مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل اساسی موثر بر پذیرش حسابداری ابری در ایران بود. با توجه به روش شناسی این تحقیق از نوع توصیفی-اکتشافی و کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه اعضای هیات علمی مشغول به تدریس در دوره دکتری رشته حسابداری و دانشجویان دکتری حسابداری که موفق به گذارندن آزمون جامع شده اند، است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای تک مرحله ای و برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کارکران استفاده گردید که براین اساس حجم نمونه برابر با 229 نفر می باشد و جهت اطمینان از دریافت پاسخ، پرسشنامه برای 250 نفر بصورت حضوری و مجازی ارسال شد که در مجموع 233 نفر پرسشنامه جمع آوری گردید. روش تجزیه و تحلیل ها یافته ها، تحلیل عاملی اکتشافی است و یافته های تحقیق نشان می دهد، سیزده عامل هزینه، حجم کار، تحصیلات، فشارهای خارجی، فشار نهادها، نگرش مدیریت، وجود الگوی، مهارت فردی، مزایا هزینه ای، ادارک سهولت، توان انطباق، احساس نیاز و مولفه های شخصیتی عواملی هستند که در پذیرش حسابداری ابری موثر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

پایداری شرکتی رویکردی اقتصادی و عمل گرا با پتانسیل خلق فرصت ها و مخاطرات برای داد و ستدها می باشد. تعارض و ارتباط احتمالی بین عملکرد پایداری اقتصادی و عملکرد پایداری محیطی، اجتماعی و حاکمیتی هنوز به طور مفصل در منابع علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفته است. این مقاله تلاش می کند تا خلأ موجود را با پیشنهاد چارچوبی شامل چهار راهبرد یکپارچه مانند تلفیق تئوری پایداری، خلق ارزش سهام پایدار، بهبود مستمر عملکرد و گزارش گری و اطمینان بخشی عملکرد پایداری پر کند. پیشنهادها برای هر یک از این چهار رویکرد برای پژوهش های پایداری در آتی به کار خواهند آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  629
 • دانلود: 

  675
چکیده: 

اخلاق و رفتار حرفه ای برای حرفه حسابداری بسیار مهم است. بدون پذیرش و جلب اعتماد استفاده کنندگان ارائه خدمات از سوی حسابداران بیهوده است. اعتماد به خدمات، تابع اعتماد به ارائه کننده و آن نیز تابع درستکاری و پایبندی به اصول اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس است. بدین منظور تأثیر پنج مؤلفه اصول و ضوابط حرفه ای، استقلال و بی طرفی، رازداری، درستکاری و صداقت و صلاحیت و مراقبت حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس از طریق پرسشنامه ای که در بین 119 نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد و جهت تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس و رگرسیون با نرم افزار Spss استفاده شد. نتایج نشان داد که هر پنج مؤلفه اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما بیشترین تأثیر مربوط به مولفه صلاحیت و مراقبت حرفه ای می باشد بنابراین، مؤسسات حسابرسی باید به افزایش دانش و مهارت حرفه ای کارکنان مؤسسه خود به منظور افزایش هرچه بیشتر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری ها توجه ویژه نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 629

دانلود 675 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

تأثیر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان موفقیت ابزارهای غیرسنتی کمک آموزشی در افزایش علاقه ی دانشجویان به حسابداری و در نتیجه، بهبود یادگیری آن ها است. با مطالعه 50 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی در رشته-های مدیریت مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز در نیمسال اول تحصیلی 97-96، تاثیر بازی جدول کلمات متقاطع در درک بهتر واژه ها و مفاهیم اصلی درس بهای تمام شده مورد بررسی قرار گرفت. این بازی در قالب 6 جدول کوچک و 1 جدول بزرگ طراحی و اجرا شد. درنهایت، پس از کنترل دفعات مشارکت دانشجویان در بازی، تاثیر امتیازات کسب شده بر عملکرد آن ها در امتحان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت معنادار بین متوسط امتیازات کسب شده دانشجویان از بازی جدول و عملکرد امتحانی آنان بود اما بین دفعات حضور دانشجویان در بازی و عملکرد نهایی آن ها رابطه معناداری یافت نشد. همچنین، نتایج بررسی نظرات مشارکت کنندگان در ارتباط با تاثیر بازی جدول بر یادگیری و انگیزه آن ها با استفاده از پرسشنامه 5 طبقه ای لیکرت، نیز نشان داد که از نظر دانشجویان این بازی سرگرم کننده، چالش انگیز و مؤثر در یادگیری مفاهیم تخصصی است. یافته های این پژوهش نشان دهنده ضرورت توجه بیش از پیش به ابزارها و شیوه های نوین و خلاقانه در آموزش دروس حسابداری است.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حمایت از سرمایه گذار بر رابطه هزینه توسعه سرمایه گذاری و حق الزحمه حسابرسی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1388 تا سال 1395 است که 118 شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. در این پژوهش از آمار توصیفی شامل جداول و نمودارها، شاخص های گرایش مرکزی، پراکندگی، توزیعی جهت توصیف نمونه موردبررسی و از روش رگرسیون مبتنی برداده های ترکیبی جهت تحلیل داده های مرتبط به جنبه های تحقیق استفاده شد. برای استخراج داده ها از نرم افزار اکسل و برای انجام آزمون های آماری از نرم افزار ایویوز استفاده گردید آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق بر اساس آماره جارکو-برا و احتمال آن در سطح خطای 5 درصد ارائه شده است. و از آزمون چاو برای بررسی این که آیا داده های ترکیبی جهت برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، و برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره فیشر استفاده شده است. نتایج نشان داد که یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت از سرمایه گذار و هزینه توسعه سرمایه گذاری بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارند، اما حمایت از سرمایه گذار بر رابطه هزینه توسعه سرمایه گذاری وحق الزحمه حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  271
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای کشف تقلب با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل تحلیل عاملی و روش شبکه عصبی مصنوعی از نوع شبکه عصبی پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا است. شبکه ای که برای پیش بینی تقلب مالی شرکت ها استفاده می شود دارای 17 نرون (مجموعه نسبت های مالی انتخاب شده) در لایه ورودی و 1 نرون (وضعیت تقلب شرکت ها) در لایه خروجی است. تابع تبدیل مورد استفاده در لایه خروجی از نوع خطی و برای لایه میانی یک تابع غیر خطی سیگمویدی انتخاب شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دربازه زمانی1392-1393 می باشد که 140 شرکت به عنوان نمونه در پژوهش حاضر استفاده شده است. برای دسته بندی شرکت ها با احتمال گزارشگری متقلبانه وغیر متقلبانه از مدل نمرهM بنیش استفاده شده است که 78 شرکت دارای احتمال گزارشگری متقلبانه و62 شرکت دارای احتمال گزارشگری غیرمتقلبانه بوده است. برای انتخاب نهایی متغیر های ورودی درشبکه عصبی مصنوعی ازمدل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مولفه های اصلی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ساختار گزارش شده مدل شبکه عصبی که دارای 7 نرون در لایه پنهان است از دقت و عملکرد بالاتری نسبت به سایر ساختار های بررسی شده بوده است. نتایج حاکی است که دقت دسته بندی شرکت های متقلب و شرکت های غیرمتقلب وعملکرد کلی در روش شبکه عصبی مصنوعی به ترتیب57. 69 %و72. 73 % و62. 16 % بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 271

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

عوامل بسیاری در شفافیت اطلاعات مالی نقش دارند که مهمترین و اثرگذارترین آنها مولفه های مالی می باشند. با توجه به اهمیت و ماهیت خاص حسابداری شرکت های بیمه در این تحقیق عوامل مالی بیمه ای را در شفافیت اطلاعات مد نظر داریم. هدف این پژوهش بررسی ارتباط موثر عوامل مالی بیمه ای بر شفافیت اطلاعات مالی صنعت بیمه می باشد. برای تعیین نهایی مولفه های مالی بیمه ای از نظرات خبرگان صنعت بیمه و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. نمونه تحقیق شامل 151 نفر از مدیران و خبرگان صنعت بیمه می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. قلمرو زمانی این تحقیق سال 1396 و قلمرو مکانی آن شهر تهران می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در فاز کمی از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج حاکی ازآن است که عوامل مالی بیمه ای با شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه رابطه موثر معناداری دارد، اما در سطح مولفه های تحقیق موارد نقض نیز دیده شد. نتایج رتبه بندی نشان داد که افشای نسبت های اهرمی و ذخایر خسارات معوق بالاترین درجه اهمیت را دارا هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0