مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  290
 • صفحه پایان: 

  375
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف آلودگی هوا یکی از مهم ترین معضلات زیست محیطی بوده و کارخانه های آسفالت یکی از منابع تولید آلاینده های هوا به ویژه ذرات معلق می باشند. هدف از این تحقیق بررسی میزان انتشار ذرات PM2. 5 و PM10 خروجی از دودکش های کارخانه های آسفالت یک مجتمع معدنی و بررسی نحوه پراکنش آن ها بر روی مناطق اطراف و تهران می باشد. مواد و روش ها این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی در صنایع آسفالت یک مجتمع معدنی در جنوب غرب تهران انجام شد. در این تحقیق ابتدا میزان انتشار ذرات PM2. 5 و PM10 خروجی از دودکش های کارخانه های آسفالت با استفاده از ضرایب نشر پیشنهادی EPA محاسبه گردید. سپس نحوه پراکنش آن ها با استفاده از مدل AERMOD برای متوسط زمانی 24 ساعته و یک ساله تا شعاع 50 کیلومتری از مجتمع با استفاده از اطلاعات انتشار دودکش ها، داده های هواشناسی و توپوگرافی محدوده مدل سازی ترسیم گردید. سپس مقادیر غلظت های شبیه سازی شده با دو استاندارد EPA و WHO مقایسه گردید. یافته ها نتایج نشان داد بیشترین میزان غلظت ذرات معلق در داخل مجتمع معدنی بوده که بافاصله گرفتن از مجتمع از میزان آن ها به تدریج کاسته می شود. پراکندگی ذرات در جهت بادهای غالب به صورت یکنواخت بوده و بیشینه غلظت های PM2. 5 و PM10 در بازه زمانی24 ساعته به ترتیب در شهر قدسµ g/m31 وµ g/m32، شهریارµ g/m31 وµ g/m32، اندیشهµ g/m36/0 وµ g/m31 و مرکز تهران µ g/m32/0 وµ g/m34/0 بوده است. پراکنش ذرات به سمت شهر تهران تا مناطق شرقی آن ادامه داشته است. پراکندگی ذرات در دوره متوسط سالیانه در پهنه مدل سازی چندان چشمگیر نبوده و حداکثر تا مناطقی در غرب و جنوب غرب تهران رسیده است. نتیجه گیری اگرچه میزان انتشار ذرات ناشی از کارخانه های آسفالت جنوب غرب شهر تهران قابل قبول است، اما باعث تاثیرگذاری بر روی کیفیت هوای مناطق اطراف مجتمع معدنی و تا حدودی شهر تهران می گردد. اثرات تجمعی صنایع مختلف منطقه می تواند باعث کاهش کیفیت هوا و افزایش احتمالی خطرات بهداشتی در جوامع اطراف مجتمع گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  343
 • صفحه پایان: 

  357
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  78
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف اقدامات حفاظتی در برابر شیوع ویروس کرونا، مانند افزایش دفعات شستشوی دست ها، تعطیلی های موقت، ایجاد ممنوعیت عبور و مرور و کاهش فعالیت های تفریحی و صنعتی در مقیاس کلان و با تغییر رفتار های اجتماعی می تواند بر ویژگی های کمی و کیفی فاضلاب خام شهری اثرگذار باشد. در پژوهش حاضر، فرضیه فوق مورد ارزیابی قرار گرفته و شرایط بهره برداری مناسب از تصفیه خانه ها متناسب با این تغییرات پیشنهاد می شود. مواد و روش ها بدین منظور، اطلاعات کمی و کیفی جریان ورودی به 23 تصفیه خانه فاضلاب شهری در استان اصفهان، بعنوان محدوده مورد مطالعه، از سال 1394 تا 1399 بررسی و مقایسه شده است. برای تحلیل اطلاعات از روش های آماری با نرم افزار SPSS (نسخه 23) استفاده می شود. یافته ها نتایج بررسی ها نشان می دهد که بطور متوسط، نرخ افزایش دبی فاضلاب شهری در شش ماه نخست 1399 (دوره شیوع کرونا و اعمال اقدامات حفاظتی عمومی) حدودا 24% بیشتر از میانگین بلندمدت این مولفه پیش از شیوع کرونا (1394 تا 1398) در این محدوده جغرافیایی است. در تصفیه خانه های کوچک این افزایش 45% و در تصفیه خانه های بزرگ فقط 5% می باشد. بررسی ها نشان داد که غلظت اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) فاضلاب ورودی به تصفیه خانه ها نیز بطور متوسط 24% افت داشته است. همچنین در تصفیه خانه های بزرگ، نسبت ترکیبات زودتجزیه پذیر فاضلاب خام بدلیل کاهش نسبی فعالیت های کارگاهی و خدماتی افزایش قابل ملاحظه ای در این دوره داشته است. نتیجه گیری بنابراین مجموعه اقدامات حفاظتی در دوره شیوع ویروس کرونا باعث شده است تا دبی فاضلاب شهری افزایش و غلظت COD آن کاهش یابد. این تغییرات نسبتا شرایط بهره برداری مناسب تری را برای سیستم های برکه تثبیت در مقایسه با لجن فعال فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  358
 • صفحه پایان: 

  374
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

سابقه و هدف افزایش مصرف آفت کش ها و روش نامناسب دفع پساب های کشاورزی، سبب آلودگی منابع آب شده و محیط زیست را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. 2و4-دی کلروفنوکسی استیک اسید (2و4-دی) یکی از سموم علف کش می باشد که مصرف نسبتا گسترده ای در سراسر جهان دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی فرایند الکتروفتوکاتالیستی با استفاده از فتو آند نیکل داپ شده با اکسید روی تثبیت شده بر سطح شیشه فلورین تین اکساید به روش اسپاترینگ در حذف سم 2و4-دی کلروفنوکسی استیک اسید از محیط های آبی می باشد. مواد و روش ها در مطالعه حاضر اثرات متغیرهایpH (3، 5، 7، 9 و 11)، جریان الکتریکی (2-1 میلی آمپر بر سانتی متر مربع)، سطح الکترود (32-16 سانتی متر مربع)، غلظت اولیه 2و4-دی کلروفنوکسی استیک اسید (10-50 میلی گرم در لیتر) و زمان (0-90 دقیقه) در مقیاس آزمایشگاهی و به روش ناپیوسته مورد مطالعه قرارگرفت. همچنین مطالعات معدنی سازی و سنتیک فرآیند در شرایط بهینه مورد بررسی قرار گرفت. غلظت باقیمانده 2و4-دی کلروفنوکسی استیک اسید توسط دستگاه HPLC در طول موج 283 نانومتر تعیین شد. یافته ها نتایج حاصل نشان دهنده بیشترین کارایی حذف 2و4-دی کلروفنوکسی استیک اسید در pH برابر 7، جریان الکتریکی 2 میلی آمپر بر سانتی متر مربع، سطح الکترود 32 سانتی متر مربع، غلظت اولیه 2و4-دی 10 میلی گرم در لیتر و زمان تماس 90 دقیقه، می باشد. فرآیند الکتروفتوکاتالیستی جهت تصفیه پساب حاوی 2و4-دی در شرایط بهینه می تواند 2و4-دی را به میزان 100 درصد و TOC را به میزان 5/79 درصد حذف کند. مطالعه مدل های سنتیکی مختلف نشان داد که فرایند از واکنش درجه اول پیروی می کند. نتیجه گیری به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده، فرآیند الکتروفتوکاتالیست حاضر را می توان به عنوان یک روش مناسب برای حذف 2و4-دی کلروفنوکسی استیک اسید در محیط آبی در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  391
 • صفحه پایان: 

