نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  110
 • صفحه پایان: 

  118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

نگرش دانشجویان یکی از مهم ترین عامل های انگیزشی است که به تدریج درطول زمان تبدیل به هنجارمی شود. نگرش ها نقش بسیار مهمی در شکل گیری رفتارها وزمینه یابی اشتغال دانش آموختگان دارند. هدف این پژوهش، بررسی نگرش دانش آموختگان علمی کاربردی کشاورزی نسبت به مولفه های آموزشی وتعیین عامل های تاثیرگذاربرآن است. جامعه ی آماری 470 تن دانش آموختگان مرکزآموزش جهادکشاورزی خراسان رضوی درپایان سال تحصیلی1392-1391 بود. نوع تحقیق توصیفی وگذشته نگر می باشد. گردآوری داده ها برپایه ی پرسشنامه محقق ساخته، به صورت تمام شماری انجام گرفت. روایی پرسشنامه بانظرسنجی ازسه تن ازمتخصصان موضوعی وپایایی آن با استفاده ازضریب تتای ترتیبی (q=0.86) بررسی وتاییدشد. تحلیل عاملی مولفه های آموزشی، درسه حوزه ی شناختی (دانشی)،احساسی- عاطفی (بینشی) و مهارتی (رفتاری) انجام شد. تحلیل متغیرها و تعیین عامل های تاثیرگذاربرنگرش با استفاده ازمدل رگرسیون پروبیت چندگانه صورت گرفت. نتایج نشان دادندکه نگرش دانش آموختگان زن بیشترازنوع نگرش تلفیقی وتاحدودی بینشی بوده و دانش آموختگان مردنیزبیشتردارای نگرش رفتاری اند.هم چنین استفاده کنندگان ازسهمیه آزاددارای نگرش شناختی ودانش آموختگان دارای سن پایین تربیش تردارای نگرش احساسی- عاطفی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

آموزش، بنیان توسعه است و هنگامی اثربخش خواهد بود که با نیازسنجی همراه باشد. بنابراین، هدف این پژوهش نیازسنجی آموزشی پرورش دهندگان ماهی قزل آلای رنگین کمان در شهرستان بویراحمد بود. برای این منظور از روش توصیفی-همبستگی بر پایه پیمایش با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را پرورش دهندگان ماهی قزل آلای رنگین کمان شهرستان بویراحمد تشکیل دادند که شمارشان 70 نفر بود. از این میان، 59 نفر با استفاده از جدول نمونه گیری پاتن به عنوان نمونه مورد بررسی گزینش شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه دو بخشی استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با کسب نظر استادان متخصص به دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای ترتیبی a=0.82 به دست آمد که گویای پایایی مطلوب آن بود. به این منظور 42 توانمندی مورد نیاز که با استفاده از مرور ادبیات به-دست آمده بود، با توجه به مدل نیازسنجی بوریچ و میانگین وزنی نمره تفاوت، رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد، آشنایی با بیماری های ماهیان و نشانه های آن، غذادهی و آشنایی با مواد غذایی، و آگاهی از شرایط برداشت از بارزترین نیازهای آموزشی پرورش دهندگان ماهی قزل آلای رنگین کمان بودند. افزون بر آن، کمترین نیاز آموزشی در شرایط نگهداری و نظافت استخر نشان داده شد. نتایج تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد که چهار متغیر نگرش به آبزی پروری، سطح تحصیلات، شرکت در دوره های آموزشی، و مساحت استخر سنجش احتمال برآورد مهارت پرورش دهندگان ماهی قزل آلای رنگین کمان را تحت تاثیر قرار داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  32
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

