مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهش در آموزش زیست شناسی | سال:1400 | دوره:3 | شماره:1 (پیاپی 8)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 8)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11
 • دانلود: 

  68
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ی دوم از لحاظ میزان توجه به ابعاد سلامت و معضلات زیست محیطی است. به این منظور، سه جلد کتب درسی علوم تجربی دوره ی دوم ابتدایی با روش تحلیل محتوا موردبررسی قرار گرفت. این بررسی با استفاده از ابزار چک لیست تحلیل محتوا که در مورد ابعاد سلامت دارای چهار مؤلفه ی اصلی (سلامت جسمی، معنوی، روانی و اجتماعی) و 36 مؤلفه ی فرعی است و در مورد محیط زیست دارای چهار مؤلفه ی اصلی (معضلات زیست محیطی آب، هوا، خاک و صوت) و24 مؤلفه ی فرعی است، بررسی شده و پایایی آن 90 ٪ درصد به دست آمده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مورد ابعاد سلامت در کتاب های علوم تجربی دوره ی ابتدایی به بعد جسمی بیشتر و به بعد معنوی کم تر توجه شده است. همچنین در کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی در زمینه ی معضلات زیست محیطی، بیشترین توجه به مسئله ی خاک و کم ترین توجه به معضلات صوتی بوده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها حاکی از آن بود که کتب علوم تجربی دوره ی دوم ابتدایی در زمینه ی میزان توجه به هر یک از مؤلفه های ابعاد سلامت، به سلامت جسمی و سلامت اجتماعی بیشتر پرداخته و در مقابل به مؤلفه های ابعاد سلامت روانی و معنوی کم تر پرداخته است. همچنین، این کتب در زمینه ی آموزش مؤلفه های محیط زیست، به مؤلفه های مرتبط با هوا و خاک بیشتر و به مؤلفه های آب و صوت کم تر توجه داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 11

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

علویان فیروزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 8)
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  72
کلیدواژه: 
چکیده: 

اصطلاح اخلاق زیستی (Bioethics) ریشه های متعددی دارد، اما عموماً به معنای اخلاق پزشکی تلقی می شود. کاربرد اتخاذشده در این مقاله تا حدودی گسترده تر است و شامل اخلاق زیست محیطی و ابعاد اجتماعی، اخلاقی بیولوژیکی و زیست پزشکی در سطح دبیرستان و دانشگاه، برای رشته های علوم تجربی و زیست شناسی را شامل می شود. این موضوع مهم است که زیست شناسان و کسانی که زیست شناسی تدریس می کنند از پیامدهای اخلاقی و اجتماعی کار خودآگاه باشند و ابزارهای فکری برای ورود به این بحث را داشته باشند؛ بنابراین، لازم است در مدارس و دانشگاه ها، معیارهای مربوط به اخلاق زیستی در نظر گرفته شوند. این برنامه عمدتاً برای کاربران آموزش زیست شناسی و علوم طراحی شده است، اما برای دانش آموزان سایر رشته ها نیز آزاد است. در مطالعه ی مروری حاضر که بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از موتور جستجوهای Google Scholar، PubMed و Science Direct و با استفاده از کلیدواژه های اخلاق زیستی، آموزش زیست شناسی، بیوتکنولوژی و پداگوژی دانش محتوا (PCK) انجام شد، تأملی در افزایش آگاهی دانش آموزان از مسائل اجتماعی و اخلاقی ناشی از پیشرفت علوم زیستی و به ویژه بیوتکنولوژی مدرن مدنظر قرار گرفت؛ زیرا رشد و توسعه دانش آموزان و دانشجویان به عنوان افرادی فعال، خودتنظیم و خودمختار که قادر به اتخاذ تصمیمات آگاهانه و توجیه اخلاقی در مورد مسائل اجتماعی در علوم زیستی هستند بسیار مهم و کاربردی است.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 8)
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

دوره های کوتاه آموزش زیست شناسی باکیفیت کنونی نمی تواند موجب ایجاد درک عمیقی در دانش آموختگان این علم نسبت به پدیده های زیست شناختی و توانایی هایی نظیر حل مسئله در آن ها شود. ابزارهای آموزشی حاوی امکانات چندرسانه ای می توانند زمینه ساز ایجاد تعامل، انگیزش و درک عمیق در یادگیرنده باشند. کتب تعاملی به واسطه ی ایجاد فعالیت های آموزشی مبتنی بر یادگیری فعال فراگیر، ابزارهای منحصربه فرد آموزشی در حال گسترش به شمار می آیند. تحقیقات نشان داده است که به کارگیری دفترچه تعاملی در کنار کتاب تعاملی می تواند موجب افزایش انعطاف پذیری فرایند آموزش در مواجهه با پدیده های غیرقابل پیش بینی جهانی، نظیر گسترش ویروس کرونا، گردد. اتصال فراگیران به بخش های جذاب چندرسانه ای، مشارکت در انجمن های پرسش-پاسخ و ارزشیابی های فعال از ویژگی های استفاده از این ابزار در فرایند آموزش است. ترسیم تصاویر کاریکاتور (کمیک) در کتاب های تعاملی نیز می تواند در افزایش جلب توجه و ایجاد یادگیری شناختی مؤثر باشد. در این پژوهش که به شیوه ی مروری و با جمع آوری و بهره گیری از نتایج مطالعات علمی در سال های اخیر انجام شد، با بررسی مقالات، کتاب های معتبر و ارائه ایده ای نوین، به بیان ویژگی ها و لزوم استفاده از کتاب و دفترچه ی تعاملی با تصاویر کاریکاتور در آموزش فعال زیست شناسی پرداخته شده است. به نظر می رسد که انتقال اطلاعات با رویکردهای مفهومی آموزش شناختی به صورت های مجازی یا حضوری و یا تلفیقی از هر دو روش کاربرد داشته باشند؛ بنابراین به کارگیری این ابزارهای نوین آموزشی در کنار تغییرات مربیان و فراگیران در یادگیری فعال تحول آفرین خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 7

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 8)
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7
 • دانلود: 

  61
کلیدواژه: 
چکیده: 

محتوای کتاب درسی میزان فعالیت دانش آموز را مشخص می کند. از طرفی طراحی محتوای کتاب باید متناسب با توانایی های یادگیرنده باشد. تحلیل محتوای منابع درسی رشته های کشاورزی در شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش علی رغم نیاز ضروری به محتوای پویا و جذاب، مغفول مانده است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای متن، تصاویر و پرسش های کتاب زیست پایه دهم سال 1400، مشترک بین 38 زیررشته ی شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش، بر اساس الگوی فعال – غیرفعال ویلیام رومی می باشد. روش تحقیق توصیفی و روش مطالعه از نوع تحلیل محتوای کمی بوده و برای بررسی داده ها و اطلاعات از روش های مناسب آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و محاسبه ی شاخص درگیری بر اساس فرمول ویلیام رومی استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، شاخص درگیری یادگیرنده در بخش های متن، تصاویر و پرسش ها به ترتیب 0. 034، 0. 08 و 5 به دست آمد. نتایج نشان دهنده ی غیرفعال بودن کتاب در هر سه مقوله متن، تصاویر و پرسش ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 7

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

علافان سمیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 8)
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  60
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی آموزش به روش دست سازه های زیست شناسی توسط دانش آموزان و آموزش به روش سخنرانی توسط معلم بر سنجش درس زیست شناسی بود. پژوهش در سال 1397 به روش شبه آزمایشی در دو گروه مستقل انجام شد. جامعه ی آماری شامل همه ی دانش آموزان پایه ی دهم تجربی دبیرستان نمونه دولتی فاطمیه ی شهرستان قوچان بود و 24 دانش آموز به صورت تصادفی و به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آموزش مبحث دستگاه تنفسی، دانش آموزان به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه به روش سخنرانی توسط معلم آموزش دیدند و گروهی دیگر به روش آموزش با استفاده از دست سازه های زیست شناسی توسط دانش آموزان مورد آموزش قرار گرفتند. برای مقایسه میزان یادگیری، از آزمون کتبی مشابه برای هر دو گروه استفاده شد. تجزیه وتحلیل نمره ها با آزمون آماری تی مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت. سطح آلفا برای معناداری 0. 05 تعیین گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری در میانگین نمره های مبحث موردنظر در درس زیست شناسی وجود دارد و میانگین نمره ها در گروهی که به روش دست سازه ها آموزش دیده بودند، به طور قابل توجهی افزایش نشان داد. به نظر می رسد استفاده از دست سازه ها به تفهیم عمیق تر مطالب زیست شناسی در دانش آموزان منجر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ملکی جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 8)
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9
 • دانلود: 

  60
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه شاهد افزایش بیش از حد غلظت دی اکسیدکربن جو، فرسایش و آلودگی خاک و افزایش سریع جمعیت انسانی هستیم. موارد اشاره شده نشان دهنده چالش های فراوانی از آلودگی شدید زیست محیطی، تغییرات اقلیمی، افزایش بیماری ها، کمبود مواد غذایی و غیره است. برای برون رفت از این مشکلات مؤثرترین راهکار پیش رو استفاده از اقتصاد زیستی است. باید توجه داشت که رشد اقتصاد زیستی مستلزم ارتقای علوم زیستی و فناوری های وابسته به آن است. می توان با آموزش مناسب و به هنگام اقتصاد زیستی و بیوتکنولوژی، از سنین پایین و در مدارس باعث ارتقای سطح اقتصادی و محیط زیستی و توسعه ایران گردید. در این مقاله مروری، 51 مقاله و سند درباره نحوه آموزش صحیح زیست شناسی و چگونگی تربیت کارآمد و مؤثر زیست شناسان بررسی گردید و یافته ها حاکی از آن بودند یادگیری مستمر معلمان زیست شناسی و توسعه شایستگی ایشان و همچنین آموزش مناسب آنها در ارتباط با دیجیتالی شدن آموزش و ارزشیابی، همچنین استفاده از روش هایی نظیر کلاس درس معکوس و فناوری واقعیت مجازی در کلاس های درس بایستی استفاده گردد. از سویی دیگر گفتمان سازی برای تغییر نگرش جامعه نسبت به اقتصاد زیستی به عنوان مهم ترین اولویت های سیاستگذاران کلان کشوری باید مدنظر قرار گیرد و به دلیل اهمیت آموزش اقتصاد زیستی برای آینده کشور و امنیت ملی بایستی آموزش این علم از سنین ابتدائی تحصیل شروع گردد و دانش آموزان توانا و مستعد شناسایی و غربال گشته و به صورت مناسبی تربیت گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 9

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID