نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  66
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن ادبی از جمله رمان برساختی از نشانگان مختلف است که در لایه های مختلف دلالتی تنیده شده اند. بارت در خوانش پساساختاری از رمان به ترسیم رمزگان های پنج گانه می پردازد که از میان آنها سه رمزگان نمادین، معنایی و فرهنگی دلالت ساختاری اثر را در تعامل با عوامل فرامتنی روشن می سازد؛ لذا تحلیل این رمزگان ها به تبیین معنای متن منجر می شود. این جستار با بهره از این روش بارت به خوانش رمان معاصر لبنانی می پردازد تا ضمن بازنمایی ساختار داستانی به بازنمود ساختارهای فکری آن توجه نماید. رمان «الخطایا الشایعه (اشتباهات رایج)» اثر «فاتن المر»، با طرح دیدگاه های انسان شناختی و مقاومت که در سه سطح رمزگان معنایی، نمادین و فرهنگی مورد نظر این پژوهش است و در سه لایه رمزگان معنایی، نمادین و فرهنگی، دال مرکزی رمزگان این رمان رصد می شود. در رمزگان معنایی، دلالت ضمنی در خصوصیات شخصیت های داستان و کنش آنها بررسی می شود. در سطح رمزگان فرهنگی، فضای فرهنگی و ایدیولوژیک نظام ارزشی گفتمان داستانی تحلیل می گردد و نهایتا در واکاوی رمزگان نمادین، رمزگان های سمبولیک و نمادهای مورد تاکید در داستان بررسی می شود. این پژوهش با بهره از دیدگاه بارت به روش توصیفی-تحلیلی روشن می سازد در بازنمایی رمزگان معنایی و با تحلیل داستان در ترسیم شرایط زندگی در لبنان در سایه وحشت، عدم امنیت و جنگ و کشمکش برای زنده ماندن و در وجه متناقض با وجه مرفه، پر از آرامش و امنیت زندگی اروپا، تصویر شخصیت های این دو محیط با وجوه خصلت نمای متناسب توصیف می گردد و تصویر سفید و سیاه از شخصیت های اروپاپی و لبنانی ارایه نمی شود، بلکه جوانب مختلفی از جمله شجاعت و وطن دوستی به عنوان وجه مشترک مبارزان ترسیم می شود. در رمزگان فرهنگی یا ارجاعی شهادت و شهادت طلبی از ارزش های محوری در داستان، تنها وابسته به ایدیولوژی مسلمانان نیست بلکه برآمده از فرهنگ وطن دوستی و روحیه شرف و مقاومت فراتر از دین و اعتقاد یک ملت است. در سطح رمزگان نمادین مشاهده می شود داستان با رویکرد واقع گرایانه با دوری از رمزگان نمادین تنها یک نمونه شخصیت زن مبارز را به عنوان رمزگان وطن بسنده می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  64
کلیدواژه: 
چکیده: 

نشانه شناسی ادبی از شیوه های نقد جدید ادبی است که به بررسی نقش نشانه های زبانی در خلق مضمون های شعری می پردازد و با کاوش در لایه های ثانویه متن، کنش های درونی آن را کشف و مدلول و مقصود اصلی شاعر را بازنمایی می کند. پیرس یکی از مشهورترین نظریه پردازان نشانه شناسی است که با ارایه الگوی سه وجهی برای نشانه، تحول عظیمی در این علم پدید آورد و زمینه را برای نقد ساختار دلالتی آثار ادیی فراهم آورد. مفهوم نشانه در این الگو از ارتباط، میان سه جزء آن، یعنی بازنمون، تفسیر و موضوع پدید می آید. نشانه ها در نظریه پیرس از زنجیره ای از دال ها و مدلول ها تشکیل می شوند که نوعی رابطه علی و معلولی بر آنها حاکم است. شعر جدید از لحاظ ساختار و محتوا با شعر قدیم کاملا تفاوت دارد و شاعر به جای بیان صریح مضمون های شعری اش از زبان مجازی و نشانه های زبانی کمک می گیرد و به شکلی غیر مستقیم اغراض شعری اش را بیان می کند. سلیمان العیسی، شاعر مشهور سوری، یکی از شاعران نوگرایی است که به خاطر گرایش متعهدانه اش به ادبیات و تفکرات ملی گرایی، میهن پرستی و وطن گرایی مهم ترین و پربسامدترین مضمون شعرش است. با توجه به اینکه سلیمان العیسی نیز برای بیان پیام های ادبی خود از زبانی پوشیده و غیر مستقیم و از نشانه های زبانی بهره می برد، پژوهش حاضر می کوشد بر اساس نظریه چالز پیرس به تحلیل نشانه های مربوط به مفهوم وطن پردازد و نقش رمزگان ها را در ساخت نشانه ها نقد کند. از نتایج این پژوهش می توان اشاره کرد به اینکه نشانه های وطن دوستی در اشعار سلیمان العیسی در قالب ساختار رمزگان های خالق اثر، زیبایی شناسی، مکانی، زمانی و بینامتنی تولید شده اند. وی از طریق چینش صحیح دلالت های صریح در کنار هم و در درون بافت متن، دلالت های ضمنی مفهوم وطن را با زبانی خیال انگیز بیان داشته و با این کار ذهن خواننده و مخاطب خود را از سطح ظاهری کلام به عمیق ترین لایه های متن هدایت کرده و اغراض ثانویه نهفته در ورای واژگان و عبارت های شعرش را بازگو ساخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  127
 • صفحه پایان: 

  145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  65
کلیدواژه: 
چکیده: 

باختین در فضای تک صدای حاکم بر جامعه خود، ادبیات را عرصه ای برای انتقاد قرار داد و با ارایه نظریه گفتگومندی، پایه گذار برخی از نظریه ها و رویکردهای نقدی و ادبی شد. متن ادبی به ویژه رمان، از دیدگاه باختین، محل تضارب ایدیولوژی هایی هست که شخصیت های اثر آن را نمایندگی می کنند. گرچه این دیدگاه در ابتدا با تحلیل متون روایی از جمله آثار داستایوفسکی جلوه گر شد، اما اتکاء به آن در تحلیل متون شعری نیز این متون را با تحلیلی نو مواجه کرد. از مهم ترین موقعیت های جلوه گری چندصدایی و منطق مکالمه، وجود عنصر گفتگو در این متون است. گرچه گفتگو صرفا نمی تواند با گفتگومندی یکی باشد، اما می تواند محلی برای ابراز چندصدایی متون ادبی تلقی گردد. بنابراین این پژوهش درصدد است تا با استفاده از نظریه گفتگومندی باختین به بررسی گفتگوهای موجود در شعر «جندی یحلم بالزنابق البیضاء» محمود درویش بپردازد تا ضمن تبیین صداهایی که درویش در این شعر بازتابانده است به کارکرد این عنصر در ساختار متن شعری بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که درویش در راستای تبیین مظلومیت ملت فلسطین، تک صدایی را انتخاب نکرده است؛ بلکه در قالب های روایی ساده و گفتگوهایی متعدد از زبان فلسطینیان و اشغالگران ضمن ارایه دیدگاه های هر دو سو و دیگر صداهای پیرامونی، شعرش را به محلی برای ابراز حقانیت شخصیتها بدل کرده و خواننده را در مقام داوری منصف به شعر خود دعوت نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18
 • دانلود: 

  64
کلیدواژه: 
چکیده: 

دو نظریه پسااستعماری و چندصدایی (پولیفونی) از جهت واکاوی گفتمان تک صدای قدرت، پیوندی نزدیک با یکدیگر دارند. درحالی که میخاییل باختین رمان چندصدایی را جهانی هزارتو و رنگارنگ و عرصه ای برای پژواک آواهای گوناگون می داند، نظریه پردازان پسااستعماری نیز می کوشند سویه ها و مولفه های سلطه گری هژمونیک متون ادبی را بکاوند و صدای مردمان درحاشیه و فرودست را موضوع نقد ادبی قرار دهند. بر این اساس، پژوهش پیش رو، با اتکای بر مفروضات نظریه چندصدایی باختین، می کوشد مولفه های این نظریه، از جمله شیوه روایت، تعدد گفتمان و گونه های الحاقی را در پنج گانه مدن الملح (شهرهای نمک)، که روایتی است شبه تاریخی از فرآیند پیدایش نفت در شبه جزیره عربستان و دگردیسی رویکرد استعمار (از شیوه کلاسیک به نو)، بکاود و برمبنای آن، خوانشی پسااستعماری از رمان مزبور ارایه دهد. دستاوردهای این مقاله را می توان در دو مورد نظری و کاربردی خلاصه کرد: اول، منطق مکالمه ای و نظریه چندصدایی میخاییل باختین، به دلیل کاربستش در تبیین مولفه های سلطه گری و تک صدایی قدرت مطلقه، می تواند افق های نوینی در حوزه مطالعاتی پسااستعماری بگشاید؛ و دوم، عبدالرحمن منیف در پنج گانه مدن الملح، با ارایه آواها و گفتمان های مختلف و گونه های الحاقی برگرفته از سنت فکری و فرهنگی عربی-اسلامی، گفتمان مسلط استبداد/استعمار را وارد منطق مکالمه ای کرده و مشروعیت برساخته آن را با قراردادن در کنار پادگفتمان های هم ارز، از کار انداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 18

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

بحری خداداد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  60
کلیدواژه: 
چکیده: 

مکتب رمانتیسم از معروف ترین مکاتب ادبی معاصر است که بر آثار شاعران و نویسندگان کشورهای مختلف جهان تاثیر فراوانی داشته است. بارزترین ویژگی های این مکتب ادبی عبارت اند از: تعبیر صادقانه از عواطف شخصی و احساساتی که در ضمیر انسان خطور می کند؛ ذاتی بودن یا فردگرایی؛ همدلی و یگانگی با طبیعت؛ توجه فراوان به مناظر، به خصوص مناظر بکر و وحشی؛ پایبندی به خیال و تصورات؛ تعبیر با استفاده از رمزهای جدید و الهام بخش؛ رهایی از وزن و قافیه در حد متعادل؛ بازگشت به آغاز و دوران کودکی؛ حسرت بر ایام گذشته؛ رویا، عشق، نومیدی، مرگ اندیشی و. . . . این مکتب هرچند نوظهور است؛ اما به نظر می رسد بتوان مضامین مورد تاکید آن را در شعر دوره های ادبی پیش از آن نیز یافت. نویسنده در این مقاله قصد دارد با بررسی غزل های ابن زیدون که از برجسته ترین شاعران اندلس است، به این پرسش ها پاسخ گوید: کدام یک از مضامینی که امروزه مضامین رمانتیک خوانده می شوند، در غزل های ابن زیدون وجود دارد؟ تصویرهایی که شاعر برای بیان این مضامین ابداع کرده است، تا چه میزان به ویژگی های تصویر پردازی های مکتب رمانتیسم نزدیک است؟ روش نویسنده برای پاسخ به این پرسش ها، روش توصیفی-تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هرچند مکتب رمانتیسم، مکتبی جدید است؛ اما این مضامین را می توان از مصادیق مضامین رمانتیک در شعر ابن زیدون دانست: اندوه فردی ناشی از عشق بدفرجام به ولاده دختر مستکفی که علاوه بر رسیدن به هجران، سبب به زندان افتادن وی شد؛ اشتیاق به وطن که گاه در اشعار، آمیخته به یاد محبوب و گاه در اشعار مستقل نمودار شده است؛ بازگشت به دوران گذشته، به خصوص دورانی که خوشی های شاعر در آن رقم خورده است. این پژوهش همچنین نشان می دهد که تصویر پردازی های شاعر، به ویژه توصیف های او، در محور عمودی شعر از انسجام کمی برخوردار است؛ اما وی در بسیاری موارد، برای بیان اغراض و احساسات درونی خویش، زبان استعاری را که از ویژگی های شعر رمانتیک است، برگزیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

این پژوهش با تکیه بر نقد نشانه شناسی و بر اساس نظریه فرزان سجودی به خوانش لایه ای عنصر مکان پرداخته و چگونگی ارتباط این عنصر را با دیگر سطوح نشانگانی بررسی کرده است. هدف از انجام این پژوهش آن است که ضمن تبیین مهم ترین نشانه های مکانی و نحوه سازمان دهی آنها، کارکرد نشانه های یادشده در شکل گیری نظام های رمزگانی متن از قبیل صحنه، شخصیت، کشمکش و زمان بیان شود و از سوی دیگر تاثیر نظام های مذکور در بازنمود سطح مکانی شرح داده شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که عنصر مکان به عنوان یک نظام رمزگانی در شکل گیری گفتمان این اثر نقش بسزایی دارد؛ همچنان که در تنظیم حوادث روایی و آفرینش مضامین ساختاری آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این عنصر در قالب یک لایه رمزگانی از سطوح روساختی و ژرف ساختی متعددی تشکیل شده است. این لایه به صورت عینی و انتزاعی در آفرینش گفتمان نمایشی و بازنمایی معانی فرهنگی اجتماعی نقش دارد؛ گاهی به شکل فیزیکی در صحنه تجلی می یابد، گاهی کارکرد عینی آن تضعیف و جنبه ذهنی اش افزون می شود. می توان گفت درک و تفسیر مکان به عنوان یک فرآیند نشانه شناختی از طریق مطالعه نحوه همبستگی و تعامل آن با لایه های دلالی موجود در نمایشنامه امکان پذیر است. میان مکان با لایه های دیگر، ارتباطی متقابل وجود دارد. ازسویی مکان، به صورت صریح و ضمنی سبب پیشبرد سطوحی همچون دکور، نور، صوت و. . . می شود؛ از سوی دیگر، آن سطوح در سامان دهی وگزینش مولفه های مکانی تاثیر بسزایی دارند. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که در این متن، میان مکان و دیگر لایه های نشانه ای از قبیل صحنه، شخصیت، کشمکش و زمان همبستگی متقابلی وجود دارد. همچنان که رمزگان مکان با این لایه ها ادغام شده و در پیشبرد آنها موثر است، لایه های دیگر هم به طور صریح و ضمنی بر مکان دلالت می کنند. در واقع این رمزگان به واسطه تعامل با دیگر سطوح دلالی به رمزگشایی آن دسته از معانی ثانویه و نهفته موجود در متن می پردازد که مرتبط با ارزش های فکری، اخلاقی و سیاسی حاکم بر جامعه عربی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  66
کلیدواژه: 
چکیده: 

در هم شکستن مرز میان جهان واقعیت با خیال، شکستن مرز میان نویسنده و خواننده و در مجموع شکست و گسست روایی که ادبیات پست مدرن به ارمغان آورد، سبب شکل گیری شکل خاصی از روایت پردازی در رمان پسامدرن شد که به آن فراروایت می گویند. نویسنده در این شیوه از روش های رایج و مرسوم در رمان کلاسیک فاصله می گیرید و اثری نوآورانه و هنجارشکنانه پدید می آورد که با تعاریف شناخته شده رمان در تضاد است. در این نوع گرایش از رمان نویسی نحوه تعامل نویسنده با راوی، شخصیت، متن داستانی و جنبه زبانی کاملا متفاوت است و همه عناصر رمان شرایط و تحولات عمیق اجتماعی را تداعی می کند. آنچه در این میان جلب توجه می کند روی آوردن رمان نویسان عربی به این شویه در سال های اولیه پیدایش و رواج این شیوه در رمان اروپایی است. با توجه به سرعت مدرنیته در دهه های پایانی قرن بیستم در کشورهای عربی و همچنین همخوانی این شیوه داستانی با ادبیات کلاسیک عربی که در آن رابطه ای زنده میان راوی و روایت شنو برقرار است و معمولا راوی تمایل به پنهان کاری در داستان ندارد، این شیوه مورد توجه گرفت. با بررسی بیشتر تاریخ تطور رمان نویسی عربی در دهه های پایانی قرن بیستم شاهد استفاده این شیوه از جانب نویسندگان گمنامی هستیم که جایگاه ادبی آنها در پژوهش های دانشگاهی و روایت شناسی مغفول مانده است که از جمله آنها میلودی شغموم نویسنده اهل مغرب در رمان عین الفرس از این شیوه به گونه نوآورانه و نظام مند است. در این مقاله، با استفاده از مهم ترین منابع نظری در خصوص شیوه فراروایت، تلاش می شود به بررسی مهم ترین مولفه های فراروایت و چگونگی کاربرد آن در این رمان پرداخته شود. نتیجه نشان می دهد که شغموم در این رمان کوتاه، با ایجاد سازوکارهایی چون ورود نویسنده یا راوی در اثر، ارتباط با روایت شنو و بروز آمیختگی واقعیت و خیال یا داستان وارگی و همچنین استفاده از صناعات داستان نویسی، به خلق فرآیند فراروایت اهتمام ورزیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0