نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

هدف کلی این تحقیق توصیفی، همبستگی، شناسایی عوامل پیش برنده توسعه بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی ایران است. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. جامعه آماری موردنظر شامل کلیه کارشناسان بخش کشاورزی استان البرز است (N=196) که از این میان، تعداد 126 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند و در نهایت، 123 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (n=123). یافته های توصیفی تحقیق نشان دادند که سازگاری مهم ترین شاخص توسعه بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی ایران است. همچنین، این نتایج نشان دادند که عوامل اقتصادی، اطلاع رسانی، آموزشی-ترویجی و دولت و سیاست گذاری های آن مهم ترین عوامل پیش برنده توسعه بخش کشاورزی ایران هستند. نتایج حاصل از یافته های استنباطی نشان داد که بین برخی از عوامل پیش برنده توسعه بیوتکنولوژی با میزان توسعه بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی ایران رابطه معنی داری وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی عوامل اقتصادی، آموزشی-ترویجی و خصوصی سازی» توانایی تبیین 30.32 درصد از تغییرات متغیر توسعه بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی ایران را دارا می باشند که عامل آموزشی-ترویجی بیشترین نقش را دارا بود.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 134 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  545
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

تحقیق حاضر باهدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی در تعاونی های زنان روستایی استان فارس انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی و علی–ارتباطی است که به شیوه پیمایش جمع آوری شده است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که منظور بررسی روایی، در اختیار اساتید راهنما، مشاور و کارشناسان صاحب نظر قرار گرفت و برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسشنامه به عمل آمد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه اعضا تعاونی های زنان روستایی واقع در شهرستان های خرم بید، آباده، شیراز، داراب و فسا می باشد که تعداد آن ها در مجموع 3142 نفر بود. از بین آن ها بر اساس فرمول کوکران 140 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل آماری پس از استخراج داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSv16 مورد پردازش قرار گرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین عوامل روان شناختی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و سیاست گذاری با توسعه مهارت های کارآفرینی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد. همچنین رابطه بین متغیرهای عوامل مدیریتی و عوامل فنی با متغیر توسعه مهارت های کارآفرینی در سطح 95 درصد مثبت و معنی دار شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که عوامل آموزشی، روان شناختی، مدیریتی و اقتصادی 50 درصد از تغییرات متغیر وابسته (توسعه مهارت های کارآفرینی) را تبیین می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 545

دانلود 156 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

توسعه منابع انسانی و انتقال فن آوری ها یا نوآوری ها ستون های اساسی توسعه کشاورزی به شمار می روند. هدف پژوهش حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی کنشگران و منابع اطلاعات فردی و نقش آن ها در فرآیند تسهیل و نشر نوآوری های مختلف است. داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه ساختارمند و ابزار پرسشنامه (با رعایت تایید روایی و اعتبار آن) گردآوری شده اند. جامعه آماری پژوهش را 260 نفر از کشاورزان عضو نهادهای گوناگون محلی در بخش سیس واقع در شهرستان شبستر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 127 کشاورز به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و برای افزایش میزان دقت و صحت نتایج، 150 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و موردمطالعه قرار گرفتند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سرمایه اجتماعی رهبران عقیدتی با ضریب تاثیر 0.821، مروجان کشاورزی دولتی با ضریب تاثیر 0.434، خانواده و همکاران کشاورزان با ضریب تاثیر 0.223 از بیشترین میزان قدرت تاثیر بر رفتار پذیرش نوآوری های کشاورزی، توسط کشاورز برخوردارند.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 94 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  387
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

کشاورزی ارگانیک دارای نقش اساسی در توسعه پایدار می باشد و عامل اصلی شکل گیری و توسعه کشت ارگانیک، تقاضای مصرف کنندگان و نگرش تعیین کننده و جهت دهنده تقاضا می باشد. لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک در تهران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی، روش آن همبستگی می باشد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بین 7.0-8.0 محاسبه گردید. جامعه آماری شامل آن دسته از افرادی است که از بین محصولات باغی، صیفی، دامی، لبنی ارگانیک حداقل یک گروه را از میدان میوه و تره بار جلال آل احمد شهر تهران، خریداری و مصرف می کنند. با توجه به این امر که حجم کل جامعه آماری مورد مطالعه تابعی از زمان است برای تعیین حجم نمونه ابتدا یک مدل آماری برای حجم آماری ارائه شد و بر اساس فرمول کوکران 124 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد، متغیرهای آگاهی بهداشتی، دانش محصولات ارگانیک، انگیزه و سن مصرف کنندگان 32 درصد از تغییرات متغیر نگرش محصولات ارگانیک را تبیین کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 387

دانلود 153 استناد 1 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  362
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

در اکثر پروژه های اجراشده در کشور، مطالعات اجتماعی به فراموشی سپرده می شود و پروژه ها تنها از دیدگاه فنی مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. به موازات مطالعات فنی در هر پروژه مطالعات اجتماعی نیز باید انجام شود چه بسا اجرای طرح هایی که به لحاظ فنی تاییدشده است به لحاظ اجتماعی مردود باشد. لذا، این پژوهش باهدف تحلیل مطالعات اجتماعی شبکه آبیاری و زهکشی بند فیض آباد در استان فارس انجام شد. به این منظور با مسوولین و بهره برداران این پروژه مصاحبه عمیق انجام گردید. اطلاعات به دستامده در قالب روش SWOT مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) نسبت به عوامل بیرونی (تهدیدها و فرصت ها) از امتیاز وزنی بیش تری برخوردار بودند. به طوری که نقاط قوت با امتیاز وزنی 992.3 بیش ترین و فرصت ها با امتیاز وزنی 607.3 کم ترین امتیاز وزنی را به خود اختصاص داده اند. همچنین، امتیاز وزنی نقاط قوت بیشتر از نقاط ضعف بوده است که نشان دهنده تاثیر مثبت مطالعات اجتماعی بر پروژه است. لذا، استراتژی هایی نظیر آماده سازی برای تشکیل تشکل آب بران، توانمندسازی هسته های تشکل آب بران و عینی سازی مزایای کانال های مدرن تدوین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 362

دانلود 145 استناد 0 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر امکان سنجی کشت هیدروپونیک ازلحاظ زیرساخت ها پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی و علی- ارتباطی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 176 نفر از کارشناسان باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بودند که همه موردمطالعه قرار گرفتند. به منظور تعیین روایی محتوایی پرسشنامه، از دیدگاه و پیشنهادهای اساتید ترویج کشاورزی، محققان و کارشناسان باغبانی استفاده شد و اعتبار پرسشنامه های تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه بیشتر از 83.0 گردید. نتایج نشان داد که 2.74 درصد، 6.22 درصد و 2.3 درصد از پاسخگویان به ترتیب امکان سنجی کشت هیدروپونیک ازلحاظ زیرساخت ها را در حد کم، متوسط و زیاد بیان کردند. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل اقتصادی، نگرش نسبت به کشت هیدروپونیک و عوامل سیاست گذاری 28 درصد از تغییرات امکان سنجی کشت هیدروپونیک را تبیین نموده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 145 استناد 0 مرجع 1