ارزیابی سبک یادگیری دانشجویان و دانستن این که آنان چگونه یاد می گیرند و استفاده از روش های تدریس مناسب برای بهبود کیفیت یادگیری آنان اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی عامل های آموزشی با سبک های یادگیری دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران بود. این پژوهش از نوع کاربردی است و جامعه آماری آن را دانشجویان گرایش های کشاورزی دانشگاه تهران (N=1300) تشکیل دادند که 300 تن از آنان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به عنوان نمونه تعیین و انتخاب شدند. از پرسشنامه، شامل ویژگی های فردی و تحصیلی و شاخص سبک های یادگیری سولمان و فیلدر به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. قابلیت اعتماد شاخص سبک یادگیری با استفاده از آزمون همتای وارک تایید شد و برای تایید روایی و پایایی سایر بخش های پرسشنامه به ترتیب از نظر متخصصان و محاسبه پایایی مرکب استفاده شد. نتایج نشان دادند که از نظر بعد پردازش، 60 درصد از دانشجویان دارای سبک یادگیری فعال، به لحاظ بعد دریافت، 55 درصد از سبک یادگیری شهودی، از نظر بعد ارایه، 56.7 درصد دارای سبک یادگیری شفاهی و به لحاظ بعد درک و فهم، 58.3 درصد از دانشجویان دارای سبک یادگیری مرحله گرا بودند. محاسبه ی همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین سبک های یادگیری و به کارگیری روش های تدریس و منبع های درسی (به استثنای جزوه درسی)، در مورد دانشجویان فعال- تفکرگرا و کتاب درسی و ترکیبی از منبع ها در مورد دانشجویان حسی گرا- شهودی رابطه ی معنی داری وجود ندارد. نتیجه ی آزمون من وایت نی گویای آن بود که تفاوت معنی داری بین سبک یادگیری دانشجویان بر پایه جنس و مقطع تحصیلی وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  351
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

انگیزه تحصیلی دانشجویان و نگرانی های مربوط به آینده شغلی آن ها بسیار مهم و قابل توجه بوده و موسسات آموزش عالی در این زمینه نقش مهمی را ایفا می کنند. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی نقش قابلیت اشتغال، به عنوان یک محرک درونی در پیش بینی سطح انگیزه تحصیلی دانشجویان کشاورزی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 230 تن از دانشجویان کاردانی و کارشناسی کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی استان البرز در سال تحصیلی 94-1393 بود که 144 تن از آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین و به شکل طبقه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش نامه ای بود که روایی شکلی به وسیله گروهی از متخصصان مربوط بررسی و تایید شد. پایایی آن با محاسبه ضریب تتای ترتیبی تایید شد (0.81£q£0.91). تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون لجستیک دو وجهی روش های آماری اصلی بودند که با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 اجرا شدند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد انگیزه تحصیلی دانشجویان در شش بعد، انگیزه نوطلبی و نوآوری، انگیزه پایگاه حرفه ای، انگیزه هیجانی، انگیزه مالی، انگیزه یادگیری و انگیزه کسب مدرک دسته بندی می شوند که در بین آن ها انگیزه نوطلبی و نوآوری مهم ترین بعد می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد داشتن مهارت رهبری به عنوان یکی از ابعاد قابلیت اشتغال مهمترین متغیر اثر گذار بر افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان بوده و از اینرو تمرکز برنامه درسی بر ارتقای مهارت های رهبری گامی موثر بر بهبود انگیزه تحصیلی دانشجویان خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 122 استناد 351 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

کارآفرینی شرکتی عاملی مهم در توسعه و بهبود سازمانی و اقتصادی، عملکرد و خلق ثروت است و می تواند در بهبود عملکرد یک سازمان نقش بسیار مهمی ایفا کند. این پژوهش با هدف بررسی عامل های پیش برنده ی توسعه ی کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز انجام شد. جامعه-ی آماری شامل 207 تن کارکنان این شرکت ها بود. حجم نمونه بر پایه فرمول کوکران 119 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری از روش تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. روایی پرسشنامه تحقیق توسط برخی اعضای گروه تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. پایایی آن با استفاده از ضریب تتای ترتیبی (q=0.78-0.91) تایید شد. آزمون فریدمن نشان داد از بین چهار عامل پیش برنده ی توسعه ی کارآفرینی، عامل رفتاری (با مولفه های سبک رهبری، ویژگی های کارآفرینانه مدیران، فرهنگ سازمانی و ارتباط های سازمانی) دارای بیشترین اهمیت است. تحلیل عاملی نشان داد که در مجموع 57.7 درصد از واریانس عامل های محیطی پیش برنده توسعه ی کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز را سه عامل پشتوانه سازی اجتماعی و قانون مداری، به گزینی و همگرایی و تعامل های دو سویه تبیین می کنند. توجه مدیران شرکت ها به واگذاری اختیار، شرکت دادن کارکنان خلاق، نوآور برای حل مسایل شرکت و رعایت قانون برای ایجاد فضای رقابت سالم بین شرکت ها از جمله پیشنهادهای این بررسی در راستای توسعه ی کارآفرینی در این شرکت ها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

دانشگاه ها به دلیل داشتن ویژگی های پایه مانند سرمایه انسانی در قالب دانشجو و اعضای هیات علمی محل مناسبی برای نوآوری برپایه ی دانش و توسعه کارآفرینی است. مدرسان کارآفرینی جزو بنیادی ترین عامل های موثر برای ایجاد موفقیت مطلوب در تحقق هدف های آموزش کارآفرینی هستند. از این رو این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابعاد مدرسان اثربخش (در حیطه آموزش) بر انگیزه کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، 163 تن دانشجویان گرایش آموزش و ترویج کشاورزی (به دلیل گذراندن واحد کارآفرینی) در دانشگاه رازی کرمانشاه بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 113 تن تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی پرسشنامه بر پایه نظر گروهی از اعضای هیات علمی و مدرسان گروه آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه رازی تامین شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار R ضریب تتای ترتیبی محاسبه شد (q=0.95) به منظور دست یابی به هدف های تحقیق از آمار توصیفی و رگرسیون ترتیبی استفاده شد. یافته ها نشان دادند که بعد ویژگی های شخصیتی بر انگیزه کارآفرینی تاثیر مثبت و معنی داری (در سطح 5 درصد) دارد، همچنین بر پایه دست آورد رگرسیون ترتیبی، متغیرهای ملاک توانستند 61 درصد از احتمال تغییرپذیری های متغیر انگیزه کارآفرینی را تبیین کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

حفاظت از محیط زیست تحت تاثیر سطح آگاهی افراد بوده و خود آگاهی زیست محیطی نیز متاثر از عامل های بسیاری است. با توجه به نقش مهم هنرجویان کشاورزی به عنوان یکی از کنشگران مهم در آینده بخش کشاورزی و منابع طبیعی این تحقیق علی ارتباطی با هدف سنجش سطح آگاهی هنرجویان کشاورزی درباره محیط زیست و مولفه های اثرگذار بر آن صورت گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه ای دوبخشی بود که روایی آن با نظرسنجی از متخصصان تائید و با انجام بررسی مقدماتی با 30 هنرجو و محاسبه ضریب پایایی تتا (q=0.8) برای شاخص سنجش آگاهی زیست محیطی، پایایی آن به دست آمد. جامعه ی آماری تحقیق را 187 تن هنرجویان هنرستان های کشاورزی استان زنجان در سال 1394 تشکیل می دادند که بر مبنای جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب، 135 تن گزینش و بررسی شدند. نتایج نشان داد که سطح آگاهی زیست محیطی اکثریت هنرجویان (66.7 درصد) بالا بود. تحلیل همبستگی نشان داد که آگاهی زیست محیطی هنرجویان با معدل، سطح تحصیلات پدر، بررسی کتاب، مجله و تماشای برنامه های تلویزیونی درباره محیط زیست ارتباط مثبت و معنی داری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که دو متغیر تماشای برنامه های تلویزیونی درباره محیط زیست و محل سکونت هنرجویان در مجموع 66.6 درصد از احتمال قرار گرفتن هنرجویان در گروه با آگاهی زیاد را برآورد می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

در راستای راهبرد توسعه پایدار، آموزش استفاده ی بهینه از منبع های آب بخشی از هدف های اصلی برنامه های دولت می باشد. در این میان بخش کشاورزی دارای بیش ترین سهم از مصرف منابع آب در کشور است و افزایش بازده آب با آموزش شیوه های مختلف به ویژه آموزش به کارگیری فناوری آبیاری تحت فشار دارای اهمیت بسیار بالایی است. این پژوهش به صورت توصیفی از نوع تحلیل؛ از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها میدانی و هدف اصلی آن بررسی عامل های اقتصادی– اجتماعی موثر برپذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در شهرستان همدان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15474 کشاورز گندمکار دارای کشت آبی است که به صورت تصادفی دو مرحله ای 316 تن از آن به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شد. در این تحقیق برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن بر پایه نظر سنجی اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی اصلاح و تایید شد. برای سنجش پایایی آن از ضریب تتای ترتیبی استفاده گردید که برای عامل-های اقتصادی (q=0.85) و برای عامل های اجتماعی (q=0.82) به دست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، تحلیل همبستگی متناسب با نوع متغیرها، بر پایه ضریب های همبستگی کندال، اسپیرمن و پیرسون و بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری نیز با بهره گیری از مدل رگرسیون لاجیت صورت پذیرفت. بر اساس نتایج متغیر های سطح تحصیلات، درآمد ناخالص سالانه کشاورز، دسترسی به تسهیلات مالی و اعتباری، نوع مالکیت زمین و شرکت در کلاس های آموزشی آبیاری بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار دارای تاثیر معنی داری می باشند. در رگرسیون برآورد شده، متغیر های توضیحی سن کشاورز، تجربه کاری و نوع منبع تامین آب تاثیر معنی داری بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

کریمی سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

تحقیقات نشان می دهد که شخصیت یکی از عامل های کلیدی موثر در نیک بودی گروه های مختلف شغلی است. اما بررسی های بسیار کمی در این زمینه در بین دانشجویان انجام شده است. بنابراین هدف این پژوهش آن است که با استفاده از نظریه پنج عاملی شخصیت، روابط بین ویژگی های شخصیتی و سه نوع مختلف نیک بودی تحصیلی (مشغولیت، دل زدگی و فرسودگی) دانشجویان کشاورزی را بررسی و تبیین کند. در این پژوهش علی– رابطه ای، دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا جامعه آماری را تشکیل دادند (N=1870) که از میان آنان، بر پایه جدول بارتلت،260 تن به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از چهار مقیاس استاندارد شده شامل نسخه کوتاه 15 گویه ای پنج عامل شخصیت، نسخه دانشجویی مقیاس مشغولیت کاری اوترخت، نسخه دانشجویی مقیاس دل زدگی اوترخت و مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش گرد آوری شد. از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون ترتیبی برای تحلیل داده ها استفاده شد. تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد که وظیفه شناسی با مشغولیت تحصیلی رابطه ی مثبت و معنی دار و با دل زدگی و فرسودگی تحصیلی رابطه ی منفی و معنی دار داشت. اما روان رنجوری با مشغولیت تحصیلی رابطه ی منفی و معنی دار و با دل زدگی و فرسودگی تحصیلی رابطه ی مثبت و معنی دار داشت. همچنین توافق پذیری تنها با فرسودگی تحصیلی و تجربه پذیری هم تنها با دل زدگی تحصیلی رابطه منفی معنی دار داشتند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ویژگی های شخصیتی می توانند 5 تا 16 درصد از احتمال تغییرپذیری ابعاد نیک بودی دانشجویان را تبیین کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0