مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

آموزش پرستاری | سال:1399 | دوره:9 | شماره:6

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  14
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

Introduction: Due to the prevalence of depression in diabetes and the importance of negative self-referrals (worry and rumination) in the severity of depression, this study aimed to evaluate the comparative effectiveness of acceptance and commitment-based therapy with and without compassion on worry, anger rumination, and self-critical rumination in non-clinical depressed diabetic Patients. Methods: The present study was a clinical trial with two intervention groups (first group: acceptance and commitment treatment without compassion intervention and second group: acceptance and commitment therapy with compassion) and a control group with two months follow-up. The statistical population consisted of all non-clinical depressed diabetic patients in the welfare centers of Mashhad in the spring of 2020. Using purposive sampling, 33 people were selected and then patients were divided into three groups and Interventions were assigned simple randomly (random sequence generation and allocation concealment). Data were collected by Sukhodolsky, Gotub & Cromwell Anger Rumination Questionnaire, Smart, Peter & Baer Self-Criticism Ruminant Questionnaire and Pennsylvania worry and analyzed by repeated measures analysis of variance in SPSS software version 25. Results: The results showed that in both intervention groups, the scores obtained on worry, rumination of anger and self-criticism in the post-test period decreased compared to the pre-test (p<0. 001). This effect has been stable over time (post-test and follow-up) (P> 0. 05). Conclusions: Acceptance and commitment-based therapy as an effective intervention can be used in medical centers to reduce negative self-referral processes (worry and rumination) of diabetic patients with depression vulnerability.

آمار یکساله:  

بازدید 14

دانلود 56 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

مقدمه با توجه به شیوع اعتیاد به اینترنت و پیامدهای منفی آن و نظر به اهمیت مهارت های اجتماعی وخودکارآمدی، مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش مهارت های اجتماعی در اعتیاد به اینترنت دانشجویان علوم پزشکی با میانجیگری متغیر خودکارآمدی انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد تهران در سال تحصیلی 1398-1397 بودند که از افراد داوطلب واجد شرایط 120 نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه های مهارت های اجتماعی کرامتی (1386)، خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (1982) و اعتیاد به اینترنت یانگ (1999) بودند. برای تحلیل داده ها از مدل سازی ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزیی (PLS) و نرم افزار (SPSS) نسخه 24 استفاده شد. یافته ها: میانگین و انحراف معیار متغیرهای مهارت های اجتماعی 010/8 ± 33/45، خودکارآمدی487/13 ± 28/59 و اعتیاد به اینترنت867/18 ± 16/82 بود. نتایج نشان داد که رابطه مستقیم و معناداری بین مهارت های اجتماعی با اعتیاد اینترنت (492/0-=r) و خودکارآمدی با اعتیاد به اینترنت (463/0-=r) وجود داشت (01/0>P). همچنین نتایج نشان داد که خودکارآمدی نقش میانجی در رابطه بین مهارت های اجتماعی با اعتیاد به اینترنت دانشجویان بازی می کند. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی بر میزان اعتیاد به اینترنت دانشجویان علوم پزشکی، به نظر می رسد با تقویت مهارت های اجتماعی و روحیه خودکارآمدی می توان اعتیاد به اینترنت دانشجویان علوم پزشکی را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

مقدمه آموزش عالی تاثیر شگرف و به سزایی در گسترش همه جانبه و پایدار کشورها و در تربیت و پرورش نیروی انسانی شایسته دارد. ارزشیابی و آگاه شدن از وضعیت برنامه درسی شرایطی را مهیا می کند تا موارد قوت، ضعف، مشکلات و نیازهای جدید برنامه مشخص و اطلاعاتی را جهت بهبود یافتن آن فراهم نماید. با توجه به پژوهش های انجام شده در خصوص مقایسه ساختار برنامه کارشناسی پرستاری ایران با سایر کشورها، این پژوهش با هدف مرور مطالعاتی انجام خواهد شد که مقایسه تطبیقی برنامه درسی کارشناسی پرستاری ایران و سایر کالج دانشگاه های جهان انجام داده اند. روش کار در این پژوهش مروری روایتی، با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با کارشناسی پرستاری (Bachelor of Nursing)، برنامه درسی (Curriculum)، کارشناسی (Bachelorchr('39') s degree)، ایران (Iran)، مقایسه تطبیقی (Comparative Study)، سایر کشورها (Other (Country، طی سال های 2010 تا 2020 از نوع تحقیق توصیفی-مروری بر اساس روش مرور روایتی در پایگاه های اطلاعاتی علمی معتبر Science Direct، PubMed، Web of Science، Scopus، Scholar Google، IranMedex، SID و Magiran جستجو شد. مطالعات انجام شده به روش مقایسه ای تطبیقی با استفاده از الگوی بردی به عنوان معیار ورود به مطالعه در نظر گرفته شدند. نامه های تحریریه، مطالعات مروری، پژوهش های با نحوه اجرای نامشخص، مقالاتی که متن کامل آن ها در دسترس نبودند و چکیده مقالات کنگره ها، از مطالعه حذف گردید. بنابراین تعداد 15 مطالعه مرتبط از میان 16300 مطالعه شامل کشورهای ترکیه، اردن، چین، کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، مالزی، هند، لبنان، امارت متحده عربی، انگلستان و اسکاتلند، آمریکا، کانادا و استرالیا انتخاب شدند. یافته ها یافته های این مطالعه نشان داد تقویت ارتباطات انسانی، آموزش براساس استانداردهای جهانی، بهره مندی از نظریه های پرستاری، به کارگیری دانش مبتنی بر شواهد و تاکید بر حوزه تحقیقات، استفاده از راهبردهای جدید دیجیتال و روش های شبیه سازی در آموزش، تبیین دیدگاه های تخصصی در پرستاری، بهبود مدیریت پرستاری جهت رشد و تعالی ارزش های حرفه ای می تواند زمینه ساز ارتقاء حرفه پرستاری و به تبع بهبود نقش پرستاران در ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری در عرصه های مختلف در سطح جامعه و دستیابی به کیفیت زندگی بهتر مددجویان باشد. نتیجه گیری اگر چه براساس بررسی انجام شده طبق مدل بردی برنامه آموزش کارشناسی پرستاری ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان از جایگاه نسبتا مطلوب برخوردار است، اما بازبینی فلسفه، استراتژی های آموزشی و سیاستگذاری ها در نظام سلامت کشور، جهت رفع نقاط ضعف باید مورد بازبینی قرار گیرد تا بتوان با برطرف نمودن مشکلات به برآورده نمودن نیازهای جامعه با حداکثر بهره وری و کارآیی پرستاران دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 18

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20
 • دانلود: 

  67
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه اختلال اضطراب اجتماعی یکی از اختلال های مهم در دوره نوجوانی است که بر جنبه های مختلف زندگی فردی، اجتماعی، تحصیلی و روانی دانش آموزان تاثیر گذار است. آموزش ذهن آگاهی یکی از درمان های موثر در این اختلال است. هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی برنامه آمورشی ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده حساسیت اضطرابی و علایم اضطرابی در نوجوانان دارای نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی در شهر ارومیه در سال 1397 می باشد. روش کار در این مطالعه نیمه آزمایشی، نمونه ای 32 نفری از دانش آموزان شهر ارومیه انتخاب شدند. ابتدا با روش نمونه گیری خوشه ای، 5 مدرسه در ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر ارومیه انتخاب شدند، سپس با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از بین 450 دانش آموز، 32 دانش آموزی که نمره بالای 60 در مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان و کودکان لیبوویتز کسب کرده بودند، در سال 1397 انتخاب شدند، به صورت تصادفی ساده و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسش نامه های مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان و کودکان لیبوویتز، پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن، پرسش نامه حساسیت اضطرابی و پرسشنامه اضطراب بک بود. گروه آزمایش در طی 8 جلسه آموزش ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل آموزش دریافت نکردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نتایج به دست آمده نشان می دهد که پس از اجرای آموزش ذهن آگاهی، تفاوت آماری معناداری در میانگین استرس ادراک شده (01/0

آمار یکساله:  

بازدید 20

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17
 • دانلود: 

  60
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه عزت نفس و مفهوم خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت فرد است. این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی هیپنو تراپی شناختی-رفتاری بر عزت نفس دانشجویان دارای القا پذیری بالا، انجام شد. روش کار این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال تحصیلی 98-99 است. با توجه به داشتن ملاک ورود به پژوهش، از روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس استفاده شده بدین صورت که از بین دانشجویان داوطلب، با بکارگیری مقیاس القای هیپنوتیزمی اشپیگل، (نمره تست HIP آنها 5 و بالاتر) 24 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند و به پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت در قبل و بعد از دوره هیپنوتراپی شناختی-رفتاری پاسخ دادندو داده ها بصورت خود گزارش دهی جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها یافته ها نشان دادکه روش درمانی هیپنوتراپی شناختی رفتاری باعث تغییر عزت نفس دانشجویان گروه آزمایش از (58/91± 4/23) به (03/5± 41/30) نسبت به گروه کنترل در پیش آزمون (60/3± 58/23) و پس آزمون (24/3± 83/23) شده است که این مقدار از نظر آماری معنادار بود (001/0>p)، در بررسی خرده مقیاس ها نتایج نشان داد. اثرات دوره هیپنوتراپی شناختی-رفتاری بر ابعاد عزت نفس (عمومی (001/0>p)، تحصیلی (001/0>p)، خانوادگی (001/0>p)، و اجتماعی (001/0>p) دانشجویان دارای تلقین پذیری هیپنوتیزمی بالا معنی دار است (001>p). نتیجه گیری از یافته های این پژوهش نتیجه گرفته شد، علاوه بر اینکه هیپنوتراپی شناختی-رفتاری، نقش عمده ای در افزایش عزت نفس دانشجویان دارد، میتواند یکی از بهترین روش ها برای خودشناسی وراه یابی به نا خودآگاه بوده که فراگیری آن توسط مشاوران و درمانگرانی که با دانشجویان سروکار دارند توصیه میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 17

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  62
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه برنامه درسی قلب هر برنامه آموزشی و از عناصر کلیدی برای انتقال دانش، نگرش و مهارت به دانشجویان است. مقایسه برنامه های درسی موجود با یکدیگر باعث ارتقای محتوا و کیفیت برنامه آموزشی شده و به بهبود آن کمک خواهد نمود. این پژوهش با هدف مقایسه برنامه کارشناسی پرستاری در ایران و دانشگاه آلیس لی سنگاپور انجام شد. روش کار این پژوهش توصیفی تطبیقی (مقایسه ای)، در سال 1399، در دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد که در آن عناصر اصلی و شاخص های مهم برنامه درسی دانشکده های پرستاری ایران و دانشگاه آلیس لی سنگاپور به صورت هدفمند انتخاب شده و بر اساس الگوی بردی مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها بر اساس یافته های پژوهش، تفاوت هایی در شرایط پذیرش دانشجو، سطوح مختلف تربیت پرستار، محتوای برنامه درسی و تکنیک های مورد استفاده در ارزیابی وجود دارد. دانشگاه آلیس لی کشور سنگاپور از حیث شروع آموزش مدرن و تاسیس مقطع کارشناسی پرستاری از ایران جلوتر است، هم چنین پذیرش دانشجو در آن به شکل غیرمتمرکز، همراه با انجام مصاحبه و بررسی وضعیت سلامت داوطلبان انجام می گیرد. پرستاری در ایران چهار ساله بوده، اما در کشور سنگاپور پرستاری یک دوره سه ساله تمام وقت است و تنها دانشجویان با عملکرد مطلوب، فرصت دستیابی به پرستاری ممتاز (Nursing Honours) در سال چهارم را دارند. نتیجه گیری استفاده از نقاط قوت و تجربیات آموزشی دانشگاه آلیس لی سنگاپور و تاکید بر نقاط قوت موجود در ایران، موجب بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش پرستاری در ایران خواهد شد. در نتیجه در این راستا پیشنهاد می شود، ضمن بررسی کوریکولوم از نظر محتوایی، به تربیت پرستاران در رده های مختلف تحصیلی به عنوان راهکاری در جهت رفع مشکل کمبود نیروی پرستاری توجه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

مقدمه توجه به حالات روانشناختی بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر به دلیل تاثیر نیرومند بر سیر و پیش آگهی و درمان بیماری بسیار مهم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر صورت گرفت. روش پژوهش حاضر جزء طرح های آزمایشی تک موردی با خط پایه چندگانه ناهمزمان بود. در این پژوهش 2 نفر از بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به مطب های روان پزشک، درمانگاه پردیس، بیمارستان فقیهی و درمانگاه شهید مطهری شهر شیراز از شهریور تا آذر ماه سال 98 به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (2001) پیش آزمون اجرا شد. سپس برای بیماران به مدت 8 جلسه گشتالت درمانی اجرا شد. در پایان برای هر دو بیمار پس آزمون اجرا شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها یافته های پژوهش نشان داد که میانگین راهبردهای منفی تنظیم هیجان در مراحل مختلف خط پایه برای هر دو بیمار کاهش و میانگین راهبردهای مثبت تنظیم هیجان در مراحل مختلف خط پایه برای هر دو بیمار افزایش یافت) 001/0>. (P نتیجه گیری نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده اثربخشی گشتالت درمانی در بهبود راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر بود. بنابراین، یافته های پژوهش حاضر نیاز به مداخله های روان درمانی جامع با رویکرد گشتالت برای این بیماران را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 23

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23
 • دانلود: 

  62
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه سندرم روده تحریک پذیر یک اختلال گوارشی شایع است که یکی از علل مهم کاهش کیفیت زندگی و سلامت روانی افراد جامعه می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر انجام شد. روش کار پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران زن مبتلا به اختلال گوارشی مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی کبد و گوارش شهر تهران در شش ماه اول سال 1397 بودند. تعداد 24 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در گروه های آزمایش و کنترل تخصیص داده شدند. آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس روی گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای به مدت دو ماه اعمال شد و گروه کنترل در این مدت مداخله ای دریافت نکردند. پرسشنامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: مقیاس سلامت روانی (1973)، مقیاس کیفیت زندگی (1998) و پرسشنامه علایم روده تحریک پذیر (2005). برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری به کمک نرم افزار SPSS-22 استفاده شد. یافته ها میانگین و انحراف معیار سلامت روان در گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون به ترتیب 97/7+98/103 و 67/7+30/102 و در پس آزمون 82/4+8/127 و 11/7+4/101 به دست آمد که بیانگر تفاوت معنادار بود (05/0 >p). میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی در گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون به ترتیب 24/4+22/34 و 19/04+4/35 و در پس آزمون 26/2+5/52 و 23/1+4/35 بود که در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنادار داشت (05/0 >p). نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر موثر است. پیشهاد می گردد با تکیه بر آموزش این مولفه و تقویت آن میزان استرس را در زنان کاهش و میزان سلامت روان و کیفیت زندگی را در آنان افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 23

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  94
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

مقدمه با توجه به شیوع افسردگی در دیابت و اهمیت خود ارجاعی های منفی (نگرانی و نشخوار فکری) در شدت افسردگی، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توام با و بدون شفقت ورزی بر نگرانی، نشخوار خشم و خودانتقادگری در بیماران دیابتی افسرده غیر بالینی انجام شد. روش کار پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی دارای دو گروه مداخله (گروه اول؛ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بدون مداخله شفقت ورزی و گروه دوم؛ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توام با شفقت ورزی) و یک گروه کنترل با پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری را کلیه بیماران دیابتی افسرده غیر بالینی در مراکز بهزیستی شهر مشهد در سه ماهه بهار 1399 تشکیل داد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، 33 نفر انتخاب و سپس تقسیم بیماران به سه گروه و گماردن مداخلات به صورت تصادفی سازی ساده (توالی و پنهان سازی تخصیص تصادفی) صورت گرفت. داده ها با پرسشنامه نشخوار خشم Sukhodolsky, Golub & Cromwell، نشخوار خودانتقادگری Smart, Peters, & Baer و نگرانی Pennsylvania جمع آوری و با تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS نسخه 25 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد در هر دو گروه مداخله، نمرات کسب شده نگرانی، نشخوار خشم و خودانتقادگری در دوره پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش یافت (001/0p). نتیجه گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به تنهایی به عنوان یک مداخله موثر، می تواند در مراکز درمانی در جهت کاهش پردازش های خود ارجاعی منفی (نگرانی و نشخوار) بیماران دیابتی با آسیب پذیری افسردگی به کار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 9 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID