مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله دانشکده پزشکی | سال:1400 | دوره:79 | شماره:5

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  326
 • صفحه پایان: 

  336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  92
کلیدواژه: 
چکیده: 

سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان است. ماموگرافی غربال گری یک روش تصویربرداری اشعه ایکس با دوز پایین است که برای تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه به کار می رود. برای کمک به رادیولوژیست در خواندن ماموگرام سیستم های کمک یار (CAD) ساخته شده اند که نرم افزارهایی هستند که می توانند نواحی سرطانی را در ماموگرام تشخیص دهند. با پیشرفت های نرم افزاری و سخت افزاری اخیر که منجر به تکامل الگوریتم های یادگیری عمیق (DL) گردیده، انقلابی در رشته های مختلف مهندسی و همچنین فناوری های پزشکی به وجود آمده است. اخیرا، مدل های DL در سیستم های کمک یار ماموگرافی مورد استفاده قرار گرفته اند و به عملکرد بالایی دست پیدا کرده اند. روش های DL برخلاف روش های سنتی یادگیری ماشین، نیازی به فرایند مشکل و زمان بر مهندسی ویژگی ها ندارند و می توانند به طور خودکار، ویژگی های مورد نیاز را از روی تصویر یاد گرفته و استخراج کنند. یکی از پرکاربردترین الگوریتم های DL، شبکه عصبی کانولوشنال (CNN) می باشد. برای تشخیص ضایعات سرطانی در ماموگرام، CNN باید در یک الگوریتم مبتنی بر ناحیه مانند R-CNN، Fast R-CNN، Faster R-CNN و YOLO به کار گرفته شود. برای آموزش مدل های DL، نیاز به حجم زیادی از تصاویر ماموگرافی است که ضایعات سرطانی در آن ها توسط یک رادیولوژیست مجرب، مشخص شده باشند. به همین دلیل، تهیه و جمع آوری یک مجموعه داده بزرگ ماموگرافی مارک شده، برای ساخت یک سیستم کمک یار با دقت بالا، ضروری می باشد. این مقاله با هدف گردآوری وضعیت بهره مندی و پیشرفت های تکنولوژی یادگیری عمیق در سیستم های کمک یار ماموگرافی نوشته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  337
 • صفحه پایان: 

  342
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  67
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: نارسایی قلبی یکی از شایع ترین اختلالات قلبی عروقی است و امروزه از سلول های بنیادی در درمان این بیماری استفاده می شود. با توجه به اینکه سایتوکاین های پیش التهابی در پیشرفت بیماری های قلبی عروقی، نقش مهمی دارند هدف از این مطالعه بررسی تزریق وریدی سلول های بنیادی مزانشیمی غشای آمنیوتیک انسانی بر میزان اینترلوکین 4 و 12 در سرم موش های صحرایی نر در مدل نارسایی قلبی رت های نر بود. روش بررسی: این یک مطالعه تجربی است که از مهر ماه 1397 تا اردیبهشت ماه 1398 در مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. در این پژوهش 28 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (gr 180-200) به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه مبتلا به نارسایی قلبی، گروه نارسایی قلبی دریافت کننده محیط کشت و گروه نارسایی قلبی دریافت کننده سلول از طریق تزریق ورید. پس از 30 روز اکوکاردیوگرافی انجام شد و سپس میزان سرمی اینترلوکین 4 و اینترلوکین 12 در این گروه ها توسط تست الایزا اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که تزریق وریدی سلول های بنیادی به رت های نر مبتلا به نارسایی قلبی باعث بهبود پارامترهای اکوکاردیوگرافی EFو FS در گروه تزریق سلول نسبت به گروه نارسایی قلبی شد. همچنین میزان سیتوکاین های التهابی اینترلوکین 4 و اینترلوکین 12 به میزان قابل توجهی در گروه تزریق سلول در مقایسه با گروه رت های مبتلا به نارسایی قلبی کم شد (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  343
 • صفحه پایان: 

  350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  74
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: کنترل همودینامیک در عمل های جراحی به ویژه عمل های جراحی ستون فقرات از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از شیوه های پیش گیری از تغییرات همودینامیک حین جراحی استفاده از داروهایی نظیر میدازولام (Midazolam) و دکسمدتومیدین (Dexmedetomidine) است. اثر این داروها در بیهوشی اسپاینال بیماران در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است اما میزان اثر این دو دارو بر روی همودینامیک، مقدار خونریزی، رضایتمندی جراح و بیمار تاکنون مطالعه نشده است. روش بررسی: مطالعه حاضر یک پژوهش کارآزمایی بالینی دوسوکور است که پس از تصویب آن در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در مرکز بین المللی ثبت کارآزمایی های بالینی ایران ثبت گردید. این مطالعه از اردیبهشت 1398 تا شهریور سال1398 در بیمارستان الزهرا (س) انجام شد. از بین بیماران کاندید عمل جراحی لامینکتومی تحت بیهوشی اسپاینال، 105 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و به سه گروه میدازولام، دکسمدتومیدین و کنترل تقسیم شدند. یافته ها: آزمون Analysis of Variance با تکرار مشاهدات نشان داد که هم اثر زمان (001/0>P) و هم اثر گروه (001/0>P) برای فشارخون سیتول، دیاستول و متوسط شریانی در سه گروه معنادار بود، اما اثر گروه (12/0=P) بر تعداد ضربان قلب و Spo2 معنادار نبود و همچنین با مقایسه میانگین مقدار خونریزی و مدت زمان اقامت در ریکاوری مشخص گردید بین سه گروه مورد مطالعه اختلاف معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: حین عمل فراوانی عوارض در گروه دکسمدتومیدین کمتر از گروه میدازولام بود و فراوانی عوارض در ریکاوری ریکاوری نیز در گروه دکسمدتومیدین کمتر از گروه میدازولام بود.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  351
 • صفحه پایان: 

  360
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  67
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف زایمان طبیعی می تواند باعث اختلال در عملکرد جنسی و بی اختیاری ادرار و مدفوع در زنان شود. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی نقش فیزیوتراپی و ورزش های کف لگن در بهبود اختلالات عملکرد جنسی و بی اختیاری زنان نخست زا انجام شد. روش بررسی این مطالعه کارآزمایی بالینی-تصادفی بر روی زنان مراجعه کننده به بیماستان های آموزشی الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان از اسفند 1397 تا اسفند 1398 انجام شد. بیماران به دو گروه کنترل و مداخله (57 نفره) تقسیم شدند. در گروه کنترل، مداخله ای انجام نشد و در گروه مداخله، فیزیوتراپی و ورزش های کف لگن به مدت دو ماه انجام شد. عملکرد جنسی و بی اختیاری ادرار و مدفوع 8 و16 هفته پس از زایمان با تکمیل دو پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: در دو گروه مداخله و کنترل، میانگین سن مادران، شاخص توده بدنی و وزن تولد نوزاد معنا دار نبود (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  361
 • صفحه پایان: 

  367
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  67
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: ضایعهInlet patch بافت اپیتیلیوم ستونی معده در خارج از معده است. با علایمی مانند احساس توده در گلو، سرفه مزمن و لارنژیت همراه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط احساس توده در گلو و اختلال ساختاری Inlet patch در بیماران مبتلا به بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال انجام شد. روش بررسی: مطالعه به روش مورد-شاهد در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان سینا تهران از مهر 1397 تا مهر 1398 انجام شد. بیماران با تشخیص ریفلاکس معده به مری و اندیکاسیون آندوسکوپی وارد مطالعه شدند. علایم Inlet patch از جمله احساس توده در گلو مشخص و ثبت شد. فراوانی احساس توده در گلو در گروه بیماران با اختلال ساختاری Inlet patch (گروه بیمار) و بدون آن (گروه شاهد) مقایسه گردید. یافته ها: بیماران شامل42 مرد (42%) و 58 زن (58%) بودند. میانگین سنی بیماران 35/10± 17/41 سال (18 تا 77 سال) بود. شدت ریفلاکس خفیف 57%، ریفلاکس متوسط 27% و ریفلاکس شدید 16% بود. 28% بیماران احساس توده در گلو و 12 بیمار دارای Inlet patchبودند. ارتباط آماری معناداری میان Inlet patch و احساس توده در گلو وجود داشت (001/0=P). بیماران واجد Inlet patch احساس توده در گلو داشتند. 8/81% بیماران بدون Inlet patch احساس توده در گلو نداشتند. اختلاف آماری معنادار میان دو گروه دارا و بدون Inlet patch از نظر احساس توده در گلو به طور کلی و برحسب متغیرهای بالینی مختلف بود (001/0=P). نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که Inlet patch با احساس توده در گلو ارتباط معناداری داشته و در بیمار با احساس توده در گلو بدون ازوفاژیت، هرنی هیاتال، سوزش سر دل و سندرم متابولیک می توان به Inlet patch شک کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  368
 • صفحه پایان: 

  374
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  67
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف آنمی میکروسیتیک فقر آهن شایع ترین اختلال تغذیه ای و از مشکلات بهداشتی عمده در نوزادان و کودکان است که با رشد و تکامل ناکافی آن ها همراه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع آنمی میکروسیتیک در نورزادان در بدو تولد در بیمارستان بهارلو تهران انجام شد. روش بررسی تعداد 210 نوزادی که بین مهر ماه 1397 تا اسفند ماه سال 1397 در بیمارستان بهارلو تهران به دنیا آمده اند مورد بررسی قرار گرفتند. cc 5/2 خون بندناف از نوزادان تازه به دنیا آمده گرفته شد و سلول های خونی مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی نتایج شاخص ها آنمی میکروسیتیک تشخیص داده شد و بررسی رابطه آنمی میکروسیتیک با شاخص هایی مانند اطلاعات دموگرافیک صورت گرفت. یافته ها: میزان نوزادانی که مبتلا به آنمی هستند 3/14% و میزان نوزادانی که آنمی میکروسیتیک دارند 5/9% می باشند. ارتباط معناداری بین سطح غلظت هموگلوبین و آنمی میکروسیتیک نشان داده شد. ارتباطی بین سن مادر، وزن نوزادان، قد نوزادان، نوع زایمان، سن حاملگی و نسبت والدین با بروز آنمی میکروسیتیک مشاهده نشد. نتیجه گیری: آنمی در مرکز بهارلو از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است، بنابراین، امر غربالگری و بررسی بیشتر از نظر ابتلا به بیماری کم خونی و عوامل مرتبط با آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نتایج مطالعات نشان گر آن است که آنمی یک بیماری چند فاکتوری می باشد و بروز آن به عوامل مختلف بستگی دارد و نیازمند غربالگری و تشخیص به موقع جهت بکارگیری درمان موثرتر و کاستن از عوارض احتمالی آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  375
 • صفحه پایان: 

  383
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: قصور در پزشکی یک مشکل جدی در سیستم بهداشت و درمان است. هدف از این مطالعه مرور قصور پزشکی در ایران است. روش بررسی: مطالعه حاضر براساس چک لیست پریسما انجام شد. کلیه مقالاتی که معیارهای انتخاب را داشتند، از نظر کیفیت روش شناسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. قصور پزشکی در چهار تقسیم بندی اصلی شامل بی مبالاتی، عدم مهارت، بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی بررسی شد. یافته ها: در مطالعه حاضر تعداد 26 مطالعه به بررسی قصور پزشکی کشور از فروردین ماه سال 1373 تا اسفند ماه 1396 پرداخته بودند که بی مبالاتی در 1105 مورد از 2068 قصور رخ داده، بود. عدم مهارت در 255 مورد از 2068 مورد، 432 مورد بی احتیاطی و 244 مورد نیز عدم رعایت نظامات دولتی علت قصور پزشکی ثبت گردیده بود. OR بی مبالاتی برابر 76/0 (87/0-66/0=95%Cl)، عدم مهارت برابر 61/0 (76/0-49/0=95%Cl)، بی احتیاطی 62/0 (76/0-50/0=95%Cl) و عدم رعایت نظامات دولتی برابر 66/0(73/0-60/0=95%Cl) بود. OR نسبت قصور تایید شده از پرونده های شکایت برابر 6/0 (86/0-41/0=95%Cl) بود. جراحان عمومی با OR برابر 48/0 (61/38-0/0=%95Cl)، متخصصان زنان با OR برابر 49/0(66/0-36/0=95%Cl)، پزشکان عمومی با OR برابر 42/0(58/30-0/=%95Cl) و متخصصان ارتوپدی با OR برابر 44/0 (61/0-32/0=95%Cl) از کل شکایات ادعا شده برعلیه آن ها است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه به فهم جایگاه کنونی مطالعات قصور پزشکی در کشور برای شناسایی علت قصور و تدوین مطالعات جدید برای آینده کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  384
 • صفحه پایان: 

  392
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثر بی دردی ایبوپروفن وریدی و آپوتل در مقایسه با رژیم مورفین وریدی در بیماران تحت عمل جراحی دیسک کمر انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه که با روش کارآزمایی دوسوکور بر روی بیماران تحت عمل جراحی دیسک کمر با درد متوسط تا شدید (نمره ی VAS یا Visual analog scale بیشتر از چهار) که در شهریور 1397 به بیمارستان شهدای تجریش مراجعه کرده بودند انجام شد، بیماران به دو گروه تقسیم شدند. برای بیماران گروه A ایبوپروفن با دوز mg 800 در cc 100 نرمال سالین به مدت 30 دقیقه و سپس mg 400 در cc 100 نرمال سالین هر شش ساعت و نیز آپوتل با دوز mg 30 به ازای هر kg وزن در cc 100 نرمال سالین به مدت 15 دقیقه هر هشت ساعت تجویز شد. در گروه B، مورفین با دوز μ g70 به ازای هر kg با دوز بارگیری (Loading dose) به صورت بولوس و در ادامه برای دوز نگهدارنده ((Maintenance، μ g 20 به ازای هر kg بر ساعت (حداکثر یک mg در ساعت) با استفاده از پمپ PCA انفوزیون گردید و 60 دقیقه پس از عمل، درد بیماران با استفاده از مقیاس آنالوگ اندازه گیری شد. یافته ها: براساس نتایج، بیشترین میزان درد در هر دو گروه مورد مطالعه پس از گذشت زمان به صورت معناداری کاهش پیدا کرد. اما اختلاف معنا داری بین دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که ترکیب ایبوپروفن و آپوتل با عوارض کمتر نسبت به مورفین توانسته در کنترل درد پس از جراحی موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  393
 • صفحه پایان: 

  399
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  80
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: اعتباربخشی بیمارستانی فرآیند ارزشیابی رسمی نظام مند و تعیین اعتبار بیمارستان توسط یک سازمان مستقل خارجی با استفاده از استانداردهای مطلوب ساختاری، فرآیندی و پیامدی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کارایی و وضعیت اعتباربخشی بیمارستان های عمومی ایران است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی و مقطعی در اردیبهشت 1398 انجام شد. کارایی بیمارستان های عمومی ایران در سال 1396 با استفاده از نمودار پابن لاسو و شاخص های عملکردی، درصد اشغال تخت و گردش تخت بیمارستان تعیین و ارتباط آن با درجه اعتباربخشی بیمارستان ها بررسی شد. یافته ها: بیمارستان های عمومی کشور دارای میانگین اشغال تخت 8/62%، میانگین طول اقامت بیمار 6/2 روز و میانگین گردش تخت 4/93 بار در سال 1396 بودند. حدود 3/15% بیمارستان ها کارایی خوبی داشتند و در ناحیه سه نمودار پابن لاسو قرار گرفتند. بین درجه اعتباربخشی بیمارستان ها با درصد اشغال تخت، گردش تخت و فاصله گردش تخت آن ها ارتباط معناداری مشاهده شد (01/0

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  400
 • صفحه پایان: 

  405
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  66
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه استفاده از اکتریوتاید به منظور درمان موارد هیپوگلایسمی مکرر و مقاوم به درمان ناشی از مصرف گلی بن کلامید می باشد. معرفی بیمار: در این مطالعه چهار بیمار با میانگین سنی 75/30 سال و رنج سنی 18 تا 40 سال به دنبال خودکشی با دوز زیاد گلی بن کلامید دچار حملات هیپوگلیسمی مقاوم به درمان شده بودند بنابراین، برای این بیماران اکتریوتاید با دوز gµ 50 هر شش ساعت شروع شد که همه ی آن ها به درمان با اکتریوتاید پاسخ دادند. بیماران مورد مطالعه در هنگام مراجعه تحت رژیم اولیه دکستروز 50% قرار گرفتند با این حال گلوکز خون آن ها افت قابل ملاحظه ای داشت و به رژیم دکستروز پاسخ نمی داد اما دریافت دوز اول اکتریوتاید با افزایش قابل توجهی در گلوکز خون بیماران، نمایانگر تاثیر مطلوب اکتریوتاید در این مطالعه بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تجویز اکتریوتاید با دوز gµ 50 هر شش ساعت نقش مهمی در کنترل هایپوگلایسمی مکرر و مقاوم به درمان در بیماران با مسمومیت گلی بن کلامید داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  406
 • صفحه پایان: 

  406
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

سردبیر محترم ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، قسمتی از پیشرفت های علمی خود را در حوزه پزشکی و علوم سلامت مدیون فرصت هایی است که با همکاری های بین المللی، منطقه ای و بین موسسات علمی به دست آورده است. در واقع طی چند سال گذشته، توجه قابل ملاحظه ای به تولید علم با مشارکت پژوهشگران در داخل کشور، منطقه ای و بین المللی شده است. یکی از معیارهای ارزشیابی فعالیت های علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، درجه مشارکت دانشمندان غیرایرانی در پروژه های علمی و فعالیت های پژوهشی داخلی است. 1 همکاری بین المللی یکی از روش های موثر دست یابی به دانش و فناوری های به روز و همچنین استفاده از تجارب پژوهشگران کشورهای پیشرفته توسط دانشمندان ساکن کشورهای در حال توسعه می باشد.....

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 15 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID