نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  351
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

مقدمه: مراقبت، جوهره اقدامات پرستاری است، ولی در جوامع مختلف به طور یکسان درک نشده است. تجزیه و تحلیل درک پرستاران از رفتارهای مراقبتی، به مدرسان و مدیران پرستاری این امکان را می دهد برای رفع تمام نیازهای بیماران، با دید باز، برنامه ریزی کنند.هدف: تعیین درک پرستاران از رفتارهای مراقبتی و پیش گویی عوامل موثر در رفتارهای مراقبتیروش: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 189 پرستار با مدرک کارشناسی، به روش نمونه گیری سهمیه ای، از چهار بیمارستان آموزشی شهرستان ارومیه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سه قسمتی، شامل اطلاعات دموگرافیک، 25 آیتم مربوط به جنبه های روانی اجتماعی و تکنیکی حرفه ای مراقبت، و در قسمت سوم فاکتورهای موثر بر رفتارهای مراقبتی بررسی می شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره، در نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بالاترین امتیاز رفتار مراقبتی مربوط به نوشتن گزارش پرستاری و کمترین امتیاز مربوط به کمک به بیمار در فعالیت های روزانه بود. آنالیز رگرسیون چند متغیره، نشان داد که احساس مسوولیت در قبال بیماران، حس موفقیت شخصی ناشی از حرفه پرستاری، اعتقاد به انجام دادن کار با کیفیت در مراقبت و مشکلات شخصی در تبیین واریانس رفتارهای مراقبتی به طور معنی دار دخالت داشت.نتیجه گیری: به منظور توجه به تمام نیازهای بیماران، لازم است در آموزش و برنامه ریزی پرستاری، به جنبه های عاطفی - اجتماعی مراقبت تاکید بیشتری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 123 استناد 351 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2139
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

مقدمه : قاعدگی دردناک یکی از شایع ترین مشکلات در زنان جوان است. البته با این که درد قاعدگی اولیه تهدیدکننده زندگی فرد نمی باشد ولی کیفیت زندگی زنان جوان را تحت تاثیر قرار می دهد.هدف: تعیین تاثیر مصرف عسل خالص و ناخالص بر روی شدت درد، مقدار خونریزی، مدت خونریزی و فاصله بین دو خونریزی در دانشجویان دختر مبتلا به دیسمنوره اولیهروش: مطالعه از نوع نیمه تجربی یک سوکور و متقاطع بوده که در آن 60 دانشجوی خانم که دارای دیسمنوره اولیه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. گروه اول پس از شروع قاعدگی، عسل خالص تا شروع سیکل قاعدگی بعدی مصرف کردند. سپس میزان درد قاعدگی سیکل بعدی آنها با استفاده از پرسشنامه VAS (Visual Analogue Scale) در زمان شروع قاعدگی و 1، 2 و 3 ساعت بعد از آن مجددا اندازگیری شد. در گروه دوم همین روند با مصرف عسل غیر خالص انجام شد. در پایان دو گروه از نظر شدت درد قاعدگی، مقدار، مدت و فاصله بین دو خونریزی مقایسه شدند. نتایج توسط تحلیل واریانس و تست های غیر پارامتریک تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین شدت درد قاعدگی در گروه اول پس از مصرف عسل خالص کاهش یافته است (p=0.002)، ولی شدت درد قاعدگی در همین گروه پس از مصرف عسل ناخالص تغییری نکرده است (p=0.4) .میانگین شدت درد قاعدگی در گروه دوم نیز در زمان مصرف عسل خالص کاهش یافته است (p=0.004). مقایسه گروه اول و دوم 3 ساعت پس از مصرف عسل خالص، تفاوت معنی داری را در دو گروه نشان نداد (p=0.13). مقدار خونریزی پس از مصرف هر دو نوع عسل کاهش معنی داری یافته است (p=0.03).نتیجه گیری: مصرف عسل خالص باعث کاهش معنادار در شدت درد و مقدار خونریزی قاعدگی در خانمهای مبتلا به درد قاعدگی اولیه می شود و از آن می توان به عنوان یک روش درمانی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 2139

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

مقدمه: پرستاران شاغل در بخش های روانپزشکی سطح بالایی از استرس را در زندگی حرفه ای خود تجربه می کنند، بنابراین استفاده از شیوه های پیشگیرانه و کارآمد مدیریت استرس، ضروری به نظر می رسد.هدف: هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر برنامه ایمن سازی در برابر استرس بر استرس ادراک شده پرستاران شاغل در بخش روان می باشد.روش: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بود که در سال 1390 بر روی 60 نفر از پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان ابن سینا شهر مشهد، که بر اساس تخصیص تصادفی به 2 گروه مساوی آزمون و شاهد تقسیم شدند، انجام شد. مداخله شامل برنامه ایمن سازی در برابر استرس، متشکل از کارگاه 2 روزه 8 ساعته به فاصله یک هفته بود که برای گروه آزمون اجرا شد. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس استاندارد استرس ادراک شده کوهن بود که در سه مرحله قبل از مداخله، پایان جلسه دوم و یک ماه بعد از مداخله تکمیل شدند. قابل ذکر است که نمره کسب شده بالاتر، نشان دهنده استرس کمتر است. داده ها توسط اس پی اس اس 11.5 با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی تی مستقل و آنالیز واریانس تحلیل گردید.یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین نمره استرس گروه ایمن سازی در برابر استرس، در گروه آزمون از 32.2±4.7 قبل از مداخله به 36.4±7.9 بعد از مداخله و 40.1±4.9 در مرحله پیگیری یک ماه بعدافزایش یافت (P<0.0001)، در حالیکه در گروه شاهد میانگین نمره استرس بعد و در یک ماه بعد نسبت به قبل به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.0001).نتیجه گیری: از آنجایی که برنامه ایمن سازی در برابر استرس، شیوه ای ارزان، موثر و ایمن برای کاهش استرس ادراک شده پرستاران می باشد، لذا پیشنهاد می شود به منظور مقابله موثر پرستاران با استرس شغلی و نیز بهبود کیفیت مراقبتها، مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 108 استناد 6 مرجع 0
نویسنده: 

زنده طلب حمیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

مقدمه: والدین انگیزه فراوانی برای تامین و ارتقای سلامت روانی نوجوان خود دارند، اما به واسطه عدم اگاهی و فقدان یک الگوی سازمان یافته، در این زمینه نمی توانند به طور موثر رفتار نمایند.هدف: طراحی و ارزشیابی یک برنامه مدون آموزشی بر اساس الگوی پرسید - پروسید برای ارتقای سلامت روان نوجوانان و مشارکت والدین بود.روش: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بود که 66 تن از والدین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی مشهد به همراه نوجوان آنها به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. ابعاد مختلف سلامت روان نوجوانان به وسیله پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی یا (GHQ-28 (General Health Questionary اندازه گیری و سپس برنامه مداخله شامل 8 جلسه 60 دقیقه ای در طی دو ماه برای گروه آزمون اجرا شد. یک ماه پس از اتمام مداخله، سلامت روانی نوجوانان مجددا اندازه گیری و با قبل مقایسه شد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS-17 و با استفاده از آزمون های تی مستقل و زوجی و مجذورکای تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نمرات آزمون سلامت روان نوجوانان گروه آزمون در مرحله بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است (P<0.003). میزان آگاهی (P<0.021)، نگرش (P<0.001) و رفتار مشارکتی والدین (P<0.014)، بعد از مداخله نسبت به قبل افزایش یافته است.نتیجه گیری: الگوی پرسید پروسید در طراحی برنامه های ارتقای سلامت موثر است، بنابراین پیشنهاد می گردد آموزش الگوی فوق در برنامه آموزش رشته پرستاری گنجانده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 118 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

مقدمه: تعادل در بیماران سکته مغزی به دلایلی چون آسیب به مراکز شاهد تعادل و ضعف عضلات نیمه بدن مختل می شود.هدف: تعیین تاثیر یک برنامه ترکیبی از تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک بر تعادل ایستای بیماران مبتلا به سکته مغزیروش: در این کارآزمایی بالینی 30 بیمار مرد سن (p=0.34)، از طریق نمونه گیری در دسترس و تصادفی، در یکی از دو گروه آزمون و شاهد قرار داده شدند. در سال 90-89 در آزمایشگاه دانشگاه فردوسی مشهد گروه آزمون، 8 هفته و سه بار در هفته، به مدت یک ساعت، تحت یک برنامه ترکیبی از تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک قرار گرفتند. قبل و بعد از دوره، تعادل آزمودنی ها به وسیله دستگاه بایودکس اندازه گیری و داده ها با آزمون(a<0.05) t  تحلیل شد.یافته ها: نمونه این پژوهش را مردان با میانگین سنی (55.07±6.11) در گروه شاهد و (52.67±5.76) سال در گروه آزمون تشکیل می داد. نتایج آزمون تی نشان داد که در گروه آزمون بعد از اجرای برنامه تمرینی نسبت به قبل از آن، در نمره تعادل ایستای عمومی (p=0.001)، جانبی (p=0.001) و قدامی خلفی (p=0.001) تفاوت معنی داری ایجاد شد. ولی در گروه شاهد نمره تعادل ایستای عمومی (p=0.805)، جانبی (p=0.876)، قدامی - خلفی (p=0.628) تفاوت معنی دار نبود.نتیجه گیری: یک برنامه ترکیبی از تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک، بر تعادل ایستای بیماران مبتلا به سکته مغزی تاثیر مثبتی دارد و پرستاران می توانند با توجه به عدم نیاز به وسایل خاص از این تمرین ها استفاده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

مقدمه: بی حرکتی از مشکلات شایع بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (M.S) است. تمرینات هوازی با ایجاد تعدیل در عوامل خطر مرتبط با بیماری های قلبی - عروقی، خطر وقوع این بیماری ها را کاهش می دهد.هدف: تعیین تاثیر برنامه تمرینی در آب، بر عوامل خطرساز قلبی - عروقی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسروش: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده 40 بیمار مبتلا به (M.S) به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. برنامه تمرینی برای گروه آزمون، به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه با شدت 60-50 درصد حداکثر ضربان قلب، اعمال شد. عوامل خطر قبل و بعد از دوره تمرینات ارزیابی شد. آزمایش های خون شناسی شامل کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتیین پرچگال و کم چگال بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و در سطح معنی داری 0.05 توسط آزمونهای تی زوجی و مستقل انجام شد.یافته ها: گروه آزمون از لحاظ لیپوپروتئین کم چگال (p<0.001) و کلسترول (p<0.001) و تری گلیسرید (p<0.005) پس از تمرین، کاهش معنی داری نسبت به پیش از تمرین داشت و فعالیت های هوازی در آب، تاثیر معنی داری بر میزان لیپوپروتئین پرچگال گروه آزمون نداشت.نتیجه گیری: تمرین های هوازی در آب می تواند با افزایش توان فیزیکی، منجر به تعدیل در فاکتورهای قلبی - عروقی شده، خطر این حمله ها را کاهش دهد. متخصصان می توانند از این تمرین ها به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان های دارویی برای بیماران M.S استفاده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  427
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

مقدمه: ثبت گزارش پرستاری وظیفه حرفه ای پرستاران و یکی از اجزای مهم مدارک و اسناد پزشکی و پرونده بیماران به حساب می آید، بنابراین توجه به امر ارتقای مهارت پرستاران در این خصوص از طریق روشهای آموزشی موثر، اهمیت زیادی دارد.هدف: تعیین تاثیر برنامه آموزش مداوم بر دانش، نگرش و عملکرد گزارش نویسی پرستارانروش: این پژوهش به صورت تجربی دو گروهی، با اندازه گیری قبل و بعد است که در نمونه ای مشتمل بر 62 پرستار شاغل در بیمارستان های شهر کرمان انجام شد که به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شده بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه پژوهشگر ساخته بود که قبل و بعد از اجرای برنامه آموزش مداوم در هر دو گروه، پرسش نامه، تکمیل و میزان دانش، نگرش و عملکرد گزارش نویسی هر یک از گروه ها قبل و بعد از مداخله، تعیین و با یکدیگر مقایسه شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای اسکویر، تی زوجی و تی مستقل در نرم افزار SPSS نسخه 14 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بررسی نمونه مطالعه شده، نشان می دهد که بین دو گروه از لحاظ متغیرهای دموگرافیک، تفاوت معنی داری وجود نداشت و اختلاف معنی داری بین دانش (P=0.000)، نگرش (P=0.000) و عملکرد (P=0.001) گزارش نویسی دو گروه آزمون و شاهد وجود داشت. همچنین رابطه معنی داری بین متغیرهای دموگرافیک با افزایش دانش پرستاران در اثر آموزش مداوم ملاحظه نشد.نتیجه گیری: برنامه آموزش مداوم باعث افزایش دانش، نگرش، و عملکرد پرستاران شد. پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری برای بررسی میزان ماندگاری اطلاعات در این روش و مقایسه آن با روش های دیگر انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 427

دانلود 112 استناد 3 مرجع 0