مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی | سال:1400 | دوره:11 | شماره:22

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

غلامی سالومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  64
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این مقاله به روز کردن دیدگاه های موجود درباره گویش شناسی و طبقه بندی زبان زازاکی و پاسخ دادن به این دو پرسش است: آیا زازاها کرد هستند؟ آیا زبان زازاکی کردیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش از متدهای دو گرایش زبانشناسی تطبیقی و گویش شناسی ادراکی بهره گرفته می شود. بخش اول این مقاله به پیشینه پژوهش زازاشناسی می پردازد. در بخش دوم با تکیه بر دیدگاه گویش شناسی ادراکی کوشش می شود تصویر روشنی از وضعیت پیچیده هویت زازاها و دیدگاه های گوناگون چه زازاها و چه غیر زازاها درباره قومیت و زبان آنها ارایه شود. بخش سوم به پژوهشهای زبان شناسی تطبیقی اختصاص دارد و به بررسی مولفه های دستوری مهم با درجه تشخیص بالا در شماری از زبانهای ایرانی که برای بررسی طبقه بندی زازاکی مهم هستند، می پردازد و بخش آخر به نتیجه گیری و پاسخ به دو پرسش اصلی این پژوهش اختصاص دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  161
 • صفحه پایان: 

  200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  61
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش برآنیم تا با پیروی از رویکرد ساختواژه ی متعارف که شاخه ای از رویکرد کلی رده شناسی متعارف است به این پرسش پاسخ دهیم که آیا واژه بست های زبان فارسی بر اساس معیارهای رده شناختی تشخیص واژه بست متعارف، در این دسته قرار می گیرند یا نه؟ بدین منظور، ویژگی های واژه بست های زبان فارسی شامل: نشانه ی مفعولی /=o/، حرف ربط پی بستی /=o/، نشانه ی افزایشگر /=am/، پی بست های ضمیری، افعال پی بستی، یای نکره /=i/، یای تخصیص نکره /=i/، کسره اضافه /=e/، نشانه ی تاکید /=hâ / و نشانه ی معرفه /=e/ را با معیارهای واژه بست متعارف مقایسه نموده و در مورد میزان متعارف بودگی آن ها تصمیم خواهیم گرفت. این پژوهش برای فهرست واژه بست های فارسی به شقاقی (1374، 1392) استناد کرده است. از آن جا که غالب این واژه بست ها در بافت گفتاری و غیررسمی از سوی گویشوران فارسی به کار گرفته می شوند، تمام مثال های ارایه شده در این پژوهش از ضبط گفت وگوهای روزمره ی فارسی زبانان ساکن تهران به دست آمده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  201
 • صفحه پایان: 

  235
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  71
کلیدواژه: 
چکیده: 

در گفتمان جنسیت گرایی، هم نشینی واژگان می تواند یک جنسیت را نسبت به جنسیت دیگر در جایگاهی بالاتر قرار دهد و توازن میان جنسیت ها را برهم زند. در اثر حاضر، جنسیت گرایی زبانی به صورت پیکره بنیاد با تحلیل کمی و کیفی همایندهای واژگان زن و مرد در نسخه ی دو پیکره ی همشهری بررسی شده است. در این پژوهش که در چارچوب نظری بیکر (2006، a2010 و 2017) صورت پذیرفته است، همایندهای واژگان مرد و زن با ابزارهای پیکره ای همایند و واژه نمایی در نرم افزار انت کانک بررسی شده است و داده های پیکره ای پس از ویرایش در گروه های مفهومی متفاوت دسته بندی گردیده است. تحلیل ها نشانگر وجود جنسیت گرایی در همایندهای زبان فارسی نوشتاری است؛ درحالی که ازنظر قطبیت معنایی هر دو واژه ی مرد و زن بیشتر با همایندهای خنثی ظاهر می شوند، بررسی مفهومی همایندها نشان می دهد زنان نسبت به مردان در فرودست قرار دارند و جنسیت گرایی علیه زنان در حوزه های مفهومی همچون خانواده، مشاغل، ویژگی های فردی، هنر و جرم مشاهده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  237
 • صفحه پایان: 

  252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

هدف مقاله حاضر بررسی تنوع ساختواژی در ساخت صفت فاعلی فارسی است. برای این منظور ابتدا الگوهای ساختواژی صفت فاعلی ارایه شده در آثار پژوهشگران پیشین جمع آوری شد و مورد نقد قرارگرفت. سپس برای رفع نقایص تحلیلهای پیشین، صفت فاعلی در چارچوب رویکرد تازه ی"ساخت و تعبیر" ارایه شد چرا که مشخص شد علت تنوع ساختواژی در صفت فاعلی، نقش آفرینی کاربرد به عنوان اساس مفهوم سازی در زبان است؛ بدین معنا که گوینده با بهره گیری از کاربرد و ایجاد تعامل میان آن با معنا، یک ساخت تازه خلق و شنونده در یک رابطه کلامی، آن ساخت را تعبیر می کند و بدین گونه مفهوم سازی صورت می گیرد. در تمام الگوها، فاعلیت معنای محوری است اما هر بار گوینده بخشی از توان منظوری خود را با آن پیوند می زند و صورت متفاوتی را با معنای تازه ای به شکل یک ساخت متفاوت تولید می کند، طوری که ساخت نو ضمن حفظ معنای محوری خود، کارکرد جدید هم می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  253
 • صفحه پایان: 

  270
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  60
کلیدواژه: 
چکیده: 

نمود، دو نوع واژگانی و دستوری را دربرمی گیرد. نمود واژگانی از معنای فعل ناشی و پنج طبقه ایستا، کنشی، لحظه ای، پایا و کنشی-پایا را شامل می شود؛ درحالی که نمود دستوری به واسطه عناصر تصریفی و فعل های کمکی تظاهرمی یابد و انواع تام، ناقص، کامل و آینده نگر را دربرمی گیرد. پژوهش حاضر در چارچوب دستور نقش و ارجاع، رفتار نوع عمل در نمود استمراری و خوانش های مختلف آن را بررسی-می کند. به طورکلی، افعال ایستا نمی توانند با نمود استمراری به کارروند، ولی با قرارگرفتن در موقعیت فراز و فرود، اشاره به کنشگری فاعل و دلالت بر امری موقت، قابلیت استمرار پیدامی کنند. افعال کنشی، علاوه بر استمرار عمل، کارکرد فرافکنی اشاری نیز دارند. افعال لحظه ای معمولا فاقد استمرار تلقی می-شوند، ولی می توانند در نمود استمراری، خوانش روند مقدماتی، حرکت آهسته، تکراری، فرافکنی اشاری و گزارشی داشته باشند و به قریب الوقوع بودن و در شرف وقوع بودن رویداد اشاره کنند. افعال پایا و کنشی-پایا به دلیل تداوم در تحقق عمل می توانند در نمود استمراری به کارروند.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  271
 • صفحه پایان: 

  289
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  61
کلیدواژه: 
چکیده: 

بسیاری از پژوهش های زبان شناسی و برنامه ریزی های زبانی با استفاده از پیکره های زبانی انجام می شود. در این پژوهش پیکره ای با استفاده از متون مقاله های پژوهش نامه پردازش و مدیریت اطلاعات ساخته شده است. این پیکره شامل بیش از 600 مقاله (بیش از چهار میلیون واژه) است. موضوع این مقاله ها کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی، فناوری اطلاعات، زبان شناسی، زبان شناسی رایانشی، اصطلاح شناسی، هستان شناسی و سایر حوزه های پردازش اطلاعات است. متون مقاله ها تخصصی و میان رشته ای است و برای پردازش هایی که مستلزم بهره گیری از متون تخصصی است، ارزشمند است. برای ساخت پیکره پس از نمونه گیری و وارد کردن داده ها در پیکره، فراداده مقاله ها وارد پیکره شد. سپس نرمال سازی ماشینی و به دنبال آن برچسب گذاری ماشینی (نوعا برچسب گذاری اجزای واژگانی کلام) انجام شد. در نهایت تعداد قابل توجهی از فایل های برچسب خورده در پیکره به صورت رندوم انتخاب شد و الگوهای زبانی برای اصلاح ماشینی و دستی برچسب ها استخراج و در پیکره به کار برده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  291
 • صفحه پایان: 

  306
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

گویش بلوچی سراوانی یکی از گویش های زبان بلوچی است. هدف این پژوهش، بررسی و توصیف تحول برخی از واجهای گویش بلوچی سراوانی از ایرانی باستان تاکنون و مقایسه آنها با فارسی است. همچنین ساخت هجا در بلوچی سراوانی با فارسی میانه و فارسی نو مقایسه خواهد شد. برای رسیدن به این هدف، واجها از گفتار گویشوران بلوچی سراوانی گردآوری و تحول واجهای مورد نظر از ایرانی باستان تا بلوچی امروز مقایسه شد. از جمله برخی یافته های پژوهش ابقای واکه های مرکب ایرانی باستان و واج /t/ در پایان واژه ها در بلوچی سراوانی است. همچنین ساخت هجا در بلوچی سراوانی شباهت بیشتری به فارسی میانه دارد تا فارسی نو و در آن ساخت (c)cv(c)(c) از دوره میانه باقی مانده است.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  311
 • صفحه پایان: 

  328
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  60
کلیدواژه: 
چکیده: 

مطالعات انجام شده حاکی از تفاوت جملات سوالی و خبری در لبه سمت راست است، هدف این است که مشخص شود از لحاظ ادراکی دستکاری کدامیک از بخش های منحنی زیروبمی در تعیین نوع جمله تاثیر دارد و آیا دستکاری لبه سمت راست به تنهایی می تواند بر درک شنونده اثر بگذارد و باعث شود شنونده جمله را به صورت سوالی درک کند. ابتدا نقاط آکوستیکی هدف در جملات خبری از طریق الگوی شیب و همزمان-سازی-کپی برداری با نرم افزار پرات دستکاری شد تا به جمله سوالی متناظر تبدیل شود و سپس در بخش آزمون ادراکی میزان سوالی و خبری بودن جمله دستکاری شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که لبه سمت راست به صورت قطعی نمی تواند جمله خبری را به سوالی تبدیل کند ولی عامل مهمی در تعیین نوع جمله است. تقریبا90% از شنوندگان پاره گفت تولید شده در قله هسته را بیشتر به عنوان جمله سوالی درک کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  325
 • صفحه پایان: 

  345
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  60
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش فرایندهای واجی همگونی، واک دارشدگی (تضعیف)، انسایشی شدگی غلت (تقویت)، قلب و حذف بر مبنای رویکرد ونمان (1988) به تغییرات زبانی با انگیزه بهبود ساختار هجا، قوانین بهینه در ساخت هجا و مفهوم قدرت همخوانی بررسی می شوند به این صورت که، فرایند همگونی با توجه به اصل هم زمانی و سایر فرایندها با توجه به اصل درزمانی تحلیل می شوند. بیش از 2000 واژه فارسی میانه از فرهنگ های گوناگون زبان پهلوی و فارسی نو با استفاده از شم زبانی نویسندگان به عنوان کاربر زبان فارسی به منظور تحلیل هم زمانی و درزمانی، گردآوری گردیدند. برخی از یافته های این پژوهش عبارتنداز: 1-فرایندهای یادشده بر اساس قوانین بهینه و با انگیزه بهبود ساختار هجا روی داده اند. 2-در بروز این فرایندها به طوردرزمانی و هم زمانی، قدرت همخوانی نقش محرک دارد. 3-بر اساس اصل درزمانی در زبان فارسی باتوجه به قوانین بهینه ساخت هجا، ساختارهای «کمتر مطلوب» وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مشکین فام مهرداد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  347
 • صفحه پایان: 

  365
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  61
کلیدواژه: 
چکیده: 

دستور شناختی اولین نظریه زبا ن شناسی است که به طور اختصاصی به مساله دستور پرداخته است و ساختار زبان را محصول شناخت و تعاملات اجتماعی توصیف می کند. در دستور شناختی، اعتقاد بنیادین بر این است که دستور معنادار است و تنها در ارتباط با نقش ارتباطی خود می تواند توصیف شود، بنابراین این دستور بخشی از سنت نقش گراییبه حساب می آید. جای خالی تالیف یک اثر برای معرفی کامل این نظریه به زبان فارسی و از همه مهم تر تحلیل ساخت-های فارسی درقالب این چارچوب به منظور درک هرچه بهتر این نظریه احساس می شد، تا این که کتاب دستور شناختی: مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی در زمستان سال 1398 به وسیله انتشارات «سمت» و به قلم خانم دکتر سحر بهرامی خورشید منتشر شد. در این مختصر به معرفی و نقد این اثر پرداخته ایم...

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  61
کلیدواژه: 
چکیده: 

نحو فارسی نحوی بس منعطف است به گونه ای که برخی فارسی را زبانی با آرایش سازه ای آزاد می پندارند. در این مقاله با بررسی دو فرایند چپ نشانی و پیشایندسازی در قالب دستور نقش و ارجاع نشان می دهیم که چینش سازه ها در حاشیه چپ بند فارسی آزادانه نیست و ماحصل تعامل میان مولفه های گفتمان نقشی از یک طرف و جایگاه منحصربه فرد آنها در ساخت لایه ای بند از طرف دیگر می باشد. گفتنی است که استقرار سازه های مقلوب در حاشیه چپ مرکز بند نیازمند احراز شرایط گفتمانی مشخصی می باشد. نیز نشان می دهیم که آرایش های سازه ای نشاندار در حاشیه چپ بند فارسی تنها معرف یک جابه جایی نحوی متاثر از عوامل کابردشناختی نیستند، بلکه هر یک به پیروی از مفهوم ساخت در انگاره دستور نقش و ارجاع، نمایشگر یک ساخت دستوری ترتیب سازه ای می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

طاهری اسفندیار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  64
کلیدواژه: 
چکیده: 

جوشقانی از زبانهای مرکزی ایران است که در شهر کوچک جوشقان در شمال اصفهان صحبت می شود. ضمیرهای واژه بستی در جوشقانی کاربرد گسترده ای دارند و ویژگیهای خاصی یافته اند که آن را از دیگر زبانهای ایرانی غربی متمایز می کند. از جمله این ویژگی ها پیش بست سازی و میان بست سازی ضمیرهای پی بست است که نشان می دهد شرایط واجشناختی چگونه می تواند جایگاه نحوی ضمیر واژه بستی را تغییر دهد. مضاعف سازی و خوشه واژه بستی از دیگر ویژگیهای ضمیر واژه بستی در جوشقانی است. این مقاله نگاهی دارد به نقش و جایگاه نحوی ضمیرهای واژه بستی در جوشقانی و در ضمن آن به چگونگی مضاعف سازی این ضمیرها و شرایط شکل گیری خوشه واژه بستی در ضمیرهای واژه بستی می پردازد. همچنین بافت آوایی که منجر به تبدیل ضمیر پی بست به ضمیر پیش بست یا میان بست می شود را نیز بررسی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

طبیب زاده آریا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

در این مقاله با بررسی برخی الگوها در تلفظ وام واژه های عربی در متون متقدم فارسی، نشان می دهیم که لغات عربی از دو گونه عربی وارد فارسی شده است، یکی عربی فتوحات که زبان میانجی فاتحان مسلمان و زبان نوشتار آنان تا اواخر دوره بنی-امیه بوده و دیگری عربی کلاسیک که تاکنون نزد ایرانشناسان تنها ماخذ ورود لغات عربی به فارسی فرض می شده است. همچنین، نشان می دهیم که انتساب بسیاری از تلفظ های غیر کلاسیک لغات عربی در فارسی قدیم، مثل شان به جای شان، ذیب به جای ذیب، بالله به جای بالله، مسله/مسله به جای مسیله، و. . . برخلاف گفته محققان پیشین ارتباطی به نظام آوایی/واجی فارسی نداشته بلکه به اخذ آن ها از عربی فتوحات مربوط است. بررسی ما بسیاری از یافته های عربی دانان غربی درمورد حجازی باستان، عربی فتوحات و مسایل تاریخی عربی را اثبات و حتی در مواردی تکمیل می کند و لزوم توجه ایرانشناسان به تحقیقات جدید عربی دانان و سامی شناسان غربی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID