مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

منطقه ی سواحل مکران یکی از مناطق با اهمیت و راهبردی ایران است که برنامه های مختلف کشور همواره بر توسعه ی این منطقه تأکید داشته اند. دولت ها برای باقی ماندن در مسیر توسعه، می بایست شرایط و امکاناتی را برای مناطق مختلف خود فراهم نمایند. خدمات بهداشت و درمان، از مهم ترین زیرساخت های توسعه ی مناطق و همچنین از جمله شاخص های با اهمیت توسعه به شمار می روند. عوامل متعددی بر توسعه ی خدمات سلامت در منطقه تأثیر می گذارند، لذا برای مواجهه با عدم اطمینان مربوط به هر یک از این عوامل باید راهی جست. آینده پژوهی شامل مجموعه فعالیت هایی است که با پیمایش در منابع، الگوها و روندها، به طرح ریزی انواع آینده ی ممکن و برنامه ریزی برای آن ها می پردازد؛ سناریونگاری یکی از روش های آینده پژوهی است. بهره گیری از روش های آینده پژوهی و سناریونگاری برای توسعه ی خدمات سلامت و هم راستایی آن با نیازهای منطقه، می تواند به برنامه ریزی متناسب با ریسک کمتر در منطقه ی سواحل مکران کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  77
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: دانش یک منبع راهبردی برای توسعه خدمات و کسب مزیت رقابتی محسوب شده و ارزیابی به موقع فعالیت های دانش عامل مهمی برای برتری عملکرد سازمان خواهد بود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و تأثیر آن بر برتری عملکرد بود. روش ها: روش پژوهش پیمایشی و نوع آن کاربردی است. جامعه پژوهش شامل مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود. پژوهش در سال 1399 انجام شد. نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی ساده بود. حجم نمونه 320 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد سازمان بهره وری آسیایی بود (ضریب پایایی پرسشنامه: 0/83). پرسشنامه شامل هفت معیار اصلی و 46 سؤال بود. نرم افزار آماری مورد استفاده SPSS بود. آزمون های آماری آنووا، تی و رگرسیون خطی ساده برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج: پژوهش نشان داد دانشگاه با امتیاز 141/16 در سطح توسعه از سطوح بلوغ مدیریت دانش قرار داشت. نتایج رگرسیون بیانگر آن بود شاخص فرآیندهای دانشی به مقدار 0/69 بیشترین اثر و شاخص کارکنان به مقدار 0/67 پایین ترین اثر را بر بلوغ مدیریت دانش داشتند. مقدار آماره تی برای شاخص های بلوغ دانش (فناوری، فرآیندهای دانشی، رهبری، فرآیند، یادگیری و نوآوری و نتایج مدیریت دانش) به استثنای کارکنان در سطح کمتر از 05/0 معنادار بود. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها وجود رابطه بین مدل بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی و بهبود عملکرد را اثبات کرد. بنابراین می توان به مدل یاد شده تکیه کرد و نتایج به دست آمده را به دانشگاه تعمیم داد. هدف: دانش یک منبع راهبردی برای توسعه خدمات و کسب مزیت رقابتی محسوب شده و ارزیابی به موقع فعالیت های دانش عامل مهمی برای برتری عملکرد سازمان خواهد بود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و تأثیر آن بر برتری عملکرد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 77 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  347
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: در شرایط اضطراری و اپیدمی یک ویروس بهره گیری از فناوری های موجود و آموزش از راه دور تنها راهکار مؤسسات آموزشی است. در این مطالعه عوامل مؤثر در پذیرش آموزش مجازی در شرایط کرونا مورد بررسی قرار گرفت. روش ها: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. نمونه آماری 344 نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز در سال 1399بود که به شیوه تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته در قالب 26 گویه و 6 مؤلفه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار PLS و آزمون تحلیل مسیر ارزیابی شدند. نتایج: براساس یافته های پژوهش، وضعیت تسهیلات به ترتیب با ضریب مسیر 0/724 و 0/580 بر درک سهولت استفاده و درک سودمندی دانشجویان اثر مستقیم و با ضریب مسیر 0/328 از طریق متغیر میانجی درک سهولت استفاده بر درک سودمندی اثر غیرمستقیم و معناداری داشت. علاوه بر این درک سهولت استفاده و درک سودمندی به ترتیب به میزان 43 و 44 درصد بر نگرش دانشجویان تأثیر معناداری داشت. همچنین مشخص شد که در صورت ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان، به میزان 67 درصد به تمایل رفتاری و سپس به میزان 80 درصد به پذیرش آموزش مجازی توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در شرایط بحران کرونا منجر خواهد شد. نتیجه گیری: در شرایط کنونی جهت بهبود پذیرش و افزایش کارایی آموزش مجازی، قبل از به کارگیری هر نوع محتوای آموزشی و ابزاری، بر نقش متغیرهای برداشت ذهنی از آسانی استفاده و مفید بودن توجه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 347 استناد 0 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری هیجان مدار و تلفیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش شفقت به خود بر خوددلسوزی و خودتنظیمی هیجانی در بیماران قلبی شهر خرم آباد در سال 1399 می باشد. روش ها: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است. جامعه ی آماری زنان مبتلا به بیماری قلبی شهر خرم آباد در سال 1399بود که 45 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه جایگزین شدند، برای هر دو گروه درمان به طور جداگانه 10 جلسه 90 دقیقه ای برگزار شد و برای گروه گواه آموزشی اعمال نشد. ابزار پژوهش مقیاس دلسوزی به خود، نف با تعداد 26 سوال و خودتنظیمی هیجانی، لارسن و مایک با تعداد10 سوال بود. از نرم افزارSPSS و آزمون تحلیلی کواریانس چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج: تلفیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش شفقت بر خود و درمان شناختی-رفتاری هیجان مدار باعث بهبود دلسوزی به خود و خودتنظیمی هیجان در زنان مبتلا به بیماری قلبی عروقی می شوند 0/05P-Value> و درصد بهبودی آن ها بیشتر از آزمودنی های گروه گواه می باشد 0/05P-Value> ولی دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری با هم نداشتند (0/0P-Value>). نتیجه گیری: تلفیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش شفقت بر خود و درمان شناختی-رفتاری هیجان مدار موجب آگاهی نسبت به هیجانات و کنترل میزان هیجانات و میزان دلسوزی به خود را در زنان مبتلا به بیماری قلبی افزایش می دهد. بنابراین هر دو درمان برای اگاهی از هیجانات و دلسوزی به خود مؤثر هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 106 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  4
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  93
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: پیاده سازی تله مدیسین می تواند به کاهش هزینه ها، ارتقاء کیفیت و عدالت در دسترسی به خدمات سلامت کمک کند. هم زمان با بحران پاندمی کووید 19 و لزوم فاصله گذاری اجتماعی پیاده سازی، تله مدیسین به یکی از اولویت های وزارت بهداشت ایران تبدیل شده است. هدف از مطالعه حاضر ارائه الگو برای پیاده سازی تله مدیسین در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. روش ها: پژوهش حاضر، یک روش تحقیق ترکیبی بود و با ترکیبی از انواع روش های مروری، توصیفی و کیفی در سال 1399 انجام شده است. نخست با استفاده از یک مطالعه مروری الزامات پیاده سازی تله مدیسین تعیین شدند، در گام دوم، میزان آشنایی پزشکان متخصص در مورد تله مدیسین و اولویت های خدمات سلامت برای تله مدیسین، از دیدگاه آن ها بررسی گردید. در گام سوم، زیرساخت های (مدیریتی و فنی) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در زمینه تله مدیسین بررسی گردید. سپس الگویی برای پیاده سازی تله مدیسین پیشنهاد گردید. این الگو در قالب یک پرسشنامه در اختیار 25 نفر از خبرگان قرار گرفت. برای تأیید اعتبار الگوی پیشنهادی از روش دلفی استفاده گردید. نتایج: الگوی پیاده سازی تله مدیسین در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، در یک راند دلفی به تأیید خبرگان رسید. الگوی نهایی شامل 12 محور اصلی و 180 مؤلفه بود. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی در مطالعه حاضر می تواند به دانشگاه های علوم پزشکی کشور در برنامه ریزی برای پیاده سازی تله مدیسین کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 93 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  115
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: مدیریت کیفیت جامع، یکی از ابزارهای مناسب ایجاد تغییرات ساختاری در بیمارستان ها و از مهمترین فلسفه ها برای افزایش اثربخشی سازمان پویا و هدفمند در محیط رقابتی است. هدف این مطالعه بررسی موانع برقراری مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های شهر کرمان بود. روش ها: مطالعه توصیفی-همبستگی حاضر، در سال 99-1398 به بررسی موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های شهر کرمان پرداخت. 377 نفر از مدیران و کارشناسان، کارکنان درمانی، اداری و مالی بیمارستان ها ازطریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار)، استنباطی (آنالیز واریانس) و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج: بیشترین افراد، زن بودند (67/3 درصد). میانگین کل موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان ها 94/38± 3/1 بود. بیشترین میانگین مربوط به موانع فرهنگی و کارکنان (1/16± 4/42) بود. بین موانع فرهنگی و کارکنان، موانع مربوط به زیرساختار و موانع مدیریتی با تحقق مدیریت کیفیت جامع با بیش از 99 درصد اطمینان رابطه معناداری وجود داشت. مقدار استاندارد شده تأثیر بعد سازمانی بر موانع فرهنگی و کارکنان 0/19، موانع سازمانی بر موانع مربوط به زیرساختار 0/51، موانع سازمانی بر موانع مدیریتی 0/30 بود. این ارتباطات از نظر آماری معنادار بود. میان موانع فرهنگی و کارکنان، موانع زیرساختار و موانع مدیریتی نسبت به تحقق اجرای مدیریت کیفیت رابطه معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد بیشترین موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های شهر کرمان، موانع فرهنگی و کارکنان بودند. بنابراین مدیران بیمارستان ها باید برای شناخت این موانع مدیریتی و رفع آنها تلاش کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 115 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  52
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  76
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: مستندسازی پرونده توسط پزشکان در بخش اورژانس اهمیت به سزایی دارد. زیرا تعیین کننده خدمات مورد نیاز بیمار در سرویس بعدی می باشد. هدف مطالعه، طراحی و اجرای ابزار مناسب برای بررسی سریع مستندسازی پزشکان در بخش اورژانس بود. روش ها: مطالعه حاضر کاربردی و با ترکیبی از روش های کمی و کیفی شامل مطالعه مروری و توصیفی-مقطعی و با روش شناسی ابزارسازی در سال 1399 انجام شد. ابتدا مرور جامع منابع در Google Scholar، Pubmed، Web of Scince، Scopus، IranDoc و SIDتا سال 2021 انجام گردید. شاخص های مستندسازی پزشکان جهت سنجش روایی صوری و محتوایی در اختیار متخصصین مدیریت اطلاعات سلامت، متخصصین طب اورژانس، متخصص پزشکی قانونی و مسئول مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان ها قرار گرفت. برای پایایی ابزار از ضریب همبستگی درون طبقه (ICC) استفاده گردید. سپس 230 پرونده اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به صورت تصادفی انتخاب و توسط ابزار پیشنهادی بررسی شد. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: ابتدا ابزاری با 26 شاخص تدوین شد. ضریب همبستگی درون طبقه (ICC) از بررسی آزمون بازآزمون 30 پرونده 0/980 به دست آمد که قابل قبول بود. از بین شاخص ها 17 شاخص امتیاز CVI بالاتر از 0/79 و امتیاز CVR بالاتر از 0/714 کسب کردند و روایی صوری با امتیاز 3/55 به دست آمد، شاخص ها شامل درج مهر و امضا، تاریخ و ساعت، تشخیص ها و اقدامات، اصلاح مستندات بود. نتیجه بررسی 230 پرونده نشان دهنده وضعیت نسبتاً خوب مستندسازی پزشکان اورژانس بود. نتیجه گیری: ابزار پیشنهادی امکان بررسی سریع موارد کلیدی در مستندسازی پزشکان اورژانس را فراهم می سازد و از روایی و پایایی بالایی برخوردار است، لذا پیشنهاد می شود در بخش اورژانس استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 76 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  62
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  77
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: موفقیت سازمان های آموزشی در گرو رضایت دانشجویان آن است و همین امر موجب پیشرفت و شکوفایی دانشگاه می شود. به دلیل حساسیت جایگاه دانشگاه علوم پزشکی و مسئولیت خطیر آن در آموزش نیروهایی که به صورت مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط اند، این مراکز باید تلاشی مضاعف جهت رضایت مندی دانشجویان خود انجام دهند. بدین منظور این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر بر رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شد. روش ها: این پژوهش کاربردی، با روش شناسی کیفی و روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. نمونه ها هدفمند و براساس معیار از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گزینش شدند. در این پژوهش با 13 دانشجوی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. داده ها با نرمافزار مکس کیودآ تجزیه و تحلیل شد. نتایج: 7 درون مایه محوری شامل "عوامل آموزشی"، "عوامل پژوهشی"، "عوامل مدیریتی"، "عوامل اداری "، "عوامل رفاهی" و "خدمات حمایتی" با زیر طبقات آن که بیانگر تجربه و درک مشترک دانشجویان از عوامل مؤثر بر رضایتمندی آنان استخراج شد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت عوامل آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، عوامل اداری، عوامل رفاهی و خدمات حمایتی از دیدگاه دانشجویان شایسته است سیاست گذاران و متولیان امر با در نظر گرفتن اقتضائات و انتظارات دانشجویان، به تدوین برنامه هایی همت گمارند که پاسخگوی نیازهای مغفول مانده دانشجویان در این زمینه ها باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  544
 • دانلود: 

  68
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: با توجه به نقش حیاتی احیاگران حرفه ای در احیاء پیشرفته و کاهش میزان مرگ و میر افراد دچار ایست قلبی ریوی شده، هدف از این مقاله ارائه تازه های احیاء قلبی ریوی پیشرفته می باشد. منابع اطلاعات یا داده ها: در سال 1400 این مطالعه در بانک های اطلاعاتی معتبر از جمله Scopus، Web of Science، PubMed، SID و Google Scholar مورد جستجو قرار گرفتند. روش های انتخاب برای مطالعه: در این مطالعه مروری که براساس ترجمه راهنمای احیاء قلبی ریوی انجمن قلب امریکا در سال 2020 و سایر منابع کتابخانه ای و مقالات چاپ شده از طریق جستجو در بانک های اطلاعاتی معتبر بین سال های 2010 تا 2020 با استفاده از عملگرهای بولی and و or همراه با کلیدواژه های "راهنمای بالینی"، "ایست قلبی"، "حمایت قلبی پیشرفته" صورت پذیرفت. در مجموع تعداد 680 مقاله و 2 گایدلاین بازیابی شد. پس از اعمال معیارهای ورود و خروج، نهایتاً 19 مقاله و 1 گایدلاین مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب مطالب و نتایج: در راهنمای جدید بر مراقبت های بعد از احیای قلبی-ریوی و همچنین به حمایت های روان شناختی از امدادگران تاکید شده و مرحله یکم تا ششم زنجیره ی بقا، به ترتیب به تشخیص زودرس و پیشگیری، تماس با اورژانس، احیای قلبی ریوی با کیفیت بالا، دفیبریلاسیون، مراقبت پس از ایست قلبی و ریکاروری اختصاص یافته است. در راهنمای جدید، استفاده از تجهیزات و داروها، نحوه مدیریت موارد خاص تغییراتی براساس شواهد داشته است و به روزرسانی شده است. نتیجه گیری: آگاهی از احیاء قلبی ریوی پیشرفته و آگاهی از آخرین تغییرات آن جهت کلیه احیاگران حرفه ای امری لازم و بدیهی است.

آمار یکساله:  

بازدید 544

دانلود 68 استناد 0 مرجع 3