مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر منبع تامین مالی بر تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای می پردازد و به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا استفاده مدیران از حسابداری ذهنی در این تصمیمات، می تواند موجب خطاهای تصمیم-گیری هزینه بر شود. این پژوهش از نوع علی(تجربی) می باشد و از روش آزمایش با طرح عاملی 2×2 بین گروهی بهره برده است. متغیرهای مستقلی که مورد دستکاری قرار می گیرند، منبع تامین مالی گذشته دارایی فعلی و منبع تامین مالی دارایی آتی می باشد. نمونه آماری 160 آزمودنی به صورت ترکیبی از افراد حرفه و دانشگاهی می باشد که به شکل تصادفی در چهار گروه تخصیص یافته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران تمایل کمتری به کنارگذاری دارایی تامین مالی شده از طریق استقراض نسبت به دارایی مشابه تامین مالی شده از طریق سرمایه دارند. علت این تمایل کمتر، تا حدی به دیدگاه افراد در خصوص منافع عاید شده از دارایی بازمی گردد. این پژوهش نشان می دهد یک عامل روان شناختی ممکن است مدیران را از سرمایه گذاری در پروژه هایی که طبق تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای بایستی آن ها را پذیرفت، بازدارد؛ لذا می تواند اطلاعات تکمیلی ارزشمندی را نسبت به تحقیقات بودجه بندی سرمایه ای فراهم نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 327 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحه شروع: 

  111
 • صفحه پایان: 

  132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

اخیراً تحقیقات حسابداری به سمت روش شناسی کیفی گام برداشته است به نحوی که توسعه مبانی و بسط اندیشه های کیفی و رفتاری در متن پژوهش ها، با توجه به ناشناخته و متغییر بودن مولفه های رفتاری، پژوهشگران این حوزه را با چالش هایی مواجه نموده است. در نوشتار حاضر با تاکید بر رویکرد آرشیوی و استفاده از منابع نظری و عملی متعدد به بررسی کلی ساختار و منطق پژوهش های کیفی در زمینه حسابداری مدیریت و همچنین نقش پژوهش های کیفی که منجر به ارائه نظریه-های حسابداری مدیریت گردیده و اصول و راهنمای کلی جهت انجام پژوهش هایی از این دست پرداخته شده است. تأکید نوشتار حاضر بر شناسایی مشکلات و چالش های رایج پژوهش های کیفی و ارائه راه کارهایی برای بهبود و پر کردن آن است. نقدهایی همچون 1) انتزاعی بودن آمار از واقعیت، 2) شبیه سازی، 3) ناتوانی در آشکار سازی ابعاد واقعی یک پدیده و 4) عدم دقت در روش های کمی و مسائلی دیگر همچون سنجش مفاهیم، تعیین علیت، قابلیت تعمیم نتایج، تکرار پذیری و تمرکز بر افراد این سبک از پژوهش ها را مورد توجه محافل حرفه ای قرار داده است. قابلیت های خاص این سبک از مطالعات از طریق کیفی نگری در تحقیق و در موقعیت های مختلف می توانند ما را به سوی خلق دانش منسجم تر، معتبر، مرتبط و رهایی بخش در زمینه حسابداری مدیریت رهنمون باشند، موضوعی که در چند سال اخیر در کشور مورد توجه بیشتری قرار گرفته و رشد کمی پژوهش های کیفی در حسابداری مدیریت چنان بوده است که به عنوان یک پارادایم نوین در تحقیقات می توان از آن یاد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورد مطالعه پژوهش شامل80 شرکت در بازه زمانی 1389-1395می باشد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره از نوع داده های ترکیبی استفاده شده است. جهت اندازه گیری ثبات رویه حسابداری از تکنیک متن کاوی(مدل فضای برداری) استفاده شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر منفی دارد. همچنین نتایج و یافته های پژوهش موید این است که با افزایش ثبات رویه شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. به نظر می رسد در بازار سرمایه ایران، استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و سرمایه گذاران به ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری اهمیت زیادی می دهند و به دلیل دردسترس کردن اطلاعات خصوصی شرکت ها، در تحلیل های خود توجه زیادی به آن دارند. همچنین به نظر می رسد تغییر روش های حسابداری شرکت ها از نظر مشارکت کنندگان بازار سرمایه اهمیت زیادی داشته و با ایجاد ابهامات بیشتر در خصوص دلایل تغییر روش های حسابداری منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحه شروع: 

  151
 • صفحه پایان: 

  169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با توجه به عوامل ریسک، بازده و نقدشوندگی سهام تصمیم گیری می نمایند. با عنایت به تأثیر کیفیت افشای شرکت بر این عوامل، خطا در گزارش های پیش بینی مدیریت می تواند منجر به افزایش در ریسک شرکت شود. از سوی دیگر با تقویت محیط اطلاعاتی شرکت، شاید بتوان ضعف های ناشی از خطای پیش بینی های مدیریت را کاهش داد. بنابراین پژوهش حاضر، به بررسی اثر محیط اطلاعاتی بر رابطه خطای پیش بینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک می پردازد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، از اطلاعات 65 شرکت استفاده شده است. قلمروی زمانی تحقیق برای استخراج داده ها، سال های 1388 تا 1395 و برای آزمون داده ها، سال های 1389 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. متغیر عدم تقارن اطلاعاتی برای سنجش محیط اطلاعاتی و متغیرهای خطای مدیریت در پیش بینی سود خالص، سودعملیاتی و فروش برای اندازه گیری خطای پیش بینی مدیریت استفاده شده است؛ همچنین متغیرهای معکوس همزمانی قیمت سهام و نوسانات غیرسیستماتیک، معیارهای سنجش ریسک غیرسیستماتیک شرکت هستند. نتایج بیانگر رابطه مستقیم و معنادار بین خطای پیش بینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک است. همچنین شدت رابطه مستقیم خطای پیش بینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک در شرکت هایی با محیط اطلاعاتی قوی تر، کمتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحه شروع: 

  171
 • صفحه پایان: 

  184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  346
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی اولویت بندی عوامل موثر بر نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا (PFABC) (مطالعه موردی: بیمارستان نمازی شیراز) بوده است. بدین منظور با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی بر مبنای روش مقایسات زوجی و درخت تصمیم و جدول نه کمیتی عوامل موثر بر نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا(PFABC ) شناسایی و با استفاده از نرم افزار Expert choice11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصان و کارشناسان مالی شاغل در بیمارستان نمازی شیراز در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص اقتصادی بیشترین تاثیر در رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا (PFABC) و شاخص سازمانی کمترین تاثیر در رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا (PFABC) با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) دارد. به عبارت دیگر از میان شاخص اقتصادی؛ ساختار هزینه های موجود، از میان شاخص سازمانی؛ به روز بودن سیستم و از میان شاخص فنی؛ در نظر گرفتن منابع واقعی استفاده شده توسط هر فعالیت به عنوان موثرترین عامل با نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا (PFABC)، رابطه مستقیم دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 346

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحه شروع: 

  185
 • صفحه پایان: 

  196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  347
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است که این تضاد منافع حتی ممکن است منجر به عدم تقارن اطلاعاتی شود. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول و براساس جبهه گیری به دنبال افزایش ثروت خود است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرتعدیلات نگهداشت وجه نقد و جبهه گیری های مدیریتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی می باشد و در زمره پژوهش های توصیفی-همبستگی به شمار می رود. داده های 118 شرکت برای دوره مالی 1388 لغایت 1395 به عنوان نمونه آماری جمع آوری گردید. در این پژوهش برای اندازه گیری جبهه گیری مدیریت از دو شاخص دوگانگی نقش مدیر عامل و درصد مالکیت سهام در اختیار هیأت مدیره استفاده شده است. نتایج نشان داد تعدیلات نگهداشت وجه نقد بر جبهه گیری های مدیریتی تاثیرگذار است. همچنین سرعت تعدیلات نگهداشت وجه نقد بر جبهه گیری های مدیریتی تاثیرگذار است. در واقع نتایج نشان داد تعدیلات و سرعت نگهداشت وجه نقد بر جبهه گیری های مدیریتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

آمار یکساله:  

بازدید 347

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

انقلابی که مدل های نسل های اول و دوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، یعنی ABC و TDABC در محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده بوجود آوردند، در کمک به تصمیم گیری مدیران واحدهای اقتصادی نقش بسزایی داشتند. مدل های سنتی محاسبه بهای تمام شده، به دلیل عدم توجه به رابطه علی و معلولی بین هزینه های غیرمستقیم و عامل بوجود آورنده آنها، موجب عدم تخصیص صحیح اینگونه هزینه ها به محصولات می شوند، مدل های هزینه یابی بر مبنای فعالیت، با برقراری رابطه علی و معلولی بین هزینه ها و عوامل بوجودآورنده آنها، گامی موثر در اصلاح محاسبه بهای تمام شده برداشتند، اما عدم توجه به درآمد فروش محصولات در مدل های مزبور، توان طبقه بندی سودآورترین محصولات را از مدیران می گیرد. نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با عنوان Light TDABC معضل یاد شده را از بین می برد، این پژوهش به منظور طبقه بندی سودآورتربن محصولات تولیدی انجام گرفته است. برای انجام پژوهش، شرکت تولید محصولات لبنی هموطن در سال 1395 انتخاب شد. با محاسبه بهای تمام شده و سود عملیاتی به کمک مدل های سنتی و TDABCو به دنبال آن محاسبه نسبت سود عملیاتی به فروش و مقایسه نتایج به دست آمده از طریق مدل آماری آزمون t زوجی دو جامعه وابسته، این نتیجه حاصل شد که بین نسبت های سود عملیاتی به فروش در مدل های سنتی و Light TDABC، تفاوت معناداری وجود دارد. پس از آن، به منظور دستیابی به مدل Light TDABC، با طبقه بندی محصولات، سودآورترین محصولات را طبق قانون پارتو شناسایی کردیم.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحه شروع: 

  197
 • صفحه پایان: 

  217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

روایی و پایایی از مسائل مهم در حوزه آزمون سازی مفاهیم و متغیرهای پژوهشی محسوب می شوند. "حسابداری فرهنگی" از جمله مفاهیمی است با کارکردهای بسیار که تعامل اجتماعی و فرهنگی میان افراد و حوزههای مختلف در محیط حسابداری را مورد توجه قرار میدهد، بایستی به گونه ای تدوین گردد که قابلیت پیاده سازی و عملیاتی شدن را در مطالعه های میدانی فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس حسابداری فرهنگی و به روش توصیفی-پیمایشی به انجام رسیده است. در این راستا با استفاده از نظر خبرگان و تحلیل محتوا، گزارش های عملکرد هیئت مدیره شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت، که در نهایت پرسشنامه محقق ساخته حسابداری فرهنگی به منظور کسب روایی و پایایی لازم توسط خبرگان تکمیل شده است. ضریب پایایی آزمون با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، 866/0 محاسبه شد. تحلیل عاملی سوال های حسابداری فرهنگی بیانگر آن بود که بیش از 516/63 درصد واریانس موردنظر توسط مولفه های این پرسشنامه تبیین می شود. پس از یک بار چرخش عوامل از نوع واریماکس، همبستگی میان هر سوال با هر مولفه در بهترین حالت مشخص شد و براساس آن یازده مولفه: فاصله قدرت و اختیار، فردگرایی-جمع گرایی، کسب اطمینان-بلا تکلیفی، مردگرایی-زن گرایی (نابرابری جنسیتی)، عام گرایی-خاص گرایی، تجزیه-ترکیب، درون محوری-برون محوری، توالی زمانی-تقارن زمانی، اکتسابی-انتسابی، برابری-سلسله مراتبی، افق دید بلندمدت-کوتاه مدت (آینده نگری) به عنوان مولفه های حسابداری فرهنگی، استخراج و انتخاب گردید. با توجه به یافتههای پژوهش، میتوان از این پرسشنامه برای سنجش میزان حسابداری فرهنگی در سازمان ها و شرکت ها استفاده کرد. با این ابزار میتوان زمینه شناخت دقیق تر و منطقی تر، محیط حسابداری را فراهم نمود و به طور کلی بهره وری از این محیط را به صورت علمی فراهم آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر میانجی روش های حسابداری مدیریت بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد شرکت انجام شده است. از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1395 به صورت تصادفی برای225 شرکت غیر مالی پرسش نامه ارسال شد، 203 شرکت از آنها در نظرسنجی شرکت کردند (میزان پاسخ 90 درصد). پس از پردازش های اولیه، 161 داده بعنوان نمونه برای تجزیه و تحلیل باقی ماند. در این پژوهش از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس برای بررسی روابط بین متغیر ها استفاده شد. خطی بودن بین متغیرها نیز با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون او ال اس انجام شد. جهت بررسی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که به علت بزرگتر بودن میزان آلفای کرونباخ از 0. 7 دارای پایایی مطلوب می باشند. از تحلیل عاملی تأییدی جهت مناسب بودن برازش سازه های پرسشنامه استفاده شد. نتایج نشان داد بین سیستم طراحی هزینه و استفاده از روش حسابداری مدیریت رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین روش های حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد. روش های حسابداری مدیریت نقش میانجی بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

در پژوهش حاضر به بررسی اثر اطلاعاتی نقدشوندگی بر سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، که اطلاعات 102 شرکت در بازه زمانی 1394-1385 استفاده و جهت برآورد مدل از روش پانل لاجیت (توبیت) در نرم افزار استاتا بهره گرفته شد. جهت تبیین صحیح روابط، از متغیرهای تعدیل کننده کیفیت افشای اطلاعاتی، سهم شناور آزاد و عدم تقارن اطلاعاتی استفاده گردیده و همچنین جهت تعمیم نتایج از معیارهای مختلف نقدشوندگی (آمیهود1-کروین واسکولتز2-نسبت بازده صفر) بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که عاملهای مختلف نقدشوندگی تأثیر معناداری بر تقسیم سود دارند. تأثیر متغیرهای تعدیل کننده بر تقسیم سود، در حالتیکه شاخص نقدشونگی نسبت بازده های صفر در نظر گرفته شده؛ قویتر از سایر حالت ها است. همچنین بر اساس نتایج متغیرهای تعدیل گر در حالتی که تعدیل کننده متغیر سهم سهام شناور در نظر گرفته شده، موجب افزایش تأثیر شاخص های نقدشوندگی شده اند. بر اساس نتایج متغیرهای نقدشوندگی و تعدیل کننده بر تقسیم سود سهام نقدی درجه بندی شده توسط گردش نقدینگی از فعالیتهای عملیاتی (3DVC) بیش از حالتی است که متغیر وابسته سودهای سهام نقدی درجه بندی شده توسط درآمدها (4DVE) در نظر گرفته شود. لازم بذکر است میان متغیرهای DVC، DVE و نقدینگی خاصیت درونزایی مشاهده نگردید در نتیجه جهت علیت یکطرفه ای از نقدینگی به سمت DVC، DVE قابل تأیید است.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  400
 • دانلود: 

  720
چکیده: 

حسابداری مدیریت استراتژیک از جمله سامانه هایی است که در عصر حاضر با تغییرات بوجود آمده در محیط کسب و کار کنونی، می تواند با استفاده از مشارکت شرکت ها در سیستم حسابداری مدیریت، به تصمیم گیری مدیران مالی در زنجیره ی ارزش کمک رساند. ولی متاسفانه علی رغم گذر زمان هنوز هم تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک برای مدیران مالی ناشناخته مانده و منجر شده تا مشارکت شرکت ها در تصمیم گیری های استراتژیک کاهش یابد. هدف از این پژوهش بررسی نقش راهبری شرکتی در حسابداری مدیریت استراتژیک می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 می باشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از حذف سیستماتیک بالغ بر 183 شرکت می باشد. روش پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی (پانل دیتا) مبتنی بر رگرسیون چندگانه است. شواهد پژوهش حاکی از آن است شرکت هایی که مالکان نهادی فعال و استقلال بالا در کمیته حسابرسی دارند، بیش از دیگر شرکت ها از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک استفاده نموده اند. به عبارت دیگر، نتایج پژوهش بیانگر آن است که وجود مالکان نهادی و اعضای مستقل در کمیته حسابرسی، منجر به استفاده کارآمد از تکنیک های حسابداری می گردد. علاوه براین نتایج پژوهش حاکی از آن است که وجود اعضای غیر موظف در کمیته حسابرسی، بیش از سایر مکانیسم های راهبری شرکتی، منجر به استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 400

دانلود 720 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

در مطالعه حسابداری لازم است نقش عوامل انسانی و غیرانسانی در ساخت حقایق به وسیله اعداد حسابداری شناسایی گردند و چنین فرض می گردد که حسابداری شکل دهنده فعالیت ها و ارتباطات است که پس ازآن گزارش می گردد. هدف اصلی این تحقیق تبیین نقش بازیگران فنی و انسانی بر کارکردهای سیستم حسابداری مدیریت با استفاده از نظریه شبکه کنشگران است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بوده و داده های لازم از طریق نظرسنجی از بین نمونه ای 310 نقره از مدیران مالی و حسابداران جمع آوری گردیده و به منظور آزمون فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کنشگران فنی و انسانی نقش مؤثری در بهبود کارکردهای نظام حسابداری مدیریت ایفا می نمایند و برخلاف رویکرد سنتی متداول، در رویکرد کنشگری این بازیگران به عنوان مداخله گرانی که توانایی تأثیر و تغییر تصمیم های استراتژیک رادارند نگریسته می شوند و ما را در جستجوی منابع تغییرات بلندمدت سیستم حسابداری مدیریت و نقش آن ها در جامعه پیرامونمان کمک می نمایند. ازاین رو الگوهای برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی به عنوان وظایف حسابداری مدیریت فراتر از بخش های مالی تغییر و توسعه یافته است و با به کارگیری مفهوم شبکه کنشگر و فرآیند تفسیر بهتر می توان ماهیت چندوجهی ارتباط بین کنشگران مختلف را نظاره نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0