مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  523
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در اینجا، ما کاتالیست V/SBA-16 را با استفاده از وانادیل استیلواستونات به عنوان پیش ماده و SBA-16 سیلیس نانو متخلخل به عنوان پایه سنتز کردیم. ساختار مزوپور منظم کاتالیزور توسط پراش اشعه X و تکنیک میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی شد و عملکرد کاتالیزور در واکش هیدروکسیلاسیون بنزن به فنول با پراکسید هیدروژن به عنوان یک اکسنده سبز بررسی شد. اثرات سه عامل کلیدی، یعنی دمای واکنش، میزان پراکسید هیدروژن و مقدار کاتالیزور بر بازده واکنش با استفاده از روش سطح پاسخ همراه با طرح مرکب مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب همبستگی بالا، نشان داد که داده های پیش بینی شده با RSM در توافق خوبی با نتایج تجربی هستند. نتایج بهینه سازی نیز نشان داد که بازده بالای فنول (%17.09) در مقادیر بهینه سازی متغیرهای موثر به دست آمد: دمای واکنش 61 درجه سانتی گراد، مقدار 1.69 H2O2 میلی لیتر و مقدار کاتالیست 0.1 گرم. علاوه بر این، روش سطح پاسخ یک روش قابل اعتماد برای بهینه سازی متغیرهای فرآیند تبدیل هیدروکسیلاسیون بنزن به فنول، با حداقل تعداد از آزمایش را فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 523

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZARINKAMAR MAHSA | FARAHMANDJOU MAJID | POURMIRJAFARI FIROOZABADI TAHEREH

نشریه: 

JOURNAL OF NANOSTRUCTURES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  116-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84151
 • دانلود: 

  74394
چکیده: 

Nano-crystalline particles of CeO2 have been synthesized by a low temperature chemical precipitation method. The precursor materials used in this research were Ce (NO3)3.6H2O, NaOH and diethylene glycol as surfactant. X-ray powder diffraction results showed that face centered cubic CeO2 nanoparticles with crystalline size in nanometer scale were formed. Scanning electron microscopy measurement showed that by increasing the calcinations temperature the crystallite size decreases. The particle size of CeO2 was around 20 nm as estimated by X-ray powder diffraction technique and direct high-resolution transmission electron microscopy observation. High-resolution transmission electron microscopy studies showed the size of CeO2 particles increase from 10-90 nm by increasing the ratio of diethylene glycol surfactant. The sharp peaks in Fourier transform infrared spectrum determined the purity of CeO2 nanoparticles and absorbance peak of ultraviolet–visible spectroscopy spectrum showed the small bandgap energy of 3.26 ev.

آمار یکساله:  

بازدید 84151

دانلود 74394 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  976
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

در این کار ابتدا نانوذرات CoFe2O4 از طریق روش هیدروترمال سنتز شدند. در ادامه تاثیر درجه حرارت، سورفاکتانت و عامل پوشاننده بر اندازه نانوذرات CoFe2O4 بررسی قرار گرفت. 2-هیدروکس استوفنون به عنوان یک عامل پوشاننده خوبی برای تولید مکعب نانو ساختار استفاده شد. هنگامی که SDBS به عنوان سورفاکتانت استفاده می شود، ذرات مورفولوژی کروی پیدا کردند. نانوذرات CoFe2O4 سنتز شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه X و تبدیل فوریه مادون قرمز مورد مطالعه قرار گرفت. نانوذرات دارای رفتار فرومغناطیس با مغناطش اشباع از 20 emu/g و یک وادارندگی 250 اورستد آماده شد. رفتار فوتوکاتالیستی CoFe2O4 با تخریب یک محلول آبی متیلن بلو تحت تابش نور ماوراء بنفش مورد مطالعه قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 976

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1465
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

در این پژوهش نانوبلورهای پودری فریت کبالت با یک روش ساده رسوب شیمیایی با استفاده از سولفات کبالت تهیه گردید. ناوذرات فریت کبالت توسط پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنج تبدیل فوریه فرو سرخ مشخصه یابی گردید. اندازه بلورک های نانوذرات فریت کبالت توسط رابطه دبای-شرر محاسبه گردید. اثر پیش ماده ها، عوامل مهار کننده، دما و غلظت بر ریخت شناسی و اندازه ذرات تولید شده بررسی گردید.نشاسته و ژلاتین به عنوان عوامل مهار کننده سبز، ایمن، حلال در آب و با صرفه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. مغناطومتر میدان گرادیان متناوب اثر دما را بر روی ریخت شناسی و خواص مغناطیسی حوزه ها بررسی نمود. نتایج نشان می دهد نمونه ها دارای خاصیت فرومغناطیسی یا سوپرپارامغناطیس می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1465

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسین زاده حسین

نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  132-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  653
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

در این کار تحقیقاتی، از یک روش ساده و سبز برای سنتز نانوذرات نقره با کمک کاپا-کاراگینان به عنوان عامل پایدار کننده و کاهنده استفاده نمودیم. بیدهای مورد نظر با القای امواج مایکروویو و بدنبال آن توسط شبکه ای شدن با یونهای K+ بدون استفاده از هرگونه ماده سمی و عامل شیمیایی گران قیمت تهیه شدند. روش سنتز بیدهای مذکور ساده، سریع، آسان، موثر و امن می باشد. ساختار بیدهای حاصل توسط تکنیکهای طیف سنجی UV-Vis، TEM و XRD تایید شد. بیدهای به دست آمده برای بررسی جذب رنگ کاتیونی بلور بنفش مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی پارامترهای ترمودینامیکی نشان داد که فرآیند جذب، خودبخودی و گرماگیر است. همچنین مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب رنگ همخوانی فرآیند جذب با مدلهای سینتیکی شبه درجه دوم و لانگموییر را اثبات نمود. علاوه بر این، فعالیت ضد باکتریایی بیدهای سنتز شده با استفاده از روش نفوذ دیسک آگار مورد مطالعه قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 653

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  140-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1073
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

به منظور جلوگیری از تداخل امواج الکترومغناطیس، پوشش های تک لایه و دو لایه جاذب امواج، متشکل از کربن سیاه و رزین اپوکسی، تهیه شد. برای بررسی مورفولوژی کامپوزیت های کربن سیاه / اپوکسی، از میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شد. با استفاده از پراش اشعه ایکس مشخص شد ذرات کربن سیاه دارای ساختار پلی آروماتیک هستند. به ترتیب تاثیر نسبت جرمی کربن سیاه، ضخامت و تعداد لایه در خواص جذب مایکروویو مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضخامت بالاتر، نسبت وزنی بالاتر کربن سیاه و دو لایه بودن، باند جذب به سمت محدوده فرکانس های پایین تر تغییر می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1073

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خاقانی شهاب | قنبری بهار

نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  149-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1361
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

نانوذرات اکسید آهن و اکسید روی با یک روش سریع مایکروویو سنتز شدند. نانوساختارهای اکسید آهن از طریق یک واکنش سریع بین نیترات فلز و آمونیاک سنتز شدند. نانوساختارها با پراش پرتوایکس و میکروسکوپ روبشی الکترونی مشخصه یابی گردیدند. هدف غنی سازی زراعی افزایش و توسعه مواد مغذی در بخش های خوراکی گیاهان است. عناصر کم مصرف منیزیم (Mg)، منگنز (Mn)، مس (Cu)، بور (B) و کلسیم (Ca) برای گیاهان، انسان ضروری است. افزایش ظرفیت عمده محصولات، تا حد زیادی تغذیه انسان در مقیاس جهانی را بهبود بخشیده است. به منظور بررسی اثر آهن و روی بر جذب عناصر دو رقم از گندم، یک مطالعه مزرعه ای در استان مرکزی (ایران) در سال 15-2014 انجام شد. طرح آزمایشی مورد استفاده برای این تحقیق یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. عامل ها دو رقم گندم شامل بک کراس روشن (V1) و لاین (V2) C-78-14، سه سطح آهن از Fe-EDDHA (سکسترین 138) شامل عدم استفاده از آهن (F0)، سولفات آهن (F1) و نانو (F2) Fe2O3 و سه سطح روی شامل عدم استفاده از روی (Z0)، سولفات روی (Z1) و نانو ZnO بودند. نتایج نشان داد که استفاده از نانوذرات افزایش پارامترهای مانند منیزیم، منگنز، مس، بور و کلسیم را باعث شده است. بالاترین سطح از عملکرد دانه با 5.13 تن در هکتار مربوط از لاین C-78-14 بدست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1361

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  156-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1299
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

ریخت شناسی واندازه نانو ذرات پلاتین نقش اساسی در بهبود فعالیت کاتالیستی و پایداری آنها دارند.در این مقاله ما برای اولین بار سنتز نانو ذرات پلاتین با بارگذاری بالا را بر بستر گرافن کاهش یافته توسط پلی دوپامین گزارش می کنیم. میزان بار گذاری ذرات پلاتین بر بستر گرافن می تواند تا %60-70% وزنی با وارد ساختن پلی دوپامین میان صفحات گرافن حاصل می شود. پلی دوپامین مانع از اتصال مجدد صفخات گرافن و افزایش نفوذ بهتر اکسیژن می شود. در مقایسه با کاتالیست تجاری Pt/C کاتالیست سنتز شده (Pt@PDA-rGO) کارایی الکترو کاتالیستی بالاتری برای واکنش احیا اکسیژن نشان می دهد. ما پیشنهاد می کنیم که PDA-rGO به عنوان مانعی جهت جلوگیری از ریختن ذرات پلاتین به داخل الکترولیت عمل می کند. الکترودهای ساخته شده برای بررسی سینتیک واکنش اجیایالکتروشیمیایی اکسیژن توسط روشهای الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین نتایج بدست آمده با استفاده از روشهای میکروسکوپ الکترونی و نوری نیز مورد تائید قرار گرفت. علاوه بر این می توان گفت روش امپدانس الکترو شیمیایی اطلاعات دقیق تری نسبت به منحنی پلاریزاسیون در خصوص سرعت انتقال بار و همچنین پدیده های انتقال در نواحی مختلف پتانسیل اضافی می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1299

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3636
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

امروزه استفاده از عصاره گیاهان برای سنتز سبز نانو ذرات به خاطر مقرون به صرفه بودن و همچنین سازگار بودن با محیط زیست بیشتر مورد توجه محققیق قرار می گیرد. در کار حاضر، نانوذرات اکسید مس با استفاده از عصاره پودر قهوه به روش سل - ژل در دمای تکلیس مختلف سنتز شد. نانوذرات سنتز شده توسط پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی UV-Visible و تبدیل فوریه طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل پراش پودر اشعه ایکس (XRD) تشکیل تک فاز مس اکسید با ساختار monoclinic را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 3636

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غنی مینو | صفاری ژیلا

نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  172-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  845
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

این مقاله به بررسی سنتز نانوذرات CuFe2O4و کاربرد کاتالیزوری می پردازد. نانوذرات CuFe2O4 به روش هم رسوبی-مایکروویو سنتز شدند. نانوذرات بدست آمده از طریق طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز، پراش اشعه X و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شده اند. نتایج آنالیز مغناطیس سنج ارتعاش نمونه نشان می دهد نانوذرات رفتار فرومغناطیسی دارند. نانوذرات CuFe2O4 به عنوان یک کاتالیزور کارآمد و موثر برای سنتز تک مرحله ای-سه جزئی نفتوکسازینون استفاده شد. این روش شامل برخی از جنبه های مهم مانند آسان کار کردن، بدون نیاز به ستون کروماتوگرافی، پیش ماده های ساده و قابل دسترس و بازده بالا است.

آمار یکساله:  

بازدید 845

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0