مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله علوم دانشگاه تهران | سال:1382 | دوره:29 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  520
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

معدن بور قره گل تنها معدن بور فعال ایران است که در رسوبات سازند قرمز بالایی در 80 کیلومتری غرب - جنوب غرب زنجان قرار گرفته است. کانیهای تشکیل دهنده این کانسار بوراتهای آبدار منیزیم، منیزیم - کلسیم و کلسیم می باشند که هیدروبوراسیت (بورات منیزیم- کلسیم) مهمترین کانی کانسار است (حدود 80 درصد) دو سیستم گسلی محدوده کانسار رامشخص میکنند: سیستم گسلی با امتداد NE-SW به عنوان معبری برای محلول های سازنده کانسار و همچنین ایجاد کننده فضاهای لازم برای جایگزینی کانسار عمل کرده و سیستم گسلی جوانتر با امتداد NE-SW توده معدنی را در زمانهای بعدی قطع نموده است. توده معدنی به صورت عدسی های متقاطع با سنگ درونگیر رسی- مارنی با امتداد NE-SW در شکستگی های موجود درهسته یک تاقدیس قرار گرفته است. آنالیزهای شیمیایی انجام شده بر روی سنگهای در برگیرنده کانسار نشان میدهد که با فاصله گرفتن از توده اصلی کانسار از میزان محتوی بور لایه ها کاسته می شود. به نظر میرسد که سیالات جوی فرورو از طریق شکستگی های تکتونیکی به اعماق کم رفته و پس از گرم شدن (بر اثر کرادیان ژئوترمال بالای منطقه) با ایجاد یک سلول همرفتی گرمایی با گردش در واحدهای منطقه موجب فروشست واحدهای توفی شده اند. سپس این سیالات غنی از بور، در افقهایی که گسلها لایه های رسی- مارنی را قطع کرده اند (به واسطه مهیا بودن شرایط احیایی)، کانی سازی نموده اند. تاثیر دگر سانی در کانسار را به واسطه وجود کانیهای ثانویه مانند کلمانیت و پریسیت می توان مشاهده نمود. این کانیها پس از تشکیل توده اصلی کانسار بر اثر واکنش آبهای جوی فرورو با توده اصلی کانسار (هیدروبوراسیت) تشکیل شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 520

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

برای مطالعه پوسته در این ناحیه داده های ثبت شده توسط 8 ایستگاه در شبکه زلزله نگاری منطقه مذکور که به تعداد 2654 زلزله در طی حدود 5/3 سال می رسد مورد پردازش قرار گرفته است که از این تعداد حدود 1683 زلزله در ناحیه مورد نظر بوده است. با شکل دادن 42 پروفیل، هر پروفیل شامل دو ایستگاه و یک زلزله، زمانهای رسید امواج 42P زلزله به ایستگاههای مورد نظر محاسبه شده و سپس با انتخاب یک مدل اولیه 3 لایه، پارامترهای عمق و سرعت مربوط به هر لایه بهینه گردیده است. نتایج بهینه شده برای رسم نقشه های پربندی تغییرات عمق و سرعت به کار برده شده اند. با بررسی دقیق نقشه ها، ناپیوستگی های سرعتی یا تغییرات ناگهانی درعمق فصل مشترک لایه ها به گسل های موجود در منطقه نسبت داده شده اند و همچنین تغییرات سرعت از سطح تا عمق حدود 3.5 تا 7.5 کیلومتر بر ثانیه و تغییرات عمق فصل مشترک لایه اول و دوم از حدود 5/4 تا 6 کیلومتر و تغییرات عمق فصل مشترک لایه دوم و سوم از حدود 18 یا 22 کیلومتر برآورد گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 79 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  141
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

تعداد یازده گونه پالینومورف دریایی شامل 9 گونه داینوفلاژله متعلق به 8 جنس و دو گونه آکریتارک متعلق به یک جنس از رسوبات سازند شمشک کوه ازون مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به انتشار چینه شناسی این پالینومورفها، دو بیوزون به نامهای Nannoceratopsis spiculata Biozone  و Valensiella ovulum Biozone تشخیص داده شد. بر مبنای ارزش چینه شناسی گونه های مذکور سن تو آرسین - باژوسین پیشین برای بخشهای فوقانی این سازند خاطر نشان می‌گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  161
 • صفحه پایان: 

  186
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

آگاهی از سرعت امواج برشی در مطالعات برشی در مطالعات لرزه‌ای میادین هیدروکربوری از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی، سرعت امواج برشی (Vs) در یکی از مخازن هیدروکربنی کربناته در یکی از میادین نفتی واقع در جنوب غربی ایران به عنوان تابعی از سرعت امواج تراکمی، تخلخل، لیتولوژی و حجم شیل محاسبه شده است. بدین منظور سرعت امواج تراکمی (Vp) مستقیما از روی نمودار صوتی و با داشتن زمان سیر موج (DT) در مخزن مورد مطالعه به دست آمده و تخلخل با استفاده از نمودارهای نوترون و چگالی و حجم شیل با استفاده از نمودار پرتو گامای تصحیح شده (CGR) محاسبه گردید. سپس با استفاده از نتایج مطالعات پتروگرافی و به کمک روابط تجربی متداول سرعت امواج برشی تخمین زده شد. سرعت امواج برشی محاسبه شده توسط روابط مختلف با سرعت امواج برشی تخمین زده شد. سرعت امواج برشی محاسبه شده توسط روابط مختلف با سرعت امواج برشی اندازه گیری شده در شرایط اشباع از آب و فشار مخزن بر روی 33 نمونه پلاگ مقایسه شد و مشخص شد که استفاده از مدلهای Greenberg & Castagna و Castagna نتایج بهتری برای تخمین سرعت امواج برشی در سنگ های کرناته به دست می دهند. همچین سرعت امواج تراکمی به دست آمده از روی داده‌های نمودار پتروفیزیکی در مقابل سرعت امواج برشی اندازه گیری شده در شرایط مخزن در آزمایشگاه ترسیم شد و روابط بین سرعت امواج برشی و سرعت امواج تراکمی به صورت زیر به دست آمد: مدل خطی (R2=0.84)                                                                                 Vs=0.5243 Vp+0.0451مدل درجه دوم (R2=0.85)                                                         Vs=-0.1068 Vp2+105106 Vp-202008سپس با توجه به اختلاف مقادیر تخمین زده شده با مقادیری که اندازه گیری گردید، عوامل مختلف موثر در سرعت امواج نظیر رخساره های سنگی، انواع و مقدار تخلخل، حجم شیل و محیط رسوبی مورد بررسی قرار گرفته و بر حسب نوع محیط و مقدار تخلخل روابط بهتری ارائه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 79 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  365
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

نهشته‌های کربناته- تخریبی سازند باروت با سن احتمالی پرکامبرین در مقطع مورد نظر از 270 متر توالی شیلهای رنگارنگ، ماسه سنگ بسیار ریزدانه، سیلت استون با بیش از 30 میان لایه آهکی و دولومیتی تشکیل یافته است. این مقطع در شمال شرق تهران در جاده تهران- فشم و در 1 کیلومتری غرب روستای زایگون (در البرز مرکزی) واقع است. بخش کربناته این سازند عمدتا شامل سنگهای استروماتولیتی است که غالبا از نوع استروماتولیتهای مسطح بوده ولی به اشکال (Laterally link hemispheroid (LLH  و نیز [stacked hemispheroid (SH)]دیده می شود. بر اساس شواهد پتروگرافی (اندازه دانه و فابریک) و ژئوشیمیایی (نظیر آنالیزهای ایزوتوپی 180 δ و 130 δ و عنصری Mg, Na, Sr, Fe, Mn و (Ca چهار نوع مختلف دولومیت در سازند باروت تشخیص داده شده است. علت تنوع دولومیتها به دلیل تاثیر فرآیندهای دیاژنتییک اولیه و تأخیری است که منجر به تغییر ترکیب سیالات دولومیت ساز و در نتیجه تغییر در انواع این دولومیتها گشته است. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی بنظر می رسد که دولومیتهای سازند باروت عمدتا در شرایط احیایی و تحت تاثیر دیاژنز تدفینی (کم عمق، متوسط و عمیق) تشکیل شده باشند. Mg مورد نیاز برای تشکیل دولومیت نوع 1 که به عنوان دولومیت اولیه و یا همزمان با رسوبگذاری در نظر گرفته می شود، از آب دریا تامین شده، در حالیکه Mg لازم برای تشکیل سایر انواع دولومیتهای دیاژنتیکی از تراکم شیلها و شورابه های حوضه ای نتیجه شده است. با توجه به فراوانی رسهای مونت موریونیتی و کلریتی در شیلهای سازند باروت و بر اساس کاهش مقدار MgO در این رسها به ترتیب به میزان 37 و 84 درصد (مطالعات XRD و XRF شیلها) می توان گفت که Mg لازم برای دولومیتی شدن به احتمال زیاد از تراکم شیلها (shale pressing) نتیجه شده است. محاسبه مقدار مواد آلی در نمونه های کربناته سازند باروت نشان داده شده است که درصد مواد آلی با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد و لذا بخشی از فرآیند دولومیتی شدن در این سازند را می توان به وفور نسبی مواد آلی در دولومیتها نسبت داد. دمای تشکیل دولومیتهای اولیه سازند باروت با توجه به معادله لند (1985) و با در نظر گرفتن δW آب دریای پرکامبرین فوقانی 1±3- و سنگین ترین δ180 دولومیکرایتها معادل 052/5- بین 42 تا 50 درجه سانتی گراد محاسبه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 365

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

هادوی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  213
 • صفحه پایان: 

  232
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

به منظور مطالعات تاکسونومی و بیواستراتی گرافی 30 نمونه از مغزه های حفاری از منطقه سیستون (Sisseton) در شمال شرق داکوتا برداشت شده است. نانوفسیلهای موجود از حفظ شدگی خوب و فراوانی و تنوع زیاد برخوردارند. در مطالعات اخیر تعداد 92 گونه نانوفسیل شناسایی و برخی از آنها عکسبرداری شدند. بر مبنای نانوفسیلهای یافت شده سن مقطع مطالعه شده بخش پایانی کامپانین آغازین- بخش آغازین کامپانین پسین است.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

البرز در فاصله میان جلگه گرگان و دشت مغان ساختاری مشابه نوارهای چین خورده- گسلیده نازک ورقه را دارا است. گسلش راندگی و تشکیل ورقه‌های رورانده از بارزترین شکل تغییرات ساختاری در این بخش می‌باشد. راندگی‌ها با هندسه دوپلکس‌های فورلندی و هیننترلندی، ورقه‌های رورانده را از سمت شمال (هینترلند) به سمت جنوب (فورلند) بر روی یکدیگر رانده‌اند. راندگی ها در این بخش از البرز به دو دسته: 1- راندگی های سیمرین که نتیجه کوتاه شدگی در اثناء کوهزایی تصادمی سیمرین بوده و زونهای برشی شکل پذیری را به نمایش می گذارند و 2- راندگی های آلپی که نتیجه تاثیر کوهزایی آلپ بر این بخش بوده و زونهای برشی شکل پذیر شکننده - شکننده را به نمایش می گذارند، قابل تقسیم هستند. مطالعه ساختمانهای فرعی در ورقه های رورانده بیانگر آن است که هر یک از ورقه های رورانده در این نوار چین خورده -گسلیده در سه مرحله 1) کوتاه شدگی به موازات طبقه‌بندی 2) چین خوردگی و 3) تشکیل گسل راندگی تشکیل شده‌اند. موقعیت ساختمان ها در این مقطع از البرز بیانگر آن است که راستای بیشترین کوتاه شدگی در این بخش از تریاس تا عهد حاضر NNW-SSE بوده است. تقارب میان خرد ورق ایران و ورق وران در طی کوهزایی تصادمی سیمرین و آلپ تنش لازم برای این کوتاه شدگی را فراهم کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

باتولیت گرانتیی شاهکوه‌ ( شرق ایران) با وسعت حدود 500 کیلومتر مربع، سنگ های متاپلیتی کمپلکس دگرگونی ده سلم را در جنوب و سنگ های شیلی - ماسه سنگی سازند شمشک را در شمال قطع نموده و یک دگرگونی مجاورتی آشکاری را در آنها ایجاد کرده است. مطالعه بخش جنوبی هاله دگرگونی این باتولیت موضوع مقاله حاضر است.بر اساس مطالعات کانی شناسی و بافتی، سه زون سیلیمانیت، آندالوزیت و بیوتیت به ترتیب با دور شدن از مرز توده تشخیص داده شده است. بالاترین دمای این دگرگونی مربوط به زون سیلیمانیت بوده و حدود 600 درجه سانتی گراد در فشار حدود 2 کیلوبار ارزیابی می گردد. پراکندگی اندازه بلورهای کردیریت (روش (CSD در نمودار Ln N"-L و N"-L نشان می دهد که همه بلورهای کردیریت دارای منشا واحدی بوده و در یک فاز دگرگونی تشکیل شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

دراین مقاله تاثیر پارامترهای مختلف پتروفیزیکی بر روی سرعت انتشار امواج تراکمی (vp) در سنگهای کربناته مخازن نفتی مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور ستون 70 متری از یک مخرن نفتی واقع در جنوب ایران از سازند آسماری انتخاب گردید. انجام آزمایشات پتروفیزیکی مغزه بر روی 150 نمونه پلاک انجام شد. همچنین اطلاعات حاصل از نگارهای درون چاهی در عمق های مورد نظر استخراج و تصحیحات لازم بر روی آنها صورت گرفت. داده های حاصل از آزمایشات مغزه و نگارهای درون چاهی جهت ایجاد ارتباط بین سرعت با خواص پتروفیزیکی تطابق داده شدند. نتایج حاصله بیانگر پراکندگی ارتباط بین سرعت موج تراکمی بر حسب تخلخل می باشد و روند تغییرات سرعت با افزایش تخلخل و چگالی فرموله گردیدند. همچنین تاثیر عوامل عمق، نفوذ پذیری مطلق، روی سرعت امواج تراکمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  117
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

حوضه آبریز بند گلستان دارای وسعت در حدود 320 کیلومتر مربع بوده و در جنوب غرب مشهد قرار دارد. این حوضه دارای سه رودخانه اصلی به نام های مایان، دهبار، جاغرق بوده که در مواقع سیلابی به رودخانه کشف رود می ریزند. این رودخانه ها دارای بستری گراولی با کانال منفرد و بار بستر می باشند و از نوع رودخانه های ناموافق محسوب می شوند. اندازه دانه ها در رودخانه های با بستر گراولی، به طرف پائین دست به صورت نمایی کاهش می یابند. مطالعات انجام شده در مورد علل ریز شوندگی در طول مسیر رودخانه‌ها، برفرآیند جورشدگی هیدرولیکی به عنوان مکانیزم غالب، تاکید دارند. تغییرات بافتی وعلل ریزشنودگی دانه ها در 57 محل بررسی شده اند. گراولها در ناحیه مورد مطالعه اغلب شامل فیلیت، اسلیت و کورتزیت می باشند. به طور کلی رسوبات دارای جورشدگی بد، کج شدگی مثبت بوده و کشیدگی اغلب نمونه ها به صورت پهن می باشند. در قسمت بالا دست حوضه، مهمترین دانه های در اندازه بولدر از جنس فیلیت می باشند و در قسمت پایین دست اسلیت ها چارچوب اصلی گراول را تشکیل می دهند. درصد سایش اسلیت ها در حدود 5/25 % و فیلیتها تقریبا برابر 28% توسط تست سایش لوس آنجلس برآورد شده است. پراکندگی اندازه دانه ها در فاصله بالا دست به صورت بایمدال ضعیف بوده و به طرف پایین دست بایمدال شدی و در انتها علاوه بردو مد گراولی، یک مد ماسه ای پدیدار میگردد. در حوضه آبریز بند گلستان، کاهش سریع شیب بستر و نیز حمل و نقل انتخابی دانه ها که وابسته به شرایط هیدرولیکی بوده و به وسیله هیدرولوژی و شیب حوضه آبریز کنترل می گردد نقش مهمی در آهنگ ریزشوندگی ذرات به طرف پایین دست ایفا می نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID