نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  475
 • صفحه پایان: 

  484
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تغذیه بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های شهر اراک به انجام رسیده است.مواد و روش کار: در این مطالعه مقطعی تعداد 115 بیمار (71 مرد و 44 زن) واجد شرایط که طی 8 ماه از سال 1388 در بخش های مراقبت ویژه شهر اراک بستری بودند، وضعیت تغذیه آن ها با استفاده از اندازه گیری میزان پره آلبومین سرم در زمان بستری و نیز 10 روز بعد از بستری مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: از کل بیماران مورد بررسی 43.5 درصد در بدو ورود و 53.9 درصد نیز پس از 10 روز بستری، مبتلا به سوء تغذیه بودند. هر چند بستری شدن موجب افزایش 10.6 درصد تعداد مبتلایان به سوء تغذیه گردیده است ولی از نظر آماری این تفاوت معنی دار نبود (p=0.203). همچنین میزان بروز سوء تغذیه پس از 10 روز بستری بودن در سالمندان بیش از جوانان بوده است (p<0.001).بحث و نتیجه گیری: با توجه به سوء تغذیه تعداد زیادی از بیماران در زمان بستری شدن و عوارض ناشی از آن لازم است تا وضعیت تمامی بیماران در بدو ورود به بخش از نظر تغذیه بررسی و با اعمال سیاست های تغذیه ای مناسب نسبت به حمایت از بیماران در خطر اقدام لازم صورت گیرد. همچنین افزایش تعداد مبتلایان به سوء تغذیه و به خصوص سالمندان، بیانگر عدم تامین تغذیه مناسب بیماران در مدت زمان بستری است که لازم است ضمن افزایش آگاهی تیم درمانی از میزان شیوع و بروز سوء تغذیه در بیماران بستری برنامه های مناسب و مدونی را برای تامین تغذیه بیماران اعمال نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  494
 • صفحه پایان: 

  501
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: دیسمنوره شایع ترین شکایت دختران جوان از قاعدگی است و یکی از علل اصلی اختلال در انجام فعالیت های روزانه محسوب می شود هدف این پژوهش بررسی تاثیر درمانی ویتامین B1 و روغن ماهی بر شدت و مدت دیسمنوره می باشد.مواد و روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بود که به صورت دوسوکور بر روی 240 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ارومیه انجام گرفت دانش آموزان به صورت تصادفی به چهار گروه 60 نفری سه گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند به گروه اول قرص ویتامین B1،100  میلی گرمی، گروه دوم کپسول روغن ماهی 500 میلی گرمی و گروه سوم ترکیب قرص ویتامین B1 و کپسول روغن ماهی و به گروه کنترل پلاسبو داده شد. در طی سه مرحله پیش از دادن درمان های مورد نظر و یک ماه پس از مصرف داروها و سرانجام دو ماه پس از مصرف مداوم، شدت درد با استفاده از معیار VAS و مدت آن با استفاده از معیار Cox اندازه گیری شد و سپس با نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: دو ماه بعد از شروع درمان میانگین شدت درد در گروه اول، گروه دوم و گروه سوم به طور معنی داری از گروه کنترل کمتر بود و در هر سه مورد (p=0.000) بود طول مدت درد نیز در گروه های تجربی در ماه اول و دوم در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داشت و در تمام موارد (p<0.05) بود.بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثربخش بودن مصرف ویتامین B1 و کپسول روغن ماهی بر کاهش شدت و طول مدت دیسمنوره و نیز تحمل پذیری داروهای یادشده به نظر می رسد استفاده از داروهای یادشده می تواند جایگزین مناسبی به جای سایر داروهای پرعارضه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  555
 • صفحه پایان: 

  564
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: به دلیل اتیولوژی نامشخص سندرم ایکس قلبی و به دنبال آن پیامدهای نامطلوب بیماری، مبتلایان به این سندرم سطوح بالایی از اضطراب و افسردگی را تجربه می کنند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بازتوانی قلبی و تن آرامی بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سندرم ایکس قلبی اجرا گردید.مواد و روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 40 بیمار مبتلا به سندرم ایکس قلبی به صورت تصادفی ساده در چهار گروه کنترل، بازتوانی قلبی، تن آرامی و بازتوانی قلبی توام با تن آرامی قرار گرفتند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه بررسی اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی گردآوری گردید. در گروه تن آرامی، تن آرامی پیش رونده عضلانی؛ در گروه بازتوانی قلبی، تمرینات ورزشی بر اساس فاز سوم بازتوانی قلبی؛ و در گروه توام، تن آرامی و ورزش با هم به مدت هشت هفته در منزل انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های خی دو، کروسکال والیس و آزمون مجموع اختلاف رتبه ای انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره کل اضطراب و افسردگی بیماران در چهار گروه بعد از مداخله دارای تفاوت معنی دار آماری است (P<0.001). مقایسه های چندگانه پس آزمون نمره کل اضطراب و افسردگی نشان داد که اختلاف میان تمام گروه ها بجز گروه تن آرامی با گروه بازتوانی قلبی معنی دار است (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: تن آرامی در کنار ورزش سبب کاهش میزان اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سندرم ایکس قلبی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  540
 • صفحه پایان: 

  548
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: همودیالیز رایج ترین روش درمان در مرحله پایانی بیماری کلیوی است. دیالیز ناکافی به عنوان یک عامل خطر منجر به افزایش مرگ و میر و ناخوشی در این بیماران است، بنابراین تعیین کفایت دیالیز لازم و ضروری است. این مطالعه به منظور تعیین کفایت در صافی High Flux در بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان انجام شد.مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی - مقطعی 40 بیمار همودیالیزی در بیمارستان شهید بهشتی همدان شرکت داشتند. در طی جلسه دوم با صافی High Flux مدل FR60، نمونه خون قبل و در پایان همودیالیز پس از 30 ثانیه کاهش دور پمپ دستگاه به 80 میلی لیتر در دقیقه تهیه و جهت بررسی BUN به آزمایشگاه ارسال شد. از معیارهای KT/V و URR جهت کفایت دیالیز استفاده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: 67.5 درصد شرکت کنندگان مذکر و 32.5 درصد مونث با میانگین سنی 47.56±10.79 بود. میانگین 1.27±0.28 KT/V و کم ترین و بیشترین میزان آن به ترتیب 0.71 و 2.12 بود. میانگینURR ، 0.65±0.09 و کم ترین و بیشترین آن به ترتیب 0.45 و 0.92 بود.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود از راهکارهایی مثل استفاده از صافی های High Flux و افزایش سرعت خون جهت افزایش کفایت دیالیز و رسیدن به استانداردهای جهانی استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  572
 • صفحه پایان: 

  579
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: دوره های کارآموزی و کارورزی در شکل دهی مهارت های اساسی و توانمندی های حرفه ای دانشجویان پرستاری نقش اساسی دارد. هر چه کارآموزی در بخش های عادی مهم باشد، اهمیت آن در بخش اورژانس دو چندان است. هدف از این مطالعه، تبیین تجارب دانشجویان پرستاری پیرامون کارورزی آنان در بخش های اورژانس است.مواد و روش کار: این پژوهش کیفی از نوع تجزیه و تحلیل محتوایی از نوع قراردادی است که 12 دانشجوی پرستاری در آن شرکت داشتند. کلیه تجارب دانشجویان پس از جمع آوری به طریق مصاحبه و روایت های مکتوب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: با استفاده از تحلیل دست نوشته ها، تعداد قابل توجهی درون مایه اولیه استحصال گردید که نهایتا در 5 درون مایه اصلی شامل: فرصتی برای کسب مهارت های بالینی، اعتماد فرصت طلبانه یک طرفه از پرسنل به دانشجویان، ارتقا اعتماد به نفس همراه با استرس های مداوم، تجربه آموزش در محیطی آشفته و تجربه پارادوکس در واقعیت های آموزشی خلاصه گردید.بحث و نتیجه گیری: با اینکه از مجموع نظرات چنین منعکس می شود که نقاط قوت بارزی در کارورزی در عرصه بخش های اورژانس وجود دارد، نقاط ضعفی هم وجود دارد که بیشتر آن ها با تدابیری چون توجیه بیشتر دانشجویان و پرسنل اورژانس، به کارگیری مربیان توانمند و نظارت بیشتر بر فرایند آموزشی دانشجویان قابل اصلاح است.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  525
 • صفحه پایان: 

  531
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: عوارض چشمی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه شایع است. جهت پیشگیری از این عوارض روش های مختلف قابل استفاده است. در این تحقیق تاثیر استفاده دو روش پماد مرطوب کننده چشمی و چسب زدن به منظور محافظت از خشکی چشم و خراش قرنیه بر روی 87 بیمار بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شریعتی تهران و شهید بهشتی کاشان مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش کار: پس از تقسیم تصادفی بیماران در سه گروه چسب، پماد و گروه شاهد، مراقبت های چشمی انجام شد. خشکی چشم و زخم قرنیه در روز اول و پنجم بستری بررسی شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss و از آزمون خی دو، کروسکال والیس و ویلکاکسون استفاده شد.یافته ها: بروز زخم قرنیه در گروه تحت مراقبت چسب 2 برابر دو گروه دیگر بود ولی از نظر آماری گروه ها از نظر خشکی قرنیه و زخم قرنیه تفاوت معنی دار آماری نداشتند. در مجموع در روز پنجم بستری در 38 بیمار (%43.7) خشکی چشم و در 12 بیمار (%13.8) زخم قرنیه ایجاد شد. نسبت شانس خشکی چشم در بروز زخم قرنیه 19.5 به دست آمد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج، استفاده از پماد مرطوب کننده به عنوان یک روش محافظتی در خشکی چشم و خراش قرنیه در بیماران بستری بخش مراقبت ویژه پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  565
 • صفحه پایان: 

  571
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: در سرتاسر جهان نظام های ارائه خدمات بهداشتی درمانی تحت فشار شدید جهت بهبود عملکرد هستند. هزینه های بهداشتی درمانی موضوع مهمی برای کارفرمایان و بیماران بوده و چالش اصلی مالی دولت هاست. بخش عمده بودجه تخصیصی به وزارت بهداشت صرف بیمارستان ها می شود. کاهش زمان ترخیص بیماران با افزایش در ظرفیت تخت ها در نهایت منجر به بهبود بهره وری خواهد شد.مواد و روش کار: پژوهش حاضر به صورت گذشته نگر و با بررسی 435 پرونده در بیمارستان های منتخب بر اساس پروتکل ارزیابی مناسبت مورد بررسی قرار گرفت. معیارهای شمول و خروج از بررسی تعیین شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مثل آزمون خی دو تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: در این پژوهش پرونده 435 بیمار بستری شده (1536 روز بیمار) در بخش های داخلی، جراحی و زنان و زایمان بیمارستان های منتخب استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفتند. پرونده های بررسی شده نشان داد 6 درصد (92 روز) از روزهای اقامت از نظر پزشکی غیرضروری بودند و بین روزهای اقامت غیرضروری و بخش بستری، آموزشی بودن بیمارستان، دانشگاهی بودن بیمارستان و مالکیت بیمارستان ارتباط معنی دار وجود داشت (p<0.05). بیشترین روزهای بستری غیرضروری در بیمارستان های آموزشی و دولتی بود.بحث و نتیجه گیری: کاهش روزهای بستری غیرضروری باعث افزایش بهره وری بیمارستان و کاهش زمان انتظار می شود و از طرفی کاهش هزینه برای بیمار و خود بیمارستان را به دنبال دارد. عواملی که با روزهای اقامت غیرضروری ارتباط معنی دار داشتند، عوامل مدیریتی و سیستمی بودند و این نکته اهمیت توجه به مدیریت در نظام سلامت و نظام های فرعی آن از جمله بیمارستان را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 55 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

جناآبادی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  516
 • صفحه پایان: 

  524
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

پیش و زمینه و هدف: خانواده کودکان کم توان ذهنی با مشکلات فراوانی در زمینه نگهداری، تربیت و آموزش آن ها روبه رو هستند که این مسائل می تواند بر سلامت روانی و رضایت زناشویی والدین تاثیر منفی بگذارد. با توجه به این موضوع که این گونه والدین برای مقابله با مشکلات خانوادگی، نیازمند کمک می باشند، مطالعه حاضر با هدف تاثیر مشاوره زناشویی بر رضایت زناشویی آن ها انجام گرفت.مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع آزمایشی (طرح پیش آزمون و پس آزمون) با گروه گواه است که تعداد 30 زوج دارای کودک کم توان ذهنی در دو گروه آزمایش و گواه و در دو مرحله (قبل و 45 روز پس از اجرای برنامه مشاوره زناشویی) به وسیله آزمون رضایت زناشویی انریچ مورد مطالعه قرار گرفتند. در ضمن داده ها از طریق آزمون t-test برای گروه های مستقل و با استفاده از نسخه 17 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: والدین آموزش دیده در مقایسه با والدین آموزش ندیده از نظر رضایت زناشویی و ابعاد چهارگانه آن (تحریف آرمانی، ارتباطات، رضایت زناشویی و حل تعارض) در سطح مطلوب تری قرار دارند.بحث و نتیجه گیری: اجرای کلاس های ویژه آموزش والدین کودک کم توان ذهنی در زمینه مقابله با مشکلات و ناسازگاری های روانی و زناشویی از طرف ارگان ها و سازمان های ذی ربط ضروری می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 56 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  580
 • صفحه پایان: 

  588
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: آموزش به بیمار، نقش مهمی در کنترل دیابت دارد. آموزش از راه دور به علت از بین بردن محدودیت زمانی، مکانی و برقراری یک رابطه مراقبتی موثر با مددجو، موثر است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش از راه دور به وسیله تلفن و سرویس پیام کوتاه بر کنترل قندخون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.مواد و روش کار: این مطالعه تجربی از نوع قبل و بعد، بر روی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 عضو انجمن دیابت ارومیه انجام شد. 66 نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب و سپس با روش تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و فرم حاوی اطلاعات با روش مصاحبه جمع آوری گردید. گروه مداخله تحت آموزش و پیگیری از طریق تلفن و سرویس پیام کوتاه به مدت 12 هفته قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: یافته های مطالعه نشان دهنده کاهش قندخون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران گروه مداخله پس از انجام آموزش و پیگیری تلفنی نسبت به قبل از مداخله بود. در مقایسه دو گروه، تفاضل قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله دو گروه بعد از مداخله دارای تفاوت معنی دار آماری بود (P=0.000).بحث و نتیجه گیری: آموزش و پیگیری از راه دور از طریق تلفن و پیام کوتاه توسط پرستار اثرات مهمی بر کنترل قندخون در بیماران مبتلا به دیابت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 108 استناد 4 مرجع 0
نویسنده: 

فرهادی ابوالفضل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  549
 • صفحه پایان: 

  554
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: درد یک احساس ناخوشایند و یک پدیده چند بعدی است که با آسیب های بالقوه یا بالفعل بافتی همراه است. شیرخواران و کودکان قبل از دو سالگی در چندین نوبت واکسینه می شوند. بسیاری از این واکسن ها تزریقی بوده و درد ناک می باشند. تزریق واکسن ثلاث در ایران از 2 ماهگی شروع و تا 6 - 4 سالگی در چهار نوبت تزریق می شود. هدف از انجام این مطالعه مقایسه تاثیر تتراکائین 4 درصد موضعی با پلاسیبو (دارونما) بر در کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی واکسن ثلاث در کودکان 18 ماهه بود.مواد و روش ها: در این پژوهش تعداد 40 نفر از کودکان 18 ماهه با استفاده از نمونه گیری آسان انتخاب و به طور تصادفی به یکی از گروه های مداخله یا پلاسیبو تخصیص داده شدند. در این پژوهش دو نوع تزریق انجام شد. یک تزریق با استفاده از ژل تتراکائین 4 درصد و تزریق دیگر با استفاده از پلاسیبو صورت گرفت. شدت درد ناشی از تزریق توسط یک نفر پرستار متخصص کودکان و با استفاده از مقیاس FLACC نمره گذاری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تتراکائین موضعی 4 درصد تاثیر معنی داری را در کاهش شدت درد ناشی از تزریق عضلانی واکسن ثلاث نداشته است (P>0.05).بحث و نتیجه گیری: اگر چه استفاده موضعی از ژل تتراکائین 4 درصد از نظر آماری تاثیر در کاهش شدت درد ناشی از تزریق واکسن ثلاث در کودکان 18 ماهه نداشت اما میانگین شدت درد در گروه مداخله کمتر از گروه پلاسیبو بود (8.5 در مقابل 9.2). همچنین زمان رهایی از درد و بازگشت به حالت اولیه در گروه مورد بسیار کم تر از گروه پلاسیبو بود. به هر حال نیاز به مطالعات وسیع تری است تا مشخص شود که آیا تتراکائین موضعی در کاهش درد موثر است یا خیر؟

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  507
 • صفحه پایان: 

  515
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: رابطین بهداشت در حقیقت حلقه ارتباطی بین مردم و کارکنان حوزه سلامت هستند و داوطلبانه در تامین سلامتی جامعه مشارکت می نمایند. با توجه به اهمیت حضور آنان و افزایش روند قطع ارتباط رابطین بهداشت، این مطالعه با هدف تبیین نظرات ایشان و مربیان آنان در خصوص فرآیند قطع ارتباط رابطین بهداشت با مراکز مجری برنامه در دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده است.مواد روش کار: این مطالعه یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا است و ابزار جمع آوری داده ها بحث متمرکز گروهی و مصاحبه عمیق فردی (نیمه ساختاریافته) است که با سه گروه از افراد شامل رابطین بهداشت شاغل، قطع همکاری کرده و مربیان آنان انجام و دیدگاه آنان در مورد علل قطع ارتباط رابطین سوال شد. جلسات تا اشباع نظرات افراد ادامه یافت. در مجموع 14 جلسه مصاحبه متمرکز گروهی و پنج جلسه بحث عمیق فردی بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد و برای تجزیه تحلیل از روش تحلیل محتوا و مقایسه ای استفاده شد.یافته ها: 328 کد اولیه بر اساس بررسی محتوای داده ها طی مصاحبه و یادداشت برداری مربوطه بدست آمد و با در نظر گرفتن همپوشانی کدها و ادغام آن ها 81 کد حاصل شد و در روند بررسی این کدها سه درون مایه شکل گرفت. که در این مقاله به درون مایه سنجش موقعیت پرداخته می شود. از این مفهوم سه طبقه اصلی شامل واکنش ها، باورهای شخصی و موقعیت فردی - خانوادگی استخراج شد. طبقه اصلی واکنش ها به دو طبقه فرعی تیم بهداشتی درمانی و خانواده - جامعه که هر یک از طبقات فرعی مذکور به دو زیرطبقه فرعی بازدارنده و حمایت کننده تقسیم شدند. طبقه اصلی باورهای شخصی به دو طبقه فرعی شامل روانی و مذهبی که هر یک شامل یک زیرطبقه فرعی به نام حمایت کننده گردید. طبقه اصلی موقعیت فردی - خانوادگی نیز به دو طبقه فرعی شامل عوامل فردی و عوامل خانوادگی تقسیم شد که هر یک شامل دو زیرطبقه فرعی بنام های بازدارنده و حمایت کننده شدند.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد مهم ترین دلایل قطع همکاری رابطین از نظر اکثریت افراد مهاجرت، ازدواج، زایمان، اشتغال، ادامه تحصیل، بیماری، فاصله زیاد منزل تا مراکز، برخورد بد کارکنان مراکز بهداشتی، مردم و عدم توجه مسوولین به مشکلات ایشان است. بیان انتظارات از رابطین در هنگام انتخاب آنان می تواند در ماندگاری آنان تاثیر زیادی داشته باشد. همچنین برگزاری نشست های نمایندگان رابطین با مسوولین به منظور بیان مشکلات و ارائه راهکارها، برگزاری مراسم و فراهم نمودن بستر مناسب از طریق جذب منابع مالی جهت حمایت از برنامه رابطین و تقدیر از ایشان می تواند در افزایش حضور و ارتقا برنامه رابطین بهداشت موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  502
 • صفحه پایان: 

  506
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: خشم یک نگرانی عمده برای جامعه محسوب می شود و در بسیاری از موارد به رفتارهایی منجر می شود که خسارت فراوانی به اقتصاد کشورها تحمیل می کند. نتایج تحقیقات نشان می دهند بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی و عاطفی ریشه های اجتماعی دارند. جهت غلبه بر مشکلات فردی و اجتماعی باید توانایی های افراد را بالا برد. مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش مهارت مدیریت خشم بر سلامت روانی دانشجویان انجام شد.مواد و روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که بر روی 70 نفر از دانشجویان پرستاری انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سلامت روان عمومی GHQ بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS17 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه 20 سال بود. در هر دو گروه 60 درصد افراد دختر و 40 درصد پسر بودند. از نظر میزان درآمد 28.2 درصد از نمونه های مورد پژوهش متعلق به خانواده های کم درآمد، 68.5 درصد خانواده های درآمد متوسط و 3.3 درصد خانواده های درآمد بالا بودند. مقایسه میانگین نمرات قبل و بعد از آموزش در گروه مورد مداخله با آزمون تی زوج P=0.01 نشان داد که تفاوت فراوان در سطح خطای 5 درصد وجود دارد به عبارتی دیگر اختلاف معنی دار است و آموزش مهارت های مدیریت خشم در دانشجویان بر سلامت روانی دانشجویان تاثیر مثبتی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 95 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  532
 • صفحه پایان: 

  539
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  255
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: بیماران مبتلا به نارسایی پایانی کلیوی نیازمند درمان و مراقبت طولانی مدت هستند، بنابراین مراقبین آن ها با مشکلات مربوط به درمان و سازگاری با مسوولیت ها و مسائل ناشی از مراقبت روبرو هستند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین فشار مراقبتی و مهارت های مقابله ای مراقبین بیماران تحت درمان با همودیالیز بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 120 نفر از مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان به صورت نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه فشار مراقبتی و پرسشنامه مهارت های مقابله جمع آوری شد. تحلیل داده ها در محیط نرم افزار آماری SPSS 16 با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تی مستقل انجام شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن مراقبین 42.22±1.3 بود و مردان 62.5 درصد از نمونه ها را تشکیل می دادند. تحلیل رگرسیون نشان داد که با افزایش یک نمره در مهارت های مقابله ای مشکل مدار، فشار مراقبتی کل به میزان 0.295 کاهش می یابد (P<0.05) و همچنین با افزایش یک نمره در استفاده از راهبردهای هیجان مدار، فشار مراقبتی به اندازه 0.655 افزایش می یابد (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه بایستی برای آموزش مهارت های مقابله ای موثر به مراقبین، برنامه هایی را تدوین کرد. بهبود استراتژی های موثر سازگاری می تواند سبب کاهش فشار مراقبتی و نهایتا سلامت جسمی و روانی مراقبین ارتقا دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  475
 • صفحه پایان: 

  484
تعامل: 
 • استنادات: 

  276
 • بازدید: 

  1313
 • دانلود: 

  7521
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1313

دانلود 7521 استناد 276 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحه شروع: 

  485
 • صفحه پایان: 

  493
تعامل: 
 • استنادات: 

  416
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: با وجود شواهد مبنی بر ارتباط پنومونی مربوط به ونتیلاتور و مراقبت ناکافی از دهان بیمارانICU ، گزارشی در زمینه عملکرد پرستاران ایران در این زمینه وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه نظرات و عملکرد پرستاران ICU درباره مراقبت از دهان بیماران تحت تهویه مکانیکی انجام شد.مواد و روش کار: مطالعه مقطعی روی 90 پرستار ICU در بیمارستان های کاشان، اصفهان و نجف آباد انجام شد. پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک و سوالاتی در مورد دفعات بررسی، ثبت و آموزش دیدن در مورد مراقبت از دهان، استفاده از چک لیست، اولویت و مواد رایج در مراقبت از دهان و موانع آن بود. گزارشات پرستاری 45 بیمار از نظر ثبت مراقبت بررسی شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.یافته ها: مراقبت از دهان با کسب متوسط نمره 5.7 (از 10)، رتبه هفتم را در میان 10 مراقبت کسب کرد. تنها حدود 29 درصد پرستاران ابراز کردند که در این زمینه آموزش دیده اند. 20 درصد از آن ها در طول شیفت مراقبت از دهان را انجام نمی دادند. رایج ترین روش مورد استفاده در مراقبت از دهان ساکشن (%83.8) بود. زیاد بودن وظایف نوشتاری و کمبود پرسنل مهم ترین موانع مراقبت از دهان در بیماران تحت تهویه مکانیکی بود. فقط در گزارش پرستاری 20 درصد از بیماران تحت تهویه مکانیکی تمام موارد مراقبت از دهان ثبت شده بود.بحث و نتیجه گیری: مراقبت از دهان بیماران تحت تهویه مکانیکی از نظر پرستاران از اهمیت بالایی برخوردار نبود. ضمن توصیه به تقویت برنامه های آموزشی پرستاران ICU در زمینه مراقبت از دهان، تقویت نظارت بر انجام این مراقبت پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 91 استناد 416 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  540
 • صفحه پایان: 

  548
تعامل: 
 • استنادات: 

  276
 • بازدید: 

  1184
 • دانلود: 

  7521
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1184

دانلود 7521 استناد 276 مرجع 0