مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

تحقیقات نظام سلامت | سال:1392 | دوره:9 | شماره:4

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  333
 • صفحه پایان: 

  344
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  345
 • صفحه پایان: 

  353
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 117 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  354
 • صفحه پایان: 

  361
تعامل: 
 • استنادات: 

  1056
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 98 استناد 1056 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  362
 • صفحه پایان: 

  369
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. 

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  370
 • صفحه پایان: 

  377
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  378
 • صفحه پایان: 

  384
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  367
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 367

دانلود 86 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  385
 • صفحه پایان: 

  394
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 93 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  395
 • صفحه پایان: 

  402
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  403
 • صفحه پایان: 

  411
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. 

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  412
 • صفحه پایان: 

  420
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

   لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 156 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  421
 • صفحه پایان: 

  429
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  381
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

   لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 381

دانلود 217 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  430
 • صفحه پایان: 

  440
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

   لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID