مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  69
کلیدواژه: 
چکیده: 

نامه به سردبیر (بحث گونه): در حال حاضر به دلیل شیوع کرونا ویروس 2019، روش های نوآورانه بهداشت از راه دور به طور گسترده پذیرفته شده است. بنابراین، بیماران می توانند بدون خطر ابتلا به کرونا ویروس و با رعایت فاصله اجتماعی به مراقبت، دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، استفاده سلامت از راه دور ایمنی کادر درمان را افزایش داده و می تواند از مراجعه غیرضروری به بیمارستان جلوگیری کرده و در نتیجه به امدادرسانی به مراکز درمانی کمک کند [1]. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت، ارائه مداخله به بیماران بر اساس شاخص های سلامتی در زمان مناسب است. از آنجا که منابع مراقبت های بهداشتی ممکن است در طول همه گیری کرونا ویروس محدود باشد، تخصیص منابع بر مدیریت بیماران حاد کرونا ویروس متمرکز می شود. با استفاده از خدمات مدرن سلامت از راه دور، بیماران می توانند به جای مراجعه به کلینیک ها، با پزشک عمومی یا پزشک خود، مشاوره ویدئویی انجام دهند. نظارت از راه دور بر بیمار و مشارکت بیمار نیز اجزای کلیدی سلامت از راه دور است که به بیماران اجازه می دهد داده های سلامتی خود را در زمان مناسب با پزشک خود به اشتراک بگذارند و در تصمیم گیری درباره وضعیت درمان خود مشارکت کنند [2، 3]. . . . .

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 69 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  104
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: امروزه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی ایران برای حفظ پویایی خود نیازمند تغییرات و استفاده از رویکردهای نوین برای بقاء و توسعه خود هستند. یکی از رویکردهای جاری استفاده از ایجاد برند و برندسازی می باشد، از این رو، این پژوهش قصد دارد به معرفی ابزارها و فناوری هایی در ارائه خدمات بپردازد که نقش مهمی در برندسازی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی ایران ایفا می کند. روش ها: رویکرد این پژوهش کیفی و با روش مصاحبه با تعداد چهارده نفر از مدیران و رؤسای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی ایران در سال 1398 انجام شد که با روش هدفمند انتخاب شدند. تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MaxQDA نسخه 2018 صورت گرفت. نتایج: براساس نتایج این پژوهش، 2 مفهوم اصلی [کاربست فناوری و خدمات مبتنی بر فناوری]، 5 مؤلفه [فناوری های نوظهور، نرم افزارهای کاربردی، ارائه خدمات آموزشی، ارائه خدمات اطلاعاتی، ارائه خدمات ارتباطی] و 18 کد در ارتباط با فناوری در برندسازی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد، به کارگیری فناوری های نوظهور، سامانه های اطلاع رسانی و چگونگی به کارگیری آن ها در ارائه خدمات آموزشی، اطلاعاتی و ارتباطی به کاربران، منجر به پویاسازی خدمات، جذب کاربران بیشتر، اثربخشی، معرفی کتابخانه در سطح جامعه، ایجاد تمایز با سازمان های هم تراز در ارائه خدمات اطلاعاتی شده که از مهم ترین کاربردهای خدمات مبتنی بر فناوری در راستای برندسازی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی ایران محسوب می شود. ازاین رو، لازم است که مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران برنامه ریزی لازم در استفاده هوشمندانه از فناوری های نوظهور داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 104 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  70
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: بررسی شکایات مطرح شده توسط پرستاران در سیستم های بهداشتی درمانی می تواند روشن کننده نقاط ضعف موجود در سیستم های درمانی گردد تا با شناسایی این نقطه ضعف ها و ارائه راه های مقابله با آن ها این مشکلات مرتفع گردد. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان فراوانی و نوع شکایت و عوامل مرتبط با آن در سال های 1399-1395 در واحد شکایات مرکز امام رضا(ع) شهر کرمانشاه بود. روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بود و در سال 1399 و با حجم نمونه 222 مورد پرونده انجام شد. داده ها از طریق مراجعه به واحد شکایات بیمارستان و بررسی شکایت های ارائه شده توسط پرستاران به این واحد جمع آوری گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات فرم اطلاعاتی شامل اطلاعات دموگرافیک مربوط به پرستاران و نوع شکایت ارائه شده بود. داده های حاصل با نرم افزارSPSS و با استفاده از آزمون های آماری شامل کای اسکوئر و کولموگراف-اسمیرنوف تجزیه وتحلیل گردید. نتایج: بیشترین شکایات مطرح شده خشونت کلامی (8/27درصد)، عدم رضایت بیمار به انجام فرآیند درمان (6/22 درصد) و خشونت فیزیکی (3/199 درصد) بودند. در بخش های جراحی و داخلی، توسط پرستاران بین سنین 31 تا 40 سال، پرستاران زن، پرستاران شاغل در شیفت های در گردش، افراد با سابقه ی 0 تا 10 سال، پرستاران با وضعیت استخدامی رسمی مطرح شده بودند. میزان شکایات به ترتیب در سال های 1398 بیشتر از سایر سال ها بود. بین نوع خشونت و سال بررسی شکایات و همچنین بین نوع شکایت و نوبت کاری رابطه ی معنی دار وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به این که خشونت ها جزو بالاترین میزان شکایات مطرح شده توسط پرستاران بودند، انجام برنامه ریزی ها و آموزش های لازم در این زمینه ضروری به نظر می رسد. همچنین انجام تحقیقات مداخله ای جهت دستیابی به راه حل های مربوط به رفع شکایات مطرح شده توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 70 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: بیمارستان های آموزشی به طور مداوم با تغییرات محیطی مواجه می شوند که آن ها را ناگزیر از اجرای فرآیند مدیریت تغییر می کند. با این حال، وقوع ریسک هایی باعث عدم موفقیت این فرآیند می شود. هدف پژوهش، ارائه مدل ریسک های مدیریت تغییر در بیمارستان های آموزشی بود. روش ها: این پژوهش کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته با 14 نفر از مدیران و اعضای هیأت علمی بیمارستان های آموزشی که حداقل در یک برنامه مدیریت تغییر در بیمارستان مشارکت داشته اند در سال 1398 انجام شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. تحلیل داده ها با روش کدگذاری حقیقی (شامل دو زیرمرحله ی کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی) و کدگذاری نظری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. نتایج: ریسک های فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستان های آموزشی شامل دسته ریسک های برنامه ریزی، اجرا و حفظ تغییر هستند. علل وقوع این ریسک ها، متشکل از علل مرتبط با شناخت مسأله، برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی است. پیامدهای ریسک ها شامل سه دسته پیامدهای مرتبط با زمان، فرآیند و اهداف تغییر است. نهایتاً راهبردهای پاسخ به ریسک ها، در سه دسته راهبردهای مربوط به برنامه ریزی، اجرا و پایش تغییر تقسیم بندی می شوند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش به مدیران بیمارستان های آموزشی کمک می کند تا پیش از آن که ریسک ها باعث شکست فرآیند مدیریت تغییر شوند، آن ها را بشناسند و با راهبردهایی که به طور ریشه ای علل وقوع ریسک ها را مورد هدف قرار می دهند، با این ریسک ها مواجهه مؤثری داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  4
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: هدف این مطالعه بررسی میانگین برآورده شدن انتظارات بیماران از سیستم های نوبت دهی تلفن گویا و وب سایت در درمانگاه های منتخب شهر اصفهان بود. روش ها: مطالعه از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه آماری بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان های امین و الزهرا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1398 بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 بدست آمد. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب افراد استفاده شد. ابزار گردآوری داده دو پرسشنامه محقق ساخته بودند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها، با بهره گیری از نظرات صاحب نظران بررسی و تایید شد. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ ارزیابی شد. این میانگین برای کل سوالات 85 درصد محاسبه شد. تحلیل اطلاعات گردآوری شده در سطح آمار توصیفی ازجمله میانگین، فراوانی و درصد فراوانی و با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد که میانگین برآورده شدن انتظارات بیماران از دریافت نوبت از طریق تلفن گویا در بیمارستان های الزهرا و امین در شش بعد مورد بررسی 65/3 امتیاز (در حد متوسط) بود. این میانگین برای دریافت نوبت از طریق تلفن گویا در این دو بیمارستان 79/3 امتیاز (در حد زیاد) بوده است. نتیجه گیری: به طور کلی انتظارات بیماران از سیستم های نوبت دهی از طریق تلفن گویا و وب سایت در درمانگاه های بیمارستان های الزهرا و امین در حد متوسط برآورده شده بود. به نظر میرسد با افزایش اطلاع رسانی در مورد سیستم های نوبت دهی نوین به بیماران این مسئله تا حدودی بهبود می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  85
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: با توجه به غافل گیری پاندمی کووید 19 و سرمایه گذاری اجباری و فوری بر ارائه آموزش های دانشگاهی به صورت مجازی، سنجش عملکرد اعضای هیات علمی از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف طراحی و روان سنجی پرسشنامه سنجش عملکرد اعضای هیات علمی در ارائه آموزش های مجازی انجام شد. روش ها: مطالعه توصیفی است روی 161 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1400 انجام شد. دانشگاه ها به روش تصادفی طبقه ای و اساتید به روش غیرتصادفی انتخاب شدند. از طریق سامانه معاونت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و دسترسی به کارنامه علمی اساتید، آدرس ایمیل اعلام شده در رزومه برای ارسال لینک فرمت الکترونیک پرسشنامه استخراج شد. در مراحل مختلف اجرا روایی صوری، روایی محتوا، روایی ملاکی، تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی به روش آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن سنجش شد. برای گزارش داده ها از آماره های توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t استودنت و آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزارSPSS استفاده شد. نتایج: یافته های روانسنجی پرسشنامه، حاکی از روایی صوری (بین 58/4 تا 83/4)، محتوایی (70/0CVR=، 85/0CVI=، 70/0CVR=) و ملاکی (0001/0>P-Value) قابل قبول دارد. در یافته های تحلیل عاملی اکتشافی، 4 عامل از جمله ایجاد مشوق، مشارکت و نظم دهی، ارزیابی یادگیری، و مهارت حرفه ای شناسایی شد که در مجموع 18/65 درصد واریانس مشترک را تبیین کردند. هم سانی درونی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 897/0 و ضریب گاتمن در روش دو نیمه کردن 873/0 محاسبه شد. نتیجه گیری: با توجه به روایی و پایایی قابل قبول پرسشنامه مورد مطالعه، این ابزار می تواند برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی در ارائه آموزش های مجازی توسط نظام های ارزشیابی آموزشی و همچنین توسط پژوهشگران برای سنجش عوامل موثر بر عملکرد اساتید در ارائه آموزش های مجازی استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 85 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  75
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: سواد سلامت، توانایی و درک افراد در زمینه مراقبت های بهداشتی و نحوه به کارگیری آن مراقبت ها در جهت کمک به سبک زندگی سالم می باشد. مربیان بهداشت در مدارس ابتدایی یکی از عوامل تأثیرگذار در سلامت افراد بوده و به تبع آن نقشی کلیدی در ارتقا سلامت جامعه دارند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین سطح سواد سلامت مربیان بهداشت در دوره ابتدایی در شهر کرمان بود. روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی بود که در سال 1399 در مدارس ابتدایی شهر کرمان انجام شد. جامعه آماری، کلیه مربیان بهداشت در مدارس ابتدایی به تعداد 98 نفر بودند. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. روش جمع آوری داده ها براساس پرسشنامه استاندارد سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمون های آمار توصیفی، T-TEST و ANOVA انجام شد. نتایج: نمره میانگین ابعاد سواد سلامت برای مربیان بهداشت در بعد خواندن 75/87، بعد دسترسی 76/84، بعد فهم و درک 85/88، بعد ارزیابی 77/62 و برای بعد تصمیم گیری و رفتار 76/77 به دست آمد. به طور کلی براساس میانگین به دست آمده سواد سلامت در حد کافی و عالی بود. نتیجه گیری: در این مطالعه نشان داده شد که سطح سواد سلامت مربیان بهداشت خصوصاً در بعد فهم و درک، در حد کافی و عالی است. اینترنت به عنوان بیشترین منبع اطلاعاتی مورد استفاده برای کسب اطلاعات سلامت مربیان بیان شد، لذا طراحی و پیاده سازی وب سایتی از طرف مسئولین امر آموزش و پرورش، در زمینه سلامتی و بهداشت عمومی به منظور ارتقاء سطح سواد سلامت مربیان بهداشت مفید خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  82
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: رعایت الزامات فنی در طراحی پورتال های سلامت موجب افزایش اعتبار اطلاعات می شود، در این مطالعه ساختار فنی و محتوایی مورد نیاز در ایجاد این پورتال ها شناسایی شده است. روش ها: در این مطالعه که در سال 1399 انجام شده است. برای شناسایی قابلیت ها و الزامات فنی مورد نیاز در طراحی پورتال های حوزه سلامت از ترکیب دو روش مرور جامع و مصاحبه استفاده شد. جستجو در مقالات پایگاه های Elsevier، EBSCO، Scopus، Web of Science، ProQuest، IEEE و با استفاده از واژه هایی Capabilities، Mechanisms، Tools، Technical Requirement، Health Portals، Portals، Web Portals، Patient Portals، انجام شد. داده های مصاحبه نیز از یک نمونه 12 نفره از متخصصان حوزه طراحی وب کشور که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند، در یک مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. داده ها به روش تحلیل محتوایی تجزیه و تحلیل شد. جهت کدگذاری و دسته بندی داده ها از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. نتایج: در بخش مرور جامع در مجموع 138 ویژگی الزامی برای طراحی پورتال های سلامت از 16 مقاله به دست آمده است که در چهار دسته محتوا، ساختار محتوا، الزامات فنی طراحی و ویژگی های میزبان دسته بندی شدند. در مصاحبه با متخصصان نیز هشت طبقه اصلی و 23 زیرطبقه به عنوان الزامات طراحی پورتال های سلامت شناسایی شد که این هشت طبقه اصلی شامل، امنیت، توسعه پذیری، ویژگی های میزبان، کاربردپذیری، سرعت و سادگی، چندپلتفرمی بودن، مدیریت محتوا و اختصاصی شدن بود. نتیجه گیری: در این پژوهش ترکیبی جامع از الزامات فنی شناسایی شده است که محققان و متخصصان این حوزه، می توانند جهت طراحی اثربخش پورتال های حوزه ی سلامت از آن ها استفاده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 82 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: امروزه شکاف های بزرگی بین توان بالقوه نظام سلامت و عملکرد کنونی آن وجود دارد که این امر ضرورت ارائه یک مدل ارزیابی عملکرد و بهره وری برای بخش بهداشت و درمان را توجیه می کند. هدف این تحقیق ارائه مدلی جهت ارزیابی بهره وری واحدهای بیمارستانی مبتنی بر تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بهترین-بدترین فازی است. روش ها: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی است. این پژوهش در سال 1398 انجام شده است. . برای این منظور، تعداد 12 بیمارستان تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نمونه موردی تحقیق انتخاب شده است. روش بهترین-بدترین فازی جهت شناسایی معیار های تأثیرگذار بر ارزیابی بهره وری بیمارستان مبتنی بر نظرات کارشناسان به کار گرفته شد، سپس با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، بهره وری هر واحد بیمارستانی با استفاده از معیار های تعیین شده محاسبه شده است. داده های تحقیق از سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال 1391 تا 1395 برداشت شده است و در بستر نرم افزار GAMS صورت پذیرفته است. نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیمارستان فارابی، روان پزشکی روزبه و بیمارستان بهارلو به ترتیب با میانگین 1، 0/94، 0/669 دارای بیشترین میزان کارایی و بیمارستان جامع بانوان آرش، فارابی و بیمارستان ضیائیان به ترتیب با 0/64، 0/61، 0/56 دارای بیشترین میزان اثربخشی و بیمارستان فارابی، جامع بانوان آرش و بیمارستان ضیائیان به ترتیب با 1/7، 1/3، 1/1 دارای بیشترین میزان بهره وری طی دوره بررسی شده می باشند. نتیجه گیری: نمرات کارایی، اثربخشی و بهره وری اکثر بیمارستان ها دارای نوسان بوده و روند رو به رشدی ندارند. این نشان می دهد که اگرچه اکثر بیمارستان ها به دنبال بهبود کیفیت خدمات خود هستند، اما باید اقدامات جدی تری انجام دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0