  411
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  83
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف آب های سطحی و زیرزمینی منابع حیاتی مهمی در سراسر دنیا می باشند. این مطالعه کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز سد لتیان طی سال های 1396 تا 1398 را با استفاده از ابزار جی آی اس و شاخص های کیفیت آب بررسی می کند. مواد و روش ها به منظور بررسی کیفیت منابع آب، نمونه ها از 10 ایستگاه انتخابی در دو فصل پربارش و کم بارش طی سه سال گرفته شده و پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی نمونه ها ارزیابی شدند. سپس با استفاده از شاخص های کیفیت آب و مشخصات هیدروژیوشیمیایی، کیفیت منابع آب تعیین شده و نقشه پهنه بندی شاخص ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS تهیه شد. همچنین داده های هیدروژیوشیمیایی حاصل با استفاده از دیاگرام های گرافیکی پایپر، شولر، ویلکوکس و تحلیل های آماری تفسیر شدند. یافته ها و نتیجه گیری نتایج نشان می دهد به طور میانگین در فصول پربارش تمام منطقه کیفیت خوب (644/30) داشته است. برای ایستگاه های آب سطحی، 3 ایستگاه در فصل پر بارش کیفیت عالی (243/44)، 2 ایستگاه در فصل کم بارش کیفیت عالی (145/40) و سایر ایستگاه ها کیفیت خوبی (92/69) داشته اند. مطابق دیاگرام پایپر نمونه ها در دو حالت Ca-Mg-SO4-Cl و Ca-Mg-HCO3 قرار گرفته و نتایج حاصل ازمطالعه ترکیب کاتیون و آنیون عمدتا به صورت Ca-Mg-HCO3 می باشد. ضریب همبستگی بین متغیرهای اصلی، رابطه معنی داری بین IRWQIGC آب زیرزمینی و GWQI آن (r = 0. 87)و بین IRWQISC آب سطحی و WQI آن (r=0. 68) وجود داشته اما بین کیفیت آب های زیرزمینی و سطحی منطقه رابطه معناداری وجود ندارد. میانگین کیفیت آب زیرزمینی در طی دوره مطالعه خوب (143/29) بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  412
 • صفحه پایان: 

  424
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  72
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف تالاب انزلی یکی از مهم ترین تالاب های بین المللی است که در ساحل جنوبی دریای خزر واقع شده است. این تالاب زیستگاه ماهیان، آبزیان و پرندگان با ارزشی است که از ابعاد اکولوژیک و اقتصادی درخور توجه اند. در نتیجه روند افزایشی صنعتی شدن مناطق اطراف تالاب ها، نگرانی های ناشی از اثرگذاری فعالیت های انسانی بر بقا این اکوسیستم های ارزشمند را افزایش می دهد. در نتیجه این بررسی با هدف سنجش آلودگی برخی از فلزات سنگین در آب تالاب و تخمین خطر بالقوه ناشی از فلزات بر حیات تالاب می باشد. مواد و روش ها نمونه های آب از سه بخش شرقی، غربی و مرکزی تالاب جمع آوری شدند. نمونه های جمع آوری شده در ظروف پلی اتیلنی ریخته شد، سپس pH نمونه ها را با اسید نیتریک به زیر 2 رسانده شد و به آزمایشگاه انتقال داده شده و در دمای 4 درجه سانتی گراد تا انجام آزمایش های نهایی نگه داری شدند. برای آنالیز نمونه ها از دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مجهز به کوره گرافیکی ساخت شرکت GBC از استرالیا مدل SensAA استفاده شد. تحلیل آماری به وسیله نرم افزار19 SPSS انجام شد. یافته ها نتایج حاکی از این است که بیشترین غلظت تمامی فلزات مورد بررسی در منطقه شرقی تالاب مشاهده گردید. میانگین غلظت فلزات سنگین در آب تالاب به ترتیب برای کادمیوم 943/4، سرب 924/9، جیوه 4/82 میکرو گرم بر لیتر و فلز روی 115/0، مس 03/0میلی گرم بر لیتر در منطقه شرق تالاب، به دست آمد. دراین بررسی ترتیب غلظت فلزات مورد بررسی در نمونه های آب در هر سه منطقه به صورت Cu >Pb >Cd >Hg> Zn گزارش گردید. مقایسه بین میزان غلظت فلزات سرب، کادمیوم، مس وروی مورد مطالعه با استانداردهای بهداشت جهانی (WHO) نشان داد که این مقادیر از سطح استاندارد کمتر بود در حالیکه غلظت فلز جیوه در آب این تالاب در سطح احتمال 99 درصد (001/0> P) از حد استاندارد بیش تر بود. همچنین غلظت تمامی عناصر مورد بررسی در آب تالاب انزلی در محدوده عدم خطر بالقوه و یا خطر بالقوه اندک در هر دو وضعیت حاد و مزمن می باشد. نتیجه گیری گزارش غلظت بالای فلزات در بخش شرقی، بیانگر این است که بیشترین آلودگی در بخش شرقی تالاب وجود دارد و این ناحیه متاثر از فعالیت های متنوع انسانی است. همچنین مقایسه نتایج حاضر با نتایج پیشین بیانگر یک روند افزایشی می باشد و چنانچه تدابیر خاصی از سوی سازمان های مربوطه اتخاذ نشود در آینده ای نه چندان دور شاهد نابودی این تالاب ارزشمند خواهیم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  425
 • صفحه پایان: 

  449
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  66
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف داروهای غیراستروییدی ضدالتهابی(NSAIDs) به طور گسترده برای درمان های مختلف از جمله اختلالات التهابی، تسکین درد و تب مورد استفاده قرار گرفته که حضور دایمی این ترکیبات در محیط های آبی و اثرات سوء احتمالی ناشی از خصوصیات سم شناسی و شیمیایی آنها بسیار مورد توجه می باشد. هدف این مطالعه بررسی کارایی نانوکامپوزیت P4VP-Fe3O4 در حذف آلاینده دیکلوفناک از محیط های آبی می باشد. روش کار ویژگی های جاذب با تکنیک های TEM، SEM، VSM و FTIR تعیین گردید. اثر متغیرهای مستقل نظیر pH (3-9)، دوز جاذب (g/L 0. 1-2)، غلظت آلاینده (mg/L 2-20)، دور اختلاط (rpm 100-250)، دما (0C25-40) و حضور یون های مداخله گر در زمان های متغیر (طی مدت min 120) مورد بررسی قرار گرفت. فرایند جذب با استفاده از مدل های ایزوترمی لانگمیر-فروندلیچ-تمکین، مدل های سینتیک فرآیند جذب مانند معادلات شبه درجه اول و دوم، درون ذره ای و همچنین مطالعات ترمودینامک مدل سازی گردید. یافته ها نتایج مطالعه نشان داد با بررسی اندازه و شکل کامپوزیت P4VP-Fe3O4 این کامپوزیت ویژگی هایی چون سایز در محدوده نانو، ساختاری چند ضلعی و شکلی غیر یکنواخت را دارا می باشند. پیک حلقه پیریدین در نتایج آنالیز FT-IR کامپوزیت P4VP@Fe3O4، نشان دهنده حضور باندهای C=C بود. در فرآیند جذب، شرایط بهینه حذف دیکلوفناک) غلظت آلایندهmg/L 15، 5=pH، زمان تماسmin 75، دوز جاذب g/L 1) حداکثر راندمان حذف دیکلوفناک 93. 34% و ظرفیت جذب (qe) mg/g 33/9 بدست آمد. همچنین مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب نشان داد که جذب دیکلوفناک از ایزوترم فروندلیچ (956/0

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

معصومی بهمن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  450
 • صفحه پایان: 

  464
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  76
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف در تصفیه آب پیش ازن زنی برای مقاصد مختلفی از جمله بهبود فرآیند انعقاد، کاهش تولید تری هالومتانها، حذف رنگ، حذف آهن و منگنز، کنترل میکروارگانیسم ها و حذف مواد آلی استفاده می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات پیش ازن زنی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب آشامیدنی است. مواد و روش ها این مطالعه در مقیاس واقعی بر روی واحد پیش ازن زنی تصفیه خانه آب کوه سبز طی مدت 6 ماه انجام شده است. در این مطالعه نمونه گیری از آب خام ورودی به واحد پیش ازن زنی و آب ازن زنی شده به روش تصادفی با ظروف نمونه گیر شیشه ای انجام گرفته است. در هر ماه 4 نمونه و در مجموع 24 نمونه جهت بررسی روند تغییرات پارامترها برداشته شده است. آزمایشات لازم طبق روش ارایه شده در کتاب استاندارد متد (ویرایش بیستم) بر روی نمونه ها جهت بررسی تاثیرات پیش ازن زنی بر روی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی انجام گرفته است. یافته ها بررسی ها نشان داد که راندمان حذف کدورت وکل کربن آلی (Total Organic Carbon) در فرایند پیش ازن زنی تصفیه خانه آب کوه سبز به ترتیب حدود 62 و 83/18درصد بوده و بر pH هیچ اثری ندارد. همچنین درصد حذف آهن (Fe) ومنگنز (Mn) در فرایند پیش ازن زنی به ترتیب5/91 و82 درصد است. بررسی اثرات پیش ازناسیون در حذف رنگ آب نشان داد که با افزایش میزان دوز و غلظت ازن تزریقی، تغییرات معنی داری بر کاهش بیشتر رنگ و پیش سازهای رنگ اتفاق نمی افتد و درصد حذف ترکیبات پیش ساز رنگ از جمله کلروفیلa، حدود21% است. نتیجه گیری نتایج نشان داد که ازن نمی تواند برخی از پارامترهای فیزیکی از جمله pH و رنگ را تغییر دهد اما تاثیر قابل توجهی بر روی پارامترهای شیمیایی داشته و پارامترهای بیولوژیکی را حدود 21 درصد کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  465
 • صفحه پایان: 

  476
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  82
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف با افزایش روند خشکسالی های اخیر و کمبود منابع آب آشامیدنی منجر به برنامه ریزی جهت شیرین کردن آب و راه اندازی ایستگاه های سیار گردید. هدف از این مطالعه، تعیین کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب خروجی از دستگاه های آب شیرین کن و تانکرهای شهرستان قم می باشد. مواد و روش ها این مطالعه توصیفی-مقطعی به مدت یک سال با نمونه برداری ماهانه از آب خروجی دستگاه های تصفیه آب خانگی و تانکرهای سیار انجام شد. نمونه ها از نظر آلودگی میکروبی و کیفیت فیزیکو شیمیایی (pH، TDS، کدورت و کلرسنجی) مطابق روش استاندارد سنجش شدند. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وExcel آنالیز و با استانداردها مقایسه گردید. یافته ها مقادیر مثبت آلودگی کلیفرم گرماپای در تانکرها 34/13 درصد و در دستگاه های آب شیرین کن 35/4 درصد نشان داده شد. میزان pH، TDS، کدورت در حد مطلوب و مطابق استاندارد ملی و WHO گزارش شد. آنالیز آماری T TEST نیز نشان داد، کیفیت میکروبی آب خروجی با متغیرهای ظروف آبگیری (021/0 ˂ p)، شستشوی مخازن (001/0 P ˂ )، آلودگی شیر خروجی (011/0 ˂ ) P، تماس با گرد و غبار (014/0 P ˂ )، بهداشت فرد توزیع کننده (026/0 P ˂ )، درجه حرارت (033/0 ˂ p)، زمان نگهداشت آب (019/0 P ˂ ) و بهسازی محیط (003/0 ˂ p) رابطه معناداری دارد. ولی هیچ تفاوت معناداری در نحوه توزیع آب بین تانکرها و دستگاه های آب شیرین کن وجود نداشت (068/0 ˂ P). نتیجه گیری با جلوگیری از آلودگی های ثانویه می توان کیفیت آب این جایگاه ها را مطلوب تلقی کرد. لذا باید ارزیابی دوره ای و منظم آب و آموزش در خصوص نگهداری و رعایت مسایل بهداشتی همواره مورد توجه قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0