جهان با همه گیری کووید-19 روبرو شده است. در طول پاندمی های عفونی گوناگون، فوبیا یا هراس به عنوان یکی از شایع ترین اختلالات روانی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف: تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس هراس کووید-19 در جمعیت ایرانی انجام شده است. روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی-مقطعی از نوع همبستگی با هدف: تعیین ویژگی های روان سنجی انجام شد. این مطالعه روی 402 نفر (211 نفر مرد و 191 نفر زن) از ساکنان شهر تهران انجام شد. شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به وسیله فرم آنلاین زمینه یابی انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه آنلاین مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS)، مقیاس فوبیای کرونا (C19P-S) و مقیاس اضطراب ویروس کرونا بود داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، روش آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی به ترتیب برای توصیف داده ها، همسانی درونی، روایی و روایی سازه استفاده شد. نتایج: نتایج: نشان داد که همسانی درونی برای مقیاس فوبیای کرونا به روش آلفای کرونباخ 91/0 بود. آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس روان شناختی 85/0، روان-تنی 83/0، اقتصادی 79/0 و اجتماعی 8/0 گزارش شد. به منظور بررسی روایی، همبستگی پرسشنامه C19P-S و خرده مقیاس های آن با مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) و مقیاس اضطراب ویروس کرونا بررسی و نتایج: نشان داد همه همبستگی ها مثبت و معنادار بودند (05/0P-Value<). نتایج: تحلیل عاملی تاییدی (CFA) نشان داد که مدل چهار عاملی از برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری: می توان از مقیاس فوبیای کرونا برای بررسی سطوح هراس در محیط های درمانی استفاده نمود و افراد نیازمند به مداخله بالینی را شناسایی و کاندید مداخله کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 139 استناد 0 مرجع 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  68
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  96
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تشخیص صحیح، دقیق و به موقع بیماری کووید-19 با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نقش مهمی در بهبود شاخص های بیماری، استفاده بهینه از منابع محدود بیمارستانی و کاهش بار کاری کارکنان خط مقدم پاندمی خواهد داشت. بنابراین هدف: پژوهش حاضر ارزیابی کارایی الگوریتم های منتخب داده کاوی در تشخیص بیماری کویید-19 خواهد بود. روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه گذشته نگر و توصیفی کاربردی است. در این مطالعه از داده های بیماران بستری شده با تشخیص قطعی کوویید-19 در بازه زمانی 27 اسفند 1398 لغایت 20 آذر 1399 که در پایگاه داده پرونده الکترونیک سلامت بیماری کووید-19 بیمارستان آیت الله طالقانی شهرستان آبادان ثبت شده است، استفاده گردید. پس از اعمال معیارهای ورود و خروج برای شناسایی نمونه ها در نهایت 400 رکورد به عنوان ورودی و تغذیه وارد نرم افزار داده کاوی وکا ورژن 3. 9 شد. داده ها با استفاده از ملاک کای دو برای تعیین متغیرها به منظور آموزش الگوریتم ها، عملکرد آن ها براساس معیارهای مختلف ارزیابانه در ماتریس آشفتگی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج: براساس مقایسه عملکرد الگوریتم های داده کاوی با توجه به معیارهای ارزیابانه در ماتریس آشفتگی، الگوریتم J-48 با میزان حساسیت، دقت، و ضریب همبستگی ماتیوس به ترتیب 0/85، 0/85، 0/68 عملکرد بهتری نسبت به سایر الگوریتم های داده کاوی برای تشخیص بیماری کووید-19 داشت. 3 متغیر وجود ضایعات ریوی، تب و سابقه تماس با افراد مظنون به کرونا با در نظر گرفتن شاخص جینی ایندکس برای تعیین نقطه تقسیم، به ترتیب با میزان جینی ایندکس 0/217، 0/205 و 0/188 به عنوان مهم ترین فاکتورهای موثر در تشخیص کرونا در نظر گرفته شدند. نتیجه گیری: استفاده از روش ها: ی داده کاوی منتخب و به طور خاص الگوریتم J-48 قابلیت بالایی در تشخیص به موقع و اثربخش بیماری کووید-19 در قالب سیستم های پشتیبان تصمیم یار بالینی خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 96 استناد 0 مرجع 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  90
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: زایمان به عنوان خاص ترین تجربه ی زنان، در برخی از موارد با تجارب منفی مادر همراه است که می تواند یکی از علل افزایش میزان سزارین باشد. ایفای نقش از روش ها: ی نوین آموزشی، تجسم زایمان را آسان تر می کند. . مطالعه حاضر با هدف: تعیین تاثیر آموزش به شیوه ایفای نقش بر انتظار تجربه ی زایمان زنان باردار نخست زا در شهرستان ایلام اجرا شد. روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1398 انجام شد، 82 مادر واجد معیارهای ورود مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر ایلام، به صورت تصادفی، به گروه های مداخله (41=n) و کنترل (41=n) تخصیص داده شدند. آموزش در گروه مداخله به شیوه ی ایفای نقش طی 3 نمایشنامه ی 40 دقیقه ای انجام گردید. گروه کنترل از مراقبت های معمول بارداری بهره بردند. ارزیابی انتظار تجربه ی زایمان، قبل از مداخله، بلافاصله پس از اتمام آخرین جلسه ی مداخله و نیز یک هفته پس از زایمان، با پرسشنامه انتظارتجربه ی زایمانی ویجما WDE-Q در دو گروه انجام شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه با اندازه گیری های مکرر انجام گرفت. نتایج: مقایسه ی نمرات بلافاصله بعد از مداخله و قبل از آن (001/0>P-Value) و همچنین نمرات پس از زایمان و قبل از مداخله (001/0= P-Value) در دو گروه معنی دار بود. به صورتی که کاهش نمرات انتظار تجربه زایمان درگروه مداخله به صورت معنی داری از گروه کنترل بیشتر بود. نتیجه گیری: بکارگیری روش آموزشی ایفای نقش منجر به ارتقاء تجربه زایمان گردید. از این روش می توان در طی بارداری برای تشویق مادران و کاهش ترس آن ها بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0