مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

MANAGEMENT ACCOUNTING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  35
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24804
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

This research analyses the content of published earnings management researches. We examine occurred changes in earnings management researches and their causes by studying published earnings management articles in top 5 global accounting journals, for 1996-2016, that include 196 articles. Our results show the largest number of earnings management articles, 7.65%; have published in 2006, 2008 and 2010. Most of these articles, 37.24%, have published by Accounting Review and the largest number, 13.70%, have been in 2002. Also the dominant approach is accrual approach, 59.70%, in articles. We find that among academic institutions, New York University had the highest contribution, 3.34%. The most useful model has been Jones model (1991), 24.60%, and Modified Jonnes model (1995), is in second place, 21.93%. Correlation study is most useful research method, 59.18%, in articles. Earnings management is independent variable in most articles, 64.29%. The relation between earnings management and other variables is significant, in most articles, 95%, which shows their information content and validity of measuring. The findings of the research indicate significant contribution in the East Asia countries(9.57%) and United States and real earnings management approach in articles after enactment SOX in 2002, in response to economic events such as the financial crisis in East Asia and America and enactment SOX.

آمار یکساله:  

بازدید 24804

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  35
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

ارائه و انتقال مفاهیم در حسابداری بیشتر بر پایه اعداد و ارقام انجام می شود درحالی که برای به دست آوردن و استخراج بعضی از مفاهیم مانند سرمایه فکری، باید محاسبات بیشتری انجام گردد. در این پژوهش سعی گردیده قدرت بیان دیداری به عنوان یک ابزار شناختی و به منظور ارائه شفاف تر مفاهیم سرمایه فکری ارائه شده در صورت های مالی به کار گرفته شود. بدین منظور و برای طراحی تصاویر از دیدگاه داویسون استفاده گردیده و تصاویر مربوطه به قسمت های مرتبط در یادداشت های همراه صورت های مالی یک شرکت فرضی افزوده شده و سپس به صورت آزمایشی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری در سال 1394 موردبررسی قرارگرفته است. اطلاعات مربوط با استفاده از روش های تحلیل عاملی تاییدی و آزمون t تحلیل شده که کارایی بالای روش مورد استفاده در بهبود درک پاسخگویان از مفاهیم سرمایه فکری را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  35
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

نظر به اهمیت تدوین بودجه بخش عمومی در ایران در تحقیق حاضر قصد داریم به تبیین مدل ذهنی درک بودجه ریزی توسط مسوولان بودجه مستقر در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در ایران بپردازیم. این تحقیق با بکارگیری روش نظریه داده بنیان، و با استفاده از مصاحبه های ساختارنیافته و عمیق با مسوولان بودجه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و کدگذاری های باز، محوری و گزینشی انجام شده است. جهت کدگذاری داده ها در تحقیق حاضر از نرم افزار MAXQDA نسخه 10 استفاده شده است و سپس کدهای استخراج شده از متون در نرم افزار اکسل نسخه 2013 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج تحقیق حاکی از این است که پدیده محوری در درک ذهنی از بودجه در میان مسوولان بخش بودجه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، "مذاکره ای بودن بودجه" است که تحت شرایط علی و راهبردهای آن قابل تبیین است و پیامد این درک ذهنی "سوگیری" در تدوین بودجه از جانب تدوین کنندگان بودجه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  35
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  320
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عواملی همچون کیفیت گزارش گری مسوولیت اجتماعی شرکت ها، ویژگی های حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، بر شهرت اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1393-1389 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره (OLS) استفاده شده است و شیوه بررسی داده ها پانل (ترکیبی) است. در این راستا سه فرضیه تدوین گردید.یافته های تجربی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهند که عامل کیفیت گزارشگری مسوولیت اجتماعی دارای ارتباط مستقیم با شهرت اجتماعی شرکت میباشد، و ازمیان ویژگیهای حاکمیت شرکتی عامل دوگانگی پست مدیر عامل دارای رابطه ای معکوس، میزان مالکیت هیات مدیره و عضویت صنعتی دارای رابطه مستقیم و سه عامل اندازه هیات مدیره، اندازه شرکت، نسبت اعضای موظف هیات مدیره دارای رابطه معناداری با شهرت اجتماعی نیستند و در نهایت یافته های پزوهش نشان داد که بین عملکرد مالی و شهرت اجتماعی شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 320

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  35
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

با توجه به اهمیت سود حسابداری در قراردادهای پاداش مدیران و ارزیابی عملکرد مدیران این مطالعه به پژوهشهای انجام شده در معیارهای سود از طریق ارائه شواهدی از میانگین سودآوری صنعت به عنوان یک معیار سود کمک میکند. ویژگی مهم این معیار اینست که در خارج و بطور کنترل ناپذیر تعیین می شوند. بعبارت دیگر یک هدف متحرک است که به سودآوری شرکتهای دیگر درهمان صنعت بستگی دارد همچنین همواره نگه داشتن سود شرکت در حد مطلوب و کسب میانگین سودآوری صنعت از دغدغه های اصلی مدیران بوده است ولی این احتمال نیز وجود دارد که مدیران جهت کسب میانگین سودآوری صنعت، مدیریت سود بر مبنای تعهدی و یا واقعی انجام دهند.پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدیریت سود بر مبنای واقعی و تعهدی جهت کسب میانگین سودآوری صنعت طی دو فرضیه اصلی انجام گرفته است و جهت آزمون فرضیه ها تعداد 186 شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار انتخاب شده و آزمون با روش داده های پانل انجام شده است. بر اساس نتایج ارائه شده رابطه مستقیم و معنی داری میان کسب میانگین سود صنعت و مدیریت سود واقعی و تعهدی شرکت ها وجود دارد بطوری که شرکت ها در راستای کسب میانگین سود صنعت حوزه فعالیت خود اقدام به مدیریت سود واقعی و تعهدی می نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  35
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمایلات سرمایه گذاران و کیفیت اطلاعات حسابداری بر نوسانات ناگهانی ارزش بازار سهام است. جامعه مورد نظر پژوهش، شرکت هایی با عضویت در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393-1383 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل لوجیت صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد کیفیت اطلاعات حسابداری و تمایلات سرمایه گذاران اثر مثبت و معناداری بر نوسانات ناگهانی ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارند. به علاوه کارایی پیش بینی نوسانات ناگهانی ارزش بازار سهام با استفاده از تجزیه و تحلیل روش پانل لوجیت بیانگر این است که دو عامل کیفیت اطلاعات و تمایلات سرمایه گذاران می تواند پیش بینی مناسبی از آن طی دوره های آتی ارائه دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  35
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

محیط های رقابتی دنیای امروز تحولات بسیاری را در سازمان ها و سیستم های تولیدی بوجود آورده است. همچنین به منظور ارتقاء بهره وری مفاهیم، ابزارها و تکنیک های فراوانی در زمینه محیط های رقابتی توسعه یافته اند. تفکر ناب که یکی از مهمترین این ابزارها و تکنیک ها می باشد به سازمانی اشاره دارد که فرایندها را بدون اتلاف منابع به انجام رسانده و یا با صرف منابع کمتری تولید بیشتری را محقق می نماید. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی چگونگی تاثیر محیط تولید ناب بر بهبود عملکرد و هزینه یابی جریان ارزش شرکت می باشد. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد (نقش تولید ناب بر عملکرد مالی هوفر و همکاران، 2012) استفاده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد محیط تولید ناب بر بهبود عملکرد و هزینه یابی جریان ارزش شرکت تاثیر دارد. بنابراین تولید ناب موجب بهبود مستمر فرایندهای تولیدی و کاهش ضایعات و هزینه ها و افزایش کیفیت می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  35
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  609
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

بر اساس نظریه تضاد منافع، معاملات با اشخاص وابسته به طور فرصت طلبانه ای توسط مدیران در جهت کسب منافع شخصی استفاده می شود. از این رو، شرکت های دارای معاملات با اشخاص وابسته اطلاعات حسابداری با قابلیت مقایسه کمتری ارائه می دهند تا بدین طریق اثرات سوء این گونه معاملات را پنهان ساخته و امکان شناسایی آن توسط ذینفعان را کاهش دهند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت ها می پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. مطابق با پیش بینی نظریه تضاد منافع، نتایج نشان دادکه معاملات با اشخاص وابسته موجب کاهش قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت ها می شود.یافته های تحقیق ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، می تواند برای سرمایه گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ذینفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیم گیری مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 609

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  35
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

این پژوهش به تحلیل محتوای مقالات انتشار یافته مدیریت سود می پردازد. جامعه آماری پژوهش، مقالات انتشار یافته مدیریت سود، در 5 ژورنال برتر حسابداری جهان، بین سالهای 1996 تا 2016 می باشد، که 196 مقاله را شامل می شود. پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند که بیشترین تعداد مقالات مدیریت سود، با 7.65%، در سال های 2006، 2008 و 2010 انتشار یافته اند. از این میان، ژورنال Accounting Review، بیشترین تعداد مقالات را با %37.24 و در سال 2002 با %13.70 به خود اختصاص داده است. رویکرد غالب با %59.7، در مقالات، روش تعهدی در انجام مدیریت سود است. در میان مراکز علمی مشارکت کننده دانشگاه نیویورک با %3.34، در میان 162 مرکز علمی، بیشترین نقش را داشته و مدل جونز (1991)، با %24.60 به عنوان پرکاربردترین مدل استفاده شده و مدل اصلاح شده جونز با %21.93 در رتبه دوم قرار دارد. بیشترین روش پژوهش بکار گرفته شده، با %59.18، روش همبستگی بوده و در %64.29 مقالات، مدیریت سود، متغیر وابسته است. در 95% پژوهش های انجام شده، متغیر مدیریت سود با متغیرهای مورد بررسی، دارای رابطه معنادار می باشند، که نشان از محتوای اطلاعاتی و اعتبار اندازه گیری آن حکایت دارد. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر مشارکت قابل توجه مراکز علمی در کشورهای آسیای شرقی (%9.57) و ایالات متحده و بکارگیری رویکرد مدیریت سود واقعی در پژوهش های مورد بررسی، پس از تصویب قانون SOX، در واکنش به رویداد های اقتصادی مانند بحران های مالی شرق آسیا و آمریکا و تصویب قانون SOX، می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0