مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

جنتاشاپیر | سال:1391 | دوره:3 | شماره:2 (پیاپی 7)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

جنتاشاپیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 7)
 • صفحه شروع: 

  303
 • صفحه پایان: 

  309
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

زمینه: «جو سازمانی» کیفیت درونی سازمان مطابق ادراک و تجربه اعضای آن سازمان و «جو دانشگاهی» کیفیت نسبتا پایدار محیط آموزشی است که حاصل تلاش، کوشش و روابط و کنش های متقابل میان گروه های درونی دانشگاه؛ مسوولان، اساتید، کارکنان و دانشجویان می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص جو سازمانی و محیط دانشگاهی بوده است.روش: در این پژوهش کیفی، بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف با 60 دانشجوی پرستاری، مامایی و پیراپزشکی که در ترم های مختلف در سال 1388 مشغول به تحصیل بودند، مصاحبه های نیمه ساختار به عمل آمد. کلیه مصاحبه ها ضبط، دست نویس، کدگذاری، طبقه بندی، توصیف و مطابق روش «تحلیل محتوا» آنالیز شدند.نتایج: «نیاز به تغییر» مضمون اصلی و «تغییر در محیط فیزیکی دانشگاه، تغییر نیروی انسانی دانشگاه، تغییر در برخی از قوانین آموزشی» از مضامین فرعی بوده است.نتیجه گیری: یافته ها موید درجاتی از دوگانگی خواسته ها و آرزوهای آموزشی می باشد. از طرفی، جهت هیچیک از تغییرات معطوف به خود دانشجویان نبوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 88 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

جنتاشاپیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 7)
 • صفحه شروع: 

  311
 • صفحه پایان: 

  320
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

زمینه: بیماری ایدز یکی از بیماری های مهم واگیردار در عصر حاضر است. با توجه به اینکه تاکنون واکسنی برای این بیماری تولید نشده است، مهم ترین و موثرترین راه پیش گیری از آن، آگاهی است. کارکنان بیمارستان، از جمله کارکنان بیهوشی در معرض این بیماری هستند. لذا برای ارتقای سطح آگاهی این کارکنان لازم است که در ابتدا میزان آگاهی آنان تعیین شود.روش: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است و در ماه های دی و بهمن 1389 بر روی 40 نفر از پرسنل بیهوشی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صورت گرفت که به این منظور پرسش نامه ای که شامل سوالاتی جهت ارزیابی سطح آگاهی این کارکنان می باشد، تهیه شد و توسط کارکنان تکمیل گردید و داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج: آگاهی 2.5 درصد پرسنل بیهوشی کم (نمره=10-0)، 60 درصد آنان خوب (نمره=20-10) و 37.5 درصد عالی (نمره=30-20) بود. بالاترین نمره کسب شده 28 و پایین ترین نمره کسب شده 9 بود. بیشترین درصد پاسخ در مورد راه های انتقال (82 درصد) و کمترین درصد پاسخ در مورد آزمایش مناسب در بیمار مربوط به ایدز (30 درصد) و راه های شایع انتقال در اتاق عمل (37 درصد) بود.نتیجه گیری: با توجه به اینکه انتقال شغلی ایدز، یک خطر جدی برای پرسنل بیهوشی محسوب می شود. با توجه به نتایج به دست آمده که نشان دهنده عدم اطلاع کافی و مناسب پرسنل بیهوشی از راه های انتقال بیماری ایدز در اتاق عمل می باشد، پیشنهاد می گردد که آموزش های لازم جهت ارتقای سطح آگاهی و در نهایت نگرش پرسنل بیهوشی، برنامه های دوره ای صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جنتاشاپیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 7)
 • صفحه شروع: 

  321
 • صفحه پایان: 

  329
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

زمینه: هدف از این پژوهش تهیه و ارزیابی فرمولاسیون ژل موضعی گریزئوفولوین به عنوان یک شکل دارویی موضعی است که دارای ظاهر، پایداری و اثربخشی مناسب باشد.روش: پس از بررسی فرمولاسیون های ساخته شده با غلظت های مختلف از پلیمرهای کاربومر و HPMC، حاوی داروی گریزئوفولوین بهترین فرمولاسیون که دارای ظاهر مناسب بود، انتخاب شد و سپس رئولوژی، پایداری و کینتیک آزادسازی آن ها مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد که ژل موضعی گریزئوفولوین تهیه شده با کاربومر 0.5 درصد و 2.5 HPMC  درصد پایداری شیمیایی، ویسکوزیته و آزادسازی مناسب داشته است. کینتیک آزادسازی دارو از ژل های حاوی کاربومر و HPMC به ترتیب از معادله درجه صفر و واگنر خطی تبعیت می کند. نتایج بررسی رئولوژیک نشان می دهد که ژل حاوی HPMC به مقدار جزئی رفتار پلاستیک نشان می دهد در حالی که ژل حاوی کاربومر تیکسوتروپی پلاستیک واضحی دارد.نتیجه گیری: رفتار رئولوژیک فرآورده می تواند بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و فارماکولوژیک فرآورده تاثیر داشته باشد و رفتار پلاستیک ژل حاوی کاربومر آن را برای کاربرد موضعی مناسب ساخته است. هرچند بررسی های کلینیکی برای تایید اثربخشی این فرمولاسیون ها لازم است، اما می توان انتظار داشت که گریزئوفولوین در یک فرمولاسیون مناسب به مقدار مناسب از فرمول آزاد شده و اثربخشی مناسب داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جنتاشاپیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 7)
 • صفحه شروع: 

  331
 • صفحه پایان: 

  338
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  1375
 • دانلود: 

  404
چکیده: 

زمینه: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سلامت روان و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد.روش: جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تشکیل می دادند که از این میان، تعداد 100 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، از سه پرسش نامه تاب آوری کانر و دیویدسون و مقیاس 28 سوالی سلامت روان، GHQ-28 و پرسش نامه 29 سوالی هوش معنوی عبداله زاده استفاده شده است.نتایج: نتایج نشان داد که بین سلامت روان و تاب آوری، رابطه مثبت معنادارp£0.01) ) و بین هوش معنوی و تاب آوری نیز رابطه مثبت معناداریp£0.01) ) وجود دارد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ تاب آوری تفاوت معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای پیش بین، متغیر ملاک را به طور معناداری تبیین می کنند. سلامت روان سهم بیشتری در پیش بینی و تبیین تاب آوری دارد.نتیجه گیری: سلامت روان و هوش معنوی به طور معناداری، تاب آوری را پیش بینی می کنند و از آنجایی که افراد با سلامت روان بالا درجات بالاتری از تاب آوری را نشان می دهند، می توان نتیجه گرفت که فراهم نمودن عوامل حمایتی (مانند مذهب و معنویت) به منظور افزایش سلامت روان و هوش معنوی می تواند منجر به افزایش تاب آوری گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1375

دانلود 404 استناد 10 مرجع 0
نشریه: 

جنتاشاپیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 7)
 • صفحه شروع: 

  339
 • صفحه پایان: 

  349
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  637
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

زمینه: ایندومتاسین یک داروی ضد التهابی غیر استروئیدی است که در درمان دردهای مختلف مثل التهاب و ورم مفاصل مصرف می شود به دلیل عوارضی که فرم های آهسته رهش و کپسول این دارو ایجاد می کنند نیازمند یک راه جایگزین است. مصرف این دارو به صورت پوستی و موضعی دارای مزایایی است که از آن جمله می توان به زدودن عوارض گوارشی و نگهداری سطح پلاسمایی دارو برای دوره طولانی و مناسب اشاره کرد. هدف از این کار تهیه و ارزیابی ژل موضعی ایندومتاسین به عنوان یک فرآورده پوستی با ظاهر و پایداری مناسب به منظور کاهش عوارض جانبی آن می باشد که بتواند میزان مناسبی از دارو را به موضع برساند. پس از بررسی فرمول های مختلف ساخته شده از لحاظ ظاهر و پایداری، بهترین فرمول ها انتخاب گردید و آزمایشات رئولولوژی، پایداری و آزادسازی بر روی آن ها انجام گرفت.روش: در ابتدا منحنی استاندارد ایندومتاسین رسم شد و سپس ژل هایی با غلظت های مختلف کربوکسی متیل سلولز (CMC) و هیدروکسی پروپیل سلولز (HPC) تهیه گردید. آزمایشات تعیین تیکسوتروپی، پایداری و آزادسازی دارو از ژل بر روی ژل های انتخاب شده صورت گرفت.نتایج 5 HPC :درصد و2.5 CMC  درصد به عنوان بهترین درصد از این پلیمرها برای ساخت فرمولاسیون های حاوی ایندومتاسین انتخاب شده که آزادسازی دارو از این فرمولاسیون ها از معادله درجه اول تبعیت می کنند و نیز از لحاظ رئولوژیک رفتار پلاستیک خیلی جزئی نشان می دهند.نتیجه گیری: طبق بررسی های به عمل آمده، بهترین فرمولاسیون از پلیمر HPC حاصل شده که با افزایش غلظت ویسکوزیته و شفافیت بهتر می شد، ولی در غلظت های بالاتر از 5 درصد کیفیت ژل ها کاهش می یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 637

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جنتاشاپیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 7)
 • صفحه شروع: 

  351
 • صفحه پایان: 

  359
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

زمینه: تاثیر عوامل روان شناختی به طور روز افزونی در زمینه اجرای ورزشی، جلوگیری از آسیب دیدگی ورزشی، بازتوانی ورزشی و به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت استرس و اضطراب در رقابت ها مورد تایید تحقیقات مختلف قرار گرفته است. هدف این پژوهش، تعیین اضطراب رقابتی ورزشی بازیکنان بسکتبال نخبه ایران و بررسی ارتباط آن با وقوع آسیب دیدگی های ورزشی در آن ها می باشد.روش: جامعه آماری پژوهش شامل 144 نفر از بازیکنان بسکتبال مرد شرکت کننده در لیگ برتر بسکتبال ایران بوده است که تعداد 127 نفر از آنان مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه اطلاعات شخصی، پرسش نامه اضطراب رقابتی ورزشی (SCAT) و پرسش نامه آسیب دیدگی های ورزشی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل، آزمون ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.نتایج: نتایج نشان داد 83.1 درصد از بازیکنان بسکتبال نخبه آسیب دیده از اضطراب رقابتی پایینی برخوردارند، در حالی که 15.6 درصد آنان از اضطراب رقابتی متوسط و تنها 1.3 درصد دارای اضطراب رقابتی بالایی بودند. نتایج در خصوص اضطراب رقابتی ورزشی بازیکنان بسکتبال نخبه آسیب ندیده نشان داد که تنها 82 درصد آنان از اضطراب رقابتی پایینی برخوردارند، در حالی که 14 درصد از اضطراب رقابتی متوسط و فقط 4 درصد دارای اضطراب رقابتی بالایی بودند.نتیجه گیری: نتایج، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات اضطراب رقابتی ورزشی بازیکنان بسکتبال نخبه آسیب دیده و آسیب ندیده نشان نداد. لذا به نظر می رسد اضطراب رقابتی ورزشی رابطه ای با آسیب های ورزشی در بازیکنان بسکتبال نخبه ایران ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جنتاشاپیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 7)
 • صفحه شروع: 

  361
 • صفحه پایان: 

  371
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

زمینه: پژوهش حاضر با هدف بررسی استنادهای پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز در سال های 1389-1378 به تحلیل مآخذ پایان نامه های این دوره می پردازد.روش: روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل استنادی است که جزء شناخته شده ترین روش ها در مطالعات کتابسنجی به حساب می آید. آمار تحلیلی به کار رفته در این پژوهش قانون بردافورد می باشد.نتایج: از 142 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، 13493 استناد استخراج گشته است. از این تعداد، 662 (4.9 درصد) استناد به منابع فارسی و 12831 (95.1 درصد) استناد به منابع خارجی تعلق گرفته است. توزیع موضوعی پایان نامه های مورد بررسی نیز یکسان نبود و 8 موضوع به عنوان موضوعات اساسی انتخاب شدند که در این میان رشته ویروس شناسی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.نتیجه گیری: قانون برادفورد در مورد مجلات خارجی موجود در مآخذ پایان نامه های مورد بررسی صادق بوده و 4 مجله به عنوان مجلات هسته تعیین گردیدند. تاریخ استنادها در منابع نشان داد که بیشترین استنادها مربوط به سال 1996 به بعد می باشد، یعنی کهنگی متون در منابع، 15 سال برآورد شد. در این تحقیق به تعیین جایگاه این مجلات و مقایسه آن ها در لیست مجلات گزارش های استنادی JCR: Journal Citation Report پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 111 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

جنتاشاپیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 7)
 • صفحه شروع: 

  373
 • صفحه پایان: 

  381
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  334
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

زمینه: این مطالعه جهت بررسی عوارض و نتایج بینایی پس از جراحی ویترکتومی در بیماران دارای جسم خارجی داخل چشمی انجام شده است.روش: این مطالعه توصیفی به صورت گذشته نگر بر روی اطلاعات پرونده بیمارانی که از فروردین 1380 تا بهمن 90 به دلیل وجود جسم خارجی داخل چشمی تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، انجام شد. بیماران تحت جراحی ویترکتومی عمیق و خارج نمودن جسم خارجی داخل چشمی قرار گرفتند. دید قبل و پس از عمل، اندازه، جنس و محل جسم خارجی و روش خارج کردن آن، عوارض پس از عمل و فاصله زمانی بین تروما و جراحی بررسی شدند.نتایج: 32 چشم در 32 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند، همه بیماران مرد و میانگین سنی 30.26 سال بود. متوسط مدت زمان پی گیری 25.16 ماه بود. 25 مورد (70.5 درصد) دارای جسم خارجی با جنس آهن بودند و در 17 چشم از آهن ربای خارجی و در 12 چشم از فورسپس داخل چشمی جهت بیرون آوردن جسم خارجی استفاده شد. ماکولار پاکر و اسکار ماکولا در 6 بیمار (18.7 درصد) گزارش شد. دید نهایی اصلاح شده 20.40 و بهتر در 7 چشم (21.9 درصد) و دید 20.200 و بهتر در 16 چشم (50 درصد) گزارش شد. ارتباط آماری معناداری بین دید نهایی اصلاح شده 20.200 و بهتر با محل، اندازه، نوع و زمان بیرون آوردن جسم خارجی مشاهده نشد.نتیجه گیری: روش بیرون آوردن جسم خارجی با توجه به نوع، اندازه و محل آن می تواند متفاوت باشد. جراحی ویترکتومی در این بیماران دارای نتایج خوبی است. استفاده از آهن ربای خارجی یا فورسپس داخل چشمی برتری خاصی نسبت به یکدیگر ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 334

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جنتاشاپیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 7)
 • صفحه شروع: 

  383
 • صفحه پایان: 

  390
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

زمینه: استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل مهم ایجاد کننده انواع عفونت ها در جامعه و بیمارستان محسوب می شود. مقاومت روزافزون این باکتری در برابر داروهای ضد باکتریایی، به صورت یک نگرانی اصلی سلامت عمومی درآمده است. بنابراین بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها بسیار حائز اهمیت است.روش: این مطالعه به صورت گذشته نگر و با بررسی اطلاعات 513 پرونده کشت خون بیماران مبتلا به عوارض قلبی بستری شده در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز در طی سال 1389 انجام گرفت. آنالیز آماری داده ها با نرم افزار Excel انجام گرفت.نتایج: از تعداد 513 پرونده بررسی شده، در 71 مورد (14 درصد)، نتایج کشت خون مثبت تشخیص داده شد که 13 مورد (18.3 درصد) از آنها مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس بود. از موارد مثبت استافیلوکوکوس اورئوس، 9 مورد (69 درصد) از جنس مذکر و 4 مورد (31 درصد) از جنس مونث جدا گردید. میانگین سنی بیماران بیشتر از 40 سال بود. بیشترین مقاومت نسبت به متی سیلین و سفتریاکسون مشاهده شد که 31 درصد از موارد مثبت استافیلوکوکوس اورئوس را شامل می گردید.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که باید مراقبت و کنترل دقیقی روی استافیلوکوکوس اورئوس اعمال شود و از تجویز غیر ضروری آنتی بیوتیک ها به شدت اجتناب گردد؛ چون موجب پیدایش و افزایش سویه های مقاوم به دارو می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 79 استناد 4 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID