نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق، بررسی چالش های به کارگیری مدیریت تلفیقی آفات (IPM) از دیدگاه باغداران شهرستان کرج است. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی، پیمایشی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 75 نفر از باغداران در سه بخش شهرستان کرج (اشتهارد، آسارا و مرکزی) است. به دلیل کوچک بودن حجم جامعه آماری سر شماری صورت گرفت و درنهایت 68 پرسشنامه جمع آوری و تجزیه وتحلیل شد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و نیز تعدادی از کارشناسان استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار یک پیش آزمون انجام شد که جامعه آماری آن را 20 نفر از باغداران شهرستان ساوجبلاغ تشکیل دادند. ضریب آلفای کرونباخ به منظور سنجش پایایی ابزار بین 0.86 تا 0.94 گزارش گردید. در بخش توصیفی از شاخص های مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین، میانه، مد، انحراف معیار و توزیع فراوانی و در بخش استنباطی، از تحلیل عاملی اکتشافی به منظور یافتن همبستگی بین متغیر ها استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی، چالش ها را به پنج عامل پنهان تقسیم نمود که با توجه به ماهیت متغیرهای هر عامل تحت عناوین عوامل اقتصادی؛ گرایش های فردی؛ ویژگی های فناوری؛ آموزشی- مهارتی؛ و خدمات رسانی نام گذاری شدند. این عوامل درمجموع 67.028 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 103 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

فناوری کشاورزی دقیق راهی برای ایجاد تعادل بین افزایش جمعیت، کمبود منابع و حفظ محیط زیست است، بنابراین آموزش کشاورزی دقیق به کارشناسان می تواند به عنوان عامل تسریع کننده انتقال و پذیرش این فناوری باشد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قابلیت های مورد نیاز کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای ترویج به منظور آموزش و توسعه کشاورزی دقیق بود. جمعیت مورد مطالعه، کلیه کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای ترویج در شهرستان شیراز (142 نفر) بودند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی، 110 نفر برآورد گردید. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن به وسیله پانلی از متخصصین تایید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد که آلفای کرونباخ متغیرها 0.83 بود. نتایج نشان داد که قابلیت های مورد نیاز آموزشگران در سه دسته قابلیت های کاربردی، شناختی و تبیین اثرات بکارگیری قرار گرفتند. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 95 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

هدف مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغل و تحلیل رفتگی شغلی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بود (N=449) که با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان تعداد 220 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید (n=220) نمونه گیری به روش طبقه ای با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزارهای استفاده شده، پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی مازلاک و پرسشنامه ویژگی های شغل بود. روایی پرسشنامه توسط پانلی از متخصصان تایید و پایایی بخش های مختلف آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 0.81 تا 0.84 برآورد گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSV20استفاده شد. با توجه به نتایج تحقیق، از میان ویژگی های شغل، کم باری نقش و گرانباری نقش در سطح یک درصد خطا با تحلیل رفتگی شغلی رابطه مثبت و معنی دار و استقلال شغلی در سطح یک درصد خطا با تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی و معنی دار داشتند. اما بین ابهام نقش و تعارض نقش با تحلیل رفتگی شغلی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 94 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

نظر به اهمیت بیمه در تقویت انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در این نوشتار با استفاده از دو رهیافت ذهنی و عینی، عملکرد مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در استان همدان مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از 381 نفر از کشاورزان استان همدان از طریق نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و هم چنین از گزارش های عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان جمع آوری شد. نتایج ارزیابی عینی نشان داد که از بیمه محصولات باغی چندان استقبال نشده است و درصد پوشش بیمه محصولات زراعی نیز دارای نوسانات بسیاری بوده است. بررسی روند سهم کشاورز از حق بیمه پرداختی محصولات مختلف حاکی از نبود الگویی مشخص برای حمایت از کشاورزان از سوی صندوق بیمه است. صندق بیمه در پرداخت غرامت به کشاورزان متکی به یارانه دولت است و به طور میانگین در ازای هر یک ریال حق بیمه دریافتی از کشاورزان، 4 ریال غرامت به آنها پرداخت کرده است. ارزیابی ترکیب محصولات بیمه شده با در نظر گرفتن سهم حق بیمه دولت، نشان گر سودآوری گندم آبی، جو آبی، کلزا، انگور، زردآلو و بادام است و بدون در نظر گرفتن سهم دولت، هیچ یک از این محصولات سودآوری نداشته اند. از طرفی، نتایج ارزیابی ذهنی نشان داد که نگرش کشاورزان بیمه شده و بیمه نشده در مورد عملکرد مالی صندوق بیمه به ترتیب مثبت و منفی است.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 117 استناد 0 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

هدف اصلی این تحقیق توصیفی- پیمایشی شناسایی عوامل ایجاد رضایت روستاییان از شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان زنجان بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی روستاییانی بودند که طی دو سال اخیر حداقل یک بار و یا بیشتر از خدمات شرکت ها استفاده کرده بودند (N=2550) بر اساس فرمول کوکران، 262 نفر از روستاییان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. اعتبار پرسشنامه با پانل متخصصان در زمینه موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ برای مقیاس رضایت روستاییان از شرکت های خدماتی 0.85 بود. نتایج نشان داد که عوامل ایجاد رضایت روستاییان از شرکت های خدماتی در شهرستان زنجان در قالب پنج عامل خدمات فنی- مهندسی، خدمات آموزشی- ترویجی، فعالیت های اجرایی- اداری، مهارت های ارتباطی و خدمات بازاریابی تقلیل یافته و در مجموع 60.1 درصد از واریانس را پوشش می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 83 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1004
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بود. جامعه آماری تحقیق شامل 272 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در استان البرز بودند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد 213 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت دانش و مولفه های آن شامل خلق، کسب، ثبت، انتقال و کاربرد دانش از اثر مثبت و معنی داری (در سطح 0.01 درصد) بر متغیر وابسته برخوردار بودند و در مجموع 54 درصد از واریانس عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز را تبیین کردند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت تقویت مدیریت دانش و مولفه های آن به طور مستقیم منجر به بهبود عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1004

دانلود 258 استناد 1 مرجع 16