مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

جغرافیایی فضای گردشگری | سال:1395 | دوره:5 | شماره:19

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  685
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف تاثیر رضایت مشتری و تصویر برند بر وفاداری به برند در صنعت هتل داری در هتل های 5 ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان 1394 صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل های 5 ستاره شهر تبریز و با ابزار پرسش نامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه میهمانان هتل های 5 ستاره شهر تبریز می باشد. با توجه به این که حجم جامعه نامعلوم می باشد، از فرمول کوکران به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رضایت مشتری و تصویر برند هر دو تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری به برند دارند. و همچنین تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری به برند بیشتر از تاثیر تصویر برند بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 685

دانلود 337 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

استان لرستان به عنوان پایتخت ژئوتوریسم ایران با انواع عوارض ژئومورفیک منحصر به فرد مانند غارها، آبشارها، دریاچه ها، تنگ ها و با قابلیت های تاریخی و زمین شناسی فراوان، دارای مناطق بهینه و مستعدی جهت احداث ژئوپارک می باشد. از اهداف این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای می باشد، می توان شناسایی و معرفی جاذبه های ژئوتوریستی، اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای مورد نیاز و شناسایی مناطق بهینه احداث ژئوپارک در استان لرستان را ذکر کرد. در همین راستا با روش توصیفی- تحلیلی و میدانی و با استفاده از نظرات متخصصین و کارشناسان و مدل AHP، معیارها و زیر معیارهای موثر و مناطق پیشنهادی جهت احداث ژئوپارک با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت منطقه مستعد و بهینه احداث ژئوپارک در استان لرستان شناسایی شد. نتایج نشان داد که بر اساس نظر متخصصین، مهمترین معیارها در اولویت بندی مناطق مستعد ژئوپارک در استان لرستان، معیارهای اقتصادی و زیرساختی هستند. بررسی و اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها برای 5 منطقه پیشنهادی جهت احداث ژئوپارک حاکی از این است که با وجود قابلیت های ژئوتوریستی فراوان، در چند منطقه امکان احداث ژئوپارک وجود دارد، اما مستعدترین منطقه احداث ژئوپارک، محدوده دریاچه گهر و اطراف آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 113 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  143
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  518
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

اکوتوریسم شکلی از گردشگری دوران پست مدرنیسم به شمار می آید، به طوری که می توان از آن به عنوان دومین گونه عمده گردشگری که در سطوح داخلی و خارجی گردشگران بسیاری را بر اساس گرایش های تقاضای بازار به مقاصد گردشگری جذب نماید، نام برد. این درحالی است که اکوتوریسم به عنوان یک گونه از گردشگری قادر است که در استفاده از توان های محیطی سبب افزایش همکاری و تاثیرات اقتصادی آن و همچنین حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار شده و تحرک و پویایی را در اقتصاد محلی و منطقه ای به وجود آورد که این خود بازار یابی قوی را در این زمینه می طلبد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی و با مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 130 نفر از گردشگران داخلی استان گلستان که شهرهای گرگان، گنبد، علی آبادکتول و کردکوی را برای این نوع گردشگری انتخاب کرده اند، تشکیل می دهند. جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون صورت گرفت که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه شامل: شناسایی الگوهای بازاریابی اکوتوریسم در استان گلستان 0.72 درصد بود که نشانگر پایایی قابل قبول است. نتایج تحقیق بر مبنای اولویت نه «پی» بیانگر آن است که در مورد عناصر تبلیغات، مشارکت، برنامه ریزی، مکان ضعف وجود دارد. همچنین بر اساس یافته ها، یک الگوی ریاضی توسعه داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 518

دانلود 185 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

امروزه صنعت گردشگری جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها دارد و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشورها به خصوص در کشورهای روبه توسعه ایفا می کند. گردشگری اگرچه یک صنعت است؛ ولی بیشترین تبادلات فرهنگی در آن انجام می گیرد. گردشگری در فرایند توسعه پایدار، نقش اساسی دارد و این مسیری است که ایران در آن از مزیت های مناسبی برخوردار است. پژوهش حاضر که از نوع پژوهش کاربردی توصیفی است با استفاده از روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی، ضمن شناسایی نقاط قوت، ضعف ها با استفاده از مدل کیفی SWOT، برنامه های راهبردی و اجرایی جهت توسعه پایدار گردشگری ارائه می شود و به بررسی و ارزیابی وضعیت موجود و توانمندی ها و محدودیت های توسعه گردشگری شهر تبریز می پردازد. و در نهایت از آزمون Tتک نمونه ای برای آزمون فرضیه های مربوط به متغیرهای مستقل و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی وضعیت مطلوب مولفه های مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده ناکارآمدی سیستم حمل و نقل درون شهری در راستای توسعه گردشگری شهری، کم توجهی به جاذبه های فرهنگی و هنری، کمبود پارکینگ مجهز و کافی در بافت تاریخی، کم توجهی به مبلمان شهری و همچنین زیباسازی جاذبه های گردشگری، نبود مدیریت و برنامه ریزی در امور مربوط به گردشگری توسط سازمان های شهری و گردشگری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 193 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  291
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

شرایط نامطلوب آسایش حرارتی (تنش های سرمایی و گرمایی) بر جسم و روان انسان تاثیر گذاشته و در نتیجه، فرد متحمل ناراحتی، از دست دادن کارایی و سرانجام مختل شدن سلامتی اش می گردد. این در حالی است که شرایط آسایش حرارتی مطلوب اثرات مثبتی را به جا می گذارند. در پژوهش پیش رو به ارزیابی تطبیقی شاخص های دمای معادل فیزیولوژیک (PET) و متوسط نظر پیش بینی شده (PMV) از فراسنج های اقلیمی میانگین دراز مدت 60 ساله (2015-1955 میلادی) ایستگاه همدید سبزوار شامل درجه حرارت، میانگین، درجه حرارت کمینه روزانه، میانگین درجه حرارت بیشینه روزانه، دمای هوای خشک برحسب درجه سانتی گراد، فشار بخار برحسب هکتوپاسکال، رطوبت نسبی در حسب درصد، سرعت باد برحسب متر بر ثانیه و میزان ابرناکی آسمان برحسب اکتا استفاده شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که دوره آسایش اقلیمی در شهر سبزوار بسیار محدود است. به طوری که دوره آسایش اقلیمی فقط به مدت 35 تا 40 روز با دو اوج پاییزه و بهاره به طول می انجامد؛ و این در حالی است که دوره تنش گرما در حدود 50 روز از تیرماه تا حوالی 20 مرداد ادامه می یابد. ولی عاملی که به عنوان مشکل اصلی از نظر آسایش حرارتی در شهر سبزوار شناخته شده است، حاکمیت دوره طولانی و تنش زای سرماست، به طوری که تنش سرمایی با درجات مختلف تقریبا 190 روز از سال، از دهه سوم مهرماه آغاز و این شرایط تا دهه دوم فروردین ادامه می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 291

دانلود 115 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

گردشگری و توریسم یکی از مهمترین صنایع جهان محسوب می شود که در صورت توجه به ظرفیت بالقوه بالای ایران در صنعت مذکور باعث رشد سریع در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد داشت. هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی جهت ارزیابی مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری می باشد. در این راستا در گام اول معیارهای چهارده گانه مزیت های رقابتی مقاصد گردشگری با مراجعه به ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان شناسایی شدند. در گام دوم با استفاده از روش برنامه ریزی ترجیحات لگاریتمی فازی به محاسبه اهمیت نسبی یا به عبارتی اوزان شاخص ها پرداخته شد. در گام سوم رتبه بندی مقاصد گردشگری توسط روش COPRAS فازی انجام پذیرفت. بر اساس نتایج حاصل از این روش، شمال کشور شامل استان های گیلان، مازندران و گلستان به عنوان گزینه برتر شناخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 90 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

برای ایجاد یک توسعه پایدار و جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیتها می باشیم. اکوتوریسم امروزه به عنوان شکلی از توریسم پایدار شناخته شده است که در حفاظت و توسعه مشارکت دارد. از طرفی مناطق تحت مدیریت مانند پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده به عنوان مکانی در جهت حفظ سرمایه های اکولوژیکی، مکانی برای آگاهی مردم از محیط زیست و مکانی برای دور شدن از زندگی شهری در اختیار می گذارند. پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با دارا بودن ارزش زیست محیطی و همچنین ارزش تاریخی به علت وجود قلعه های مربوط به عصر قاجاریه از پتانسیل ویژه ای جهت گسترش گردشگری برخوردار است. در این پژوهش به بررسی توان اکولوژیک منطقه به منظور سنجش منابع اکولوژیکی محیط در مقایسه با معیار، با تاکید بر گردشگری حیات وحش و وزن دهی مناسب در مدل AHP می پردازیم که با توجه به نقشه های به دست آمده نواحی شمالی و شرقی منطقه جهت گردشگری دارای اولویت می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  415
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین منابع تولید درآمد و افزایش فرصت های شغلی و نیز توسعه و گسترش زیرساخت ها و توسعه اجتماعی- فرهنگی و نیز به عنوان موتور و محرک رشد و توسعه اقتصادی مناطق می باشد. شهرستان بویراحمد در استان کهکیلویه و بویراحمد با آب و هوای معتدل و کوهستانی، آبهای فراوان، پوشش جنگلی و غیره نیز جزء نقاطی است که پتانسیل زیادی برای جذب گردشگری دارد. نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن پیمایشی می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه جهت کاربری طبیعت گردی است. در این راستا پس از شناسایی معیارها اقدام به تهیه پایگاه داده های مکانی در سامانه اطلاعات جغرافیایی شد. در ادامه پس از استاندارد سازی این معیارها به روش منطق فازی در محیط نرم افزار Arc GIS، با استفاده از نظر سنجی پرسش نامه ای از 30 کارشناس و به کمک روش آنتروپی شانون به هر یک از معیارها وزن خاصی اختصاص داده شد. سپس با تلفیق و روی هم گذاری این معیارها، بر اساس منطق فازی، نقشه نهایی که بیانگر مناطق تفرجگاهی است، حاصل شد. منطقه مورد مطالعه در نقشه تولید شده به سه طبقه بسیار مناسب، مناسب و نامناسب به منظور برنامه ریزی جهت انواع فعالیت های تفرجی تقسیم شد.

آمار یکساله:  

بازدید 415

دانلود 141 استناد 0 مرجع 10

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID