مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهش های روان شناسی اجتماعی | سال:1390 | دوره:1 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

مقدمه: پژوهش با هدف بررسی و مقایسه منزلت اجتماعی کودکان پسر مبتلا به اختلالات رفتاری ایذائی و بهنجار 11- 9 ساله در مقطع ابتدایی (مقاطع سوم، چهارم، و پنجم ابتدایی) شهر اصفهان صورت پذیرفته است.روش: آزمودنی های این پژوهش 132 کودک بودند که 42 نفر از کودکان پسر مبتلا به اختلالات رفتاری ایذائی، (از هر کدام از اختلالات کمبود توجه/ فزون کنشی 21، اختلال سلوک 12 و اختلال نافرمانی مقابله ای 9 کودک) و 90 نفر از کودکان پسر بهنجار انتخاب شدند. طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. ابزار مورد استفاده مقیاس سنجش روابط همگنان برای تعیین منزلت اجتماعی و آزمون تشخیصی علائم مرضی کودکان فرم والدین (ویرایش چهارم) بود که پس از انتخاب آزمودنی ها، آزمون بصورت فردی اجرا شد. داده های پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا)، مورد تحلیل قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بین میانگین نمرات زیرمقیاس زورگوئی (p≤0.001)، قربانی (p≤0.001)، و رفتار پسندیده اجتماعی (p≤0.006)، در چهار گروه کودکان پسر بهنجار و مبتلا به اختلال رفتاری ایذائی (اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی، اختلال سلوک و اختلال نافرمانی مقابله ای) تفاوت معناداری وجود داشت.نتیجه گیری: در نتیجه اختلالات رفتاری می تواند منزلت اجتماعی کودک در گروه همگنان را متاثر کند و بهداشت روانی فرد را در آینده پیش بینی نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 110 استناد 1 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  305
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد خانواده، معنویت و تعهد سازمانی است.روش: جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی شبستر است که 120 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است و از پرسشنامه های سنجش عملکرد خانواده اپستین، ام، بالدوین و بیشاب، مولفه های فرافردی و پرسشنامه تعهد سازمانی استفاده شد. داده ها با شاخصهای آماری تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که معنویت به تنهایی با تعهد سازمانی رابطه معناداری دارد. از سوی دیگر بین خرده مقیاسهای ارتباط، پاسخ عاطفی و کنترل رفتار در خانواده و تعهد سازمانی رابطه معناداری مشاهده گردید (95 درصد اطمینان) و فقط بین تعامل عملکرد خانواده با مولفه فرافردی همه در خدایی و تعهد سازمانی رابطه معناداری بدست آمد.نتیجه گیری: عملکرد خانواده به تنهایی پیش بینی کننده معنادار برای تعهد سازمانی نیست اما تعامل بین معنویت و عملکرد خانواده و خرده مقیاس های آن، با تعهد سازمانی بویژه تعهد سازمانی عاطفی رابطه معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 305

دانلود 160 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  348
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

مقدمه: هدف این پژوهش تعیین رابطه متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی با تعهد سازمانی و میل به ماندن در شغل در میان کارکنان شرکت سایپا بوده است.روش: جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت سایپا می باشد و نمونه آماری شامل 380 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف، مکنزی، مورمن و فتلر، 1990)، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (وان داین، گراهام و دینش، 1994)، پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و می یر، 1990) و پرسشنامه میل به ماندن در شغل (واینر و واردی، 1980) است. برای تحلیل یافته های پژوهش از رگرسیون گام به گام استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که رابطه تعهد عاطفی با مشارکت حمایتی، مردانگی، متابعت مثبت است. در حالیکه رابطه نوع دوستی با آن منفی می باشد (p≤0.05) و مشارکت حمایتی، وفاداری و مشارکت کنشی، تعهد مستمر را پیش بینی می کند. همچنین مشارکت حمایتی و متابعت از زیرمجموعه رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهد هنجاری را پیش بینی می کند (p≤0.05) و متغیر ملاک میل به ماندن با مشارکت حمایتی از زیرمجموعه رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارد (p≤0.05).نتیجه گیری: از یافته های این پژوهش می توان در مراحل مختلف گزینش کارکنان، جایابی آنها و جانشینی استفاده کرد و کارکنان را در طول زمان با حفظ پیمان روان شناختی برای سازمان حفظ کرد. در پژوهش حاضر از دو مقیاس مختلف رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردیده است. رابطه مجموعه وسیعی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (ده بعد) با تعهد سازمانی مشخص شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 348

دانلود 149 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

مقدمه: ادراک کارکنان از اینکه در سازمان عدالت و انصاف وجود داشته و رعایت می شود در رضایتمندی آنان نقش بسزایی دارد. این ادراک از برابری و عدالت در سازمان ریشه در عوامل فردی و سازمانی متعددی دارد.روش: در این تحقیق که پیمایشی و از نوع توصیفی است، 100 راهبر قطار در شرکت قطار شهری تهران به روش تمام شماری انتخاب شدند. برای بررسی ادراک برابری آنها از پرسشنامه ادراک برابری که توسط ارجمندنیا و بر مبنای نظریه استیسی آدامز در سال 1388 تهیه شده است، استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که ادراک برابری راهبران قطار به طور کلی در سطح پایینی است. رابطه سن با ادراک برابری مثبت و معنی دار (p≤0.10) بود، ولی رابطه سابقه کار و میزان تحصیلات مثبت و معنی دار نبود.نتیجه گیری: ادراک برابری در رضایت شغلی کارکنان نقش دارد و از این جهت ضروری است که به وضعیت آن در کارکنان جوان و کم سابقه تر توجه جدی صورت گیرد. یادآوری می گردد که شغل راهبری قطار، شغلی جوان و جدید محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 103 استناد 0 مرجع 3
نویسنده: 

صفاری نیا مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  656
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور مقایسه تاثیر محیطهای مسکونی مختلف بر شاخصهای سلامت روان، شادکامی و بهزیستی دختران ساکن در آن محیط ها انجام شده است.روش: در این پژوهش نمونه ای به حجم 200 دختر دانش آموز انتخاب شدند که 75 نفر آنها ساکن در خانه های ویلایی با مناظر زیبای طبیعی و 74 نفر ساکن در آپارتمانهای دارای طراحی داخلی با عناصر طبیعی و 51 نفر در آپارتمانهای فاقد عناصر طبیعی سکونت داشتند.یافته ها: نتایج با استفاده از تحلیل واریانس داده ها نشان داد که دختران ساکن در آپارتمانهای بدون طراحی در همگی شاخصها به جز زیر مقیاس اختلال کارکرد اجتماعی از میانگین کمتری در سلامت روان، شادکامی، و بهزیستی شخصی نسبت به ساکنین خانه های ویلایی و آپارتمانهای دارای طراحی محیط داخلی برخوردارند.نتیجه گیری: زندگی بر اساس قوانین شهرنشینی امروز انسان را به سکونت در ساختمانهای مرتفع و آپارتمانها مجبور می کند. امروزه با استفاده از اصول روان شناسی محیط می توان نقش مهمی در سلامت افراد جامعه ایفا کرد. مناظر درمان کننده که با استفاده از عناصر طبیعی شکل می گیرند، بر رفتار و سلامت روان انسان تاثیر می گذارند.

آمار یکساله:  

بازدید 656

دانلود 339 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  74
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس با سبکهای هویتی انجام شده است.روش: با استفاده از روش نمونه برداری چند مرحله ای 224 دانشجو (119 دختر و 105 پسر) پرسشنامه حمایت اجتماعی وکس (1986)، مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965) و پرسشنامه سبکهای هویت (ISI) برزونسکی (1997) را تکمیل کردند. تحلیل یافته ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که عزت نفس با سبک های هویت هنجاری و اطلاعاتی رابطه مثبت و معنی دار و با سبک سردرگم/ اجتنابی رابطه منفی معنی دار داشت. بین حمایت اجتماعی با سبکهای هویت هنجاری و اطلاعاتی رابطه مثبت معنی دار مشاهده شد، ولی بین سبک سردرگم/ اجتنابی با حمایت اجتماعی رابطه معنی دار مشاهده نشد. تحلیل رگرسیون نشان داد سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری می توانند به صورت مثبت واریانس عزت نفس و حمایت اجتماعی را تبیین کنند. سبک سردرگم/ اجتنابی پیش بینی کننده مناسب به صورت منفی برای عزت نفس بود، ولی پیش بینی کننده حمایت اجتماعی نبوده است.نتیجه گیری: ارزیابی سه حوزه سبکهای هویت در بر دارنده اطلاعات مهمی در خصوص برخورداری از حمایت اجتماعی و سطح عزت نفس دانشجویان است.

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 286 استناد 0 مرجع 7
نویسنده: 

علی زاده فرد سوسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

مقدمه: در این پژوهش تاثیر خستگی شناختی بر میزان همنوایی مورد بررسی قرار گرفته است.روش: به این منظور 45 دانشجو به صورت خوشه ای انتخاب شدند که به طور تصادفی در 3 گروه 15 نفر جای گرفتند. پژوهش دارای دو مرحله بود. در مرحله اول آزمودنیهای گروه اول با مسائل شناختی قابل کنترل و آزمودنیهای گروه دوم با مسائل شناختی غیرقابل کنترل روبرو شدند. گروه سوم به عنوان گروه کنترل، با مسائل شناختی روبرو نشده و فقط در مرحله دوم شرکت داشت. پس از آن در مرحله دوم تمام افراد گروه اول، دوم و سوم در شرایط آزمایشی همنوایی اصلی اش، مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان دادند که میزان همنوایی در هر سه گروه، تفاوت معناداری دارد (p<0.001). نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که گروه روبرو با مسائل قابل کنترل (گروه اول)، همنوایی کمتر و گروه مواجه با مسائل غیرقابل کنترل (گروه دوم)، همنوایی بیشتری را نسبت به گروه کنترل بروز دادند (p<0.001).نتیجه گیری: نتایج حاصله تلویحات مهمی درباره ماهیت شناختی همنوایی ارائه داده و موید نقش خودگردانی در ادراک اجتماعی است.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 194 استناد 0 مرجع 1

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID