نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

سابقه و هدف: از نانوذرات آرکئوزومی در دارورسانی، به منظور افزایش اثربخشی دارو و کاهش عوارض جانبی استفاده می شود. در همین راستا در این مطالعه از این نانوذره به عنوان حامل سیس پلاتین استفاده شد.مواد و روش ها: پس از کشت آرکی باکترهای متانوژن در محیط کشت مایع روتین و رشد آن، از سانتریفیوژ برای جداسازی آرکئوزوم از غشاء آرکی باکتر استفاده گردید. سپس با استفاده از بافر فسفات حاوی پلی اتیلن گلیکول و سیس پلاتین و هم زن مغناطیسی، امولسیونی هموژن از آرکئوزوم ها به دست آمد. همچنین از سونیکاسیون جهت تهیه ابعاد نانو از آرکئوزوم ها و بارگذاری دارو بر روی این نانوذرات استفاده گردید. میزان کپسولاسیون سیس پلاتین در نانوذرات آرکئوزوم با استفاده از اولتراسانتریفیوژ و جداسازی سوپرناتانت، تعیین شد. از تست MTT و رده سلولی7-MCF  جهت تعیین سمیت سلولی سیس پلاتین نانوآرکئوزومه پگیله، غیر پگیله و استاندارد استفاده شد.یافته ها: نانوذرات حاوی دارو با موفقیت ساخته شدند. میزان سیس پلاتین بارگذاری شده بر نانوآرکئوزوم غیرپگیله و پگیله بترتیب %54.52 و %70.16 تخمین زده شد. همچنین اندازه این ذرات بترتیب 132.84 و 388.31 نانومتر محاسبه گردید. میزان سایتوتوکسیسیتی دارو در حالت آرکئوزومه پگیله بیشتر از غیرپگیله تخمین زده شد. اما به هر حال، این مقادیر نسبت به شکل استاندارد دارو به میزان قابل ملاحظه ای، بیشتر برآورد گردید.نتیجه گیری: از نانوحامل های آرکئوزوم می توان به عنوان حامل مناسب سیس پلاتین استفاده کرد، که در این بین پگیلاسیون نانودارو باعث افزایش کارایی آن نسبت به شکل غیرپگیله می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

سابقه و هدف: کنسر تستیس آنتی ژن ها دست های از آنتی ژن ها می باشند که به طور ویژه بیان آن ها در سلول های زایا و انواع مختلفی از سرطان ها دیده شده است. یکی از اعضای این خانوادهMAGEA4  می باشد که این آنتی ژن با انواع تومورها در ارتباط است. از آنجا که عملکرد این ژن هنوز به درستی مشخص نشده است، هدف از این مطالعه تکثیر و کلونینگ این ژن در وکتور بیانی به منظور تولید پروتئین نوترکیب بیان کننده MAGEA4 است.مواد و روش ها: از طریقPCR  و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی حاوی برش آنزیم محدود کننده ژن MAGEA4 تکثیر شد. محصول PCR خاص شده بین سایت های BamH1 وXho1  وکتور pTZ57/R قرار گرفت و در سویه Top10 اشرشیاکلی ترانسفورم گردید و توسط IPTG وX-Gal  غربالگری شد. صحیح قرا گرفتن قطعه MAGEA4 توسط برش آنزیمی و تعیین توالی بررسی گردید. سپس ساب کلونینگ این ژن در وکتور بیانی pRUF با همان جایگاه های برش آنزیمی صورت پذیرفت.یافته ها: تایید نهایی از طریق PCR کلنی و برش آنزیمی، تعیین توالی صورت گرفت. بنابراین ژنMAGEA4  در جایگاه برشی آنزیمی پلاسمید pRUF کلون شد.نتایج: مطالعه حاضر گام مهمی جهت تولید پروتئین نوترکیب و استفاده از آن جهت پی بردن به عملکرد این ژن و اهداف درمانی به منظور درمان سرطان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

سابقه و هدف: فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت (G-CSF) به عنوان فاکتور رشد هماتوپوئیتیک می تواند سلول های بالغ خونی را تحریک نمایند و امروزه نوع نوترکیب آن در درمان نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی سرطان های سرکوبگر میلوئید، پیوند مغز استخوان، شیمی درمانی در لوسمی میلوئید حاد و نوتروپنی مزمن و شدید به کار می رود. هدف از این مطالعه، مقایسه بیان G-CSF نوترکیب انسانی در دو سویه از اشریشیاکلی بوده است.مواد و روش ها: ژن G-CSF انسانی با تغییر کدون های آن به صورت بهینه شده برای بیان در سیستم پروکاریوتی، در وکتور pGEM سنتز شده و در وکتور بیانی pET23a همسانه سازی شد. سپس وکتور pET/G-CSF در دو سویه بیانی از اشریشیاکلی به نام Origami و BL21، ترانسفرم شد و بیان آن در این دو میزبان مقایسه گردید.یافته ها: نتایج هضم آنزیمی، صحت مراحل کلونینگ را در وکتور pET23a نشان داد. همچنین تحت شرایط یکسان و بعد از القای میزبان ها با IPTG، بیشترین بیان پروتئین rhG-CSF در سویه Origami E. coli مشاهده گردید.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سویه E. coli Origami سویه مناسبی جهت بیان G-CSF انسانی می باشد و این سویه می تواند به عنوان یک میزبان مناسب جهت بیان این پروتئین در مقیاس بالاتر پیشنهاد گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  288
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

سابقه و اهداف: آنزیم لیپاز (3, 1, 1, 3, EC) به عنوان عضوی از گروه کربوکسیلیک استر هیدرولازها، کاتالیز آبکافتی تری آسیل گلیسرول را جهت آزادسازی اسیدهای چرب، گلیسریدها و گلیسرول به عهده دارد. با شناخت توانایی لیپاز جهت کاتالیز واکنش استریفیکاسیون، فصل گسترده ای در زمینه کارایی های این آنزیم آغاز شده است. قارچ رایزوپوس اوریزا، از جمله منابع میکروبی شناخته شده در تولید آنزیم لیپاز است. تمرکز مطالعه حاضر بر روی تعیین زمان بهینه رشد قارچ جهت تولید و نگه داشت آنزیم لیپاز درون - سلولی است و همچنین فعالیت استریفیکاسیون سلول های کشت یافته به فرم آزاد و تثبیت یافته مقایسه شد. بیوکاتالیست سلولی تولیدی جهت کاتالیز واکنش سنتز استر نرمال - بوتانول و اولئیک اسید تنظیم شد و پیشرفت واکنش مذکور در حضور و عدم حضور غربال های مولکولی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: سلول های رایزوپوس اوریزا تثبیت یافته بر پایه لوفای اسفنجی جهت مقایسه با فرم کشت آزاد سلول تهیه شد. سنجش فعالیت استریفیکاسیون از روش کدورت سنجی و با تعیین میزان اسید چرب با قی مانده در محلول واکنش انجام شد.یافته ها: بر طبق سنجش های انجام شده بیوکاتالیست سلولی به هر دو فرم تثبیت یافته و آزاد در زمان کشت 48 ساعت حداکثر فعالیت استریفیکاسیون دارند. همچنین تثبیت سلولی سبب افزایش فعالیت استریفیماسیون سلولی می شود (4 برابر). ماکزیمم بازده تولید استر پس از برقراری تعادل در 9 ساعت 86 گزارش شده است که در حضور غربال های مولکولی این بازده تا 96 بهبود می یابد.نتیجه گیری: تثبیت سلولی اثر به سزایی در بهبود فعالیت سنتزی آنزیم لیپاز درون سلولی دارد. هم چنین زمان کشت سلول از اهمیت ویژه ای در تعیین میزان ترشح آنزیم لیپاز به خارج از سلول برخوردار است. حذف آب توسط غربال های مولکولی یک روش مناسب جهت افزایش بازده فرایندهای استریفیکاسیون است.

آمار یکساله:  

بازدید 288

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

سابقه و هدف: در دهه های اخیر به حامل های دارورسانی در مقیاس نانو بسیار توجه شده است. در طول دو دهه گذشته، نانوذرات سیانوآکریلات به میزان گسترده ای به عنوان حامل های دارورسان مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این مطالعه تولید نانوذرات پلی بوتیل سیانوآکریلات (PBCA) به روش پلیمریزاسیون امولسیونی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: از روش پلیمریزاسیون امولسیونی و با استفاده از دکستران 70 کیلودالتون به عنوان پایدار کننده، نانوذرات پلی بوتیل سیانوآکریلات ساخته شد. نانوذرات تولید شده با استفاده از دستگاه های زتاسایزر، میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نوری توصیف شدند. اثر عوامل پلیمریزاسیون بر روی اندازه و توزیع اندازه، بررسی گردید. این عوامل شامل دکستران 70 کیلودالتون، پلی سوربات-80، غلظت یونH+ ، زمان پلیمریزاسیون، درجه حرارت و سونیکاسیون بودند.یافته ها: این بررسی نشان داد که غلظت معینی از پایدارکننده برای تولید بهینه نانوذرات، مورد نیاز است. این غلظت در این مطالعه 2 درصد تشخیص داده شد. اثر یون H+ تعیین کننده بود. بطوریکه در pH= 4 کاهش شدید بازده تولید اتفاق افتاد. همچنین اندازه و توزیع اندازه بالاتر نانوذرات، در دمای 50oC نسبت به دمای اتاق به دست آمد. نقش سورفاکتانت پلی سوربات-80 در غلظت 0.001 درصد بر روی خواص نانوذرات مثبت ارزیابی شد. علاوه بر این، با افزایش زمان پلیمریزاسیون از 5.5 ساعت به 18 ساعت، نانوذرات شکیل تر به دست آمد.نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که خواص نانوذرات تحت تاثیر عوامل مختلف است که با دستکاری این عوامل می توان نانوذرات با خواص مطلوب به دست آورد.نانوذرات PBCA تحت تاثیر عوامل مختلف است و با دستکاری صحیح آنها می توان نانوذراتی قابل قبول و مطلوب تهیه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  351
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

سابقه و هدف: استخراج RNA با کمیت و کیفیت مطلوب از نیازهای بنیادی زیست شناسی مولکولی است. جداسازی RNA از بافت های گیاهان چوبی به علت حضور مقادیر زیادی از کربوهیدارات ها، تانن ها و ترکیبات پلی فنولی با مشکلاتی روبروست. بنابراین دستیابی به یک روش استخراج مناسب که بتواند RNA کیفی مطلوبی را تولید کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.مواد و روش ها: در این تحقیق سه روش استخراج RNA شامل: 1- زارعی و همکاران، IHBT-2 و 3- روش تغییر یافتهCTAB-LiCl  مورد بررسی و از پوست میوه های رسیده به عنوان مواد گیاهی برای استخراج RNA استفاده گردید. یافته ها در نهایت با توجه به کمیت و کیفیت RNA استخراجی و نتایج حاصل، روش زارعی و همکاران به منظور استخراج RNA با خلوص بالا از پوست انار انتخاب شد. بیشترین مقدار RNA با کیفیت مطلوب از 100 میلی گرم بافت پوست میوه به مقدار 642 نانوگرم با روش زارعی و همکاران بدست آمد.نتیجه گیری: از میان روش های مورد آزمایش، روش زارعی و همکاران مناسب ترین روش برای گیاهان با ترکیبات فنولی بالا به ویژه انار می باشد. از این رو نیازی به استفاده از کیت های استخراج و مواد شیمیایی خطرناک احساس نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 351

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

مقدمه: از فناوری نانو در طراحی فرمولاسیون جدید داروها استفاده می گردد. نانوحامل ها برای داروها یا مواد فعال بیولوژیک به منظور بهبود شاخص درمانی استفاده می شوند. کارایی شیمی درمانی با افزایش زمان در معرض دارو قرار گرفتن سلول ها نسبت مستقیم دارد لذا نانو حامل ها به دلیل اندازه کوچکشان به بافت مورد نظر نفوذ کرده و در نتیجه باعث تجمع کارآمد دارو در جایگاه هدف می گردند. 6-جینجرول که اثر مهارکنندگی بر رشد سلول های سرطان دارد در این تحقیق به صورت فرمولاسیون نانو آرکئوزوم پگیله 6-جینجرول تهیه وتاثیر آن بر روی سلولهای سرطانی رده سلولیMCF-7  بررسی گردید.مواد و روش ها: در ابتدا لیپیدهای هالوباکتر سالیناروم استخراج و 6-جینجرول محلول در اتانول، پلی اتیلن گلیکول 2000 و توئین80 به آن افزوده وبه کمک اواپوریتور ماده آلی استخراج و سپس رسوب حاصل را در محیط بافر فسفات حل نموده و سپس سونیکه گردید. قطر ذرات با دستگاه زتاسایزر اندازه گیری و در نهایت اثر سایتوتوکسیسیتی فرمولاسیون به روش MTT مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: قطر نانو آرکئوزوم پگیله 6-جینجرول برابر 290 نانومتر بود. همچنین بازده انکپسولاسیون 6- جینجرول در نانو آرکئوزوم پگیله معادل 96.33 درصد بدست آمد. سلول های سرطانی، تحت اثر این فرمولاسیون در دوزهای مختلف تفاوت نشان دادند.نتیجه گیری: ابعاد نانوذرات و مقدار انکپسولاسیون به منظور دارورسانی هدفمند مناسب بود، همچنین نانو آرکئوزوم پگیله 6-جینجرول اثر سایتوتوکسیسیتی بر روی سلولهای سرطان سینه رده سلولیMCF-7  داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  357
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

سابقه و هدف: سلولز یکی از پرمصرف ترین پلیمرهای زیستی جهت تولید کاغذ، منسوجات و مواد پزشکی می باشد. با توجه به محدودیت منبع اصلی سلولز و حفظ منابع طبیعی، یکی از روش های جالب تولید سلولز روش میکروبی است. از طرف دیگر، به دلیل خالص نبودن سلولز گیاهی و همراهی با لیگنین و همی سلولز، استفاده از سلولز باکتریایی که پلیمری خالص می باشد، ارجحیت دارد. این مطالعه به منظور جداسازی باکتری بومی سودوموناس لوتئولا جهت تولید سلولز و بررسی کیفیت و کمیت تولید سلولز توسط آن انجام گرفت.مواد و روش ها: چندین نمونه از سرکه های محلی، آبمیوه ها و میوه ها در محیط هسترین - شرام آگار کشت داده شدند. باکتری سودوموناس لوتئولا با آزمون های بیوشیمیایی جداسازی و با روش تایپینگ مولکولی تایید شد. پس از کشت باکتری در محیط هسترین-شرام براث، سلولز در محیط تولید شد. لایه سلولزی تولید شده، پس از تیمار با SDS و NaOH خالص سازی و خشک گردید. در نهایت، هضم آنزیمی با سلولاز و بررسی با میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) سلولز تولید شده را تایید کرد.یافته ها: باکتری گرم منفی سودوموناس لوتئولا از نمونه های تهیه شده جداسازی شد. سپس باکتری در محیط هسترین - شرام براث کشت داده شد و پس از 6 روز گرماگذاری در 30 درجه سانتی گراد، سلولز تولید شد. نتایج هضم آنزیمی نشان دهنده حضور سلولز در محیط کشت باکتری بود. بررسی با میکروسکوپ الکترونی نگاره نیز نشان داد که سلولز تولید شده توسط این باکتری دارای ساختار فیبری و شبکه مانند است.نتیجه گیری: این مورد، اولین گزارش تولید سلولز توسط جدایه بومی سودوموناس لوتئولادر ایران است. کیفیت و کمیت سلولز تولید شده توسط این باکتری در مقایسه با سلولز تولید شده با سویه استاندارد مطلوب ارزیابی شد، لذا به عنوان منبع جدید تولید سلولز معرفی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 357

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

سابقه و هدف: بیوسورفکتانت ها یا بیوامولسیفایرها ترکیبات کاهش دهنده کشش سطحی بوده که توسط بسیاری از باکتری ها و قارچ ها تولید می شوند. اهمیت این ترکیبات را در مقایسه با سورفکتانت های سنتزی می توان در عدم سمیت، سازگاری با محیط زیست، فعالیت در دما،pH  و شوری بالا برشمرد. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی لاکتوباسیلوس های تولیدکننده بیوسورفکتانت و ارزیابی میزان کارآیی بیوسورفکتانت تولید شده بود.مواد و روش ها: در این پژوهش، نمونه گیری از محصولات لبنی و کشت در محیط MRS انجام شد. سویه های جداسازی شده با قابلیت تولید بیوسورفکتانت بر اساس تست های بیوشیمیایی و مولکولی مورد شناسایی قرار گرفتند. شرایط بهینه تولید بیوسورفکتانت بررسی گردید و فعالیت امولسیفایری آن در یک سیستم مدل غذایی مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: در مجموع 9 سویه لاکتوباسیلوس از محصولات لبنی جدا شد که در بین آنها 2 سویه لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس پنتوزوس بیشترین قابلیت تولید بیوسورفکتانت را دارا بودند. بیوسورفکتانت های استخراج شده از هر 2 باکتری نشان دادند که از قابلیت مناسبی در فرایند امولسیون کنندگی برخوردار هستند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که می توان سویه هایی از لاکتوباسیلوس با قابلیت مناسب تولید بیوسورفکتانت جداسازی نمود و در صورتی که بتوان هزینه های تولید را کاهش داد، امکان بکارگیری چنین سویه هایی جهت تولید بیوسورفکتانت در مقیاس صنعتی به منظور جایگزینی برای امولسیفایرهای سنتزی در صنایع غذایی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سابقه و هدف: گیاه خرزهره از گیاهان دارویی است که دارای اثرات بیولوژیک متنوعی از جمله اثرهای آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال می باشد. در این تحقیق اثرهای تراتوژنیک و سمیت عصاره متانولی این گیاه بر جنین جوجه به عنوان مدل جانوری مورد مطالعه قرار گرفته است.مواد و روش ها: عصاره متانولی استخراج شد. عصاره مورد نظر در حلالDMSO حل شده و در غلظت های 5، 10، 20، 40، 60 و 80 میکروگرم بر میلی لیتر در محل کیسه هوای تخم مرغ های نطفه دار در روز سوم گرماگذاری تزریق گردید، و در دمای 38-37.7 درجه سلسیوس گذاشته شد.یافته ها: در روز 19 پس از گرماگذاری جنین ها از تخم بیرون آورده شدند، مشاهدات نشان داد که بترتیب 78.4، 65، 56.7، 46.7، 36.66 و 21.66 درصد از جنین ها در مقایسه با گروه شاهد زنده ماندند و میزان 43LD50=0.60 بر حسب میکروگرم به ازای هر تخم مرغ بدست آمد. ناهنجاری های ظاهری شامل تاخیر در رشد، بدشکلی منقار و پا چنگکی بود در حالیکه ناهنجاری های اسکلتی شامل حذف مهره های دمی و کلسیفیه نشدن مهره های دمی بود.نتیجه گیری: بررسی ها نشان داد که با افزایش غلظت عصاره متانولی درصد مرگ و میر در مقایسه با گروه شاهد افزایش می یابد و این عصاره در غلظت های پایین اثر سمیت و ناهنجاری زایی ناچیزی دارد.با توجه به سمیت کم عصاره در غلظت های پایین این عصاره می تواند برای اهداف درمانی مورد استفاده قرار گیرد، و نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه است.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نجات زاده فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  311
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

سابقه و هدف: شوید با نام علمی (Anethum graveolens L.) یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی، آرایشی و غذایی استفاده می شود.مواد و روش ها: در این تحقیق اثر کودهای زیستی نیتروکسین و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید به صورت طرح فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 شکل اجرا گردید. فاکتور اول شامل کود زیستی نیتروکسین در چهار سطح (بذرمال، سرک، هردو، شاهد) و فاکتور دوم کود شیمیایی نیتروژن در سه سطح (صفر، 50، 100 کیلوگرم)، تلفیق کود زیستی نیتروکسین و کود شیمیایی نیتروژن و شاهد (بدون کود) بود. برداشت گیاه شوید در مرحله رسیدگی کامل دانه ها انجام شد. اثرات مقادیر ارتفاع بوته، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در چترک، وزن هزار دانه و اسانس مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک و اجزاء عملکرد دانه به جز شاخص برداشت تحت تاثیر کودهای زیستی نیتروکسین قرار گرفته و بالاترین میزان این صفات مربوط به کاربرد کود زیستی نیتروکسین بود، هر چند بین این تیمار و تلفیق کود نیتروکسین و نیتروژن اختلاف معنی داری مشاهده نشد. کاربرد کودهای شیمیایی نیتروژن سبب افزایش معنی دار ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، اجزاء عملکرد دانه، درصد اسانس به جز تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه و شاخص برداشت نسبت به شاهد شد. نتایج نشان داد که میزان اسانس نیز به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای کودی قرار گرفته و کاربرد کود زیستی نیتروکسین و پس از آن کود شیمیایی نیتروژن بیشترین میزان اسانس را تولید نمودند. نتایج نشان داد کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر ترکیبات تشکیل دهنده اسانس شوید تاثیر داشته و با تیمارهای مختلف کودی میزان کاروون نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد.نتیجه گیری: کاربرد کودهای زیستی به تنهایی و یا در ترکیب با کود شیمیایی در بهبود صفات کمی و کیفی گیاه دارویی شوید تاثیر مثبتی داشته و به جای مصرف مداوم کود شیمیایی می توان با استفاده بهینه از نهاده های زیستی در راستای کشاورزی پایدار و کاهش آلودگی ناشی از مصرف کود شیمیایی نیتروژنه گام برداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 311

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

سابقه و هدف: پپتید سه گانهICD-85 با وزن مولکولی 10000 تا 30000 دالتون می باشد که از سم مار قهوه ای ایرانی AgkistrodonHalys و سم عقرب زرد رنگ Hemiscorpiuslepturus استخراج گردید. این ترکیب از طریق ایجاد آپوپتوز باعث مهار سلول های سرطانی می گردد. در این مطالعه، تولید و نشاندارسازی این پپتید سه گانه انجام پذیرفته است.مواد و روش ها: ابتدا این پپتید سه گانه از سم مار و عقب زرد رنگ توسط فرایندهای تحریک جدا شده و پس از انجام جداسازی از روش کروماتوگرافی ژل و کروماتوگرافی با کارایی بالا، این پپتید سه گانه ICD85 توسط ید-131 با روش کلرامین نشاندار گردید.یافته ها: نتایج توزیع بیولوژیکی نشان داد که این ترکیب نشاندار در یک موش مبتلا به سرطان پستان در مدت یک ساعت به میزان حدود 15 درصد در تومور تجمع دارد و ارگان هایی همچون کبد و کلیه بیشترین تمرکز را دارد. نسبت توزیع ترکیب ICD-85 در غده سرطانی نسبت به خون معادل 293 درصد مشاهده شد.نتیجه گیری: ترکیب ICD-85 نشاندار با ید-131 می تواند بعنوان یک عامل تشخیصی در تصویربرداری تومورهای سرطانی سینه مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع با نتایج به دست آمده از توزیع بیولوژیکی در بدن موش تایید گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

سابقه و هدف: از بین بیش از 23000 متابولیت ثانویه میکربی شناخته شده، 42% آنها از اکتینوباکترها جدا شده است. این متابولیت های ثانویه فعالیت زیستی وسیعی نظیر فعالیت های ضدباکتریایی، ضد قارچی، ضد انگلی، ضد ویروسی، ضد تومور، سرکوب کننده ایمنی، حشره کش، ضد التهاب، آنتی اکسیدان و دیگر فعالیت ها را دارند. در سال های گذشته پژوهش های متعددی در مورد این فعالیت های زیستی در کشور انجام شده است، با این وجود گزارشی در مورد فعالیت آنتی اکسیدانی اکتینومایست های کشور منتشر نشده است. هدف این پژوهش بررسی توان تولید آنتی اکسیدان های طبیعی از منابع میکروبی با منشاء بومی است.مواد و روش: 50 سویه اکتینومایست بومی ایران، ذخیره شده در مرکز کلکسیون میکروارگانیسم های دانشگاه تهران انتخاب شدند و پس از انجام مراحل اسپورزایی، پیش تخمیر و تخمیر، عصاره مایع تخمیر با اتیل استات استخراج شد. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های مایع تخمیر بدون حلال، به روش DPPH با استفاده از مقایسه آنتی اکسیدان های اسیدآسکوربیک و BHA مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین سمیت عصاره ها با استفاده از تست آرتمیا مورد بررسی قرار گرفت. سویه های منتخب دارای فعالیت به روش مولکولی شناسایی شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که در میان 50 عصاره اکتینومایست، 10% عصاره ها فاقد فعالیت آنتی اکسیدانی، 20% دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بالا (>200 IC50)، %32 دارای فعالیت آنتی اکسیدانی متوسط (200>IC50>400)، %8 از عصاره ها دارای فعالیت آنتی اکسیدانی پایین (400>IC50>600) و %30 عصاره ها دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بسیار پایین (IC50600>) بوده اند. در تست سمیت سنجی بر آرتمیا مشخص شد که 50% عصاره های اکتینومایست فاقد سمیت، 30% از عصاره ها سمیت پایین، 16% از عصاره ها سمیت بالا و 4% از عصاره ها سمیت بسیار بالا داشتند. سه سویه منتخب دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بر اساس نتایج آنالیز ژن -16SrRNA متعلق به جنس Streptomyces بوده اند.نتیجه گیری: در بررسی حاضر، از میان 50 عصاره بررسی شده از نظر خاصیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH و فعالیت سمی، 2 سویه 1054UTMC و 1166UTMC دارای فعالیت آنتی اکسیدانی مشابهی نسبت به BHA و سمیتی کمتر از آن را نشان دادند. همچنین این عصاره ها فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری نسبت به اسید آسکوربیک داشتند، بدین ترتیب امید دستیابی به ترکیبات آنتی اکسیدان موثر و فاقد اثرات سمی در میان اکتینومایست های بومی ایران وجود دارد. این ترکیبات به طور قابل توجهی می تواننند قابل رقابت با آنتی اکسیدان های مصنوعی نظیر BHA در صنایع غذایی و دارویی باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

سابقه و هدف: از آنجایی که در سالهای اخیر نقش عنصر کم مصرف سیلیکون در انبارمانی مورد توجه قرار گرفته است، در این تحقیق، از سیلیکون برای افزایش طول دوره انبارمانی رقم شابلون آلو (Prunussalicina‘Shablon’) استفاده شد.مواد و روش ها: میوه ها بلافاصله پس از برداشت در دو گروه آزمایشی تقسیم بندی و گروه اول به مدت 30 دقیقه در محلول 5 گرم در لیتر سیلیکات و گروه دوم (شاهد) در آب مقطر قرار گرفتند. سپس نمونه ها به دمای 4 درجه سانتیگراد و رطوبت حدود 80 درصد انتقال یافتند.یافته ها:نتایج نشان داد که هر چند تیمار سیلیکون فعالیت آنزیم کاتالاز را در میوه آلو متاثر نکرد ولی باعث کاهش افت وزن میوه ها، افزایش معنی دار غلظت فنل ها و همچنین افزایش فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و فنیل آلانین آمونیالیاز نسبت به شاهد شد.بحث: سیلیکون با افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز باعث کاهش معنی دار مقدار مالون دی آلدئید وبا افزایش فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز باعث زیادشدن غلظت فنل ها در میوه آلو شد و در نهایت توانست باعث بالا رفتن مقاومت میوه ها در برابر تنش سرما شود.نتیجه گیری:سیلیکون از یک طرف با افزایش توان سیستم آنتی اکسیدانت باعث بالا رفتن مقاومت میوه ها در برابر تنش سرما شد و از طرف دیگر با افزایش غلظت فنل ها بر کیفیت و ارزش غذایی آنها افزود.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0