نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  973
 • دانلود: 

  244
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 973

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  9-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  684
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

سابقه و هدف: آرکئوزرم به عنوان یکی از حامل های لیپیدی جدید برای دارورسانی هدفمند، جهت درمان انواع سرطان شناخته شده است. برای حذف اثرات جانبی دارو بر سایر سلول ها و رسیدن دوز بالاتری از دارو به سلول هدف، داروی ضد سرطان سیس پلاتین در آرکئوزرم کپسوله می شود.مواد و روش ها: آرکئوزرم از آرکی باکترهای متانوژن استخراج شد و پس از انحلال در بافر فسفات، به منظور بارگذاری سیس پلاتین بر آرکئوزرم ساخته شده و تغییر اندازه ذرات به ابعاد نانو، محلول در سونیکاتور حمام دار سونیکه شد.یافته ها: موازنه جرم با استفاده از دانسیته و جرم مولکولی مواد تشکیل دهنده محلول سونیکه شده محاسبه شد. سپس، میزان درصد بارگذاری دارو بر روی نانوآرکئوزرم حاصل گردید و در نهایت با استفاده از دستگاه زتاسایزر اندازه ذرات در ابعاد نانو تایید شد.نتیجه گیری: هدف از پژوهش حاضر، تولید نانوآرکئوزرم حامل داروی سیس پلاتین بود که به منظور دارورسانی هدفمند، جهت درمان انواع سرطان به کار گرفته می شود که با درصد بارگذاری مناسب به این مهم دست یافتیم.

آمار یکساله:  

بازدید 684

دانلود 222 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1513
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

سابقه و هدف: مدیریت جذب، انتقال، تبادل و کده بندی کردن یون ها و تنظیم دقیق نسبت های یونی در گیاهان به واسطه فعالیت مجموعه ای از ناقل ها، حامل ها و کانال های یونی صورت می پذیرد. پمپ یونی H+- ATPase واکوئلی، نقش مهمی در ایجاد و حفظ شیب الکتروشیمیایی دارد و انتقال یون ها به داخل واکوئل سلول های گیاهی را تحت تاثیر قرار می دهد. فعالیت این پمپ باعث ایجاد نیروی محرکه پروتونی اولیه برای راه اندازی و تنظیم سایر ترانسپورترها، سیمپورترها و کانال های وابسته به H+ مستقر در غشای واکوئل می شود. در این تحقیق بدلیل اهمیت آشکاری که این پمپ در زمینه بهبود مقاومت به شوری دارد، از گیاه تک لپه و شورزی Aeluropus littoralis به عنوان منبع ژن استفاده شد.مواد و روش ها: یک کلون cDNA با طول کامل (498 bp)، که حاوی اطلاعات لازم برای کد کردن زیر واحد (AlVHA-c) V- H+ ATPase c می باشد از Aeluropus littoralis جداسازی و در باکتری همسانه سازی شد.E. coli یافته ها: توالی نوکلئوتیدی این ژن (AlVHA-c)، همولوژی بسیار معنی داری با همتای خود در گونه های ارزن، برنج، گندم و ذرت نشان داد. همچنین آنالیزهای مختلف بیوانفورماتیکی به منظور آشکارسازی روابط خویشاوندی و تکاملی و بررسی تفاوت های احتمالی با استفاده از توالی آمینواسیدی و نوکلئوتیدی این ژن انجام شد. در نهایت توالی کامل ناحیه کد کننده در Genbank با شماره دسترسی (JF504672) ثبت شد.نتیجه گیری: زیر واحد c، پمپ H+-ATPase واکوئلی گیاه آلوروپوس نقش مهمی در فیزیولوژی پاسخ به تنش دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1513

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  548
 • بازدید: 

  1794
 • دانلود: 

  401
چکیده: 

سابقه و هدف: جنس مرزه گیاه دارویی، از تیره نعناییان است. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه اثر نانو کود کلات آهن و کود کلات آهن معمولی بر عملکرد و رشد گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis انجام گرفت.مواد و روش ها: آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کاملا تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل 3 تیمار نانو کود کلات آهن در سه غلظت 1، 3، 5 کیلوگرم در هکتار و 3 تیمار کود کلات آهن معمولی در 3 غلظت 1.5، 4.5، 7.5 کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد بود.یافته ها: فعالیت کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در تیمار نانو آهن (4.5 kgh-1) افزایش معنی داری را نشان داد. کاربرد کلات آهن در تیمار (F1) و همه غلظت های نانو آهن موجب افزایش معنی دار در غلظت chl.a شد. کاربرد کود نانو آهن در همه غلظت ها در افزایش میزان chl.b موثرتر از همه غلظت های کلات آهن بود.نتیجه گیری: طول ریشه و طول ساقه در تمام تیمارهای نانو کلات آهن کاهش یافت. همچنین با اعمال تیمارهای مختلف کودی، تغییرات معنی داری بر محتوای پروتئین نسبت به گروه شاهد مشاهده شد. کاربرد کلات آهن و نانو آهن با غلظت بالا موجب کاهش میزان پروتئین شد. این کاهش در تیمار نانو آهن محسوس تر بود. کلات آهن، موجب کاهش و نانو کود کلات آهن موجب افزایش میزان مجموع کلروفیل های a و b شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1794

دانلود 401 استناد 548 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  611
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

سابقه و هدف: گردو (Juglans regia L.) گیاهی است سخت ریشه زا و از این رو تکثیر گونه ها و واریته های مختلف آن با روش های متداول غیرجنسی تقریبا امکان پذیر نمی باشد. هدف از این تحقیق بررسی روش های تکثیر غیرجنسی گردوی خوراکی با استفاده از تنظیم کننده های رشد IBA و 2,4-D است.مواد و روش ها: ابتدا تعداد 40 قلمه 20 سانتیمتری سالم و مرغوب از یک گردوی اصلاح نژادشده با نام محلی گردوی کاغذی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز انتخاب و در 5 گروه (یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار) قرار گرفتند. آزمایش با توجه به فاکتورهای پیش بینی شده با 4 تیمار (دو غلظت متفاوت از IBA و 2,4-D) و یک گروه شاهد در اواسط فروردین 1387 انجام شد.یافته ها: تیمار IBA در روش قلمه زنی نقش موثری در ظهور اولین پریموردیوم ریشه دارد، ولی تیمار 2,4-D روی ظهور اولین پریموردیوم ریشه، تاثیر چندانی از خود نشان نداد. همچنین تیمارهای 2,4-D و IBA هر دو موجب افزایش طول ریشه چه گردیدند.نتیجه گیری: مطالعات نشان داد که تیمار اندام های هوایی با IBA تاثیر چشم گیری روی ظهور اولین اندام هوایی (ساقه چه) ندارد ولی تیمار 2,4-D، ظهور، رشد و تکثیر اولین اندام هوایی را به شدت تحریک می کند. تیمار همزمان قلمه با تیمارهای 2,4-D و IBA موجب افزایش درصد بقای قلمه ریشه دار شده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 611

دانلود 200 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  53-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  824
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

سابقه و هدف: برومادیالون ماده سمی شناخته شده ای می باشد. اثرات سمی آن بر ساختمان های مختلف حیوانات آزمایشگاهی بالغ، مورد مطالعه زیادی قرار گرفته است. اما مطالعه اثرات آن بر جنین و جفت همچنان ناکافی می باشد. در این تحقیق جنین موش صحرائی قرار گرفته در معرض برمودیالون طی یک دوره زمانی کوتاه، مورد مطالعه قرار گرفته است.مواد و روش ها: حیوان مورد استفاده در این تحقیق، موش های صحرایی نژاد ویستار می باشند. موش های ماده پس از بروز بارداری به طور تصادفی در 2 گروه جای داده شدند (در هر گروه 7 راس). به حیوانات گروه تجربی این مطالعه، در روز 5 بارداری در یک نوبت برومادیالون با دوز0.11 mg/kg  و به موش های گروه کنترل در همان روز آب استریل داده شد. در روز 15 حاملگی، موش ها کشته شده و جنین ها از رحم بیرون آورده شدند. وزن و قطر جنین ها اندازه گیری شده و سپس جنین ها تحت مطالعات بافت شناسی و آماری قرار گرفتند.یافته ها: در گروه تجربی بین وزن و اندازه جنین ها با گروه کنترل اختلاف معنی داری دیده نشد اما در تعداد جنین ها به دلیل وجود جنین آتروفی در گروه تجربی کاهش معنی داری مشاهده گردید (p<0.05). در ساختمان خارجی جنین گروه تجربی نواحی هموراژیک و همچنین آماس معده، لوپ های روده و کبد نیز مشاهده گردید.نتیجه گیری: نتایج فوق نشان دادند که برومادیالون باعث بروز ناهنجاری های تراتوژنی در جنین شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 824

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  59-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  852
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

سابقه و هدف: بررسی صفات فیزیولوژیکی دو رقم سیب در زمان برداشت آزمایشی و پس از انبارداری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد.مواد و روش ها: دو رقم سیب ایرانی زودرس به نام های گلاب و شفیع آبادی انتخاب و چندین صفت در دو زمان (بلافاصله پس از برداشت و 20 روز پس از انبارداری) اندازه گیری شدند. این صفات عبارت بودند از: وزن میوه، حجم میوه، چگالی میوه، حجم عصاره، اسیدیته،pH ، میزان مواد جامد محلول، درصد ماده خشک، اتیلن و میزان برخی عناصر اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو رقم، اختلاف معنی داری در بیشتر صفات اندازه گیری شده وجود داشت و همچنین بین دو زمان مختلف نمونه برداری از نظر صفات وزن میوه، اسیدیته و اتیلن اختلاف معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: اختلاف معنی داری بین ارقام مورد آزمایش (گلاب و شفیع آبادی) از نظر میزان تولید اتیلن وجود داشت. رقم گلاب نسبت به رقم شفیع آبادی دارای میزان تولید اتیلن بیشتری است.

آمار یکساله:  

بازدید 852

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قلی زاده فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  67-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2778
 • دانلود: 

  1364
چکیده: 

تداخل ژنی یک وسیله مهم دفاعی در زیست شناسی مولکولی و به خصوص در ارگانیسم های رده پایین است که در آن قطعات مشخصی از RNA دو رشته ای در بیان یک ژن خاص مداخله می کنند. تداخل RNA اخیرا به عنوان یک تکنیک آزمایشی موفق به منظور تعیین عملکرد ژن ها از طریق تخریب ژن ها در مدل های موجودات به کار رفته است. اهمیت RNA دو رشته ای به عنوان یک هدف یا واسطه ساختار کلیدی است که تمام مسیرهای خاموشی  RNAرا در تمام موجودات مختلف به هم مرتبط می کند. تداخل RNA متد مهمی است که تنها روی تعداد اندکی از مولکول های دو رشته ای RNA در هر سلول برای خاموشی بیان ژن ها به کار می رود و در حال حاضر یکی از برجسته ترین موضوعات بیولوژی مولکولی است. توانایی قابل توجه دستکاری خاموشی RNA، طیف وسیعی از کاربرد بیوتکونولوژی را در بیولوژی مولکولی و ژن درمانی در موجودات فراهم کرده است. این تکنولوژی قادر است ویروس های القا کننده خاموشی را به عنوان ابزاری مناسب جهت مطالعات ژنتیک کاربردی به کار برد. تکنیک تداخل RNA، با انجام تحقیقات گسترده رو به تکامل است. در این مقاله مکانیسم تداخل RNA، مسیرهای موجود در آن و همچنین تکنیک RNA درمانی مورد بررسی قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2778

دانلود 1364 استناد 0 مرجع 0