مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  68
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه نیروی چنگش یکی از پارامترهای مهم در عملکرد عضلانی دست می باشد که ارتعاش می تواند بر آن تاثیر منفی داشته باشد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مداخله ورزشی بر چنگش قدرتی کارگران مواجهه یافته با ارتعاش دست-بازو بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مداخله ای، 41 نفر از کارگران شاغل در یکی از صنایع فلزی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های دموگرافیک، اندازه گیری شتاب ارتعاش دست-بازو بر اساس استاندارد ISO 5349 و اندازه گیری چنگش قدرتی با دستگاه داینامومتر مدل Jamar انجام شد. مداخله حرکات ورزشی دست به مدت 8 هفته اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-21 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج چنگش قدرتی کارگران قبل و بعد از مواجهه با ارتعاش معنادار بود (001/0>PValue). میانگین نیروی چنگش قدرتی کارگران قبل از کار با ابزار مرتعش 8/3± 16/42 کیلوگرم نیرو و پس از پایان شیفت کاری و اتمام کار کارگر با ابزار مرتعش 97/3± 55/39 کیلوگرم نیرو بود. اختلاف مقادیر نیروی چنگش قدرتی قبل از اجرای مداخله حرکات ورزشی دست با نیروی چنگش بعد از اجرای مداخله معنی دار به دست آمد (001/0>Pvalue). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد ارتعاش سبب کاهش نیروی چنگش کارگران شد؛ در حالی که انجام مداخله حرکات ورزشی دست در بهبود چنگش قدرتی کارگران تاثیرگذار بود؛ بنابراین انجام حرکات ورزشی به طور موثر و کارآمد منجر به بهبود نیروی چنگش قدرتی کارگران مواجهه یافته با ارتعاش میشود.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

سابقه و هدف وقوع آتش سوزی در ساختمان ها، پیامدهای منفی متعددی را برای ایمنی جان ساکنین، اموال و دارایی ها و. . . به همراه دارد. تعیین سطح ایمنی حریق، راهکار مناسبی برای افزایش ایمنی و در نتیجه کاهش پیامدهای ناشی از حریق است. بدین منظور هدف مطالعه حاضر، تجزیه و تحلیل سطح ایمنی حریق در ساختمان های اداری می باشد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که به تجزیه و تحلیل سطح ایمنی حریق ساختمان های اداری یک شرکت خودروسازی از سه جنبه کنترل حریق، مسیرهای خروج و ایمنی عمومی حریق می پردازد. مطالعه حاضر با استفاده از سیستم ارزشیابی ایمنی حریق (FSES) و بر مبنای NFPA 101A انجام پذیرفت. یافته ها نتایج نشان داد مطلوب ترین وضعیت در هفت ساختمان مورد مطالعه، مربوط به کنترل حریق می باشد و تمامی ساختمان ها در این زمینه امتیاز لازم را کسب کردند. همچنین بدترین وضعیت، مسیرهای خروج است. در زمینه ایمنی عمومی حریق نیز تمامی ساختمان ها به جز یک ساختمان از انطباق لازم برخودار بودند. نتیجه گیری برگزاری بیش از دو مانور خروج اضطراری در زمان حریق در سال، وضعیت ساختمان ها را در زمینه مسیرهای خروج به حالت قابل قبول می رساند و همچنین تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت ایمنی عمومی حریق در کلیه ساختمان ها دارد. همچنین نصب سیستم آبفشان خودکار از نوع پاسخ سریع به نحوی که پوشش دهنده سراسر ساختمان باشد، وضعیت ایمنی حریق را در تمامی ساختمان ها ارتقاء می بخشد. ایجاد سامانه کنترل دود نیز می تواند وضعیت ساختمان ها را در زمینه های مسیرهای خروج و ایمنی عمومی حریق بهبود دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

هدف بسیاری از شاغلین صنایعی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان، فولاد، شیشه سازی و نساجی و حتی در محیط خانه، اداره در مواجهه با انواع صداها، با فرکانس های مختلف هستند که سبب اختلالات شنوایی و غیر شنوایی می شود. این مطالعه با هدف تاثیر صدا در فرکانس های مختلف بر پاسخ های فیزیولوژیکی و عملکردهای شناختی پرسنل صنایع حفاری نفت و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری به انجام رسید. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی که با مشارکت 50 نفر از کارکنان دکل های حفاری نفت (دارای صدای با فرکانس پایین) و ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری (دارای صدای با فرکانس بالا) در سال 1398 انجام شد. پارامترهای فیزیولوژیکی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل ضربان قلب، فشارخون سیستول و دیاستول و دمای تمپانیک بدن بود. عملکردهای شناختی شرکت کننده ها با استفاده از آزمون های زمان سنج واکنش پیشرفته، عملکرد پیوسته و حافظه کاری قبل، حین و بعد از اجرای فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نتایج مطالعه نشان داد در هنگام مواجهه با صدا در فرکانس های بالا و پایین پاسخ های فیزیولوژیکی شامل ضربان قلب، فشارخون سیستول و دیاستول و دمای تمپانیک افزایش می یابد و این افزایش از نظر آماری معنی دار می باشد (001/0

آمار یکساله:  

بازدید 43

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20
 • دانلود: 

  68
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف حوادث شغلی ناشی از برق به عنوان پنجمین علت مرگ های شغلی شناخته شده اند. یکی از علل عمده حوادث شغلی خطاهای انسانی می باشد. به همین دلیل است که نقش انسان به عنوان یک عامل حادثه بسیار مهم بوده و باید این نقش در طی ارزیابی و تحلیل ریسک در نظر گرفته شود. هدف از این مطالعه ارایه یک متد ارزبابی خطای انسانی Fuzzy-HERAT می باشد، که با کمک آن بتوان با استفاده از نظرات متخصصین احتمال کمی خطای انسانی در شغل ایمن سازی شبکه های برقی انجام شود. مواد و روش ها ابتدا وظایف موجود درسیستم توزیع برق با استفاده از روش HTA آنالیز شده و در گام بعدی، عدد احتمال خطای عمومی آن وظیفه، و سپس شرایط به وجود آورنده خطا برای هر وظیفه مشخص گردید. در گام بعدی قضاوت کلامی متخصصین مرتبط در خصوص هر EPCگرفته شد و این نظرات کلامی با استفاده از روش فازی به صورت کمی تبدیل شد و سپس احتمال خطای انسانی کل برای هر وظیفه محاسبه گردید. در نهایت وظایف براساس احتمال خطای انسانی اولویت بندی شد. یافته ها با انجام تکنیک HTA مشخص شد که عملیات ایمن سازی شبکه های برق از 5 وظیفه اصلی تشکیل شده است. با انجام تکنیک Fuzzy-Heart، وظیفه قطع جریان برق بیشترین احتمال خطای انسانی را به خود اختصاص داد. نتیجه گیری نتایج نشان داد که تکنیک Fuzzy-Heart ارایه شده، به طور موفقیت آمیزی در برآورد احتمال کمی خطای انسانی به کار گرفته شده است. روش پیشنهادی می تواند شرایط به وجود آورنده خطا را شناسایی کرده و سهم تاثیر مربوط به هر کدام از این شرایط را برآورد نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 20

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  50
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  68
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف صدا شکلی از انرژی مکانیکی است که به وسیله سیستم شنوایی انسان قابل درک است؛ که می تواند باعث اختلالات فیزیولوژیک و روانی گردد، ازاین رو کنترل میزان مواجهات با این عامل زیان آور در محیط های صنعتی و غیر صنعتی مهم می باشد. هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی احداث دیواره صوتی بر کاهش صدای یک ژنراتور خانه بوده است. مواد و روش ها: این مطالعه موردی در زمستان سال 1398 و طی چهار مرحله شامل: تعیین هدف اندازه گیری، جمع آوری اطلاعات از موقعیت، انتخاب، طراحی و نصب مانع صوتی و تعیین اثربخشی آن صورت پذیرفت. اندازه گیری صدابر اساس ISO 9612-2009 (E) و با استفاده از ترازسنج صوت Casella CEL مدل 450 اندازه گیری انجام شد. یافته ها: میانگین کاهش صوت در فاصله 1 متری از مانع صوتی 5/19 دسی بل و بیشترین میزان افت انتقال ناشی از نصب مانع در فرکانس 8000 هزار هرتز با 4/22 دسی بل ثبت شده است. نتیجه گیری: با توجه به سادگی طرح، سهولت اجرا و کارایی مانع صوتی معرفی شده در این پروژه برای شرایط مشابه با اثربخشی 5/0 ± 19 دسی بل پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  67
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف خرما دومین محصول مهم کشاورزی ایران پس از پسته است. به طور سنتی، ماهیت کار برای کشاورزان نخیلات، نیاز به کار فیزیکی داشته و شامل وضعیت نامطلوب مفاصل و پوسچرهای طولانی مدت هنگام کار می باشد. مطالعه حاضر جهت بررسی شرایط ارگونومیکی و ارتباط شدت ناراحتی با پوسچرهای کاری در کشاورزان نخیلات انجام شده است. مواد و روش ها این مطالعه توصیفی-تحلیلی، در سال 1399 روی 100 نفر از کشاورزان ماهر که در کار کشت خرما فعالیت دارند انجام گرفت. جهت بررسی شرایط ارگونومیکی و ارتباط شدت ناراحتی با پوسچرهای کاری کشاورزان، از دو روش ارزیابی سریع کل بدن (REBA) و میزان ناراحتی اعضای بدن (BPDR) استفاده گردید. اطلاعات کشاورزان در حین کار روی نخل توسط ابزار سنتی ثبت و داده ها توسط نرم افزارSPSS نسخه 26 آنالیز شدند. یافته ها نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین ناراحتی اسکلتی عضلانی در نواحی بالاتنه، پاها و تنه وجود دارد. با توجه به آنالیز وظایف، در اکثر وظایف کشاورزان ارتباط معناداری بین پوسچرهای نامطلوب و شدت ناراحتی در اندامهای مختلف وجود داشت (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  68
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه تجمع بیوآیروسل های موجود در هوا بر روی بسترهای فیلتراسیونی و رشد و تکثیر تدریجی آنها در حضور رطوبت و شرایط محیطی مناسب یکی از مشکلات مهم در استفاده از این بسترها می باشد. استفاده از بسترهای هیبریدی حاوی مواد ضد باکتریایی یکی از راه حل موجود به منظور حل این مشکل می باشد. هدف مطالعه حاضر ساخت بسترهای نانوفیبری بی بافت دارای خاصیت ضد باکتریایی با استفاده از فرایند الکتروریسی می باشد. روش بسترهای نانوفیبری پلی اورتان-کیتوزان با نسبت های وزنی 100به صفر، 90 به 10، 80 به 20 و 70 به 30 از طریق فرایند الکتروریسی و با استفاده از دستگاه الکتروریسی همزمان تولید شدند. پس از آماده سازی بسترها ارزیابی خصوصیت ضد باکتریایی آنها از طریق روش های استاندارد انتشار دیسک (ISO 20645) و شمارش کلنی (ISO 20743) انجام شد. یافته ها بررسی فعالیت ضد باکتریایی نمونه ها نشان داد که بستر با نسبت پلی اورتان به کیتوزان 70 به 30 در هر دو روش تست نتایج مطلوبی دارد به طوری که در روش انتشار دیسک میانگین ناحیه توقف رشد و عدد فعالیت ضد باکتریایی برای بستر پلی اورتان-کیتوزان با نسبت 70 به 30 به ترتیب 26/0 میلی متر و 225/2 به دست آمد که نشان از معنی دار بودن فعالیت ضد باکتریایی این بستر بود. نتیجه گیری نتایج کسب شده نشان داد که می توان با اضافه نمودن نانوفیبرهای کیتوزان به عنوان مواد دارای خاصیت ضد میکروبی به بسترهای نانوفیبری پلی اورتان، خاصیت ضد باکتریایی در آنها ایجاد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

سابقه و هدف گستردگی و تنوع مواد شیمیایی موجود در ترکیبات مورد استفاده در سالن های ناخن موجب بروز عوارض جبران ناپذیری در سلامتی تکنسین های ناخن می شود. با توجه به نادیده گرفتن خطرات مواجهه شغلی در این شغل، مطالعه حاضر با هدف طراحی ابزاری جهت بررسی مقدماتی علایم شغلی مواجهه با ترکیبات شیمیایی در سالن های ناخن شهر تهران انجام شده است. مواد و روش ها برای طراحی پرسشنامه علایم شغلی از طریق بررسی متون و مصاحبه با متخصصین در این حیطه سوالات طراحی و اعتبارسنجی گردید، جهت تکمیل پرسشنامه در اختیار شاغلین قرار گرفت. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 20 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها در این مطالعه، در بخش تحلیل روایی محتوا، مقادیر کل CVI و CVR به ترتیب 79/0 و 86/0 محاسبه شد. در بخش پایایی ابزار، ضریب همبستگی ICC در آزمون-بازآزمون در بعدهای اطلاعات محل کار، مشخصات و عادات فردی، اطلاعات و شناخت فرد از مواد مورد استفاده، علایم پوستی، علایم چشمی و علایم تنفسی (سرفه، برونشیت، تنگی نفس و خس خس سینه) به ترتیب. 00/1، 98/0، 99/0، 00/1، 80/0 و (00/1، 00/1، 94/0) به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ برای همه ابعاد بالاتر از 70/0 بود که قابل قبول می باشد. نتایج داده ها نشان می دهد بیشترین علایم در میان شاغلین مربوط به عطسه و ضایعات پوستی خارش دار می باشد. نتیجه گیری یافته ها نشان دادند که پرسشنامه از روایی و پایایی خوبی جهت بررسی علایم شغلی ناشی از مواجهه با ترکیبات شیمیایی در سالن های ناخن برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0