مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  991
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

در این مطالعه مزیت نسبی مهمترین محصولات زراعی کرمان در سال 86-85 با استفاده از شاخصهای هزینه منابع داخلی، سودآوری خالص اجتماعی، مزیت اقتصادی و مقیاس مزیت بررسی شد. آمار و اطلاعات موردنیاز مطالعه از سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و سالنامه بازرگانی خارجی جمع آوری گردید. نتایج مطالعه نشان داد که استان کرمان در تولید و صادرات گندم آبی، ذرت دانه ای، نخود، چغندرقند و سیب زمینی مزیت نسبی دارد، لذا توجه بیشتر به تولید محصولات مذکور و حمایت از آنها دارای اهمیت ویژه ای است.

آمار یکساله:  

بازدید 991

دانلود 319 استناد 4 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  17-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  1025
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

این پژوهش که با استفاده از 78 شاخص توسعه کشاورزی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، در دو مقطع زمانی 1372 و 1382 انجام گرفته، درصدد پاسخگویی به این دو پرسش بوده که الف) آیا سطح توسعه کشاورزی استانها طی سالهای مورد مطالعه، به طور متوسط، افزایش یافته است؟ و ب) آیا دوگانگی کشاورزی بین استانها کاهش پیدا کرده است؟ نتایج نشان می دهد که سطح توسعه کشاورزی استانها طی سالهای مورد مطالعه به طور متوسط افزایش و دوگانگی کشاورزی بین آنها کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1025

دانلود 292 استناد 8 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  39-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1456
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

هدف از این پژوهش برآورد تابع تقاضای شیر و محاسبه رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید و فروش شیر در 13 استان کشور طی سالهای 1380 تا 1384 است (65 مشاهده). در این مطالعه پس از برآورد تابع تقاضای شیر، رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید با استفاده از الگوی «ساختار – رفتار - عملکرد) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که قیمت شیر اثری منفی بر تقاضای آن دارد. از سوی دیگر، قیمت سایر نوشیدنیها و هزینه تبلیغات شیر اثر مستقیم و مثبت بر تقاضای شیر دارند. یافته های تحقیق نشاندهنده افزایش مقدار رفاه از دست رفته در سالهای 1380 تا 1382 است؛ اما از سال 1382 تا سال 1384 روندی کاهشی در مقدار رفاه از دست رفته ناشی از انحصار در صنعت تولید شیر ایران وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1456

دانلود 342 استناد 2 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  55-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1223
 • دانلود: 

  354
چکیده: 

این تحقیق با اهداف تعیین کشش قیمتی تقاضای آب و ارزش بهره وری نهایی آب در تولید خرما و همچنین تعیین قیمت تمام شده آب و مقایسه آن با ارزش بهره وری نهایی آب در تولید خرما صورت گرفته است. به این منظور آمار و اطلاعات موردنیاز با استفاده از یک روش نمونه گیری چند مرحله ای از طریق مصاحبه حضوری با باغداران خرما در شهرستان جهرم و تکمیل پرسشنامه در سال 1385 جمع آوری گردید.نتایج نشان می دهد رابطه ای مثبت و معنیدار بین تعداد اصله نخل بارور خرما در سطح باغ، تعداد کل نیروی کار مورد استفاده (به منظور سمپاشی، کودپاشی، گرده افشانی، تنظیم خوشه و برگ، آبیاری، برداشت و ...) و تعداد دفعات آبیاری با میزان تولید خرما وجود دارد. بهره وری نهایی و ارزش تولید نهایی آب در روشهای آبیاری قطره ای و غرقابی به ترتیب 0.194 کیلوگرم و 204.06 ریال و 0.134 کیلوگرم و 140.73 ریال به دست آمد. همچنین هزینه هر مترمکعب آب بر مبنای نرخ بهره 20 درصد 67.23 ریال محاسبه شد. در قیمت تمام شده آب، کشش قیمتی تقاضا برای آب در روشهای آبیاری قطره ای و آبیاری غرقابی به ترتیب برابر با -3.035 و -2.093 به دست آمد که نشان می دهد تقاضا برای آب در هر دو روش کشش پذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1223

دانلود 354 استناد 4 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  73-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1894
 • دانلود: 

  388
چکیده: 

با اینکه از عمر پرورش طیور به شکل صنعتی آن در جهان بیش از چند دهه نمی گذرد، اما این صنعت توانسته است جایگاهی رفیع در تامین پروتئین موردنیاز جامعه انسانی پیدا کند. ثبات نسبی و پیش بینی دقیق قیمت طیور و فرآورده های آن از طریق توجه به کاهش نوسان، باعث تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی و در نهایت افزایش درآمد مرغداران می شود.با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ، در تحقیق حاضر قیمت این محصول با استفاده از روش ARCH و شبکه های عصبی مصنوعی برای افقهای زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی گردید. در این راستا این فرضیه که شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت تخم مرغ کارایی بیشتری از روش ARCH دارد بررسی شد. داده های مورد استفاده شامل متغیر قیمت تخم مرغ و دوره مورد مطالعه شامل سالهای 85-1371 است. نتایج نشان می دهد که شبکه های عصبی مصنوعی در بیشتر افقهای زمانی پیش بینی های دقیقتری در مقایسه با روش ARCH ارایه می کند؛ از این رو استفاده از روشهای پیش بینی قیمتی که عمدتا متکی بر شبکه های عصبی مصنوعی است می تواند به تاثیر سیاست گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش بینی نوسانهای مختلف کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1894

دانلود 388 استناد 3 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  97-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  1226
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی موثر بر توسعه و پذیرش آبیاری بارانی در میان کشاورزان استان خراسان رضوی با استفاده از مدل لاجیت در مقطع زمانی 1386 است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای سن کشاورز، تعداد نیروی کار خانوادگی، تعداد قطعات زمین، تعداد محصولات و وضعیت دسترسی به آب در پذیرش آبیاری بارانی تاثیر منفی دارند. همچنین مشخص گردید متغیرهای مساحت مزرعه، سطح سواد، شغل کشاورز به عنوان شغل اصلی، شیب زمین، ناهمگونی خاک و دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تاثیر مثبت و معنیداری در پذیرش آبیاری بارانی دارند. با توجه به یافته های مطالعه، ارتقای دانش کشاورزان، ایجاد زمینه های لازم برای پرداخت اعتبارات و افزایش اندازه مزرعه از طریق یکپارچگی اراضی به عنوان موارد پیشنهادی جهت بهبود پذیرش فناوری آبیاری بارانی ارایه شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1226

دانلود 300 استناد 7 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  113-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  967
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

با توجه به قابلیت سرمایه در تبدیل شدن به سایر عوامل تولید در ترکیب با دیگر نهاده ها، به کارگیری صحیح سرمایه می تواند موجب افزایش تولید و درآمد شود. همچنین با توجه به اینکه تزریق این نهاده به جریان تولید همراه با به کارگیری فناوری و روشهای جدید موجب افزایش کارایی عوامل تولید می شود، لذا در این تحقیق با بررسی 54 بهره بردار بخش شیلات در استان سیستان و بلوچستان در سال 84-1383 کارایی فنی بهره برداران این بخش با استفاده از تابع تولید مرزی و بسته نرم افزاری Frontier 4.1 بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که وام تاثیر مثبتی در کارایی فنی صاحبان لنج و صیادان دارد و در تابع تولید نیز بهره برداران این گروه در استفاده از این نهاده در ناحیه دوم تولید قرار گرفته اند. در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق رهنمودهایی در راستای بهبود و تسهیل سیاستهای اعتباری ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 967

دانلود 264 استناد 1 مرجع 1