مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

رشد فناوری | سال:1400 | دوره:17 | شماره:68

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  74
کلیدواژه: 
چکیده: 

تاریخ قرن بیست ویکم توسط فناوری و نوآوری رقم خواهد خورد. فناوری ثروت جدید ملت ها به شمار می رود. در مسیر توسعه فناوری استاندارد سازی نقش به سزایی را ایفا می نماید، زیرا این استانداردهای یک فناوری هستند که مسیر توسعه آن فناوری را تعیین می کنند. به عبارت دیگر، به منظور توسعه فناوری، علاوه بر نوآوری به تعریف استانداردهایی فراتر از حال حاضر و در تناسب با نوآوری ها مورد نیاز است و موفقیت شرکت ها به این امر بستگی دارد که نوآوری های در نظر گرفته شده بتواند تبدیل به یک استاندارد برای آن فناوری شوند. در این پژوهش سعی داریم، در یک مطالعه توصیفی-پیمایشی و با استفاده از تحلیل همبستگی متغیرها و روابط رگرسیونی چندگانه، به بررسی رابطه میان استانداردسازی و نوآوری در برخی از صنایع خودروسازی کشور بپردازیم و مشخص کنیم که استانداردسازی از طریق چه عواملی و چگونه، بر نوآوری اثر می گذارد. مطابق نتایج این پژوهش، به طور کلی استانداردسازی همبستگی قوی، مثبت و معناداری با نوآوری دارد. همچنین پنج عامل اصلی که در توسعه و ارتقای استانداردسازی نقش دارند، شناسایی شد که هر پنج عامل، همبستگی نسبتا قوی و هم جهتی با نوآوری های تدریجی دارند. اما دو عامل مقررات و ریسک فناوری، همبستگی منفی با نوآوری های بنیادی داشته و به عنوان تهدید و مانعی برای آنها محسوب می گردند. مطابق نتایج، به صنایع خودروسازی پیشنهاد گردید، اقدام به ایجاد واحدهای توسعه استانداردها، در بخش های تحقیق وتوسعه نمایند تا علاوه بر هم افزایی، کاهش هزینه های تحقیق وتوسعه و کاهش ریسک فناوری، از آثار مهاری استانداردسازی بر نوآوری های بنیادی پیشگیری نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  76
کلیدواژه: 
چکیده: 

خرید اینترنتی به عنوان یکی از شیوه های جدید خرید و فروش در کسب و کارهای کوچک و متوسط آنلاین غیر فیزیکی به شمار می آید، که حاصل رشد سریع و استفاده روز افزون از فناوری رایانه ای بوده و باعث می گردد فروشندگان کسب و کارها و خریداران از طریق شبکه اینترنت به شکل بسیار موثرتر ارتباط برقرار کرده و فرایند مبادله اثر بخش گردد. هدف از انجام این پژوهش ارایه مدل خرید اینترنتی در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با استفاده از روش تحلیل تم بوده است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاری از کارافرینان حوزه کسب و کار کوچک و متوسط آنلاین استفاده شده است. حجم نمونه با منطق نمونه گیری هدفمند و تا حصول اشباع نظری در مجموع 12 نفر را در برگرفت. کد گذاری داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا به انجام رسید. یافته های پژوهش نشان داد مدل خرید اینترنتی در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط آنلاین با 9 تم اصلی و 45 تم فرعی (عوامل زیر ساختی وب سایت، عوامل بازاریابی، تجربه خرید اینترنتی، عوامل سیاسی، عوامل فناوری-حمل و نقل، عوامل اقتصادی، امنیت و ریسک، عوامل اجتماعی، ویژگی های مصرف کننده) تبیین می شود. پیشنهاد می گردد مطالعات رفتار خرید اینترنتی مشتریان در اولویت کسب و کارهای کوچک و متوسط آنلاین قرار گرفته تا از یافته های آن در شناسایی درست و بهنگام تغییر ذایقه رفتاری مصرف کنندگان استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

بازاریابی ویروسی یک سیاست بازاریابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازاریابی شما به دیگران برمی انگیزد. مزیت بازاریابی ویروسی این است که بازاریابان می توانند با هزینه های تقریبا معادل صفر مشتری ایجاد کنند و ارتباطات از حالت بازاریاب-مصرف کننده به طرف مصرف کننده-مصرف کننده جابجا شود. با توجه به فراگیر شدن روش بازاریابی ویروسی و همچنین با توجه به فراگیر شدن اینترنت در سطح جامعه، محقق سعی دارد در این پژوهش این مسیله را بسنجد که با توجه به نقش بازاریابی ویروسی چه مولفه های جدید دیگری را می توان شناسایی کرد و هدف تحقیق حاضر مفهوم پردازی مولفه های بازاریابی ویروسی در کسب و کار برخط می باشد. بدین منظور از تکنیک های فرافکنی در یک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر در نسلهای سه گانه (X، Y و Z) که معروف به نسل ملینیوم در بازاریابی می باشند، استفاده شده است که از طریق تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیو دی ای، 76 کد باز، 21 کد محوری و 6 مولفه جدید در حوزه بازاریابی ویروسی از قبیل خدمات برخط، جذابیت برخط، ریسک پذیری برخط، ترغیب برخط، اعتماد برخط و پشتیبانی برخط شناسایی شده است. نتایج بدست آمده می تواند به صاحبان کسب و کارهای برخط در توسعه فعالیت های کم هزینه و همچنین به آنها جهت رفاه و پاسخگویی سریع به کاربران و پیشرو بودن از رقبا در شرایط رقابتی امروز کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  66
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به رشد روزافزون رسانه های نوین، روز به روز بر تعداد شهروندان دیجیتال در جامعه افزوده می شود. شهروند دیجیتال به شهروندی گفته می شود که توانایی استفاده از خدمات برخطی که دولت هر کشور ارایه می کند را در حد مطلوب داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی روایی و پایایی مقیاس شهروند دیجیتال در شهر بیرجند بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 18 سال به بالای ساکن شهر بیرجند بودند که از میان آن ها 384 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شهروند دیجیتال چویی، گلاسمن و کریستول است [16]. روایی محتوایی و صوری نسخه فارسی آن بر اساس نظر صاحب نظران تایید شد. ساختار عاملی پرسشنامه شهروند دیجیتال با استفاده از هر دو شیوه تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 4 ماده در بیش از یک عامل، بارعاملی بالا دارند؛ که این ماده ها حذف شدند و در نهایت مدل نهایی شامل 4 عامل؛ فعالیت سیاسی اینترنتی، مهارت های فناورانه، دیدگاه انتقادی و آگاهی های محلی-جهانی به دست آمد که حاوی 22 ماده است. برای پایایی این ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای مولفه های آن بین 79/0 تا 90/0 به دست آمد؛ با توجه به اینکه شاخص های روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس شهروند دیجیتال همگی در حد مطلوبی بودند، می توان از آن به عنوان ابزاری روا و پایا برای شناسایی شهروندان دیجیتال استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

عظیمی ساسان

نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  42
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  71
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  71
کلیدواژه: 
چکیده: 

مدیریت ارتباط با کاربر، رویکردی مدیریتی برای حفظ روابط موفقیت آمیز با مشتریان و کاربران در طول زمان به منظور حفظ کاربر سودآور است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل سودآوری کاربر نهایی از دیدگاه کارآفرینان فناوری در صنعت نرم افزار ایران با رویکرد آمیخته است. جامعه آماری شامل کلیه کارآفرینان فناوری است که در صنعت نرم افزار اعم از تحلیل و برنامه نویسی، نصب و راه اندازی، کاربران حرفه ای، مدیریت و بازاریابی در حوزه نرم افزار فعالیت دارند، می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 132 نفر به به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که مشتمل بر 51 گویه بود، استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 30 تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی برای تمامی متغیرهای مورد بررسی بالاتر از 0. 7 به دست آمد که در حد قابل قبولی می باشد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی با نرم افزار SPSS و آمار استنباطی از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل ارتقای فروش بر ارزش اجتماعی، ارزش اجتماعی محصول بر ارزش احساسی محصول، ارزش عملکردی محصول بر ارزش اقتصادی محصول، ارزش اقتصادی محصول بر عوامل رضایتمندی کاربر، ارزش احساسی محصول بر عوامل رضایتمندی کاربر، عوامل رضایتمندی کاربر بر وفاداری و وفاداری کاربر بر سودآوری کاربر تاثیرگذار است. اما ارزش اجتماعی محصول بر ارزش اقتصادی محصول تاثیرگذار نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  62
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

زنجیره بلوکی یک فناوری پایگاه داده توزیع شده و خدشه ناپذیر است که می تواند برای ذخیره هر گونه داده، از جمله معاملات مالی مورد استفاده قرار گیرد و توانایی ایجاد اعتماد در یک محیط غیرقابل اعتماد را دارد. در زنجیره بلوکی، اعتماد از واسطه های متمرکز به توسعه دهندگان زیرساخت های فنی منتقل می شود، که به معاملات قابل اعتماد بین گره هایی که لزوما قابل اعتماد نیستند منجر می شود. زنجیره بلوکی های مختلف، مکانیسم های حکمرانی مختلفی را اجرا می کنند. زنجیره بلوکی به عنوان یک فناوری برهم زننده، اقتصاد و حکمرانی در جوامع را تحت تاثیر قرار خواهد داد. زنجیره بلوکی که فناوری پایه رمزارزها است با ایجاد تغییرات بسیار گسترده در روش های ارتباطی ما بر بستر اینترنت، سیستم اقتصادی جدیدی را پایه گذاری خواهد کرد. این فناوری امنیت اطلاعات، شفافیت و حکمرانی را تغییر خواهد داد. با توجه به تاکید این فناوری بر امنیت، اعتماد و شفافیت بخش های مختلف و کسب و کارهای عمودی متفاوتی تمایل به بهره گیری از این فناوری را دارند. با گسترش بکارگیری این فناوری در شرکتها و کشورهای مختلف نیاز است تا برنامه کشور برای مواجهه با این فناوری مشخص گردد. بنابراین نیاز است تا الزامات توسعه اکوسیستم زنجیره بلوکی در کشور مشخص شود. در این مقاله به بررسی برنامه و استراتژی کشور کره جنوبی به عنوان الگویی برای توسعه این فناوری در کشورمان می پردازیم. سپس با بهره گیری از برنامه این کشور، الزامات توسعه اکوسیستم زنجیره بلوکی در کشورمان را ارایه خواهیم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID